Документ z0120-09, чинний, поточна редакція — Прийняття від 20.01.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.03.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА УКРАЇНИ
Н А К А З
20.01.2009 N 23
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2009 р.
за N 120/16136

Про затвердження Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих речовин
із устаткування (установок) для виробництва
цементного клінкеру в обертових випалювальних
печах, виробнича потужність
яких перевищує 500 тонн на день

Відповідно до пункту 8 Порядку розроблення та затвердження
нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із
стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.12.2001 N 1780 ( 1780-2001-п ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів
забруднюючих речовин із устаткування (установок) для виробництва
цементного клінкеру в обертових випалювальних печах, виробнича
потужність яких перевищує 500 тонн на день, що додаються.
2. Цей наказ набирає чинності з 01.03.2009.
3. Департаменту охорони атмосферного повітря та зміни клімату
(Овчиннікова Н.Б.) у встановленому порядку забезпечити подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Бевза В.О.
Міністр Г.Філіпчук
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.Ващенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
навколишнього природного
середовища України
20.01.2009 N 23
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
9 лютого 2009 р.
за N 120/16136

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин
із устаткування (установки) для виробництва
цементного клінкеру в обертових випалювальних
печах, виробнича потужність
яких перевищує 500 тонн на день

I. Загальні положення
1.1. Визначення термінів Наведені в цих технологічних нормативах терміни вживаються у
такому значенні: Біомаса - продукти, що складаються повністю або частково з
речовин рослинного походження, які можуть бути використані як
паливо з метою перетворення енергії, що міститься в них, а саме: рослинні відходи сільського і лісового господарства; рослинні відходи харчової промисловості у разі можливості
отримання від їх спалювання теплової енергії; вибракувані волокна під час виробництва пульпи і виробництва
паперу з пульпи, у разі утилізації на місці та можливості
отримання теплової енергії; кора дерев; деревні відходи, за винятком деревини, яка може містити
галогенові органічні сполуки або важкі метали в результаті обробки
або покриття деревини і яка, зокрема, має походження від
будівельного сміття і зносу споруд. Відходи - будь-які речовини, матеріали та предмети, що
утворюються у процесі людської діяльності, не мають подальшого
використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх
виробник чи власник повинен позбутися шляхом утилізації або
видалення (за винятком відходів вуглезбагачення, нафтопереробки та
біомаси). Існуюча установка - обладнання цементного виробництва,
введення в експлуатацію якого відбулося до 01.03.2009 або
затвердження проектно-кошторисної документації та початок
будівництва якого відбулися до 01.03.2009, а введення в
експлуатацію відбудеться до 01.01.2011. Нова установка - обладнання цементного виробництва, що
введене в експлуатацію на основі проектно-кошторисної документації
на спорудження, затвердженої в установленому порядку після
01.03.2009. Малосірчиста сировина - шлам (сировинне борошно ), вміст SO
3
в якому не перевищує 0,3%. Нормальна сировина - шлам (сировинне борошно), вміст SO в
3 якому не менше 0,3% і не більше ніж 0,8%.
Високосірчиста сировина - шлам (сировинне борошно), вміст SO
3
в якому дорівнює або перевищує 0,8%.
1.2. Сфера застосування Даний документ встановлює поточні та перспективні
технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених
безпосередньо для цементного виробництва, а саме - обертових
випалювальних печей, холодильників клінкеру, цементних, вугільних
і сировинних млинів, сушильних агрегатів.
1.3. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої
речовини визначається як граничнодопустима масова концентрація
викиду забруднюючої речовини в атмосферне повітря, одержана без
розбавлення повітрям, і ґрунтується на величинах об'єму газів, які
приведені до таких нормальних умов: - якщо відхідні гази, то до температури 0 град.C
(273,15 град.К), тиску 101,32 кПа (без поправок на вміст вологи чи
кисню) - для цементних, вугільних і сировинних млинів сухого
помолу та холодильників; - якщо у відхідних газах присутні продукти згоряння
(газоподібні продукти згоряння та суспендовані тверді частинки),
то до температури 0 град.C (273,15 град.К), тиску 101,32 кПа; для
обертових випалювальних печей - 10% вмісту кисню у сухих відхідних
газах і для сушильних агрегатів - 17% вмісту кисню у сухих
відхідних газах. Технологічний норматив допустимого викиду вимірюється в
міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/куб.м).
1.4. Дані технологічні нормативи стосуються стаціонарних
сталих режимів роботи устаткування і не поширюються на
пуско-зупинні режими.
1.5. Дані технологічні нормативи застосовуються для установок
виробництва цементного клінкеру в обертових випалювальних печах
виробничою потужністю від 400 тонн на добу.
II. Поточні технологічні нормативи
допустимих викидів для існуючих установок
2.1. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом 2.1.1. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для існуючих установок під час спалювання твердого палива,
наведених у таблицях 1 і 2.
Таблиця 1
------------------------------------------------------------------ | Назва | Палив | Тип | Норматив, | | обладнання | | пилоуловлювача | мг/куб.м | |----------------+-------------+----------------+----------------| |Обертова |Природний газ|ЕСФ типу ЕГ | 300 | |випалювальнапіч | |----------------+----------------| | | |Інші | 750 | | |-------------+----------------+----------------| | |Вугілля |ЕСФ типу ЕГ | 800 | | | |----------------+----------------| | | |Інші | 1200 | |----------------+------------------------------+----------------| |Сушильний | | 400 | |агрегат | | | ------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
------------------------------------------------------------------ |Назва обладнання |Тип пиловловлювача |Норматив, мг/куб.м| |----------------------+----------------------+------------------| |Холодильники клінкеру | |350 | |----------------------+----------------------+------------------| |Вугільні млини | |75 | |----------------------+----------------------+------------------| |Цементні та сировинні |ЕФ |400 | |млини |----------------------+------------------| | |РФ типу ФРИ; ФРИР: |400 | | |РФГ, РФ | | | |----------------------+------------------| | |РФ типу Бетта; БЄТ |350 | | |----------------------+------------------| | |РФ типу СМЦ101-11 |200 | | |----------------------+------------------| | |РФ типу ФРК |150 | | |----------------------+------------------| | |РФ типу РФПИ; РФГ_УМС;|50 | | |імпортне | | | |----------------------+------------------| | |Інші фільтри |50 | ------------------------------------------------------------------
2.1.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом,
викладених у таблицях 1 і 2, діють до 01.01.2015. З 01.01.2015
технологічні нормативи допустимих викидів суспендованих твердих
частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати
значень, викладених у пункті 3.1. 2.1.3. У разі заміни існуючого пиловловлювача на новий,
проведеної після 01.01.2010, застосовуються технологічні нормативи
допустимих викидів суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, які не повинні перевищувати
значень, викладених у пункті 3.1. 2.1.4. Для існуючих обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
попередньо оброблених відходів встановлюється технологічний
норматив допустимого викиду суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, на рівні 30 мг/куб.м. До 01.01.2015 для обертових випалювальних печей, що
спалюватимуть попередньо оброблених відходів не більше 3 тонн за
годину, встановлюється поточний технологічний норматив на рівні
50 мг/куб.м. 2.1.5. До 01.01.2011 у разі спільного спалювання з вугіллям
чи природним газом попередньо оброблених відходів встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду суспендованих твердих
частинок, недиференційованих за складом, згідно з таблицею 1 для
основного палива. 2.1.6. У разі використання на існуючих обертових
випалювальних печах необроблених міських відходів встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду суспендованих твердих
частинок, недиференційованих за складом, на рівні 10 мг/куб.м
(відповідно до додатка V Директиви EC/2000/76). 2.1.7. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах з основним паливом біомаси встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду суспендованих твердих
частинок, недиференційованих за складом, згідно з таблицею 1.
2.2. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки для існуючих установок 2.2.1. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні
перевищувати встановлених значень технологічних нормативів
допустимих викидів для існуючих установок під час спалювання
палива, наведених у таблиці 3.
Таблиця 3
------------------------------------------------------------------ |Назва обладнання | Паливо | Сировина | Норматив, | | | | | мг/куб.м | |-----------------+-------------+--------------+-----------------| |Обертова |Природний газ|Малосірчиста | 80 | |випалювальна | |--------------+-----------------| |піч | |Нормальна | 400 | | | |--------------+-----------------| | | |Високосірчиста| 1500 | | |-------------+--------------+-----------------| | |Вугілля |Малосірчиста | 150 | | | |--------------+-----------------| | | |Нормальна | 800 | | | |--------------+-----------------| | | |Високосірчиста| 1800 | |-----------------+----------------------------+-----------------| |Сушильний агрегат| | 400 | ------------------------------------------------------------------
2.2.2. При спалюванні в обертових випалювальних печах вугілля
із вмістом сірки на робочу масу більше 2% встановлюється поточний
технологічний норматив допустимого викиду діоксиду сірки на рівні
1800 мг/куб.м для будь-якої сировини. 2.2.3. Для обертових випалювальних печей у разі спільного
спалювання в них з вугіллям чи природним газом відходів
встановлюється технологічний норматив допустимого викиду діоксиду
сірки на рівні 50 мг/куб.м (відповідно до додатків II та V
Директиви EC/2000/76). Якщо підприємство або компанія лабораторним чи іншим шляхом
доведуть, що вміст у сухих відхідних газах діоксиду сірки, що
утворюватиметься при спалюванні відходів у обертових випалювальних
печах, не перевищуватиме 50 мг/куб.м, то у такому разі
застосовуються поточні технологічні нормативи для основного
палива, викладені у таблиці 3. 2.2.4. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах з основним паливом біомаси встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду діоксиду сірки згідно з
таблицею 3 при використанні вугілля.
2.3. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) 2.3.1. Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на
діоксид азоту) не повинні перевищувати встановлених значень
технологічних нормативів допустимих викидів оксидів азоту,
наведених у таблиці 4.
Таблиця 4
------------------------------------------------------------------ | Назва обладнання | Паливо |Технологія |Норматив, мг/куб.м| |------------------+--------------+-----------+------------------| |Обертова |Природний газ |Мокра |1500 | |випалювальна | |-----------+------------------| |піч | |Суха |1200 | | |--------------+-----------+------------------| | |Вугілля |Мокра |1800 | | | |-----------+------------------| | | |Суха |1500 | |------------------+--------------------------+------------------| |Сушильний агрегат | |600 | ------------------------------------------------------------------
2.3.2. Для існуючих обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
попередньо оброблених відходів встановлюється технологічний
норматив допустимого викиду оксидів азоту (у перерахунку на
діоксид азоту) на рівні 800 мг/куб.м (відповідно до статті II.1
додатка II Директиви EC/2000/76). До 01.01.2015 для обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
попередньо оброблених відходів при застосуванні мокрого способу
виробництва клінкеру або для обертових випалювальних печей, що
спалюватимуть відходів не більше 3 тонн за годину, встановлюється
поточний технологічний норматив викиду оксидів азоту (у
перерахунку на діоксид азоту) на рівні 1200 мг/куб.м. 2.3.3. У разі використання на існуючих обертових
випалювальних печах необроблених міських відходів встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду оксидів азоту (у
перерахунку на діоксид азоту) на рівні 400 мг/куб.м (відповідно до
додатка V Директиви EC/2000/76). 2.3.4. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах с основним паливом біомаси встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду оксидів азоту згідно з
таблицею 4.
2.4. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів оксиду
вуглецю для існуючих установок 2.4.1. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні
перевищувати встановлених значень технологічних нормативів
допустимих викидів оксиду вуглецю для існуючих установок,
наведених у таблиці 5.
Таблиця 5
------------------------------------------------------------------ | Назва обладнання | Норматив, мг/куб.м | |-----------------------------------+----------------------------| |Обертова випалювальна піч |Не регламентується | |-----------------------------------+----------------------------| |Сушильний агрегат |200 | ------------------------------------------------------------------
2.4.2. Для існуючих обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
попередньо оброблених відходів технологічний норматив допустимого
викиду оксиду вуглецю встановлюється згідно з таблицею 5. 2.4.3. У разі спільного спалювання з вугіллям чи природним
газом в існуючих обертових випалювальних печах необроблених
міських відходів встановлюється технологічний норматив допустимого
викиду оксиду вуглецю на рівні 50 мг/куб.м (відповідно до додатка
V Директиви EC/2000/76). 2.4.4. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах з основним паливом біомаси, перероблених
відходів встановлюється технологічний норматив допустимого викиду
оксиду вуглецю згідно з таблицею 5.
2.5. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів
окремих забруднюючих речовин у разі спільного спалювання відходів
з вугіллям чи природним газом у обертових випалювальних печах Для нових обертових випалювальних печей у разі спільного
спалювання в них з вугіллям чи природним газом попередньо
оброблених відходів встановлюються перспективні технологічні
нормативи допустимих викидів окремих забруднюючих речовин,
викладені у таблиці 6.
Таблиця 6
------------------------------------------------------------------ |Забруднююча речовина |Розмірність |Норматив | |-----------------------------------------+------------+---------| |Хлористий водень HCl |мг/куб.м |30 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Фтористий водень HF |мг/куб.м |5 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Важкі метали: Cd + Tl |мг/куб.м |0,2 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Важкий метал: Hg |мг/куб.м |0,2 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Важкі метали: Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V |мг/куб.м |5,0 | ------------------------------------------------------------------
III. Перспективні технологічні нормативи
допустимих викидів забруднюючих
речовин для нових установок
3.1. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, для
нових установок 3.1.1. Масові концентрації суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, не повинні перевищувати
встановлених значень технологічних нормативів допустимих викидів
для нових установок спалювання, наведених у таблиці 7.
Таблиця 7
------------------------------------------------------------------ | Назва обладнання | Норматив, мг/куб.м | |-----------------------------------+----------------------------| |Обертова випалювальна піч | 50 | |-----------------------------------+----------------------------| |Сушильний агрегат | 50 | |-----------------------------------+----------------------------| |Холодильник клінкеру | 50 | |-----------------------------------+----------------------------| |Цементний млин | 50 | |-----------------------------------+----------------------------| |Сировинний млин | 50 | |-----------------------------------+----------------------------| |Вугільний млин | 50 | ------------------------------------------------------------------
3.1.2. Для нових обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
попередньо оброблених відходів встановлюється технологічний
норматив допустимого викиду суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, на рівні 30 мг/куб.м (відповідно до
додатка II Директиви EC/2000/76). 3.1.3. У разі використання на нових обертових випалювальних
печах необроблених міських відходів встановлюється технологічний
норматив допустимого викиду суспендованих твердих частинок,
недиференційованих за складом, на рівні 10 мг/куб.м (відповідно до
додатка V Директиви EC/2000/76). 3.1.4. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах з основним паливом біомаси встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду суспендованих твердих
частинок, недиференційованих за складом, згідно з таблицею 7.
3.2. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
діоксиду сірки для нових обертових випалювальних печей та
сушильних агрегатів 3.2.1. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні
перевищувати встановлених значень технологічних нормативів
допустимих викидів для нових установок спалювання, наведених у
таблиці 8.
Таблиця 8
------------------------------------------------------------------ | Назва | Паливо | Сировина | Норматив, | | обладнання | | | мг/куб.м | |-----------------+-------------+--------------+-----------------| |Обертова |Природний газ|Нормальна | 200 | |випалювальна піч | |--------------+-----------------| | | |Високосірчиста| 400 | | |-------------+--------------+-----------------| | |Вугілля |Нормальна | 800 | | | |--------------+-----------------| | | |Високосірчиста| 1000 | |-----------------+----------------------------+-----------------| |Сушильний агрегат|Природний газ | 200 | | |----------------------------+-----------------| | |Вугілля | 600 | ------------------------------------------------------------------
3.2.2. При спалюванні в обертових випалювальних печах вугілля
із вмістом сірки на робочу масу більше 2% допускається гранична
концентрація діоксиду сірки у відхідних газах не більше
1200 мг/куб.м. 3.2.3. Для нових обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом відходів
встановлюється технологічний норматив допустимого викиду діоксиду
сірки на рівні 50 мг/куб.м (відповідно до додатків II та V
Директиви EC/2000/76). Якщо підприємство або компанія лабораторним чи іншим шляхом
доведуть, що вміст у сухих відхідних газах діоксиду сірки, що
утворюватиметься при спалюванні відходів в обертових випалювальних
печах, не перевищуватиме 50 мг/куб.м, то у такому разі
застосовуються технологічні нормативи для основного палива,
викладені у таблиці 8. 3.2.4. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах з основним паливом біомаси встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду діоксиду сірки згідно з
таблицею 8.
3.3. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту для нових установок) 3.3.1. Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на
діоксид азоту) не повинні перевищувати встановлених значень
технологічних нормативів допустимих викидів для нових установок,
наведених у таблиці 9.
Таблиця 9
------------------------------------------------------------------ | Назва обладнання | Норматив, мг/куб.м | |-----------------------------------+----------------------------| |Обертова випалювальна піч | 800 | |-----------------------------------+----------------------------| |Сушильний агрегат | 200 | ------------------------------------------------------------------
3.3.2. Для нових обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
попередньо оброблених відходів встановлюється технологічний
норматив допустимого викиду оксидів азоту (у перерахунку на
діоксид азоту) на рівні 500 мг/куб.м (відповідно до додатка II
Директиви EC/2000/76). 3.3.3. У разі використання на нових обертових випалювальних
печах необроблених міських відходів встановлюється технологічний
норматив допустимого викиду оксидів азоту (у перерахунку на
діоксид азоту) на рівні 200 мг/куб.м (відповідно до додатка V
Директиви EC/2000/76). 3.3.4. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах з основним паливом біомаси встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду оксидів азоту згідно з
таблицею 9.
3.4. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
оксиду вуглецю для нових установок 3.4.1. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні
перевищувати встановлених значень технологічних нормативів
допустимих викидів для нових установок, наведених у таблиці 10.
Таблиця 10
------------------------------------------------------------------ | Назва обладнання | Норматив, мг/куб.м | |-----------------------------------+----------------------------| |Обертова випалювальна піч |Не регламентується | |-----------------------------------+----------------------------| |Сушильний агрегат |200 | ------------------------------------------------------------------
3.4.2. Для нових обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
попередньо оброблених відходів технологічний норматив допустимого
викиду оксиду вуглецю встановлюється згідно з таблицею 10. 3.4.3. У разі спільного спалювання з вугіллям чи природним
газом в обертових випалювальних печах необроблених міських
відходів встановлюється технологічний норматив допустимого викиду
оксиду вуглецю на рівні 50 мг/куб.м (відповідно до додатка V
Директиви EC/2000/76). 3.4.4. У разі використання в обертових випалювальних печах чи
сушильних агрегатах з основним паливом біомаси встановлюється
технологічний норматив допустимого викиду оксиду вуглецю згідно з
таблицею 10.
3.5. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів
окремих забруднюючих речовин у разі спільного спалювання відходів
з вугіллям чи природним газом в обертових випалювальних печах 3.5.1. Для нових обертових випалювальних печей у разі
спільного спалювання в них з вугіллям чи природним газом
встановлюються перспективні технологічні нормативи допустимих
викидів окремих забруднюючих речовин, викладені у таблиці 11
(відповідно до додатка II Директиви EC/2000/76).
Таблиця 11
------------------------------------------------------------------ |Забруднююча речовина |Розмірність |Норматив | |-----------------------------------------+------------+---------| |Хлористий водень HCl |мг/куб.м |10 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Фтористий водень HF |мг/куб.м |1 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Важкі метали: Cd + Tl |мг/куб.м |0,05 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Важкий метал: Hg |мг/куб.м |0,05 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Важкі метали: Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V |мг/куб.м |0,5 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Діоксини та фурани |нг/куб.м |0,1 | |-----------------------------------------+------------+---------| |Загальний органічний вуглець |мг/куб.м |10 | ------------------------------------------------------------------
3.5.2. Якщо підприємство або компанія лабораторним чи іншим
шляхом доведуть, що вміст у сухих відхідних газах загального
органічного вуглецю, що утворюватиметься при спалюванні відходів у
обертових випалювальних печах, не перевищуватиме 10 мг/куб.м, то у
такому разі контроль вмісту загального органічного вуглецю не
проводиться.
IV. Технологічне обладнання
з обмеженим терміном роботи
4.1. До установок з обмеженим терміном роботи належать
установки, які задовольняють таку умову: установки працюватимуть
до 01.01.2015, після чого будуть демонтовані або замінені. Для таких установок поточні технологічні нормативи допустимих
викидів не встановлюються, а граничнодопустимі викиди забруднюючих
речовин встановлюються попереднім дозволом на викиди забруднюючих
речовин в атмосферне повітря, що діє у 2009 році.
4.2. Для визнання установок такими, що належать до установок
з обмеженим терміном роботи, підприємство чи компанія повинні: а) подати у письмовій формі до територіальних органів
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань екології та природних ресурсів не пізніше 01.06.2009: заяву про те, що установка буде експлуатуватися до
01.01.2015, після чого буде виведена з експлуатації або замінена
на нову установку; укрупнений графік робіт щодо введення нових установок; б) щороку подавати до територіальних органів спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань
екології та природних ресурсів дані про кількість відпрацьованих
годин роботи до закінчення терміну експлуатації установки та
інформацію про виконання графіка робіт з введення нових установок.
4.3. У випадку демонтажу установок або заміни їх на нові дія
пунктів 4.1 та 4.2 розділу IV на них не поширюється.
Директор Департаменту охорони
атмосферного повітря
та зміни клімату Н.Б.Овчинніковавгору