Документ z0166-18, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.05.2019, підстава - z0410-19

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.12.2017  № 642


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 166/31618

Про затвердження Порядку ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби та Порядку оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 163 від 28.03.2019}

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та підпункту 25 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119, пункту 53 Всеохоплюючої стратегії імплементації Глави IV (Санітарні та фітосанітарні заходи) Розділу IV "Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею" Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 228-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, що додається.

2. Затвердити Порядок оформлення і видачі паспорта великої рогатої худоби, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 17 вересня 2003 року № 342 "Про запровадження ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2003 року за № 909/8230 (із змінами).

4. Бланки реєстраційних карток господарства, реєстраційних карток великої рогатої худоби, замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин, замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів, відомостей переміщення тварин, книг обліку, виготовлені до набрання чинності цим наказом, застосовуються до повного їх використання.

5. Департаменту тваринництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

М. Мартинюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної регуляторної служби України
Володимир Лапа

Ксенія ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
04.12.2017  № 642


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 лютого 2018 р.
за № 166/31618

ПОРЯДОК
ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби

І. Загальні положення

1. Цей Порядок встановлює вимоги до здійснення ідентифікації, реєстрації та переміщення великої рогатої худоби.

2. Цей Порядок є обов’язковим для всіх юридичних і фізичних осіб, що займаються розведенням та утриманням великої рогатої худоби, здійснюють її продаж, забій, утилізацію, надають послуги зі штучного осіменіння та організовують виставки за участю великої рогатої худоби.

3. Ідентифікації та реєстрації підлягає вся велика рогата худоба, яка перебуває, розводиться або утримується на території України.

Система ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби складається з таких елементів:

засоби ідентифікації для індивідуальної ідентифікації тварини та засоби для їх кріплення;

проведення ідентифікації тварин;

реєстраційні документи;

ведення електронної бази даних про ідентифікованих тварин (Єдиний державний реєстр тварин (далі - Реєстр тварин));

ідентифікаційні документи;

реєстрація дій або подій щодо ідентифікованої тварини, облік тварин у господарствах.

4. Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби здійснюється з метою:

одержання оперативної і надійної інформації про поголів'я великої рогатої худоби щодо статі, віку, породи та його місце перебування для поліпшення управління і прогнозування ринків продукції скотарства;

охорони території України від епізоотичних захворювань;

контролю за санітарним станом виробництва, якістю і походженням продукції скотарства;

оптимізації запровадження планів ветеринарної медицини щодо ветеринарного контролю, попередження (профілактики), лікування та ліквідації інфекційних, інвазійних і незаразних хвороб;

контролю за переміщенням тварин на території країни та під час їх експорту, імпорту;

забезпечення дотримання вимог законодавства з племінної справи у тваринництві;

оптимізації розроблення і виконання селекційних програм, організації технологічних систем у скотарстві та підвищення достовірності інформації під час сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

забезпечення візуальної ідентифікації кожної тварини в стаді;

підтвердження права власності на тварину.

5. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

бирка - вушний знак встановленого зразка з нанесеним ідентифікаційним номером, що використовується виключно для ідентифікації визначеного виду тварин;

відповідальна особа - особа, на яку керівником покладено обов'язки здійснення комплексу робіт з ідентифікації, реєстрації й обліку тварин у господарстві;

книга обліку тварин - документ установленої форми, до якого вноситься інформація про тварину, її походження, переміщення, забій, утилізацію, загибель (падіж) тощо у спосіб, установлений цим Порядком;

паспорт великої рогатої худоби (далі - паспорт тварини) - документ, що містить дані про тварину, її переміщення, власника, місцезнаходження, засвідчує дані про ветеринарно-санітарний стан господарства, де перебуває тварина, факт проведення вакцинацій, діагностичних досліджень і профілактичних обробок та є супровідним документом під час будь-якого переміщення тварини;

стадо - група тварин одного виду, яка складається з різних статевих, вікових і виробничих груп або з однорідної групи тварин, сформована в господарстві для одержання певної продукції;

тварина - тварина виду великої рогатої худоби (Bos taurus), а також зебу (Zebu), бізон (Bizon) і буйвол (Bubalus bubalus).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" та Положенні про Єдиний державний реєстр тварин, затвердженому наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 вересня 2012 року № 578, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2012 року за № 1713/22025.

6. Ідентифікація та реєстрація великої рогатої худоби включає такі процеси:

реєстрацію господарства та отримання (за потреби) власником доступу до Реєстру тварин;

оформлення замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин;

ідентифікацію тварин;

облік ідентифікованих тварин у господарстві;

реєстрацію ідентифікованих тварин у Реєстрі тварин;

оформлення і видачу паспорта великої рогатої худоби;

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації щодо племінних та продуктивних якостей тварини, видачі сертифіката племінних (генетичних) ресурсів (за наявності таких даних);

{Пункт 6 розділу I доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

реєстрацію в Реєстрі тварин інформації про переміщення, загибель (падіж), забій, утилізацію тварин тощо.

7. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин (далі - Адміністратор Реєстру тварин) проводить ідентифікацію і реєстрацію тварин, оформлює та видає ідентифікаційні документи, здійснює контроль за використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, книг обліку тварин, реєстраційних документів.

ІІ. Реєстрація господарств

1. Юридичні особи повинні зареєструвати свої господарства в Реєстрі тварин перед прибуттям першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому законодавством порядку тварини.

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

Для реєстрації господарства юридична особа подає (надсилає) Адміністратору Реєстру тварин заповнену реєстраційну картку господарства (додаток 1), засвідчену підписом спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та її печаткою.

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

Реєстрація господарства фізичної особи здійснюється на підставі даних реєстраційної картки великої рогатої худоби (додаток 2).

Адміністратор Реєстру тварин вносить дані реєстраційної картки господарства, реєстраційної картки великої рогатої худоби до Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня їх отримання.

2. Юридичні особи, які займаються торгівлею тваринами, здійснюють забій, утилізацію та виставки з участю тварин, за винятком перевізників, зобов'язані зареєструватися та зареєструвати місця торгівлі, виставок, забою, утилізації та інших місць зосередження тварин у Реєстрі тварин перед надходженням до них першої ідентифікованої та зареєстрованої в установленому порядку тварини. Указані місця підлягають реєстрації як господарства відповідно до вимог цього розділу.

{Пункт 2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

3. У разі якщо юридична або фізична особа є власником/утримувачем кількох господарств, дані подаються окремо щодо кожного господарства, де перебувають тварини, і реєструються окремо за місцем перебування тварин.

4. Адміністратор Реєстру тварин надсилає юридичним особам повідомлення про реєстрацію, що підтверджує реєстрацію даних про господарство в Реєстрі тварин.

За потреби власнику/утримувачу надається доступ до Реєстру тварин для внесення, перегляду, коригування інформації щодо тварин, що йому належать.

5. Адміністратор Реєстру тварин визначає реєстраційний номер господарства, який складається з 10 символів та має таку структуру:

позиції 1, 2 - літерний код країни відповідно до ISO3166 (UA);

позиції 3, 4 - код області, на території якої розташоване господарство;

позиції 5-10 - номер господарства в області.

6. Датою реєстрації даних про господарство в Реєстрі тварин є дата внесення даних про господарство до Реєстру тварин.

7. У разі зміни власника/утримувача господарства, даних про власника/утримувача чи господарство, припинення діяльності юридична особа повинна подати Адміністратору Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів заяву про внесення змін до Реєстру тварин (додаток 3), реєстраційну картку господарства та копії документів, що підтверджують ці зміни. Власник/утримувач - фізична особа подає зазначені документи у разі зміни даних про власника/утримувача чи господарство.

8. Відомості, внесені до реєстраційної картки господарства або зазначені у заяві про внесення змін до Реєстру тварин, завіряються підписом власника/утримувача тварин. Достовірність даних у реєстраційній картці господарства забезпечує власник або утримувач тварини.

Інформація про власника, що містить персональні дані і вноситься до Реєстру тварин з реєстраційних документів, є такою, що надана для обробки за його згодою.

{Абзац другий пункту 8 розділу II в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

ІІІ. Ідентифікація тварин

1. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварин юридична особа, власник/утримувач подає Адміністратору Реєстру тварин замовлення на проведення ідентифікації та реєстрації тварин (додаток 4).

2. Для фізичних осіб формою замовлення для проведення ідентифікації та реєстрації тварин є заповнена реєстраційна картка великої рогатої худоби.

3. Усі тварини, що утримуються в господарстві, мають бути ідентифіковані за допомогою двох бирок єдиного зразка для ідентифікації великої рогатої худоби (додаток 5), які прикріплюються на кожне вухо тварини і не змінюються протягом усього її життя. На обох бирках зазначають один і той самий ідентифікаційний номер, який дає змогу індивідуально ідентифікувати кожну тварину, а також господарство, де вона була народжена.

4. Жодна бирка не може бути знята, замінена або змінена без відома спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

5. Ідентифікаційний номер тварини, нанесений на бирці, містить 12 символів і має таку структуру:

1) позиції 1, 2 - літерний код країни, де тварину ідентифіковано, відповідно до ISO 3166;

2) позиції 3-12 - десять цифр ідентифікаційного номера тварини, з яких чотири останні цифри є робочим номером тварини.

Офіційний колір бирки для ідентифікації великої рогатої худоби - жовтий.

6. Кожна бирка для ідентифікації великої рогатої худоби має відповідати таким вимогам:

1) бути виготовленою із гнучкого, біологічно інертного пластику;

2) матеріал виготовлення не має зазнавати впливу атмосферних явищ та втрачати своїх властивостей упродовж життя тварини;

3) бути стійкою до стирання та легко читатися протягом строку використання;

4) замковий механізм виготовлено із твердого пластику, стійкого до коливань температур зовнішнього середовища, ультрафіолетового випромінювання, мікроорганізмів, а також зносостійкого та біологічно інертного. Колір замкового механізму може відрізнятися від основного кольору бирки. Конструкція замкового механізму та матеріал його виготовлення мають унеможливлювати роз'єднання частин бирки після їх скріплення, що виключає її повторне використання;

{Підпункт 4 пункту 6 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

5) бути виготовленою у спосіб, що дає змогу закріпити її на вухах тварини, не завдаючи їй шкоди;

6) має містити лише інформацію, передбачену цим Порядком, яку не можна стерти.

7. Розподіл ідентифікаційних номерів для господарств, видачу бирок і засобів для їх прикріплення, реєстрацію тварин, оформлення та видачу паспортів тварин проводить Адміністратор Реєстру тварин на підставі замовлення власника/утримувача.

Контроль за використанням бирок, бланків паспортів великої рогатої худоби, книг обліку тварин, реєстраційних карток здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузі ідентифікації та реєстрації тварин.

Юридична особа, власник/утримувач веде в установленому порядку облік отриманих бирок і використовує їх виключно для ідентифікації тварин, що йому належать чи утримуються в його господарстві.

Власник/утримувач тварин може заздалегідь замовити певну кількість бирок, пропорційну його потребам.

8. Кожна тварина, народжена в господарстві, має бути ідентифікована двома бирками протягом семи днів з дати її народження. У разі переміщення тварини, вибуття з господарства до семиденного віку тварина має бути ідентифікована відповідно до пункту 3 цього розділу.

{Пункт 8 розділу III в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

9. Власник/утримувач може проводити ідентифікацію тварин відповідно до даного розділу самостійно або запрошувати для цього працівника Адміністратора Реєстру тварин.

10. Якщо імпортовану тварину ідентифіковано двома бирками з нанесеними індивідуальними ідентифікаційними номерами згідно з чинною в країні походження офіційною системою ідентифікації та реєстрації даного виду тварин, заміна бирок не здійснюється і тварина зберігає свої початкові вушні бирки з ідентифікаційним номером, присвоєним у країні походження. Власник/утримувач зобов’язаний здійснити дії, встановлені розділом ІІ цього Порядку, щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин.

11. Якщо тварину імпортовано з країни, де немає офіційної системи ідентифікації та реєстрації, її слід ідентифікувати та зареєструвати в строк, що не перевищує двадцять днів з дати здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю та прибуття тварини до господарства призначення.

12. Якщо господарством призначення тварини, що імпортується, є бійня чи м’ясокомбінат і тварину буде забито протягом двадцяти днів з дати здійснення прикордонного ветеринарно-санітарного контролю, ідентифікація тварини не проводиться.

13. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок на обидва вуха власник/утримувач зобов’язаний внести інформацію про тварину до книги обліку тварин (за наявності), у встановленому порядку вжити заходів щодо реєстрації тварини в Реєстрі тварин та отримати паспорт тварини.

14. Якщо одну з бирок, прикріплених на вухо тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер, нанесений на ній, не читається, власник/утримувач зобов’язаний терміново замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікат бирки з тим самим ідентифікаційним номером і після її отримання прикріпити на вухо тварини. Пошкоджену бирку при цьому власник/утримувач знімає і знищує таким чином, щоб унеможливити її подальше використання.

15. Якщо обидві бирки, прикріплені на вуха тварини, було втрачено чи пошкоджено так, що ідентифікаційний номер на обох бирках не читається, власник/утримувач зобов'язаний провести звірку ідентифікаційних номерів на бирках інших тварин господарства з паспортами тварин або з даними Реєстру тварин для встановлення ідентифікаційного номера тварини, бирки якої було пошкоджено чи втрачено. Після встановлення тотожності тварини власник/утримувач повинен замовити в Адміністратора Реєстру тварин дублікати бирок з тими самими ідентифікаційними номерами і після їх отримання прикріпити на обидва вуха тварини. Пошкоджені бирки при цьому власник/утримувач знімає і знищує таким чином, щоб унеможливити їх подальше використання.

16. Якщо обидві бирки було втрачено чи загублено у декількох тварин одразу і не можна встановити тотожність тварини, здійснюється переідентифікація цих тварин за згодою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

Якщо втрачено чи пошкоджено одну чи обидві бирки на м’ясокомбінаті, бойні чи об’єкті з обробки, переробки побічних продуктів тваринного походження (далі - ветсанзавод), заміну бирок не здійснюють і тварину відправляють на забій чи утилізацію за рішенням спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

17. Для отримання дублікатів бирок власник/утримувач заповнює замовлення на дублікати бирок та ідентифікаційних документів (додаток 6), засвідчує його у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини та відшкодовує вартість бирок.

18. У разі втрати бирок, не прикріплених на вуха тварини, власник/утримувач після встановлення факту втрати та проведення звірки залишку бирок із використаними бирками зобов’язаний повідомити про втрату Адміністратора Реєстру тварин та вказати номери втрачених бирок.

19. У разі втрати або пошкодження бирки, якою було ідентифіковано тварину, завезену з іншої країни, Адміністратор Реєстру тварин на замовлення власника/утримувача видає дублікат бирки, на якому зазначено ідентифікаційний номер тварини, наданий тією країною, де тварину було ідентифіковано.

ІV. Облік тварин у господарстві

1. Юридичні особи, які займаються розведенням та утриманням тварин, торгівлею тваринами, проводять забій, утилізацію тварин та виставки з участю тварин (за винятком перевізників), зобов’язані вести облік усіх тварин.

Облік тварин у господарствах юридичної особи веде власник/утримувач або відповідальна особа господарства.

2. Фізичні особи облік тварин у своїх господарствах ведуть самостійно або його здійснює працівник Адміністратора Реєстру тварин, який діє на території, де розташоване господарство.

Власник/утримувач тварин за відсутності доступу до Реєстру тварин зобов'язаний повідомляти Адміністратора Реєстру тварин про всі факти народження, передачі права користування, купівлі, продажу та смерті тварини протягом п’яти робочих днів з дати таких дій або подій.

У разі наявності доступу до Реєстру тварин усі записи вносяться до Реєстру тварин.

3. Облік ведеться в електронному вигляді шляхом внесення даних до Реєстру тварин або у паперовому вигляді шляхом ведення книги обліку тварин:

для юридичних осіб - згідно з додатком 7 до цього Порядку;

для фізичних осіб - згідно з додатком 8 до цього Порядку.

Інформація з обліку тварин зберігається у паперовому вигляді три роки з дня останнього вибуття тварини з господарства та має бути доступною на запит Адміністратора Реєстру тварин.

4. До книги обліку тварин вносять такі дані:

про територію, на яку поширюється діяльність працівника Адміністратора Реєстру тварин - область, район, сільська (селищна), міська рада, населений пункт;

про господарство - адреса/місцезнаходження господарства, його назва/найменування, реєстраційний номер господарства в Реєстрі тварин та вид тварин, що в ньому утримуються;

про тварину - ідентифікаційний номер, кличка, дата народження, стать, код породи, дані про народження, походження (ідентифікаційні номери, клички, коди порід матері і батька), серія і номер паспорта тварини;

про переміщення тварин:

у разі прибуття тварини до господарства - реєстраційний номер або назва/найменування господарства (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - власника/утримувача), з якого прибула тварина, дата і причина прибуття, у разі імпорту - додатково зазначається назва країни імпорту тварини;

у разі вибуття тварини - реєстраційний номер або назва/найменування господарства (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - власника/утримувача), до якого вибуває тварина, дата та причина вибуття, дата та причина забою, загибелі (падежу), утилізації тварини, у разі експорту - додатково зазначається назва країни експорту тварини.

5. Записи до паперової форми книги обліку тварин проводяться одразу після прикріплення бирок новонародженим чи наявним у господарстві тваринам і тим, які прибувають до господарства, українською мовою, чітким почерком. Необхідні виправлення здійснюють тільки чітким закресленням попередньої інформації. У разі наявності у власника/утримувача доступу до Реєстру тварин всі записи вносяться до Реєстру тварин.

6. Юридичні особи зобов’язані щороку здійснювати інвентаризацію поголів’я великої рогатої худоби в господарстві у розрізі статево-вікових і виробничих груп для приведення у відповідність даних Реєстру тварин до фактично наявного поголів’я тварин, що утримується та розводиться у господарстві, і залишків бирок, за участю спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини.

{Абзац перший пункту 6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

Юридичні та фізичні особи зобов’язані:

подавати дані Адміністратору Реєстру тварин про всі переміщення тварин, надходження нових тварин до господарства, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом п’яти робочих днів з дати таких дій або подій;

надавати інформацію про походження, ідентифікацію, пункт призначення (переміщення) тварини, власником або утримувачем якої він є, протягом десяти робочих днів з дати отримання запиту від Адміністратора Реєстру тварин.

V. Реєстрація великої рогатої худоби в Реєстрі тварин

1. Після ідентифікації тварини шляхом прикріплення бирок власник/утримувач або працівник Адміністратора Реєстру тварин заповнює реєстраційну картку великої рогатої худоби.

{Абзац перший пункту 1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

Для засвідчення реєстраційної картки великої рогатої худоби власник/утримувач звертається до державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої перебуває господарство, де утримується тварина. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини у триденний строк після звернення власника/утримувача засвідчує реєстраційну картку великої рогатої худоби своїм підписом та печаткою державної установи (закладу) ветеринарної медицини. У разі наявності у власника/утримувача тварин та у відповідної державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, доступу до Реєстру тварин усі дані про тварину вносяться до Реєстру тварин.

{Абзац другий пункту 1 розділу V в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

2. Заповнену реєстраційну картку великої рогатої худоби власник/утримувач протягом п’яти робочих днів надсилає до Адміністратора Реєстру тварин.

Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дати отримання реєстраційної картки вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин та в установленому порядку протягом п’яти робочих днів з дня отримання даних про реєстрацію тварини здійснює оформлення паспорта тварини.

Датою реєстрації тварини в Реєстрі тварин вважається дата внесення інформації про тварину до Реєстру тварин.

3. Оформлений паспорт тварини працівник Адміністратора Реєстру тварин передає власнику/утримувачу або уповноваженій ним особі.

{Пункт 3 розділу V в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

4. У разі виявлення помилок у паспорті тварини власник/утримувач або вповноважена ним особа може протягом десяти робочих днів звернутися до Адміністратора Реєстру тварин із заявою про внесення змін до Реєстру тварин разом із паспортом тварини, в якому виявлено помилку, для внесення змін до Реєстру тварин і видачі нового паспорта тварини.

Адміністратор Реєстру тварин після отримання заяви про виявлені помилки перевіряє відповідну інформацію в Реєстрі тварин і за потреби вносить зміни до Реєстру тварин відповідно до цього Порядку та здійснює обмін паспорта тварини.

За умови наявності у власника/утримувача тварин та відповідної державної установи (закладу) ветеринарної медицини, під контролем якої знаходиться господарство, доступу до Реєстру тварин, реєстрація тварини у Реєстрі тварин, заповнення реєстраційної картки великої рогатої худоби та реєстрація переміщення тварини здійснюється за допомогою електронної форми документів у Реєстрі тварин.

5. Внесення змін до Реєстру тварин шляхом внесення нових записів після анулювання первісних записів у Реєстрі тварин з наступною видачею нового паспорта тварини чи нової бирки здійснюється у разі:

обміну паспорта тварини;

втрати паспорта тварини, бирок;

пошкодження паспорта тварини, бирок.

При цьому в заяві про внесення змін до Реєстру тварин зазначають:

ідентифікаційний номер тварини;

підстави внесення змін;

зміни, які пропонується внести до Реєстру тварин;

відомості про власника/утримувача тварини або уповноважену ним особу.

VІ. Переміщення тварин

1. Власник/утримувач має право на переміщення тварини лише у разі, якщо тварину ідентифіковано відповідно до розділу ІІІ цього Порядку, зареєстровано в Реєстрі тварин і на неї видано паспорт тварини.

2. У разі вибуття тварини з господарства власник/утримувач зобов’язаний:

1) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про вибуття з господарства до паперової форми книги обліку тварин, заповнити зворотний бік паспорта тварини та два примірники відомості переміщення тварин (додаток 9). У разі наявності доступу до Реєстру тварин відомість переміщення тварин заповнюється в електронному вигляді в Реєстрі тварин;

2) разом з паспортом тварини та заповненими примірниками відомості переміщення тварин звернутися до державної установи (закладу) ветеринарної медицини для отримання в установленому порядку відповідних ветеринарних документів;

3) у момент вибуття тварини з господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини і передати фізичній чи юридичній особі, до господарства якої вибуває тварина, або перевізнику паспорт тварини та другий примірник відомості переміщення тварин у разі заповнення в паперовому вигляді.

3. У разі звернення власника/утримувача спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить до паспорта тварини дані про проведення ветеринарних досліджень, вакцинацій, обробок, благополуччя господарства і засвідчує їх та дані про переміщення підписом і печаткою. Паперову відомість переміщення тварин спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини засвідчує підписом та печаткою, а у разі заповнення електронної відомості переміщення тварин у Реєстрі тварин підтверджує її достовірність в Реєстрі тварин.

{Пункт 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

4. Власник/утримувач повідомляє Адміністратора Реєстру тварин про вибуття тварини з господарства шляхом надсилання першого примірника відомості переміщення тварин протягом п’яти робочих днів від дати вибуття.

5. Юридична або фізична особа, до господарства яких прибула тварина, зобов’язані:

1) у момент прибуття тварини до господарства перевірити наявність прикріплених на тварині бирок, відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини;

{Підпункт 2 пункту 5 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин та паспорта тварини, засвідчивши в ньому дані про прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини;

{Підпункт 2 пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

3) внести дані про прибуття тварини до другого примірника відомості переміщення тварин, засвідчити їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини і протягом п’яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати його в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

{Підпункт 3 пункту 5 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

6. Заповнення відомості переміщення тварин, розділу про переміщення тварини в паспорті тварини та внесення записів до книги обліку тварин здійснює:

у господарстві юридичної особи - власник/утримувач або відповідальна особа господарства;

у господарстві фізичної особи - власник або працівник Адміністратора Реєстру тварин.

7. Дані, внесені до відомості переміщення тварин у паперовому вигляді, засвідчують підписом попередній власник/утримувач під час вибуття та новий власник/утримувач під час прибуття тварини з/до господарства. Якщо відомість переміщення тварин заповнює працівник Адміністратора Реєстру тварин, він засвідчує її кодом та своїм підписом. Бланки відомості переміщення тварин юридичні та фізичні особи отримують в Адміністратора Реєстру тварин.

8. Адміністратор Реєстру тварин протягом десяти робочих днів з дня отримання відомості переміщення тварин вносить інформацію про тварину до Реєстру тварин (у разі якщо господарство фізичної особи не зареєстроване у Реєстрі тварин, - попередньо здійснює дії з реєстрації такого господарства).

{Пункт 8 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

9. У разі імпорту тварини (за винятком імпорту тварини з метою її забою протягом двадцяти днів) власник/утримувач зобов’язаний:

1) замовити та прикріпити тварині бирки з ідентифікаційним номером (за винятком, якщо тварину в установленому порядку ідентифіковано та було імпортовано з країни, де функціонує офіційна система ідентифікації та реєстрації великої рогатої худоби, що відповідає вимогам Європейського співтовариства);

2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин;

3) зареєструвати тварину в Реєстрі тварин та отримати паспорт тварини.

10. У разі експорту тварини власник/утримувач зобов’язаний здійснити дії відповідно до пункту 2 цього розділу.

Паспорт тварини разом з другим примірником відомості переміщення тварин останній власник/утримувач тварини чи перевізник передає до відповідної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті чи до її структурного підрозділу.

Працівник відповідної регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті чи її структурного підрозділу заповнює паспорт тварини та другий примірник відомості переміщення тварин і разом передає (надсилає) їх Адміністратору Реєстру тварин.

11. Після прибуття тварини на м’ясокомбінат, бойню чи ветсанзавод відповідальна особа цих підприємств зобов’язана:

1) у момент прибуття тварини - перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини та відомості переміщення тварин;

{Підпункт 2 пункту 11 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

2) за відсутності доступу до Реєстру тварин внести дані про прибуття до господарства до паперової форми книги обліку тварин, паспорта тварини, засвідчивши в ньому дані про прибуття у спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини;

{Підпункт 2 пункту 11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

3) внести дані про прибуття тварини до відомості переміщення тварин, одержаної від попереднього власника/утримувача, засвідчити їх підписом та печаткою спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, і протягом п’яти робочих днів від дати прибуття тварини до господарства надіслати її в паперовому або електронному вигляді Адміністратору Реєстру тварин.

{Підпункт 3 пункту 11 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

12. Якщо тварину відправляють на ринок, виставку або інше місце зосередження тварин, власник/утримувач зобов’язаний:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини;

за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин;

забезпечити супроводження тварини паспортом тварини.

Відповідальна особа ринку, виставки чи іншого місця зосередження тварин зобов’язана:

перевірити наявність прикріплених на тварині бирок та відповідність ідентифікаційних номерів на бирках даним паспорта тварини;

за відсутності доступу до Реєстру тварин внести відповідні записи до паперової форми книги обліку тварин;

протягом п’яти робочих днів надіслати Адміністратору Реєстру тварин інформацію про перебування тварини в даному господарстві.

13. Під час виявлення гострих інфекційних захворювань у господарстві, а також якщо господарство втратило свій статус щодо ветеринарно-санітарного благополуччя, обмеження переміщення тварин здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

14. У разі якщо місце перебування тварин/місцезнаходження господарства не змінюється, але відбулася зміна власника/утримувача, новий власник/утримувач зобов’язаний здійснити дії згідно з пунктом 7 розділу ІІ цього Порядку.

15. Ідентифікаційні та супровідні документи можуть бути оформлені в електронному вигляді за наявності доступу до Реєстру тварин та супроводжувати тварину в разі можливості їх пред’явлення в електронному вигляді.

VІІ. Забій, загибель, падіж, утилізація ідентифікованих тварин

1. У разі забою, утилізації тварини в господарстві юридичної особи, що проводить діяльність із забою, утилізації, власник/утримувач, відповідальна особа господарства зобов’язані внести до паперової форми книги обліку тварин і паспорта тварини дату та причину забою, зняти з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати забою тварини надіслати засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини паспорт тварини Адміністратору Реєстру тварин для його знищення в установленому порядку і внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини.

{Пункт 1 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}

2. У разі забою тварини в господарстві фізична особа зобов’язана звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до паспорта тварини дати та причини забою, зняти з тварини бирки і протягом п’яти робочих днів від дати її забою надіслати засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини паспорт тварини до Адміністратора Реєстру тварин для внесення до Реєстру тварин інформації про забій тварини та знищення паспорта тварини в установленому порядку.

3. У разі наявності доступу до Реєстру тварин усі записи вносяться до Реєстру тварин.

4. У разі падежу тварини юридична та фізична особи зобов’язані запросити спеціаліста державної установи (закладу) ветеринарної медицини, який приймає рішення про утилізацію тварини у господарстві власника або на ветсанзаводі.

5. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві юридичної особи власник/утримувач, відповідальна особа зобов’язані:

внести до паперової форми книги обліку тварин (за наявності) та паспорта тварини дату встановлення факту падежу, причину та дату утилізації;

надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений паспорт тварини для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

6. У разі падежу (загибелі) з подальшою утилізацією тварини в господарстві фізичної особи власник зобов’язаний звернутися до працівника Адміністратора Реєстру тварин для внесення до паспорта тварини та книги обліку тварин дати і причини падежу (загибелі), утилізації тварини та надіслати до Адміністратора Реєстру тварин протягом п’яти робочих днів засвідчений державною установою (закладом) ветеринарної медицини заповнений паспорт тварини для внесення до Реєстру тварин інформації про падіж (загибель), утилізацію тварини.

7. Спеціаліст державної установи (закладу) ветеринарної медицини вносить у поле "Особливі відмітки" паспорта тварини записи про необхідність утилізації, причину утилізації та дату внесення записів, проставляє свій підпис та засвідчує записи печаткою.

8. Якщо тварину відправляють на ветсанзавод, власник/утримувач зобов’язаний здійснити дії відповідно до пункту 2 розділу VІ цього Порядку.

9. Під час утилізації тварини відповідальна особа ветсанзаводу зобов’язана здійснити дії відповідно до пункту 1 цього розділу.

10. Паспорти тварин, які надійшли до Адміністратора Реєстру тварин в разі падежу (загибелі), забою чи утилізації тварини, підлягають знищенню в установленому порядку.

11. Власник/утримувач знищує зняті з тварин бирки таким чином, щоб унеможливити їх повторне використання.

Заступник директора
Департаменту тваринництва -
начальник відділу розвитку
галузей тваринництва
О. Альшанова


Додаток 1
до Порядку ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 28 березня 2019 року № 163)
(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
господарства

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}


Додаток 2
до Порядку ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 28 березня 2019 року № 163)
(пункт 1 розділу II)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
великої рогатої худоби

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}


Додаток 3
до Порядку ідентифікації
та реєстрації великої рогатої худоби
(пункт 7 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про внесення змін до Реєстру тварин


Додаток 4
до Порядку ідентифікації
та реєстрації великої рогатої худоби
(пункт 1 розділу ІІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ
на проведення ідентифікації та реєстрації тваринДодаток 5
до Порядку ідентифікації  та реєстрації
великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України 
від 28 березня 2019 року № 163)
(пункт 3 розділу III)

ЗРАЗОК
бирки вушної для ідентифікації великої рогатої худоби

Передня пластина

Задня пластина

Параметри бирки

Товщина ліній

Висота знаків

порожниста частина

вхідна частина

maximum

minimum

maximum

minimum

maximum

Код країни

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Шість перших цифр ідентифікаційного номера

1 mm

5 mm

6 mm

5 mm

6 mm

Чотири останні цифри ідентифікаційного номера

3 mm

20 mm

28 mm

12 mm

20 mm

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}


Додаток 6
до Порядку ідентифікації
та реєстрації великої рогатої худоби
(пункт 17 розділу ІІІ)

ЗАМОВЛЕННЯ
на дублікати бирок та ідентифікаційних документів


Додаток 7
до Порядку ідентифікації
та реєстрації великої рогатої худоби
(пункт 3 розділу ІV)

КНИГА
обліку тварин


Додаток 8
до Порядку ідентифікації
та реєстрації великої рогатої худоби
(пункт 3 розділу ІV)

КНИГА
обліку тварин


Додаток 9
до Порядку ідентифікації та реєстрації
великої рогатої худоби
(у редакції наказу Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
від 28 березня 2019 року № 163)
(пункт 2 розділу VI)

ВІДОМІСТЬ
переміщення тварин

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 163 від 28.03.2019}вгору