Документ z0336-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.07.2019, підстава - z0685-19

Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ____________________________________________
                                                                          (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 20___ р.


Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності


Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів


3505ХХ

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Сплачений податок на прибуток

3580

Х


Х


Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності


Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200ХХ

необоротних активів

3205


Х


Х

Надходження від отриманих:
відсотків


3215ХХ

дивідендів

3220


Х


Х

Надходження від деривативів

3225


Х


Х

Інші надходження

3250


Х


Х

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


ХХ


необоротних активів

3260

Х


Х


Виплати за деривативами

3270

Х


Х


Інші платежі

3290

Х


Х


Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності


Надходження від:
Власного капіталу


3300ХХ

Отримання позик

3305


Х


Х

Інші надходження

3340


Х


Х

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


ХХ


Погашення позик

3350

Х


Х


Сплату дивідендів

3355

Х


Х


Інші платежі

3390

Х


Х


Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405


Х


Х

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

Керівник

Головний бухгалтер


КОДИ

Дата (рік, місяць, число)01

Підприємство ____________________________________________
                                                                         (найменування)

за ЄДРПОУ


Звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

Коригування:
Зміна облікової політики


4005

Виправлення помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований залишок на початок року

4095

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)


4200

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

Відрахування до резервного капіталу

4210

Внески учасників:
Внески до капіталу


4240

Погашення заборгованості з капіталу

4245

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)


4260

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

Вилучення частки в капіталі

4275

Інші зміни в капіталі

4290

Разом змін у капіталі

4295

Залишок на кінець року

4300вгору