Документ z0381-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.02.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.04.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2016  № 38


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 381/28511

Про затвердження Порядку затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей

Відповідно до частини першої статті 7, статей 26, 27 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей, що додається.

2. Департаменту тваринництва забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Міністра Краснопольського Я.В.

Міністр

О.М. Павленко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Заступник Голови
Державної ветеринарної
та фітосанітарної служби України

Перший заступник Голови
Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Міністр охорони здоров'я УкраїниК.М. ЛяпінаО.М. Вержиховський
В.І. Лапа

О. КвіташвіліЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
10.02.2016  № 38


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 березня 2016 р.
за № 381/28511

ПОРЯДОК
затвердження експортних потужностей, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру затвердження потужностей операторів ринку, які мають намір здійснювати експорт харчових продуктів, із зазначенням дозволених до експорту видів харчових продуктів, внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

1.3. Для цілей цього Порядку термін "територіальний орган" означає територіальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів.

1.4. Оператор ринку харчових продуктів (далі – оператор ринку), який має намір здійснювати експорт харчових продуктів до країн, які вимагають підтвердження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів (далі – компетентний орган), відповідності процесу виробництва та/або обігу харчових продуктів вимогам законодавства країни призначення, зобов'язаний пройти процедуру затвердження експортних потужностей, встановлену цим Порядком.

1.5. Не потребують затвердження відповідно до цього Порядку потужності операторів ринку, які на дату набрання чинності цим Порядком є затвердженими експортними потужностями (об'єктами).

Інформація про такі потужності вноситься до реєстру затверджених експортних потужностей (далі – Реєстр) компетентним органом протягом 3 місяців з дати набрання чинності цим Порядком. Внесення змін до Реєстру про дані потужності, а також виключення їх з Реєстру здійснюється на загальних умовах, встановлених цим Порядком.

1.6. Потужність оператора ринку, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу, затверджується як експортна потужність не раніше отримання оператором ринку такого дозволу. Потужність оператора ринку, яка підлягає державній реєстрації, затверджується як експортна потужність не раніше проведення такої реєстрації.

1.7. Затвердженню підлягає кожна окрема експортна потужність оператора ринку.

1.8. Адресою експортної потужності, яка є транспортним засобом або іншим рухомим майном, вважається місцезнаходження (місце проживання) оператора ринку, в управлінні якого перебуває така потужність.

ІІ. Подання запиту про затвердження експортної потужності

2.1. Для затвердження експортної потужності оператор ринку подає територіальному органу за місцем розташування потужності запит про затвердження експортної потужності, який повинен містити:

найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

реєстраційний номер (для потужності, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу) або особистий реєстраційний номер (для потужності, яка підлягає державній реєстрації);

назву експортної потужності;

адресу експортної потужності;

адресу електронної пошти та номер засобу зв'язку оператора ринку;

вид господарської діяльності, що провадиться з використанням експортної потужності;

назву виду харчових продуктів, які планується експортувати;

асортиментний перелік харчових продуктів, які планується експортувати;

перелік постачальників сировини, що використовується для виробництва харчового продукту, який планується експортувати, а також інших операторів ринку, що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту;

назви країн (країни) призначення.

2.2. Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

2.3. Заявник відповідальний за достовірність інформації, зазначеної ним в запиті про затвердження експортної потужності.

ІІІ. Затвердження експортної потужності

3.1. Затвердження експортної потужності здійснюється безоплатно.

3.2. Протягом 20 календарних днів після отримання від оператора ринку або уповноваженої особи запиту про затвердження експортної потужності територіальний орган повідомляє заявникові дату початку інспектування експортної потужності.

3.3. Під час інспектування територіальний орган перевіряє відповідність експортної потужності вимогам країни призначення.

3.4. Якщо однією з вимог країни призначення є інспектування потужності оператора ринку компетентним органом країни призначення, оператор ринку зобов'язаний надати такому органу доступ до потужності та інформації (документів), необхідних для перевірки відповідності потужності вимогам країни призначення.

3.5. Компетентний орган не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності зобов'язаний видати наказ про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів, крім випадків, коли однією з вимог країни призначення є інспектування потужності її компетентним органом.

Рішення про відмову у затвердженні потужності як експортної, що містить обґрунтування причин такої відмови, оформляється наказом територіального органу компетентного органу не пізніше 15 робочих днів з дати початку інспектування та надсилається оператору ринку впродовж 5 робочих днів з дати його прийняття, крім випадків, коли таке рішення приймається компетентним органом країни призначення.

3.6. Компетентний орган присвоює затвердженій експортній потужності реєстраційний номер, що складається з таких елементів, які розділяються дефісом:

1) реєстраційний номер відповідної потужності згідно з реєстром операторів ринку та потужностей, на які видано експлуатаційний дозвіл, або особистий реєстраційний номер відповідної потужності згідно з державним реєстром потужностей операторів ринку;

2) літера "e".

Приклади реєстраційних номерів затвердженої експортної потужності:

а-UA-10-10-01-VІІІ-FFPP-е;

r-UA-10-10-01-е.

3.7. Інформація про затвердження експортної потужності, а також про її реєстраційний номер розміщується на офіційному веб-сайті компетентного органу протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.

3.8. Компетентний орган затверджує потужність як експортну на підставі:

надання заявником документів, визначених пунктом 2.1 розділу ІІ цього Порядку;

допущення оператором ринку компетентного органу або компетентного органу країни призначення до інспектування експортної потужності;

відсутності у результаті інспектування компетентним органом (компетентним органом країни призначення) невідповідності експортної потужності вимогам країни призначення.

3.9. Оператор ринку може оскаржити рішення територіального органу про відмову у затвердженні потужності як експортної відповідно до законодавства.

IV. Питання функціонування Реєстру та внесення інформації до нього

4.1. Реєстр ведеться компетентним органом в електронному вигляді з використанням матеріально-технічної бази територіальних органів за формою, наведеною у додатку до цього Порядку.

4.2. Компетентний орган забезпечує для громадськості безперервний та безоплатний доступ до відомостей Реєстру на його офіційному веб-сайті.

4.3. До Реєстру вноситься така інформація:

найменування або прізвище, ім'я, по батькові оператора ринку;

код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку;

реєстраційний номер затвердженої експортної потужності;

назва затвердженої експортної потужності;

адреса затвердженої експортної потужності;

вид господарської діяльності, що провадиться з використанням затвердженої експортної потужності;

назва виду харчових продуктів, які дозволено експортувати;

назва країни (країн) призначення із зазначенням двозначного літерного коду країни відповідно до Національного стандарту України "Коди назв країн світу" (ДСТУ ISO 3166-1:2009);

дата видання наказу компетентного органу про затвердження експортної потужності;

дата видання наказу компетентного органу про виключення затвердженої експортної потужності з Реєстру.

4.4. Внесення до Реєстру інформації, визначеної в абзацах другому-десятому пункту 4.3 цього розділу, здійснюється компетентним органом протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про затвердження експортної потужності.

4.5. Внесення до Реєстру інформації, визначеної в абзаці одинадцятому пункту 4.3 цього розділу, здійснюється компетентним органом протягом 5 робочих днів з дати прийняття рішення про виключення затвердженої експортної потужності з Реєстру.

V. Внесення змін до Реєстру та виключення експортних потужностей з нього

5.1. Оператор ринку зобов'язаний повідомити територіальний орган про зміни в інформації про оператора ринку, що зазначена в абзаці другому пункту 4.3 розділу IV цього Порядку, не пізніше 10 робочих днів з дати таких змін.

Компетентний орган вносить відповідні зміни до Реєстру протягом 5 робочих днів з дати надходження повідомлення оператора ринку.

5.2. Внесення змін до Реєстру в частині інформації, визначеної в абзаці шостому пункту 4.3 розділу IV цього Порядку, допускається лише у зв'язку зі зміною назви населеного пункту (вулиці), виправленням технічної помилки або іншими обставинами, що не пов'язані зі зміною фактичного місця розташування потужності.

Внесення таких змін до Реєстру здійснюється протягом 5 робочих днів з дати надходження відповідного повідомлення оператора ринку та документів, що підтверджують відповідні обставини.

Якщо в повідомленні оператора ринку міститься прохання про внесення змін до Реєстру в частині інформації про адресу потужності у зв'язку зі зміною її фактичної адреси, компетентний орган протягом 3 робочих днів відмовляє у внесенні змін до Реєстру та повідомляє про це оператора ринку, роз'яснюючи йому необхідність затвердження такої потужності як експортної.

5.3. Якщо оператор ринку планує використовувати затверджену експортну потужність для виробництва та/або обігу іншого, ніж затверджений для експорту, виду харчового продукту, та/або має намір змінити відповідний перелік країн призначення такого виду харчового продукту, він зобов'язаний повідомити про це територіальний орган.

5.4. Якщо вимоги нової країни призначення є ідентичними вимогам країни, на відповідність яким експортну потужність було затверджено, внесення змін до Реєстру, що стосуються інформації, визначеної абзацом дев'ятим пункту 4.3 розділу IV цього Порядку, здійснюється без проведення інспектування затвердженої експортної потужності протягом 10 робочих днів з дати надходження до компетентного органу відповідного повідомлення про це територіального органу та листа оператора ринку, який містить перелік інших, ніж затверджені, країн та інформацію щодо ідентичності.

5.5. Внесення змін до Реєстру інформації, визначеної абзацами сьомим та/або восьмим пункту 4.3 розділу IV цього Порядку, здійснюється відповідно до розділу ІІ цього Порядку. Одночасно із внесенням таких змін вносяться відповідні зміни до Реєстру в частині інформації, зазначеної в абзаці десятому пункту 4.3 розділу IV цього Порядку.

5.6. Оператор ринку зобов'язаний невідкладно повідомити територіальний орган про будь-які зміни в своїй діяльності, що змінюють умови, на підставі яких потужність була затверджена як експортна.

5.7. Компетентний орган виключає затверджену експортну потужність з Реєстру у випадках:

надходження до територіального органу від оператора ринку заяви про виключення затвердженої експортної потужності з Реєстру або повідомлення про зміни в діяльності оператора ринку, що мають наслідком невідповідність затвердженої експортної потужності вимогам країни призначення;

ліквідації оператора ринку – юридичної особи;

припинення підприємницької діяльності оператора ринку – фізичної особи – підприємця;

недопущення оператором ринку компетентного органу або компетентного органу країни призначення до інспектування затвердженої експортної потужності;

неусунення оператором ринку виявлених державним інспектором порушень, визначених у відповідному акті державного контролю;

виявлення компетентним органом або його територіальним органом (компетентним органом країни призначення) невідповідності затвердженої експортної потужності вимогам країни призначення;

анулювання експлуатаційного дозволу (на потужність, експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу).

5.8. Якщо затверджена експортна потужність за повідомленням компетентного органу країни призначення не відповідає встановленим вимогам щодо певного виду харчового продукту, який виробляється оператором ринку, компетентний орган видає наказ про виключення з Реєстру відомостей про такий вид харчового продукту.

5.9. Наказ про виключення затвердженої експортної потужності з Реєстру видається компетентним органом не пізніше 5 робочих днів з дати настання однієї з обставин, визначених пунктом 5.7 цього розділу.

Оператор ринку має право оскаржити наказ компетентного органу про виключення потужностей або певного виду харчових продуктів, вироблених на таких потужностях, з Реєстру відповідно до законодавства.

5.10. У наказі компетентного органу про виключення затвердженої експортної потужності та/або дозволених до експорту видів харчових продуктів з Реєстру зазначаються підстави такого виключення. Копія наказу надсилається (вручається) оператору ринку не пізніше 3 робочих днів з дати його прийняття.

Директор
Департаменту тваринництва


М.М. КвашаДодаток
до Порядку затвердження експортних
потужностей, внесення та виключення
їх з реєстру затверджених експортних
потужностей
(пункт 4.1 розділу IV )

РЕЄСТР
затверджених експортних потужностей

№ з/п

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові оператора ринку

Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичної особи), або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку

Реєстраційний номер затвердженої експортної потужності

Назва затвердженої експортної потужності

Адреса затвердженої експортної потужності

Вид господарської діяльності, що провадиться з використанням затвердженої експортної потужності

Назва виду харчових продуктів, які дозволено експортувати

Назва країни (країн) призначення із зазначенням двозначного літерного коду країни відповідно до Національного стандарту України "Коди назв країн світу" (ДСТУ ISO 3166-1:2009)

Дата видання наказу компетентного органу про затвердження експортної потужності

Дата видання наказу компетентного органу про виключення з реєстру затверджених експортних потужностей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11вгору