Документ z0393-00, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.07.2016, підстава - z0914-16

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
Н А К А З
N 315 від 17.05.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
5 липня 2000 р.
vd20000517 vn315 за N 393/4614
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 972 ( z0914-16 ) від 14.06.2016 }
Про затвердження Інструкції про порядок
здійснення державного метрологічного
нагляду за забезпеченням єдності
вимірювань (ПМУ 16-2000)

З метою реалізації положень статей 17, 22 і 24 Закону України
від 11.02.98 N 113/98-ВР "Про метрологію та метрологічну
діяльність" і подальшого вдосконалення організації та порядку
проведення державного метрологічного нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення державного
метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань
(ПМУ 16-2000), що додається. 2. Начальнику управління метрології, єдиного часу та
еталонних частот Салганику Б.Ш. забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України наказу "Про
затвердження Інструкції про порядок здійснення державного
метрологічного нагляду за забезпеченням єдності вимірювань"
(ПМУ 16-2000)" згідно з чинним законодавством. 3. Директорам територіальних органів Держстандарту України
забезпечити впровадження та безумовне виконання зазначеної
Інструкції. 4. Визнати такими, що втратили чинність, Інструкцію про
порядок здійснення державного метрологічного нагляду, затверджену
наказом Держстандарту України від 30 грудня 1996 року N 581
( z0115-97 ) та зареєстровану в Міністерстві юстиції України
9 квітня 1997 року за N 115/1919 і Положення про державний
метрологічний нагляд, затверджене наказом Держстандарту України
від 30 грудня 1996 року N 580 ( z0109-97 ) та зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 3 квітня 1997 року за N 109/1913. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
голови Держстандарту України Сидоренка Г.С.
Голова Держстандарту
України П.Кабан
Затверджено
Наказ Держстандарту
України
17 травня 2000 р. N 315
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 липня 2000 р.
за N 393/4614
Інструкція
про порядок здійснення державного метрологічного
нагляду за забезпеченням єдності вимірювань
(ПМУ 16-2000)
1. Галузь використання
Інструкція про порядок здійснення державного метрологічного
нагляду за забезпеченням єдності вимірювань (далі - Інструкція)
реалізує положення Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" ( 113/98-ВР ) (далі - Закон) і встановлює загальні
вимоги щодо порядку проведення, розгляду й оформлення результатів
державного метрологічного нагляду за забезпеченням єдності
вимірювань (далі - державний метрологічний нагляд) під час
здійснення діяльності, пов'язаної з виробництвом, ввезенням,
застосуванням, повіркою, калібруванням, ремонтом, прокатом та
продажем засобів вимірювальної техніки, застосуванням атестованих
методик виконання вимірювань та правильності проведення вимірювань
у сфері поширення державного метрологічного нагляду. Дія цієї Інструкції поширюється на Державний комітет
стандартизації, метрології та сертифікації України
(далі - Держстандарт) та його територіальні органи
(далі - територіальні органи), центральні та місцеві органи
виконавчої влади (далі - органи виконавчої влади), органи
місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації
незалежно від форми власності та виду діяльності
(далі - підприємства), громадян - суб'єктів підприємницької
діяльності, а також на виробників (експортерів) іноземних держав,
що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України. Ця Інструкція не поширюється на центральні органи виконавчої
влади, на які поширюється дія постанови Кабінету Міністрів України
"Про затвердження Положення про особливості метрологічної
діяльності у сфері оборони" від 17 серпня 1998 р. N 1306
( 1306-98-п ).
2. Терміни та їх визначення
У цій Інструкції використовуються такі терміни та їх
визначення: вимірювання - відображення фізичних величин їхніми значеннями
за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням
спеціальних технічних засобів; єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їхні
результати виражаються в узаконених одиницях вимірювань, а похибки
вимірювань відомі та із заданою ймовірністю не виходять за
встановлені межі; забезпечення єдності вимірювань - діяльність, яка спрямована
на досягнення і підтримання єдності вимірювань; засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який
застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні
характеристики. До засобів вимірювальної техніки належать засоби вимірювань
та їх сукупність, вимірювальні установки, вимірювальні
перетворювачі, міри, в тому числі стандартні зразки складу і
властивостей речовин та матеріалів; методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил,
виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з
потрібною точністю; повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення
придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється
державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі
результатів контролю їхніх метрологічних характеристик; калібрування засобів вимірювальної техніки - визначення в
певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів
вимірювальної техніки, на які не поширюється державний
метрологічний нагляд; метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки -
дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їхніх
метрологічних характеристик та встановлення придатності цих
засобів до застосування; атестація методики виконання вимірювань - процедура
встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що
ставляться до неї; вимірювальна лабораторія - організація чи окремий підрозділ
організації, підприємства, що здійснює вимірювання фізичних
величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних,
фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин,
матеріалів і продукції. До вимірювальних лабораторій належать аналітичні, хімічні,
випробувальні лабораторії, що виконують зазначені вище роботи; акредитація лабораторії - офіційне визнання того, що
вимірювальна лабораторія є правочинною здійснювати конкретні
вимірювання.
3. Основні положення
3.1. Державний метрологічний нагляд здійснюється з метою
захисту інтересів громадян та економіки України від наслідків
недостовірних результатів вимірювань. 3.2. Об'єкти та сфера державного метрологічного нагляду
регламентуються статтями 15 та 16 Закону України "Про метрологію
та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). 3.3. Основними завданнями державного метрологічного нагляду
є: здійснення перевірок за додержанням органами виконавчої влади
та підприємствами вимог та положень Закону ( 113/98-ВР ); визначення відповідності стану і правильності застосування
засобів вимірювальної техніки; визначення наявності і правильності застосування атестованих
методик виконання вимірювань; визначення правильності атестації методик виконання
вимірювань та проведення вимірювань; визначення правильності використання результатів вимірювань; здійснення перевірок за діяльністю метрологічних служб
органів виконавчої влади та підприємств, які акредитовані на право
проведення повірки та калібрування для інших підприємств,
організацій і для громадян - суб'єктів підприємницької діяльності
(далі за текстом - інші підприємства) засобів вимірювальної
техніки, атестації методик виконання вимірювань, проведення
вимірювань та додержання умов і правил здійснення цих робіт.
Державний метрологічний нагляд за акредитованими метрологічними
службами здійснюється незалежно від того, хто їх акредитував; перевірка діяльності органів виконавчої влади та підприємств,
пов'язаної з ввезенням, експлуатацією, виробництвом, ремонтом,
прокатом та продажем засобів вимірювальної техніки; встановлення наявності та повноти узгоджених територіальним
органом переліків засобів вимірювальної техніки, що знаходяться в
експлуатації і підлягають повірці, графіків їхньої повірки; установлення достовірності повідомлень щодо здійснення
підприємствами діяльності з виробництва, ремонту, прокату та
продажу засобів вимірювальної техніки. 3.4. Державний метрологічний нагляд здійснюється у формі
перевірок, які бувають: за всіма напрямками діяльності органу виконавчої влади або
підприємства, на які поширюється державний метрологічний нагляд; цільовими, спрямованими на перевірку дотримання вимог Закону
( 113/98-ВР ), стандартів, метрологічних норм і правил; за окремими напрямками діяльності органу виконавчої влади або
підприємства, що належать до однієї або декількох сфер поширення
державного метрологічного нагляду; самостійними, які проводяться органами Державної
метрологічної служби; спільними, які проводяться разом з іншими контрольними або
правоохоронними органами (за їх згодою). Перевірки можуть проводитись за участю фахівців державних
наукових метрологічних центрів, інших територіальних органів,
метрологічних служб центральних органів виконавчої влади,
підприємств, установ і організацій. 3.5. Перевірки можуть бути плановими, позаплановими і
повторними. Планові перевірки проводяться відповідно до річних і
квартальних планів Держстандарту чи його територіальних органів,
але не частіше одного разу на рік в одному органі виконавчої влади
або на підприємстві з повідомленням суб'єкта, що перевіряється, не
пізніше ніж за 10 календарних днів до початку перевірки. Позапланові перевірки можуть проводитися на підставі скарг
споживачів продукції та послуг, письмових звернень регіональних
(місцевих) органів виконавчої влади або контролюючих та
правоохоронних органів, а також за окремими завданнями
Держстандарту. Скарга споживача повинна подаватися в письмовому
вигляді й містити відомості про його прізвище, ім'я, по батькові,
місце проживання. Повторні перевірки проводяться з метою контролю усунення
порушень, виявлених під час попередньої перевірки.
4. Державний метрологічний нагляд та його функції
4.1. Державний метрологічний нагляд здійснюють: Держстандарт (його відповідні підрозділи); територіальні органи. 4.2. Держстандарт у галузі державного метрологічного нагляду
здійснює такі функції: затверджує документи з метрології, що встановлюють порядок
проведення державного метрологічного нагляду та вимоги,
обов'язкові для виконання органами виконавчої влади і
підприємствами; здійснює управління діяльністю територіальних органів щодо
проведення державного метрологічного нагляду; визначає загальні метрологічні вимоги до засобів
вимірювальної техніки та методик виконання вимірювань; узгоджує положення про метрологічні служби центральних
органів виконавчої влади та об'єднань підприємств; розробляє та затверджує річні плани робіт з державного
метрологічного нагляду; організовує узагальнення та розгляд результатів державного
метрологічного нагляду; проводить перевірки за додержанням вимог Закону ( 113/98-ВР )
та інших нормативно-правових актів України і нормативних
документів з метрології в органах виконавчої влади, а також на
підприємствах; забезпечує своєчасне вжиття необхідних заходів, спрямованих
на впровадження та додержання метрологічних норм і правил,
поліпшення стану і застосування засобів вимірювальної техніки, а
також на притягнення до адміністративної відповідальності
посадових осіб органів виконавчої влади та підприємств, винних у
порушенні метрологічних норм і правил; організовує взаємодію територіальних органів з
правоохоронними та іншими контролюючими органами України; інформує про результати державного метрологічного нагляду
відповідні центральні органи виконавчої влади. 4.3. Територіальні органи у галузі державного метрологічного
нагляду здійснюють такі функції: розробляють і затверджують квартальний план робіт з
державного метрологічного нагляду на підприємствах закріпленого
регіону; здійснюють перевірки за забезпеченням єдності вимірювань на
підприємствах закріпленого регіону; вживають заходів, спрямованих на притягнення згідно із чинним
законодавством до адміністративної відповідальності осіб, винних у
порушенні метрологічних норм і правил; узгоджують положення про метрологічні служби підприємств,
установ і організацій; взаємодіють із правоохоронними та іншими контролюючими
органами в закріпленому регіоні.
5. Права, обов'язки та відповідальність
службових осіб органів державного метрологічного нагляду
5.1. Державний метрологічний нагляд здійснюють службові особи
Держстандарту та його територіальних органів - державні інспектори
з метрологічного нагляду (далі - державні інспектори), які повинні
бути атестовані в порядку, встановленому Держстандартом. Державні інспектори під час виконання своїх обов'язків
перебувають під захистом закону. 5.2. Права, обов'язки і правовий захист державних інспекторів
з метрологічного нагляду регламентуються статтями 24 та 25 Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). 5.3. Державні інспектори під час здійснення державного
метрологічного нагляду повинні суворо дотримуватись чинного
законодавства, а також положень і вимог нормативних документів із
метрології. За невиконання або неналежне виконання посадових обов'язків,
перевищення повноважень та інші порушення, включаючи розголошення
державної та комерційної таємниці, державні інспектори несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством. 5.4. Юридичні й фізичні особи не повинні перешкоджати
державним інспекторам у виконанні покладених на них обов'язків.
Особи, які перешкоджають проведенню державного метрологічного
нагляду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 5.5. Працівники правоохоронних органів надають допомогу
державним інспекторам у виконанні ними службових обов'язків та
припиняють незаконні дії громадян, які перешкоджають виконанню
обов'язків, покладених на державних інспекторів.
6. Організація і порядок здійснення державного
метрологічного нагляду
6.1. Територіальні органи на підставі річного плану
державного метрологічного нагляду Держстандарту розробляють
квартальні плани проведення державного метрологічного нагляду в
своєму регіоні за формою, наведеною в додатку 1. 6.2. Державний метрологічний нагляд здійснюється на підставі
завдання, яке складається за формою, наведеною в додатку 2. У
завданні зазначається підстава, напрямок(ки) та мета перевірки,
термін її проведення, який не повинен перевищувати 15 робочих
днів, а також прізвища державних інспекторів учасників перевірки. Завдання підписується головним державним інспектором України
(Автономної Республіки Крим, області, міста) з державного нагляду
за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил або
його заступником. 6.3. Для проведення перевірки керівником Держстандарту або
його територіального органу призначається державний інспектор -
відповідальний за проведення перевірки (далі - керівник
перевірки). 6.4. Керівник і учасники перевірки: ознайомлюються із
законодавчими та нормативними документами, які регламентують
окремі види діяльності, містять метрологічні норми й правила та
поширюються на діяльність органу виконавчої влади або підприємств; перевіряють наявність та аналізують переліки засобів
вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації і підлягають
повірці, та графіки повірки цих засобів; ознайомлюються з атестатами та галуззю акредитації органу
виконавчої влади або підприємства, які надають їм право
здійснювати конкретні види метрологічної діяльності; вивчають матеріали попередніх перевірок, що проводились в
даному органі виконавчої влади або на підприємстві Держстандартом
або територіальним органом, та виконання заходів щодо усунення
виявлених недоліків. 6.5. Керівник перевірки під час її проведення: ознайомлює керівника органу виконавчої влади або підприємства
чи особу, яка його заміщає, з метою та завданням перевірки; установлює перелік об'єктів (згідно зі статтею 15 Закону
( 113/98-ВР ), що підлягають державному метрологічному нагляду; розподіляє роботу між учасниками перевірки; уточняє з відповідальною особою органу виконавчої влади або
підприємства перелік матеріалів та довідок, які необхідно буде
підготувати відповідальній особі для складання акта перевірки. 6.6. Керівник органу виконавчої влади або підприємства
зобов'язаний створити необхідні умови для перевірки, а саме: визначити відповідальну(их) особу (осіб) органу виконавчої
влади або підприємства, якій(им) надається право підпису довідок
та проміжних документів; надати приміщення, документацію, матеріали та обладнання, які
необхідні для перевірки; надавати необхідні довідки та письмові пояснення щодо
результатів перевірки. 6.7. Під час проведення державного метрологічного нагляду в
органі виконавчої влади перевіряється: відображення в Положенні про орган виконавчої влади питань
щодо метрологічного забезпечення; наявність організаційно-розпорядчих документів з питань
упровадження Закону ( 113/98-ВР ), інших нормативно-правових актів
України і нормативних документів із метрології; наявність документа, за яким обов'язки відповідального за
метрологічне забезпечення покладаються на відповідного керівника; наявність узгодженого з Держстандартом Положення про
метрологічну службу та наказу щодо його впровадження. 6.7.1. Перевіркою організації та виконання робіт, пов'язаних
із забезпеченням єдності вимірювань установлюється стан робіт
щодо: організації і здійснення метрологічного контролю і нагляду; організації робіт з розробки, атестації та впровадження
методик виконання вимірювань; методик метрологічної атестації;
повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки; акредитації
вимірювальних лабораторій; централізованого обліку (реєстрації)
галузевих документів з метрології; відповідності зазначених
документів чинному законодавству та нормативним документам з
метрології; організації та порядку проведення метрологічних робіт
відповідно до галузі акредитації; наявності наказу про уповноваження підприємств(а) на
здійснення акредитації вимірювальних та калібрувальних
лабораторій; організації робіт з проведення навчання та підвищення
кваліфікації фахівців-метрологів. 6.8. Під час проведення державного метрологічного нагляду на
підприємствах перевіряється: додержання вимог Закону ( 113/98-ВР ), інших
нормативно-правових актів України і нормативних документів із
метрології: стан і застосування засобів вимірювальної техніки; застосування методик виконання вимірювань і правильність
виконання вимірювань; додержання встановлених вимог під час проведення повірки,
калібрування для інших підприємств, проведення вимірювань та
атестації методик виконання вимірювань відповідно до галузі
акредитації; додержання встановлених вимог щодо ввезення, випуску з
виробництва, ремонту, продажу й видачі напрокат засобів
вимірювальної техніки. 6.8.1. Перевіркою додержання вимог Закону ( 113/98-ВР ),
інших нормативно-правових актів України і нормативних документів
із метрології встановлюється: наявність розпорядчих документів про створення метрологічної
служби або призначення відповідальної особи за метрологічне
забезпечення; наявність узгодженого з територіальним органом положення про
метрологічну службу підприємства; забезпеченість організаційними (накази, розпорядження,
положення, інструкції), нормативними (ДСТУ, КНД, ГОСТ, РД, МИ) та
методичними документами в галузі метрології та метрологічної
діяльності; наявність документів, що регламентують вимоги до
контрольно-вимірювальних (випробувальних) операцій, а саме:
правильність відображення в них параметрів, що вимірюються; вимог
до умов виконання вимірювань для отримання результатів вимірювань
(випробувань) з установленою точністю (величини, що вимірюються,
їх граничні відхилення, послідовність вимірювальних операцій,
особливі умови виконання вимірювань тощо). 6.8.2. Перевіркою стану та застосування засобів вимірювальної
техніки встановлюється: наявність, повнота і своєчасність внесення змін та доповнень
до переліку засобів вимірювальної техніки, що перебувають в
експлуатації і підлягають повірці; наявність на засобах вимірювальної техніки або в
експлуатаційній документації відтисків повірочного тавра або
свідоцтва про їх повірку; наявність свідоцтв про державну метрологічну атестацію
засобів вимірювальної техніки; правильність вибору засобів вимірювальної техніки (діапазон
вимірювань, клас точності тощо) і готовність їх до виконання
вимірювань із нормованою точністю; відповідність умов експлуатації засобів вимірювальної техніки
вимогам експлуатаційних документів; відповідність метрологічних характеристик засобів
вимірювальної техніки нормованим значенням у випадках проведення
їх інспекційної повірки. Інспекційна повірка засобів вимірювальної
техніки проводиться державними повірниками, згідно з ДСТУ 2708
"Метрологія. Повірка засобів вимірювальної техніки. Організація і
порядок проведення"; відповідність робіт з повірки, а також калібрування засобів
вимірювальної техніки для інших підприємств галузі акредитації; наявність та дотримання графіків повірки засобів
вимірювальної техніки. 6.8.3. Перевіркою правильності застосування атестованих
методик виконання вимірювань, а також виконання вимірювань
установлюється: забезпеченість атестованими методиками виконання вимірювань
відповідно до галузі акредитації на право проведення вимірювань у
сфері поширення державного метрологічного нагляду; забезпеченість робочих місць, де проводяться вимірювання,
умовами, потрібними для отримання достовірних результатів
вимірювань (температура, вологість, тиск, вібрація тощо); дотримання фахівцями вимог методик виконання вимірювань; правильність представлення результатів вимірювань
(випробувань) у протоколах, атестатах, паспортах та інших
документах, що видаються на продукцію (роботи, послуги), та їх
відповідність даним, які одержані в результаті вимірювань
(випробувань); правильність виконання вимірювань та достовірність одержаних
результатів безпосередньо на об'єкті шляхом проведення контрольних
вимірювань, за умови суворого дотримання вимог відповідних
методик. Перед проведенням контрольних вимірювань перевіряється
правильність виконання вимірювань, що підтверджується протоколами
вимірювань (випробувань), шляхом вимірювань шифрованих проб
стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів,
атестованих сумішей, контрольних розчинів, методами добавок і
варіювання наважок, повторними і порівняльними вимірюваннями із
використанням нормативних документів, у яких установлені нормативи
контролю точності вимірювань. Під час проведення контрольних вимірювань дозволяється, за
узгодженням з керівником підприємства, залучати до перевірки
фахівців і технічні засоби підприємства, інших контролюючих
органів, акредитованих випробувальних центрів та лабораторій.
Контрольні вимірювання, за потреби, можуть проводитись в
акредитованих випробувальних центрах (лабораторіях) та
вимірювальних лабораторіях територіальних органів або інших
організацій України. 6.8.4. Перевіркою додержання встановлених вимог під час
проведення повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки для
інших підприємств, проведення вимірювань та атестації методик
виконання вимірювань відповідно до галузі акредитації
встановлюється: наявність у підприємства, що перевіряється, атестата та
галузі акредитації, які підтверджують право проведення повірки,
калібрування (для інших підприємств, організацій і для громадян -
суб'єктів підприємницької діяльності) засобів вимірювальної
техніки, вимірювань та атестації методик виконання вимірювань; правильність зберігання та застосування вихідних і робочих
еталонів, які використовуються для повірки або калібрування
засобів вимірювальної техніки; відповідність умов для проведення повірки, калібрування (для
інших підприємств, організацій і для громадян - суб'єктів
підприємницької діяльності) засобів вимірювальної техніки,
проведення вимірювань і атестації методик виконання вимірювань -
вимогам нормативних документів та методикам повірки чи
калібрування. відповідність освіти, кваліфікації та досвіду фахівців, які
виконують метрологічні роботи, вимогам нормативних документів. 6.8.5. Перевіркою додержання встановлених вимог щодо
ввезення, випуску з виробництва, ремонту, продажу й видачі
напрокат засобів вимірювальної техніки встановлюється: відповідність умов під час випуску з виробництва, проведення
ремонту, продажу й видачі напрокат засобів вимірювальної техніки
вимогам Закону ( 113/98-ВР ); наявність повідомлення, яке було направлено до
територіального органу, про здійснення діяльності, пов'язаної з
виробництвом, ремонтом, продажем і прокатом засобів вимірювальної
техніки.
7. Порядок оформлення й розгляду результатів державного
метрологічного нагляду
7.1. За результатами кожної перевірки складається акт
державного метрологічного нагляду. Форма акта державного
метрологічного нагляду в органі виконавчої влади наведена в
додатку 3, форма акта державного метрологічного нагляду на
підприємствах наведена в додатку 4, форма акта державного
метрологічного нагляду в сфері торгівлі наведена в додатку 5. В
акті повинно бути відображено стан справ з усіх питань перевірки,
а також розкриті причини порушень чинного законодавства в галузі
метрології, стандартів, метрологічних норм і правил, що були
виявлені під час її проведення. До акта додаються: довідка про стан засобів вимірювальної техніки за формою,
наведеною в додатку 6; довідка про результати інспекційної повірки засобів
вимірювальної техніки за формою, наведеною в додатку 7. 7.2. Відповідальність за повноту, достовірність та
об'єктивність викладених у акті державного метрологічного нагляду
результатів перевірки несе керівник перевірки. Представники органу
виконавчої влади або підприємства, які перевірялися, мають право в
письмовій формі викласти особисту думку щодо результатів
перевірки, яка додається до акта державного метрологічного
нагляду. У разі відмови керівника органу виконавчої влади або
підприємства від підписання акта державного метрологічного нагляду
керівник перевірки робить відповідний запис у цьому документі,
фіксуючи відмову. Акт державного метрологічного нагляду в цьому
випадку вважається дійсним. 7.3. На підставі акта державного метрологічного нагляду, у
разі виявлення порушень чинного законодавства в галузі метрології,
стандартів, метрологічних норм і правил державний інспектор в
установленому порядку: забороняє шляхом видачі припису застосування, випуск з
виробництва, ремонту та у продаж і видачу напрокат засобів
вимірювальної техніки та виконання робіт, пов'язаних з
вимірюваннями (якщо ці вимірювання не забезпечують достовірних
результатів). Форма припису наведена в додатку 8; анулює результати повірки засобів вимірювальної техніки, які
були забраковані за результатами інспекційної повірки; вносить пропозиції щодо анулювання документів з акредитації
на право проведення державних випробувань, повірки і калібрування
засобів вимірювальної техніки, проведення вимірювань, атестації
методик виконання вимірювань за формою, наведеною в додатку 9; складає протоколи про адміністративні правопорушення у сфері
метрологічної діяльності за формою, наведеною в додатку 10; встановлює терміни усунення порушень чинного законодавства в
галузі метрології, стандартів, метрологічних норм і правил; ознайомлює, під підпис, керівника органу виконавчої влади або
підприємства з актом державного метрологічного нагляду; надає матеріали державного метрологічного нагляду на розгляд
керівнику Держстандарту або відповідного територіального органу. 7.4. Акт державного метрологічного нагляду в 10-денний термін
з моменту закінчення перевірки надсилається: органу виконавчої влади або підприємству, що перевірялось; територіальному органу, який узагальнює матеріали перевірок
за конкретними напрямками державного метрологічного нагляду; відповідному підрозділу Держстандарту (при потребі); правоохоронним та іншим органам (при потребі). Перший примірник акта зберігається в Держстандарті або у
відповідному територіальному органі. 7.5. У випадку, коли з вини посадових осіб допущені порушення
тягнуть за собою, відповідно до чинного законодавства, кримінальну
відповідальність, матеріали перевірки надсилаються до відповідних
державних органів. 7.6. Органи Державної метрологічної служби повинні
інформувати органи прокуратури у випадках створення органом
виконавчої влади або підприємством перешкод для здійснення
державного метрологічного нагляду, з метою припинення факту
порушення чинного законодавства. 7.7. Органами Державної метрологічної служби здійснюється
контроль за виконанням органом виконавчої влади або підприємством
приписів шляхом проведення повторних перевірок. Результати
повторних перевірок оформляються актом контролю виконання приписів
за формою, наведеною в додатку 11. При усуненні порушень, зазначених у приписі, державний
інспектор знімає заборону і видає підприємству рішення про
можливість поновлення метрологічних робіт за формою, наведеною в
додатку 12.
8. Розгляд справ про адміністративні правопорушення та
скарг
8.1. Розглядати справи про адміністративні правопорушення в
галузі метрологічної діяльності й накладати адміністративні
стягнення мають право: голова Держстандарту (головний державний інспектор України -
за якістю продукції, додержанням стандартів, норм і правил) та
його заступники; директори територіальних органів (головні державні інспектори
Автономної Республіки Крим, області, міста - за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм і правил) та їх заступники. Форма постанови про накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу наведена в додатку 13. 8.2. Справи про адміністративні правопорушення в галузі
метрологічної діяльності розглядаються Держстандартом та
територіальними органами за місцем їх розташування в 15-денний
строк з дня одержання органом (службовою особою), правомочним
розглядати справу, протоколу про адміністративне правопорушення та
інших матеріалів справи. 8.3. Скарги на рішення Держстандарту, його територіальних
органів, їх службових осіб, а також на дії цих осіб розглядаються
в порядку, встановленому законодавством. 8.4. Подання скарги не зупиняє виконання рішень
Держстандарту, його територіальних органів, їх службових осіб.
Начальник управління метрології,
єдиного часу і еталонних частот Б.Ш.Салганик
Додаток 1
до пункту 6.1 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Узгоджено Затверджено
Заступник директора з Директор
метрології _______________________________ _____________ (ініціали, прізвище) (назва територіального органу
(підпис) Держстандарту) _____________ (ініціали, "___" __________ ___ р. (підпис) прізвище)
"___" __________ ___ р.
План
державного метрологічного нагляду на ____ квартал ____ р.
_________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
--------------------------------------------------------------------------- | N | Код |Напрямки |Назва органу |Терміни |Відділ чи |Куди | |з/п |пере- |перевірки |виконавчої |перевірки |організація, |направ- | | |вірки | |влади та назва|(місяць) |яка бере |ляються | | | | |суб'єкта | |участь в |матеріали | | | | |перевірки | |перевірці |перевірки | |----+------+----------+--------------+----------+-------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |----+------+----------+--------------+----------+-------------+----------| | | | | | | | |
Керівник підрозділу державного
метрологічного нагляду __________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 2
до пункту 6.2 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма завдання на проведення державного метрологічного нагляду
Державний герб України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ ____________________________________________________________
(або назва територіального органу Держстандарту)
Завдання
на проведення державного метрологічного нагляду
N _____ від "___"_________ 200_ р.
1. Керівнику ________________________________________________
(назва органу виконавчої влади або підприємства) __________________________________________________________________
(адреса)
2. Вид перевірки ____________________________________________
(планова, позапланова, повторна) __________________________________________________________________
3. Підстава _________________________________________________
(план або окреме завдання Держстандарту або
територіального органу)
4. Мета: перевірка додержання вимог Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових
актів і нормативних документів з метрології.
5. Строки перевірки _________________________________________
6. Керівник перевірки _______________________________________
Учасники перевірки __________________________________________
Керівник органу виконавчої влади або підприємства
зобов'язаний створити необхідні умови для перевірки, а саме: визначити відповідальну особу органу виконавчої влади або
підприємства з правом підпису довідок та інших проміжних
документів; надати приміщення, документацію, матеріали та обладнання (у
тому числі транспорт), які необхідні для здійснення перевірки; надавати необхідні довідки та письмові пояснення щодо
результатів перевірки;
Головний державний інспектор
(заступник головного
державного інспектора)
України, (Автономної
Республіки Крим, області,
міста) з державного нагляду
за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм
і правил __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 3
до пункту 7.3 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма акта державного метрологічного нагляду в органі
виконавчої влади
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
____________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Акт N ____
від "__" __________ ____ р. _________________________
державного метрологічного нагляду (назва органу виконавчої
за забезпеченням єдності вимірювань влади) _________________________
(адреса)
Керівник органу виконавчої влади ________________________________
(ініціали, прізвище, телефон) ________________________________
Головний метролог або відповідальний
за метрологічне забезпечення ____________________________________
(ініціали, прізвище, телефон)
Підстава: ______________________________________________________
(назва, дата і номер доручення Держстандарту або його
територіального органу)
Складений: Державним(и) інспектором(ами) з державного
метрологічного нагляду.
Керівник перевірки: _________________________________________
(ініціали, прізвище) Учасники перевірки: _________________________________________
(ініціали, прізвище) _________________________________________
Присутні: ___________________________________________________
(посада, ініціали, прізвище відповідальних осіб органу
виконавчої влади) _____________________________________________________
Перевірка проводилась з "__"_____ ___ р. до "__"______ ___ р.
1. Вихідні дані Дається коротка характеристика діяльності органу виконавчої
влади щодо виконання ним основних вимог положень Закону України
"Про метрологію та метрологічну діяльність", інших
нормативно-правових актів України і нормативних документів із
метрології. Короткі результати попередніх перевірок Держстандарту
або його територіального органу за період не менше 12 місяців,
ужиті заходи. Дані про скарги, претензії (рекламації) щодо
метрологічної діяльності за той же період. 2. Результати перевірки повинні містити дані щодо: 2.1. Відображення в Положенні про орган виконавчої влади
питань метрологічного забезпечення. 2.2. Наявності організаційно-розпорядчих документів з питань
упровадження Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність", інших нормативно-правових актів України і нормативних
документів із метрології. 2.3. Наявності документа, згідно з яким обов'язки
відповідального за метрологічне забезпечення покладаються на
відповідного керівника. 2.4. Наявності узгодженого з Держстандартом Положення про
метрологічну службу та наказу щодо його впровадження. 2.5. Організації та виконання робіт, пов'язаних із
забезпеченням єдності вимірювань у структурі органу виконавчої
влади, а саме: організація і здійснення метрологічного контролю і нагляду; організація робіт з розробки, атестації та впровадження
методик виконання вимірювань; методик метрологічної атестації;
повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки;
централізований облік (реєстрація) галузевих документів з
метрології; відповідність зазначених документів чинному
законодавству та нормативним документам з метрології
Держстандарту; організація робіт щодо проведення державних випробувань,
повірки і калібрування засобів вимірювальної техніки, акредитації
вимірювальних та калібрувальних лабораторій. 2.6. Наявності наказу про уповноваження підприємств на
здійснення акредитації вимірювальних лабораторій. 2.7. Організації робіт з проведення навчання та підвищення
кваліфікації фахівців-метрологів. 2.8. Інші недоліки, які були виявлені під час перевірки. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3. Причини порушень метрологічних норм і правил __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
4. Висновки. Діяльність органу виконавчої влади щодо
виконання вимог і положень Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів України
і нормативних документів із метрології ВІДПОВІДАЄ Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" НЕ ВІДПОВІДАЄ Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність", а саме: --------------------------------------------------------------- | N | Сфера |Конкретний зміст виявлених |Передбачена | |з/п |поширення |порушень (недоліків), |відповідальність | | | ДМН |посилання на пункт і назва |за скоєні | | | |документа, що встановлює |порушення згідно | | | |вимоги в галузі метрології |зі статтею КУпАП | |----+----------+---------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+----------+---------------------------+-----------------|
5. Вжиті заходи: ____________________________________________ __________________________________________________________________
Державний(і) інспектор(и) з
метрологічного нагляду ___________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
З актом ознайомлений ________________________ ________ __________
(посада керівника органу (підпис) (ініціали,
виконавчої влади) прізвище)
Додаток 4
до пункту 7.1 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма акта державного метрологічного нагляду на підприємстві
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
_______________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Акт N ____
від "__"__________ ____ р.
державного метрологічного нагляду _________________________
за забезпеченням єдності вимірювань (назва підприємства) ___________________________________ _________________________
(зазначається сфера поширення (підпорядкування) ___________________________________ _________________________
державного метрологічного нагляду) (адреса)
Керівник підприємства _____________________________
(ініціали, прізвище, телефон)
Головний метролог або відповідальний
за метрологічне забезпечення ____________________________________
(ініціали, прізвище, телефон)
Підстава: ___________________________________________________
(назва дата і номер документа, назва територіального __________________________________________________________________
органу Держстандарту, який видав завдання)
Складений: Державним(и) інспектором(ами) з державного
метрологічного нагляду.
Керівник перевірки: _________________________________________
(ініціали, прізвище) Учасники перевірки: _________________________________________
(ініціали, прізвище) Присутні: ___________________________________________________
(посади, ініціали, прізвища відповідальних осіб __________________________________________________________________
підприємства)
Перевірка проводилась з "__"_____ ___ р. по "__" _____ ___ р.
1. Вихідні дані
Дається коротка характеристика метрологічної діяльності
підприємства. Наявність метрологічної служби або наказу щодо
призначення відповідального за метрологічне забезпечення,
затвердженого Положення про метрологічну службу, інформація щодо
видів метрологічної діяльності тощо. Короткі результати попередніх
перевірок органів Держстандарту за період не менше 12 місяців,
ужиті заходи. Дані про скарги, претензії (рекламації) щодо
метрологічної діяльності за той самий період. 2. Результати перевірки повинні містити дані щодо: 2.1. Виконання підприємством вимог Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових
актів і нормативних документів з метрології.
3. Під час перевірки метрологічна діяльність ________________
(зазначається __________________________________________________________________
сфера поширення державного метрологічного нагляду)
методиками виконання вимірювань, засобами вимірювальної техніки,
стандартними зразками та засобами випробувань забезпечена в повній
(не повній) мірі. Зазначити, яких і скільки не вистачає методик
виконання вимірювань, засобів вимірювальної техніки, стандартних
зразків та засобів випробувань стосовно кожного виду діяльності.
Результати інспекційної повірки засобів вимірювальної техніки.
Довідки додаються. 3.1. Проконтрольована правильність виконання вимірювань: __________________________________________________________________
(зазначаються сфери державного метрологічного нагляду)
3.2. З порушенням установлених вимог проводилися вимірювання
у: _______________________________________________________________ (зазначаються сфери державного метрологічного нагляду )
Навести приклад неправильного виконання вимірювань __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
3.3. Стан засобів вимірювальної техніки, що застосовуються: __________________________________________________________________
(зазначаються сфери державного метрологічного нагляду)
ЗАДОВІЛЬНИЙ (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ). Із обревізованих засобів вимірювальної техніки ___ або ___%
непридатні до застосування. Довідка додається. Крім того, застосовується ___ засобів вимірювальної техніки,
із яких __ не пройшли державну метрологічну атестацію згідно з
ДСТУ 3215. Перерахувати засоби вимірювальної техніки, що не
відповідають ДСТУ 3215, зазначити сферу їх застосування і наслідки
цього. Інспекційній повірці піддано ___ засобів вимірювальної
техніки, із яких ___ не відповідали вимогам документів на повірку. Застосовується ___ стандартних зразків, із яких ___ не
відповідали ГОСТ 8.315-97. Застосовується ___ засобів випробувань, із яких ___ не
відповідали вимогам ГОСТ 24555 та ПМУ 09-98. Перерахувати засоби
випробувань, які не відповідають вимогам стандарту, зазначивши
сферу їх застосування. Установка і монтаж ___ засобів вимірювальної техніки виконані
неправильно. Навести конкретні приклади неправильного монтажу або
використання засобів вимірювальної техніки і наслідки цього. Інші порушення вимог нормативної і експлуатаційної
документації. Метрологічний контроль і нагляд проводить: __________________
(зазначити підрозділ __________________________________________________________________
або конкретних осіб, N і дату наказів про їх призначення)
4. Причини порушень метрологічних норм і правил. 5. Висновки. Метрологічна діяльність ________________________
(назва підприємства) у сфері _____________________________________________________ (зазначається сфера(и) поширення державного метрологічного
нагляду)
ВІДПОВІДАЄ Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність". НЕ ВІДПОВІДАЄ Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність", а саме:
--------------------------------------------------------------- | N | Сфера |Конкретний зміст виявлених |Передбачена | |з/п |поширення |порушень (недоліків), |відповідальність | | | ДМН |посилання на пункт і назва |за скоєні | | | |документа, що встановлює |порушення згідно | | | |вимоги в галузі метрології |зі статтею КУпАП | |----+----------+---------------------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----+----------+---------------------------+-----------------|
6. Ужиті заходи: ____________________________________________ __________________________________________________________________
Державний(і) інспектор(и)
з метрологічного нагляду __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
З актом ознайомлений ________________ _________ ______________
керівник підприємства (посада) (підпис) (ініціали,
прізвище)
Додаток 5
до пункту 7.1 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма акта державного метрологічного нагляду в торгівлі
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
____________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Акт
державного метрологічного нагляду
N _______ від "__" ________ ___ р.
__________________________________________________________________
(район міста або області) Мною, _________________________________________________________________,
(посада, прізвище та ініціали державного інспектора з
метрологічного нагляду)
у присутності __________________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)
проведена перевірка дотримання вимог Закону України "Про
метрологію та метрологічну діяльність", інших нормативно-правових
актів України і нормативних документів із метрології __________________________________________________________________
(назва підприємства) __________________________________________________________________
(підпорядкування)
Адреса підприємства, що перевіряється _______________________ __________________________________________________________________
(прізвище та ініціали керівника)
При перевірці встановлені порушення: ------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Умовне |Кількість |В тому | Визнано непридатними |Похибка несправних | |з/п|позначення |обревізо- |числі | до застосування |засобів вимірювальної | | |групи ЗВТ, |ваних |піддано |------------------------------|техніки | | |клас |ЗВТ |інспек- |Усього| У тому числі |----------------------| | |точності, | |ційній | |-----------------------|допус- |встановлена | | |діапазон | |повірці | |із | |невір- |тима |під час | | |вимірювань | | | |закін-|несправ-|них за | |повірки | | | | | | |ченим |них |резуль-| | | | | | | | |термі-| |татами | | | | | | | | |ном | |повір- | | | | | | | | |повір-| |ки | | | | | | | | |ки | | | | | |---+-----------+----------+--------+------+------+--------+-------+-------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------+----------+--------+------+------+--------+-------+-------+--------------| | | | | | | | | | | | |---+-----------+----------+--------+------+------+--------+-------+-------+--------------|
Усього: Недоліки в організації метрологічного забезпечення, інші
порушення: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Державний інспектор з
метрологічного нагляду ___________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Представник підприємства ___________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Пропозиції
Зазначені в цьому акті не придатні до застосування засоби
вимірювальної техніки вилучити з обігу негайно. Засоби вимірювальної техніки, перераховані в графах 7 і 8,
надіслати в ремонт, а перераховані в графі 6 поз. ___, - на
повірку. Для виконання указаних вище пропозицій надається термін
до ____ р. __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Державний інспектор з
метрологічного нагляду ___________ ________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Підтверджую, що для перевірки були пред'явлені всі засоби
вимірювальної техніки, які є на __________________________________________________________________
(назва підприємства)
Один примірник акта отримав (представник підприємства): _____________________ _____________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
За цим актом складено протокол про порушення чинного
законодавства в галузі метрології, стандартів, метрологічних норм
і правил N ______ від _________
Перевіркою виконання пропозицій за даним актом встановлено: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
"__" ______ ____ р. Державний інспектор з
метрологічного нагляду ________________
(підпис)
Додаток 6
до пункту 7.1 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма довідки про стан засобів вимірювальної техніки
Довідка
про стан засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
на __________________________________________________________
(назва підприємства)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Код |Вид вимірювань |Загальна |Із них об- |У т.ч. піддано | Виявлено непридатних до | |виду | |кількість |ревізовано |інспекційній | застосування ЗВТ, од. | | | |ЗВТ, од. |од. |повірці, од. |--------------------------------------------| | | | | | |Із закінчен- |несправних |невірних |усього | | | | | | |ним терміном | |за резуль-| | | | | | | |повірки | |татами | | | | | | | | | |повірки | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |01 |Вимірювання | | | | | | | | | |геометричних | | | | | | | | | |величин | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |02 |Вимірювання | | | | | | | | | |механічних | | | | | | | | | |величин | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |03 |Вимірювання | | | | | | | | | |параметрів | | | | | | | | | |потоку, витрати, | | | | | | | | | |рівня, об'єму | | | | | | | | | |речовини | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |04 |Вимірювання | | | | | | | | | |тиску, вакуумні | | | | | | | | | |вимірювання | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |05 |Вимірювання | | | | | | | | | |фізико-хімічного | | | | | | | | | |складу і | | | | | | | | | |властивостей | | | | | | | | | |речовин | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |06 |Температурні і | | | | | | | | | |теплофізичні | | | | | | | | | |вимірювання | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |07 |Вимірювання часу | | | | | | | | | |і частоти | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |08 |Електричні і | | | | | | | | | |магнітні | | | | | | | | | |вимірювання | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |09 |Радіотехнічні і | | | | | | | | | |радіоелектронні | | | | | | | | | |вимірювання | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |10 |Вимірювання | | | | | | | | | |акустичних | | | | | | | | | |величин | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |11 |Оптико-фізичні | | | | | | | | | |вимірювання | | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| |12 |Вимірювання | | | | | | | | | |характеристик | | | | | | | | | |іонізуючих | | | | | | | | | |випромінень і | | | | | | | | | |ядерних констанат| | | | | | | | |-----+-----------------+----------+-----------+---------------+-------------+-----------+----------+-------| | |Усього: | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Державний інспектор з
метрологічного нагляду ______________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний метролог або
відповідальний за
метрологічне забезпечення ______________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 7
до пункту 7.1 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма довідки про інспекційну повірку засобів
вимірювальної техніки
Довідка
про результати інспекційної повірки засобів вимірювальної
техніки (ЗВТ)
на __________________________________________________________
(назва підприємства)
------------------------------------------------------------------------------------- | N |Назва, тип |Заводсь- |Місце |Зовніш- |Метрологічні |Похибка |Назва | |з/п|ЗВТ, який |кий |експлуа- |ній вид |характерис- | |документа,| | |застосову- |номер |тації | |тики | |за яким | | |ється у | | | |--------------+------------|проводи- | | |сфері ДМН | | | |діапа-|похиб- |допус-|фак- |ся | | | | | | |зон |ка |тима |тична|іспек- | | | | | | | | | | |ційна | | | | | | | | | | |повірка | |---+-----------+---------+---------+--------+------+-------+------+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-----------+---------+---------+--------+------+-------+------+-----+----------| | | | | | | | | | | |
Державний повірник __________________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 8
до пункту 7.3 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма припису державного метрологічного нагляду
Державний герб України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
_____________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Керівнику органу виконавчої влади або підприємства __________________________________________________________________
(назва органу виконавчої влади або підприємства) _________________________________________________________________
(ініціали, прізвище керівника) _________________________________________________________________
(адреса органу виконавчої влади або підприємства)
Припис
від "__" ________ ___ р. N _______ Виданий на підставі
акта державного
метрологічного
нагляду
від "__"____ ___ р.
N ______
При перевірці забезпечення єдності вимірювань були
встановлені порушення щодо: _________________________________________________________________
(зазначити факти порушень)
(стану і застосування засобів вимірювальної техніки; застосування
атестованих методик виконання вимірювань і правильності виконання
вимірювань; додержання умов і правил проведення повірки,
калібрування, ввезення, випуску з виробництва, ремонту та в продаж
і видачі напрокат засобів вимірювальної техніки, проведення
вимірювань та атестації методик виконання вимірювань; інші
недоліки, які були виявлені під час перевірки)
На підставі вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", інших нормативно-правових актів України
і нормативних документів з метрології ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:
__________________________________________________________________
(застосування засобів вимірювальної техніки несправних або
неповірених; __________________________________________________________________
застосування методик виконання вимірювань неатестованих або
таких, що не відповідають вимогам НД; __________________________________________________________________
виконання вимірювань, атестація методик виконання вимірювань; __________________________________________________________________
випуск з виробництва, ремонту та в продаж і видача напрокат
засобів вимірювальної техніки)
Погашені повірчі тавра (або анульовані свідоцтва про повірку) __________________________________________________________________
(засобів вимірювальної техніки, що не відповідають вимогам
нормативних __________________________________________________________________
документів і які дають неправильні показання або з терміном
повірки, що закінчився)
Заборонено застосування __________________________________________________________________
(перелік засобів вимірювальної техніки, _________________________________________________________________
причини заборони застосування)
Надіслана пропозиція органу з акредитації щодо призупинення
або анулювання атестата акредитації на право проведення: __________________________________________________________________
(повірки, калібрування засобів вимірювальної техніки,
атестації методик виконання __________________________________________________________________
вимірювань, виконання вимірювань із зазначенням порушень за
цими видами діяльності)
Приписується усунути: __________________________________________________________________
(перелік порушень) __________________________________________________________________
у строк до "___" ________ ___ р.
Державний інспектор з
метрологічного нагляду _____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 9
до пункту 7.3 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма пропозиції щодо анулювання атестата акредитації
Керівнику _____________________
(назва органу, _______________________________
який видав атестат акредитації)
Пропозиція
Актом державного метрологічного нагляду за
N _____ від "__"_____ ___ р. на __________________________________________________________________
(назва органу виконавчої влади або підприємства)
встановлено, що перевіркою умов і правил здійснення метрологічної
діяльності з: __________________________________________________________________
(вид метрологічної діяльності )
виявлені порушення вимог чинного законодавства та нормативних
документів з метрології за такими показниками __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
На підставі Закону України "Про метрологію та метрологічну
діяльність" пропоную анулювати дію атестата акредитації N ____ від
"__" _______ ___ р., виданого ____________________________________ __________________________________________________________________
(назва органу, який видав атестат акредитації)
на право виконання _______________________________________________
(назва виду метрологічної діяльності)
________________ __________ _________________________
(посада) (підпис) (ініціали, прізвище)
_________________
Примітка. Документ підписується державним інспектором з
метрологічного нагляду, який проводив перевірку (у тому разі, коли
органом з акредитації є територіальний орган, у штаті якого
перебуває інспектор), або головним державним інспектором (України,
Автономної Республіки Крим, області, міста), їх заступником - у
тому разі, коли територіальний орган Держстандарту не є органом з
акредитації.
Додаток 10
до пункту 7.3 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма протоколу про адміністративні правопорушення в галузі
метрології
Державний герб України
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
_______________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Протокол
про адміністративні правопорушення в галузі метрології
м. ______ N _______ "___" ______ ____ р.
Складений державним(и) інспектором(ами) з метрологічного
нагляду __________________________________________________________________
(ініціали, прізвище) __________________________________________________________________
(робочий телефон) Під час перевірки __________________________________________________________________
(повна назва суб'єкта підприємницької діяльності, на якому __________________________________________________________________
проводилась перевірка, підпорядкованість, адреса, телефон)
виявлені такі правопорушення ________________________________
(викладається сутність __________________________________________________________________
порушень, час скоєння або виявлення порушень, конкретні дії __________________________________________________________________
або бездіяльність, що призвели до порушень)
Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення
(далі - КУпАП) громадянин __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, та по батькові особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності)
за скоєне правопорушення несе відповідальність, передбачену
ст. _______________ КУпАП
(номер) __________________________________________________________________
(назва статті)
Відомості про особу правопорушника: дата і місце народження ____________________________________,
місце роботи, посада _______________________________________,
розмір заробітної плати ____________________________________,
чисельність сім'ї, число утриманців ________________________,
місце постійного проживання __________________________________________________________________
(повна поштова адреса: область, місто, район, селище, _________________________________________________________________,
вулиця, номер будинку, квартири) домашній телефон ____________________________________________
Пояснення порушника або відмітка про відмову від пояснень __________________________________________________________________
Відомості: __________________________________________________________________
(чи притягувався раніше до адміністративної та іншої __________________________________________________________________
відповідальності за подібні порушення)
Інші обставини, що обтяжують або пом'якшують відповідальність __________________________________________________________________
Права та обов'язки згідно з статтями 256 та 268 Кодексу
України про адміністративні правопорушення роз'яснені ________________
(підпис
правопорушника)
Державний інспектор
з метрологічного нагляду ________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Підпис правопорушника або
відмітка про відмову від
підпису протоколу ________________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 11
до пункту 7.8 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма акта контролю виконання приписів
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
______________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Акт N _____
від "___"__________ ____ р. ________________________
(назва органу виконавчої
контролю виконання припису(ів) влади або підприємства)
N ____ від "__" ______ ___ р. ________________________
згідно з актом державного (для підприємства
метрологічного нагляду за зазначити
забезпеченням єдності підпорядкованість)
вимірювань у __________________________
(зазначається сфера(и)
поширення __________________________
державного метрологічного
нагляду) __________________________
Керівник органу виконавчої
влади або підприємства _____________________________
(ініціали, прізвище, телефон) _____________________________
(адреса підприємства)
Головний метролог або відповідаль-
ний за метрологічне забезпечення __________________________________
(ініціали, прізвище, телефон)
Підстава: Завдання __________________________________________________________________
(назва органу Держстандарту, який видав завдання, __________________________________________________________________
дата і номер документа)
Складений: Державним(и) іспектором(ами) з метрологічного
нагляду __________________________________________________________________
(ініціали, прізвище) __________________________________________________________________
(ініціали, прізвище)
Присутні: ___________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали відповідальних осіб органу __________________________________________________________________
виконавчої влади або підприємства)
Перевірка проводилась з "___" до "___" _______ ____ р.
1. Виконання приписів ------------------------------------------------------------- | N |Зміст припису | Результати виконання | Причини | |з/п | | приписів | невиконання | |------+--------------+-----------------------+-------------|
Перевіряється виконання кожного пункту припису.
2. Виконання плану організаційно-технічних заходів Організаційно-технічними заходами передбачено виконання ____________ робіт, з яких _____________ не виконані:
(кількість) ----------------------------------------------------- | N |Найменування невиконаних | Причини невиконання| |з/п |заходів | | |----+-------------------------+--------------------|
3.Висновки: __________________________________________________________________
(дається загальний висновок щодо виконання приписів за __________________________________________________________________
результатами попередньої перевірки та її результативність на __________________________________________________________________
покращання метрологічного забезпечення робіт).
4. Ужиті заходи
Державний інспектор з
метрологічного нагляду _____________ _____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
З актом ознайомлений: __________ __________ _____________________
(посада (підпис) (ініціали, прізвище)
керівника)
Додаток 12
до пункту 7.8 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма висновку про поновлення метрологічних робіт
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ
ТА СЕРТИФІКАЦІЇ УКРАЇНИ
__________________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Керівнику підприємства __________________________________________________________________
(назва підприємства) __________________________________________________________________
(ініціали, прізвище) __________________________________________________________________
(адреса підприємства)
Рішення
від "__" ______ ___ р. N ___ Виданий на підставі акта перевірки
N _____ від "__" ____ ___ р.
При перевірці: __________________________________________________________________
(зазначається сфера державного метрологічного нагляду) __________________________________________________________________
встановлено порушення вимог Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", стандартів, метрологічних норм і правил __________________________________________________________________
(позначення, назва, номер пункту документа)
Порушення та недоліки, зазначені в приписі від "___" _______ ___ р. N _____, усунені.
На підставі викладеного __________________________________________________________________
(назва підприємства)
з "__" ______ ___ р. Д О З В О Л Я Є Т Ь С Я
__________________________________________________________________
(випуск з виробництва, ремонту та в продаж, видача напрокат, __________________________________________________________________
застосування, повірка, калібрування засобів вимірювальної __________________________________________________________________
техніки; використання методик виконання вимірювань; __________________________________________________________________
проведення вимірювань; атестація методик виконання вимірювань)
Державний інспектор з
метрологічного нагляду _____________ _______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Додаток 13
до пункту 8.1 Інструкції
про порядок здійснення
державного метрологічного
нагляду за забезпеченням
єдності вимірювань
Форма постанови про накладення адміністративного стягнення
ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, МЕТРОЛОГІЇ ТА СЕРТИФІКАЦІЇ
УКРАЇНИ
_____________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
Постанова N _____
про накладення адміністративного стягнення в галузі метрології
"___" ________ 200_ р.
Розглянувши матеріали, представлені на гр. _________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я та по батькові)
дата і місце народження _____________________________________ посада ______________________________________________________ місце роботи ________________________________________________ адреса (за місцем проживання) ______________________________,
установивши ознаки правопорушення, передбачені ст. ________________________ Кодексу України про адміністративні
правопорушення, П О С Т А Н О В Л Я Ю:
На підставі Кодексу України про адміністративні
правопорушення накласти на гр. __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові особи, яка притягується до __________________________________________________________________
відповідальності) штраф у розмірі _____________________________________________
(сума штрафу літерами)
Штраф має бути внесений до установи Ощадного банку України у
15-денний термін з дня вручення постанови, про що повідомити __________________________________________________________________
(назва територіального органу Держстандарту)
у 3-денний термін (передати або надіслати копію квитанції про
сплату штрафу). У разі несплати штрафу або відсутності
повідомлення про його сплату в установлений термін, постанова
надсилається, для відрахування суми штрафу в примусовому порядку,
до державної виконавчої служби за місцем роботи або проживання. Постанова може бути оскаржена в Держстандарті України або в
суді в 10-денний термін з дня винесення постанови. Постанова може бути пред'явлена до виконання протягом трьох
місяців з дня її винесення
Головний державний інспектор
(заступник головного
державного інспектора)
України, (Автономної
Республіки Крим, області,
міста) з державного нагляду
за якістю продукції,
додержанням стандартів, норм
і правил ____________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище) М.П.
Розписка: Постанова N___ від "__"_______ 200_ р. про стягнення штрафу в
розмірі _____ грн. мною одержана "___"______ 200_ р. Термін сплати
штрафу та порядок оскарження мені роз'яснені. Підпис порушника ___________________________________ У разі відсутності особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, копія постанови надсилається
порушнику за місцем проживання, про що робиться відповідна
відмітка у справі. Постанову надіслано за місцем роботи (місцем проживання)
порушника листом від "___" _____ ____ р. N ____ У разі несплати штрафу порушником у встановлений
законодавством строк, застосовується примусове виконання постанови
про стягнення штрафу.вгору