Документ z0431-04, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.01.2018, підстава - z1294-17

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

27.01.2004  N 27


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
6 квітня 2004 р.
за N 431/9030

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3840 від 26.09.2017}

Про затвердження Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг
N 2088 від 20.08.2004
N 4451 від 12.08.2005
N 8377 від 13.12.2007
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 від 27.11.2012
N 2281 від 16.07.2013
№ 3723 від 17.10.2013
№ 277 від 30.01.2014
№ 2401 від 12.08.2014
№ 3453 від 15.08.2017}

Відповідно до вимог Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою удосконалення державного регулювання діяльності з надання фінансових послуг фінансовими компаніями і юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Порядок надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу (додається).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012, № 3453 від 15.08.2017}

2. Юридичному управлінню (Ткаченко Д.В.) разом з Департаментом нагляду за фінансовими компаніями (Отченаш К.Г.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для його державної реєстрації.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора департаменту нагляду за фінансовими компаніями Отченаш К.Г.

Голова Комісії

В.Суслов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України27.01.2004  N 27
(у редакції розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 12.08.2005  N 4451)


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
1 вересня 2005 р.
за N 972/11252

ПОРЯДОК
надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг можливість надавати послуги з фінансового лізингу

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 8377 від 13.12.2007}

{Заголовок та додатки 1-14 до Порядку після слова "Держфінпослуг" доповнено словами "або Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}

{У тексті Порядку, крім заголовка, та у додатках 1, 4, 14 до нього, крім відмітків до них та крім розділу "Інформація про активи фінансової компанії - управителя та майно, що перебуває в управлінні" додатка 1, слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національнольної комісії , що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

{Заголовок та відмітки до додатків після слів «фінансовими компаніями» доповнено словами «фінансовими установами - юридичними особами публічного права,» згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3453 від 15.08.2017}
{У тексті Порядку та додатках до нього після слів «фінансова компанія» в усіх відмінках та числах доповнено словами «фінансовими установами - юридичними особами публічного права» у відповідних відмінках та числах згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3453 від 15.08.2017}

Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118, та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері надання фінансових послуг.

{Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає правила складання та подання звітності фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, інформація про які внесена до Державного реєстру фінансових установ (далі - фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права), довірчими товариствами та юридичними особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, можливість надавати послуги з фінансового лізингу (далі - лізингодавці) до Нацкомфінпослуг, установлює загальні вимоги до заповнення форм звітних даних та строки їх подання.

{Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

журнал прийняття звітності - електронний журнал, частина програмно-технічного комплексу прийняття звітності, у якому фіксується інформація щодо присвоєння реєстраційного номера, за яким реєструється надходження звітності, дати їх прийняття до інформаційного масиву даних, та інформація щодо їх остаточного прийняття після перевірки. Дані в журналі захищені від унесення несанкціонованих змін;

прийнята звітність - звітність в електронній та паперовій формах, подана до Нацкомфінпослуг у строки та в обсязі, що встановлені цим Порядком, за умови відповідності паперової форми звітності за складом інформації електронній формі та внесення електронної форми звітності до журналу прийняття звітності, про що зроблено відмітку співробітником Нацкомфінпослуг на титульному аркуші звітності;

дата виконання зобов'язань за договором - дата підписання документа, який підтверджує виконання сторонами зобов'язань, що передбачені договором;

річна фінансова звітність - фінансова звітність, складена за формами, установленими законодавством України з бухгалтерського обліку та фінансової звітності, та в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";

фінансова компанія - адміністратор - фінансова компанія, фінансова установа - юридична особа публічного права, яка надає фінансову послугу з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах;

{Пункт 1.2 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}

фінансова компанія - управитель - фінансова компанія, фінансова установа - юридична особа публічного права, яка від свого імені діє в інтересах установників управління майном і здійснює управління залученими коштами згідно із законодавством, Правилами фонду та отримала в установленому порядку ліцензію на провадження діяльності із залучення коштів установників для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються в значеннях, визначених законодавством України.

{Пункт 1.2 розділу 1 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3453 від 15.08.2017}

{Розділ 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007}

2. Види звітності та терміни її надання фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами та лізингодавцями

{Назва розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007;  Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}

2.1. Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності за:

{Абзац перший пункту 2.1 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}

а) місяць;

б) квартал;

в) рік.

{ Пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

2.2. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг такі види звітності за:

а) квартал;

б) рік.

{ Порядок доповнено пунктом 2.2 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

2.3. Лізингодавці подають до Нацкомфінпослуг квартальну звітність.

{ Пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

2.4. Звітність, що складається відповідно до цього Порядку (крім звітності лізингодавців), подається до Нацкомфінпослуг у такі терміни:

{Абзац перший пункту 2.4 розділу 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}

а) за місяць - до 15-го числа місяця включно, наступного за звітним;

б) квартальну та річну - у терміни, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419.

{Підпункт "б" пункту 2.4 розділу 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 277 від 30.01.2014}

{Підпункт "в" пункту 2.4 розділу 2 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 277 від 30.01.2014}

2.5. Лізингодавці подають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг до 20 числа місяця включно, наступного за звітним кварталом.

{ Пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

3. Склад звітності фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права

1. Звітність фінансової компанії - управителя подається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 1);

2) інформацію про діяльність управителя (додатки 2, 3);

3) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

2. Інформація про діяльність управителя формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

3. Управителі, які не створили відповідних фондів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктами 1 та 3 пункту 1 цього розділу.

4. Фінансові компанії - управителі надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 1 цього розділу, щодо кожного створеного фонду окремо.

5. Звітність фінансової компанії - адміністратора подається на останній день звітного місяця та містить:

1) титульний аркуш (додаток 15);

2) інформацію про діяльність фінансової компанії - адміністратора (додаток 16);

3) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

6. Інформація про діяльність фінансової компанії - адміністратора формується на підставі даних за підсумками оборотно-сальдової відомості.

7. Фінансові компанії - адміністратори, які не створили груп, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену підпунктами 1 та 3 пункту 5 цього розділу.

8. Фінансові компанії - адміністратори надають інформацію, передбачену підпунктом 2 пункту 5 цього розділу, щодо всіх створених груп.

9. Звітність за квартал подається на останній день звітного кварталу та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” без урахування майна, переданого установниками в управління;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 4);

{Абзац другий підпункту 2 пункту 9 розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 277 від 30.01.2014}

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

проміжну фінансову звітність відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” без урахування активів учасників груп;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

3) для фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 6 - 9 та/або 11 - 13);

проміжну фінансову звітність фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 10);

проміжну фінансову звітність довірчого товариства відповідно до вимог Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг.

10. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, які протягом кварталу не укладали та не виконували договорів, подають до Нацкомфінпослуг звітність, передбачену абзацами другим, третім, п’ятим та шостим підпункту 3 цього розділу.

11. Звітність за IV квартал фінансовими компаніями (у тому числі фінансовими компаніями - управителями та фінансовими компаніями - адміністраторами), фінансовими установами - юридичними особами публічного права та довірчими товариствами подається у складі річної звітності.

{Пункт 11 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 277 від 30.01.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3453 від 15.08.2017}

{Пункт 12 розділу 3 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 277 від 30.01.2014}

12. Річна звітність подається станом на останній день звітного року та містить:

1) для фінансової компанії - управителя:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо майна, переданого установниками в управління у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

2) для фінансової компанії - адміністратора:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

зведені дані щодо періодичних платежів учасників груп у формі № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан), передбаченій додатком 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року № 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

3) для фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяг та кількість укладених і виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

довідку про обсяг та кількість наданих фінансових послуг за певними видами (додатки 6 - 9 та/або 11 - 13);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг;

4) для довірчого товариства:

титульний аркуш (додаток 4);

довідку про обсяги та кількість операцій довірчих товариств (додаток 10);

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;

електронні файли, структура, формат та опис полів яких установлені Нацкомфінпослуг.

{Пункт 12 розділу 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 277 від 30.01.2014}

13. До 01 червня року, наступного за звітним, фінансові компанії (у тому числі фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори), фінансові установи - юридичні особи публічного права та довірчі товариства подають до Нацкомфінпослуг аудиторський висновок аудиторської фірми або аудитора, що включені до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що підтверджує достовірність, повноту річної звітності та відповідність показників нормативів, установлених для зазначених фінансових установ чинним законодавством.

{Розділ 3 доповнено новим пунктом 13 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 277 від 30.01.2014; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3453 від 15.08.2017}

{Розділ 3 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}

4. Склад звітності лізингодавців

{ Назва розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

4.1. Звітність лізингодавця подається на останній день звітного кварталу та містить:

а) титульний аркуш (додаток 14);

б) довідку про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг (додаток 5);

в) довідку про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу (додаток 6)

{ Підпункт "в" пункту 4.1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

г) електронні файли, структура, формат та опис полів яких встановлені Нацкомфінпослуг.

{ Пункт 4.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

4.2. Лізингодавці надають квартальну звітність до Нацкомфінпослуг за умови, якщо рішення Нацкомфінпослуг про видачу лізингодавцю Довідки прийнято не пізніше 25 числа останнього місяця кварталу, за який надається звітність.

{ Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

{ Пункт 4.3 виключено на підставі Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5. Порядок надання звітності

5.1. Звітність супроводжується листом фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавця, в якому зазначаються найменування, місцезнаходження, телефони, звітний період і перелік документів паперової форми та файлів електронної форми, що додаються.

{ Пункт 5.1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.2. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права та лізингодавці подають звітність, передбачену цим Порядком, в електронній та паперовій формах.

У разі подання звітності у вигляді електронних документів з дотриманням вимог Закону України „Про електронні документи та електронний документообіг” звітність у паперовій формі до Нацкомфінпослуг не подається та не застосовуються вимоги, передбачені пунктами 5.1, 5.6 та абзацом другим пункту 5.13 цього розділу. Обов’язковим реквізитом такої звітності є електронний цифровий підпис відповідно до Закону України „Про електронний цифровий підпис”.

{Пункт 5.2 розділу 5 доповнено новим абзацом згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}

{Пункт 5.2 із змінами, внесеними згідно з  Розпорядженням Державної комісії з регулювання  ринків фінансових послуг № 8377 від 13.12.2007}

5.3. Паперова форма звітності, передбачена цим Порядком, має бути підписана керівником і головним бухгалтером та засвідчена печаткою фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавця.

{ Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.4. Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права та лізингодавці зобов'язані надати електронну форму звітності у форматі, визначеному Нацкомфінпослуг.

{ Пункт 5.4 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.5. Електронна форма звітності складається шляхом заповнення українською мовою таблиць та форм, передбачених цим Порядком, за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів у форматі, встановленому Нацкомфінпослуг.

5.6. Звіт у паперовій формі формується у вигляді друкованих таблиць, які за складом інформації відповідають електронній формі звіту. Відповідність інформації в паперовій та електронній формах підтверджується підписом керівника фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавця на титульному аркуші звіту.

{ Пункт 5.6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.7. Форми звітних даних заповнюються на підставі даних бухгалтерського обліку за відповідний період.

Фінансові компанії - управителі та фінансові компанії - адміністратори заповнюють форми звітних даних за місяць, що подаються до Нацкомфінпослуг, у грошовій одиниці України - гривнях. Квартальна та річна звітність надаються у тисячах гривень.

{Абзац другий пункту 5.7 розділу 5 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}

Лізингодавці заповнюють форми звітних даних у тисячах гривень.

У звітних даних не повинно бути підчисток, помарок і виправлень.

Звітні дані повинні містити достовірну та повну інформацію про діяльність фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права довірчого товариства або лізингодавця.

{ Розділ 5 доповнено пунктом 5.7 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.8. Інформація в різних формах звітних даних повинна бути порівнюваною та несуперечливою.

Фінансові компанії, фінансові установи - юридичні особи публічного права, довірчі товариства та лізингодавці зобов'язані забезпечити правильність складання звітності. Інформація, відображена у звітних даних на кінець звітного періоду (року), повинна відповідати інформації на початок наступного звітного періоду (року) за відповідними рядками.

{ Розділ 5 доповнено пунктом 5.8 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.9. Звітність направляється поштою з повідомленням про вручення або подається представником фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права чи лізингодавця.

{Пункт 5.9 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007}

5.10. При поданні звітності через уповноважену особу фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права або лізингодавця титульний аркуш до звітності подається у двох примірниках. При цьому відділом діловодства і контролю Нацкомфінпослуг повертається один примірник титульного аркуша до звітності з відміткою про дату надходження звітності.

Датою подання звітності вважається дата її реєстрації службою діловодства Нацкомфінпослуг.

{Пункт 5.10 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}

5.11. При надходженні звітності поштою дата подання визначається за поштовим штемпелем підприємства (відділення) зв'язку, що обслуговує відправника. При невиконанні умов цього пункту та пунктів 2.4, 2.5 і 5.10 цього Порядку звітність уважається поданою несвоєчасно.

{ Пункт 5.11 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.12. У разі, якщо останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий або неробочий день, останнім днем строку вважається наступний за вихідним, святковим або неробочим робочий день.

5.13. У разі, якщо звітність складена та/або подана з порушенням вимог законодавства, у тому числі цього Порядку, зокрема:

електронна форма звітності фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або юридичної особи не відповідає паперовій формі;

звітність подана не в повному обсязі або тільки в одній із форм (паперовій або електронній);

звітність містить суперечливі дані;

звітність відповідно до цього Порядку є неприйнятою, Нацкомфінпослуг застосовує заходи впливу до фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права, довірчого товариства або лізингодавця відповідно до чинного законодавства.

{ Пункт 5.13 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

5.14. У разі самостійного виявлення фінансовою компанією, фінансовою установою - юридичною особою публічного права, довірчим товариством або лізингодавцем помилок, що містяться в раніше поданій звітності, фінансова компанія, фінансова установа - юридична особа публічного права, довірче товариство або лізингодавець має право подати виправлені форми звітності та письмові пояснення із зазначенням причин допущення помилок та інформації щодо граф та/або рядків форм звітності, у яких були допущені ці помилки, не пізніше ніж протягом десяти календарних днів з дати кінцевого терміну подання такої звітності.

{Пункт 5.14 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2281 від 16.07.2013}

6. Порядок контролю за дотриманням вимог цього Порядку фінансовими компаніями, фінансовими установами - юридичними особами публічного права та лізингодавцями

{ Назва розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007 }

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства України.

{Порядок в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005}Додаток 1
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

{Порядок доповнено Додатком 1 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 2088 від 20.08.2004; в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451  від 12.08.2005, N 8377 від 13.12.2007, із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012, № 3723 від 17.10.2013}Додаток 2
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт „б” пункту 3.1 розділу 3)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за _____________ 20__ року

Найменування ФФБ _____________________________ типу ____,
номер фонду ____________________

Місцезнаходження об'єкта будівництва ФФБ ____________________________________

Вартість будівництва_________________________________ (грн)

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1.1. Сума кредитів, отриманих управителем для фінансування будівництва, у тому числі:

010

 

 

 

 

з терміном погашення до 12 міс.

011

 

 

 

 

з терміном погашення понад 12 міс.

012

 

 

 

 

1.2. Сума внесків, зроблених установниками управління майном, у тому числі:

020

 

 

 

 

фізичних осіб

021

 

 

 

 

юридичних осіб

022

 

 

 

 

1.3. Власні кошти управителя, направлені на фінансування будівництва

030

 

 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

2.1. Загальна сума фінансування будівництва, кошти:

040

 

 

 

 

на поточному рахунку фонду в банку

041

 

 

 

 

на депозитному рахунку в банку

042

 

 

 

 

передані забудовнику для спорудження об'єктів будівництва

043

 

 

 

 

списані суми за розрахунково-касове обслуговування, нараховані відсотки за цим рахунком

044

 

 

 

 

винагорода управителю

045

 

 

 

 

2.2. Розрахунки забудовника з управителем:

050

 

 

 

 

обсяг виконаних робіт

051

 

 

 

 

зменшення замовлення

052

 

 

 

 

відмова від участі у ФФБ

053

 

 

 

 

інші випадки

054

 

 

 

 

2.3. Розрахунки управителя з установниками управління майном, яким передані майнові права:

060

 

 

 

 

фізичних осіб

061

 

 

 

 

юридичних осіб

062

 

 

 

 

 

Усього

Фізичні особи

Юридичні особи

1. Кількість:

установників управління майном

 

 

 

договорів

 

 

 

Керівник управителя

____________(П.І.Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

____________(П.І.Б.)


М.П.{Порядок доповнено Додатком 2 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 2088 від 20.08.2004; в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 4451 від 12.08.2005, N 8377 від 13.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}
Додаток 3
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт „б” пункту 3.1 розділу 3)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність управителя _________________
(код за ЄДРПОУ ___________)

за ____________ 20__ року

Найменування ФОН _____________________________

(грн)

1. Джерела фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Отримано за період, нараховано %

Сплачено за період, погашено %

Залишок на кінець періоду

1

2

3

4

5

6

1.1. Сума внесків до ФОН установниками управління майном, у тому числі

010


 

 

 

фізичних осіб

011


 

 

 

юридичних осіб

012


 

 

 

викуплені управителем

013


 

 

 

1.2. Власні кошти

020


 

 

 

1.3. Обсяг коштів, що надійшли від продажу об'єктів нерухомості

030


 

 

 

2. Фінансування будівництва

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Розміщено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Загальна сума фінансових інвестицій

040


 

 

 

кошти на поточному рахунку в банку

041


 

 

 

кошти на депозитних рахунках у банках

042


 

 

 

кошти на фінансування будівництва

043


 

 

 

кошти на придбання нерухомості, у тому числі

044

до основних засобів

045


 

 

 

для продажу

046


 

 

 

інші витрати управителя, пов'язані зі здійсненням операцій з нерухомістю

047


 

 

 

інші доходи управителя від операцій з нерухомістю

048


 

 

 

3. Рух капіталу управителя

Номер рядка

Залишок на початок періоду

Унесено за період

Повернуто за період

Залишок на кінець періоду

Розрахунки за зобов'язаннями

050


 

 

 

викуп сертифікатів ФОН

фізичних осіб

051


 

 

 

юридичних осіб

052


 

 

 

страхові платежі

053


 

 

 

інші зобов'язання

054


 

 

 

4. Розрахунки з довірителями

Сплачено за період, грн

фізичними особами

 

юридичними особами

 

 

На початок періоду

На кінець звітного періоду

Загальна вартість чистих активів

 

 

Вартість чистих активів на один сертифікат ФОН

 

 

Керівник управителя

____________(П.І.Б.)

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

____________(П.І.Б.)


М.П.{Порядок доповнено Додатком 3 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 2088 від 20.08.2004; в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}
Додаток 4
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Титульний аркуш

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада 

  


  

М. П. 

  

Контактна особа з питань складеної інформації 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада 

  

Підрозділ  

  

Телефон із зазначенням коду ММТЗ 

  
Інформація фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права за _____ квартал ____ року

Складено на дату  

"___" ____________ 200_ року Скорочене найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  

Серія та номер Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи 

  

  

Код фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права

  Інформацію прийнято 

Посада  

  

Реєстраційний номер 

  {Додаток 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}Додаток 5
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання фінансових послуг

за період з ____________ до ______________

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права _____________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права_____________________________

Номер з/п

 

Вид
фінансової послуги,
яка є
предметом договору 

Кількість укладених договорів, зобов'язання
за якими не виконані на початок
звітного
періоду,
шт. 

Кількість укладених договорів
за період,
шт. 

Вид споживача фінансових послуг (юридична чи фізична особа, резидент чи нерезидент) 

Розмір фінансового активу у грошовому виразі (тис. грн.), що є предметом договору(ів) 

Вид фінансового активу (гроші, майно, боргові зобов'язання), що є предметом договору 

Кількість виконаних (анульованих) договорів за період, шт. 

Кількість
договорів, зобов'язання
за якими не виконані
на кінець
звітного
періоду,
шт. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Керівник
фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права

__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права   

__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

  

  

{Додаток 5 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012, № 3453 від 15.08.2017}Додаток 6
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(пункт 4.1 розділу 4)

Довідка
про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами фінансового лізингу

{Додаток 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2401 від 12.08.2014}Додаток 7
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами факторингу

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права __________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права__________________________
за період з ___________ до ___________

Показник діяльності 

Кількість
(шт.) 

Загальний обсяг
(тис. грн.) 

укладено 

виконано 

укладено 

виконано 

1. Договорів факторингу,
у тому числі:  

  

  

  

  

1.1. З юридичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

наявна вимога 

  

  

  

  

майбутня вимога 

  

  

  

  

наступне відступлення права грошової вимоги 

  

  

  

  

міжнародні договори, з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

1.2. З фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, в тому числі: 

  

  

  

  

наявна вимога 

  

  

  

  

майбутня вимога 

  

  

  

  

наступне відступлення права грошової вимоги 

  

  

  

  

міжнародні договори,
з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

2. Договори факторингу за галузями
(тис. грн.): 

  

  

  

  

будівництво 

  

  

  

  

добувна промисловість 

  

  

  

  

легка промисловість 

  

  

  

  

машинобудування 

  

  

  

  

металургія 

  

  

  

  

сільське господарство 

  

  

  

  

сфера послуг 

  

  

  

  

транспорт 

  

  

  

  

харчова промисловість 

  

  

  

  

хімічна промисловість 

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

3. Джерела фінансування факторингових операцій за звітний період (тис. грн.): 

  

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

  Керівник
 

__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку  

__________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

М. П. 

  

  

  

  

  

{Додаток 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}Додаток 8
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами гарантії

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права ______________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права_________________
за період з _______________ до ________________________

Номер
з/п 

Показник діяльності гаранта 

Кількість (шт.) 

Загальний обсяг (тис. грн.) 

укладено 

виконано 

припинено 

укладено 

виконано 

припинено 

1. 

Договорів гарантії,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1. 

з юридичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1.1. 

з юридичними особами - суб'єктами господарювання 

  

  

  

  

  

  

1.1.2. 

міжнародні договори 

  

  

  

  

  

  

1.2. 

з фізичними особами,
в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.2.1. 

з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності 

  

  

  

  

  

  Номер
з/п 

Показник діяльності гаранта 

Кількість (шт.) 

Загальний обсяг
(тис. грн.) 

1. 

Відкликані гарантії за звітний період 

  

  

2. 

Гарантій, припинених
у тому числі у зв'язку з:  

  

  

2.1. 

сплатою кредиторові суми, на яку видано гарантію  

  

  

2.2. 

закінченням строку дії гарантії 

  

  

2.3. 

відмовою кредитора від своїх прав за гарантією шляхом подання гаранту письмової заяви про звільнення його від обов'язків за гарантією 

  

  

3. 

Кількість договорів гарантії, укладених за звітний період,
у тому числі термін яких: 

  

  

3.1. 

менше або дорівнює 2 рокам 

  

  

3.2. 

більше 2 або дорівнює 5 рокам 

  

  

3.3. 

більше 5 або дорівнює 10 рокам 

  

  

3.4. 

більше 10 років 

  

  Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

{Додаток 8 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}Додаток 9
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами поруки

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права__________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права_________
за період з ______________ до ____________________

Номер
з/п 

Показник діяльності поручителя 

Кількість (шт.) 

Загальний обсяг (тис. грн.) 

укладено 

виконано 

припинено 

укладено 

виконано 

припинено 

1. 

Договорів поруки,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1. 

з юридичними особами,
в тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.1.1. 

з юридичними особами - суб'єктами господарювання 

  

  

  

  

  

  

1.1.2. 

міжнародні договори 

  

  

  

  

  

  

1.1.3. 

солідарно з іншими поручителями 

  

  

  

  

  

  

1.2. 

з фізичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

  

  

1.2.1. 

з фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності 

  

  

  

  

  

  

1.2.2. 

міжнародні договори 

  

  

  

  

  

  Номер
з/п 

Показник діяльності поручителя  

Кількість, шт. 

Обсяг,
тис. грн. 

1. 

Сплачено за договорами поруки,
у тому числі: 

  

  

1.1. 

сплата основного боргу 

  

  

1.2. 

сплата процентів 

  

  

1.3. 

сплата неустойки 

  

  

1.4. 

сплата відшкодування збитків, якщо інше не встановлено договором 

  

  

2. 

Припинених договорів поруки,
у тому числі у зв'язку з:  

  

  

2.1. 

припиненням забезпеченого нею зобов'язання, а також у разі зміни зобов'язання без згоди поручителя, внаслідок чого збільшується обсяг його відповідальності 

  

  

2.2. 

відмовою кредитора після настання строку виконання зобов'язання прийняти належне виконання, запропоноване боржником або поручителем 

  

  

2.3. 

переведенням боргу на іншу особу, якщо поручитель не поручився за нового боржника 

  

  

2.4. 

закінченням зазначеного в договорі поруки строку, а у разі, якщо строк не встановлено, непред'явленням вимоги кредитором протягом шести місяців від дня настання строку виконання основного зобов'язання до поручителя; у разі, якщо строк виконання зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги, якщо кредитор не пред'явив позову до поручителя протягом одного року від дня укладення договору поруки 

  

  Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

{Додаток 9 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012, № 3453 від 15.08.2017}Додаток 10
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

{Додаток 10 в редакції Розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005, N 8377 від 13.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}Додаток 11
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Інформація про платіжну організацію платіжної системи

________________________________________________________________________________ ______
________________________________________________________________________________ ______
                                                                                              (скорочене найменування)
                                                 за період з _____________ до ______________ Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: _________________
Дата затвердження правил платіжної системи: "___" ___________ 20__ року
Реєстраційний номер документа, яким затверджені правила: _____________

Інформація про членів платіжної системи, частиною якої є платіжна організація:

Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

Номер ліцензії НБУ/ Держфінпослуг/Нацкомфінпослуг Інформація про розрахунковий банк платіжної системи:

Скорочене найменування 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

Місцезнаходження 

Номер ліцензії НБУ 

  

  

  

  Платіжні картки, які емітовані та використовуються членами в платіжній системі:

Усього випущено, од. 

  

Перебуває в обігу, од. 

  

Дію призупинено, од. 

  Загальний обсяг проведення розрахунків за допомогою платіжних карток даної системи:

Загальний обсяг розрахунків за допомогою системи, тис. грн. 

  

• За персоніфікованими електронними гаманцями, тис. грн. 

  

• За електронними чеками, тис. грн. 

  Помилкових транзакцій за період: ______________
На загальну суму, тис. грн.: ______________

Інформація про члена платіжної системи

________________________________________________________________________________ ______
________________________________________________________________________________ ______
(скорочене найменування) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:____________

Дата укладання договору про вступ до платіжної системи: "___" ___________ 20__ року
Дата укладання договору про обслуговування розрахунків платіжними картками в платіжній системі між процесинговим центром і розрахунковим банком (у разі, якщо член системи є банком): "___" ___________ 20__ року

Загальний обсяг обслуговування розрахунків членом платіжної системи за допомогою платіжних карток даної системи:

Загальний обсяг розрахунків за допомогою системи, тис. грн. 

  

• За персоніфікованими електронними гаманцями, тис. грн. 

  Помилкових транзакцій за період: ______________
На загальну суму, тис. грн.: ________________
Сума відшкодувань, тис. грн.: ________________

Дані про емітовані платіжні картки (у разі, якщо член платіжної системи є емітентом):

Усього випущено, од. 

  

Перебуває в обігу, од. 

  

Анульовано, од. 

  Видано карток:

фізичним особам, од. __________

корпоративних карток, од. _________

кількість укладених договорів обслуговування підприємств (у разі, якщо член платіжної системи є еквайром), од. ____________.

Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер  або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

{Додаток 11 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}Додаток 12
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Інформація про клірингову установу

________________________________________________________________________________ ______
________________________________________________________________________________ ______
 (скорочене найменування) Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: ____________

Дата реєстрації клірингової установи: "___" ___________ 20__ року

Види клірингу, що здійснюються: 

  

кліринг цінних паперів 

так/ні 

кліринг у платіжній системі 

так/ні Інформація щодо наявних ліцензій на здійснення діяльності

Вид клірингу 

Номер ліцензії/дозволу 

Орган, яким було надано ліцензію/дозвіл 

Дата видачі ліцензії/дозволу 

кліринг цінних паперів 

  

  

  

кліринг у платіжній системі 

  

  

  Інформація про обсяги надання послуг

Обсяги операцій за період з "___" ___________ 20__ року до "___" ___________ 20__ року

Вид клірингу 

Загальний обсяг послуг з даного виду клірингу (тис. грн.) 

Загальна кількість договорів 

Загальна кількість контрагентів 

Кількість контрагентів-нерезидентів Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер  або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

{Додаток 12 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}Додаток 13
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами позики (кредиту)

Найменування фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права________________________________
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права____________________
за період з _________ до ________________

Показник діяльності 

Кількість
(шт.) 

Загальний обсяг
(тис. грн.) 

укладено

виконано 

укладено 

виконано 

1. Договорів позики (кредиту),
у тому числі: 

  

  

  

  

1.1. З юридичними особами,
у тому числі: 

  

  

  

  

позики коштами 

  

  

  

  

позики фінансовими активами 

  

  

  

  

кредиту 

  

  

  

  

міжнародні договори
з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

1.2. З фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності,
у тому числі: 

  

  

  

  

позики коштами 

  

  

  

  

позики фінансовими активами 

  

  

  

  

кредиту 

  

  

  

  

міжнародні договори
з них: 

  

  

  

  

договори експорту 

  

  

  

  

договори імпорту 

  

  

  

  

2. Договори позики (кредиту) за галузями (тис. грн.):  

  

  

  

  

будівництво 

  

  

  

  

добувна промисловість 

  

  

  

  

легка промисловість 

  

  

  

  

машинобудування 

  

  

  

  

металургія 

  

  

  

  

сільське господарство 

  

  

  

  

сфера послуг 

  

  

  

  

транспорт 

  

  

  

  

харчова промисловість 

  

  

  

  

хімічна промисловість 

  

  

  

  

інші 

  

  

  

  

3. Джерела фінансування послуг з надання позики (кредиту) за звітний період (тис. грн.): 

  

  

  

  

власні кошти 

  

  

  

  

банківські кредити 

  

  

  

  

позичкові кошти юридичних осіб 

  

  

  

  

залучені кошти фізичних осіб 

  

  

  

  

інші джерела 

  

  

  

  Керівник
   М. П.  

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) 

Головний бухгалтер  або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку

______________________
(підпис) 

(П. І. Б.) {Додаток 13 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012, № 3453 від 15.08.2017}Додаток 14
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу

Титульний аркуш

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

Інформацію підтверджую.
Відомості, зазначені в електронній формі, що додається, відповідають даним паперової форми звіту. 

Посада 

  

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Підпис  

  

Дата  

"___" ____________ 200_ року 


  

М. П. 

  

Контактна особа з питань складеної інформації 

Прізвище, ім'я, по батькові 

  

Посада 

  
Інформація юридичної особи за _____ квартал _____ року

Складено на дату  

"___" ___________ 200_ року Скорочене найменування юридичної особи 

  

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 

  Інформацію прийнято {Додаток 14 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 4451 від 12.08.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 8377 від 13.12.2007, Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012}Додаток 15
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 1 пункту 5 розділу 3)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

{Порядок доповнено новим Додатком 15 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}Додаток 16
до Порядку надання звітності
фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами
публічного права, довірчими
товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання,
які за своїм правовим статусом
не є фінансовими установами,
але мають визначену законами
та нормативно-правовими актами
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги
з фінансового лізингу
(підпункт 2 пункту 5 розділу 3)

ІНФОРМАЦІЯ
про діяльність фінансової компанії, фінансової установи - юридичної особи публічного права - адміністратора _________________
(ідентифікаційний код юридичної особи___________)

за  _______   20 ____ року

(грн)


Номер рядка

На початок періоду

Надходження

Видатки

На кінець періоду

1. Джерела фінансування придбання товарів

1.1. Сума періодичних платежів, сплачених учасниками групи, у тому числі:

періодичні платежі фізичних осіб

011

періодичні платежі юридичних осіб

012

1.2. Резервний капітал

020

1.3. Неустойка

030

1.4. Винагорода

сплата винагороди фізичними особами

041

сплата винагороди юридичними особами

042

2. Фінансування придбання товарів у групах

2.1. Загальна сума фінансування придбання товарів у групах:

на поточних рахунках, відкритих ліцензіатом для зарахування платежів учасників груп

051

на депозитних рахунках банку

052

сплачені постачальнику (надходження - плата за товар, видатки - повернення коштів від постачальника)

053


3. Розподіл та отримання товарів учасниками групи

3.1. Розрахунки за отримані товари

загальна вартість отриманих товарів учасниками групи, у тому числі:

061

4. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

4.1. Дебіторська заборгованість учасників групи за отриманий товар

071

Керівник фінансової компанії - адміністратора

Головний бухгалтер або особа, на яку
покладено ведення бухгалтерського обліку

_______________________________ (П.І.Б.)

________________________________ (П.І.Б.)

М.П.


{Порядок доповнено новим Додатком 16 згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3723 від 17.10.2013}вгору