Документ z0452-10, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.09.2011, підстава - z1043-11


                             Таблиця 2 
РАДІАЦІЙНІ ПОКАЗНИКИ
безпечності питної води
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Одиниці виміру|Нормативи| Методики | |з/п | показників | | | визначення | | | | | | згідно з | | | | | | додатком 5 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 1 |Сумарна | Бк/куб.дм | <= 1 |п. 53 | | |активність | | | | | |природної суміші | | | | | |ізотопів U | | | | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 2 |Питома активність| Бк/куб.дм | <= 1 |п. 53 | | |226 | | | | | | Ra | | | | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 3 |Питома активність| Бк/куб.дм | <= 1 |п. 53 | | |228 | | | | | | Ra | | | | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 4 |Питома активність| Бк/куб.дм | <= 100 |п. 53 | | |222 | | | | | | Rn | | | | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 5 |Питома активність| Бк/куб.дм | <= 2 |п. 53 | | |137 | | | | | | Cs | | | | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 6 |Питома активність| Бк/куб.дм | <= 2 |п. 53 | | |90 | | | | | | Sr | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 4
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ПОКАЗНИКИ
фізіологічної повноцінності мінерального
складу питної води

------------------------------------------------------------------ | N | Найменування |Одиниці виміру|Нормативи| Методики | |з/п | показників | | | визначення | | | | | | згідно з | | | | | | додатком 5 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 1 |Загальна |ммоль/куб.дм |1,5 - 7,0|п. 4 | | |жорсткість | | | | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 2 |Загальна лужність|ммоль/куб.дм |0,5 - 6,5|п. 41 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 3 |Йод | мкг/куб.дм | 20 - 30 |п. 43 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 4 |Калій | мг/куб.дм | 2 - 20 |п. 26 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 5 |Кальцій | мг/куб.дм | 25 - 75 |п. 45 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 6 |Магній | мг/куб.дм | 10 - 50 |п. 45 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 7 |Натрій | мг/куб.дм | 2 - 20 |п. 45 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 8 |Сухий залишок | мг/куб.дм |200 - 500|п. 12 | |----+-----------------+--------------+---------+----------------| | 9 |Фториди | мг/куб.дм |0,7 - 1,2|п. 8 | ------------------------------------------------------------------

Додаток 5
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
методик та стандартів визначення
показників безпечності та якості питної води

1. ГОСТ 17.1.4.01-80. Охрана природы. Гидросфера. Общие
требования к методам определения нефтепродуктов в природных и
сточных водах.
2. ГОСТ 3351-74. Вода питьевая. Методы определения вкуса,
запаха, цветности и мутности.
3. ГОСТ 4011-72. Вода питьевая. Методы измерения массовой
концентрации общего железа.
4. ГОСТ 4151-72. Вода питьевая. Метод определения общей
жесткости.
5. ГОСТ 4152-89. Вода питьевая. Метод определения массовой
концентрации мышьяка.
6. ГОСТ 4192-82. Вода питьевая. Методы определения
минеральных азотсодержащих веществ.
7. ГОСТ 4245-72. Вода питьевая. Методы определения содержания
хлоридов.
8. ГОСТ 4386-89. Вода питьевая. Методы определения массовой
концентрации фторидов.
9. ГОСТ 4388-72. Вода питьевая. Методы определения массовой
концентрации меди.
10. ГОСТ 4389-72. Вода питьевая. Методы определения
содержания сульфатов.
11. ГОСТ 4974-72. Вода питьевая. Методы определения
содержания марганца.
12. ГОСТ 18164-72. Вода питьевая. Метод определения
содержания сухого остатка.
13. ГОСТ 18165-89. Вода питьевая. Метод определения массовой
концентрации алюминия.
14. ГОСТ 18190-72. Вода питьевая. Методы определения
содержания остаточного активного хлора.
15. ГОСТ 18293-72. Вода питьевая. Методы определения
содержания свинца, цинка, серебра.
16. ГОСТ 18294-89. Вода питьевая. Метод определения массовой
концентрации бериллия.
17. ГОСТ 18301-72. Вода питьевая. Методы определения
содержания остаточного озона.
18. ГОСТ 18308-72. Вода питьевая. Метод определения
содержания молибдена.
19. ГОСТ 18309-72. Вода питьевая. Метод определения
содержания полифосфатов.
20. ГОСТ 18826-73. Вода питьевая. Методы определения
содержания нитратов.
21. ГОСТ 19413-89. Вода питьевая. Методы определения массовой
концентрации селена.
22. ГОСТ 19355-85. Вода питьевая. Методы определения
полиакриламида.
23. ГОСТ 23268.2-91. Воды минеральные питьевые лечебные,
лечебно-столовые и природные столовые. Методы определения двуокиси
углерода.
24. ГОСТ 23268.12-91. Воды минеральные питьевые лечебные,
лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения
перманганатной окисляемости.
25. ГОСТ 23950-88. Вода питьевая. Метод определения массовой
концентрации стронция.
26. ГОСТ 26449.1-85. Установки дистиляционные опреснительные
стационарные. Методы химического анализа соленых вод.
27. ГОСТ 26927-86. Сырье и продукты пищевые. Методы
определения ртути.
28. ДСТУ 4077-2001. Якість води. Визначення pH (ISO
10523:1994, MOD).
29. ДСТУ 4173-2003. Якість води. Визначання гострої летальної
токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis
Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD).
30. ДСТУ 4174-2003. Якість води. Визначання хронічної
токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та
Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO
10706:2000, MOD).
31. ДСТУ EN 1420-1:2004. Якість води. Визначання впливу
органічних речовин на якість води, призначеної для споживання
людиною. Проведення оцінювання води в трубопровідних системах на
запах і присмак. - Частина 1. Метод випробування (EN 1420-1:1999,
IDT). { Пункт 31 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }
32. ДСТУ EN 1484-2003. Дослідження води. Настанови щодо
визначання загального і розчиненого органічного вуглецю (EN
1484:1997, IDT).
33. ДСТУ ISO 6332-2003. Якість води. Визначання заліза.
Спектрометричний метод із використанням 1, 10 - фенатроліну (ISO
6332:1988, IDT).
34. ДСТУ ISO 6468-2002. Якість води. Визначення вмісту
окремих хлорорганічних інсектицидів, поліхлорованих біфенілів та
хлорбензолів. Метод газової хроматографії після екстракції типу
"рідина - рідина" (ISO 6468:1996, IDT).
35. ДСТУ ISO 6703-1:2007. Якість води. Визначення ціанідів.
Частина 1. Визначення загального вмісту ціанідів (ISO 6703-1:1984,
IDT).
36. ДСТУ ISO 6777-2003. Якість води. Визначання нітритів.
Спектрометричний метод молекулярної абсорбції (ISO 6777:1984,
IDT).
37. ДСТУ ISO 6778-2003. Якість води. Визначання амонію.
Потенціометричний метод (ISO 6778:1984, IDT).
38. ДСТУ ISO 7027-2003. Якість води. Визначання каламутності
(ISO 7027:1999, IDT).
39. ДСТУ ISO 7887-2003. Якість води. Визначання і
досліджування забарвленості (ISO 7887:1994, IDT).
40. ДСТУ ISO 9696-2001. Захист від радіації. Вимірювання
альфа-активності у прісній воді. Метод концентрованого джерела
(ISO 9696:1992, IDT).
41. ДСТУ ISO 9963-1:2007. Якість води. Визначення лужності. -
Частина 1. Визначення загальної та часткової лужності (ISO
9963-1:1994, IDT).
42. ДСТУ ISO 10301-2004. Якість води. Визначання високолетких
галогенованих вуглеводнів методом газової хроматографії (ISO
10301:1997, IDT).
43. ДСТУ ISO 10304-3:2003. Якість води. Визначання розчинених
аніонів методом рідинної іонної хроматографії. - Частина 3.
Визначання хромату, йодиду, сульфіту, тіоціаніду та тіосульфату
(ISO 10304-3:1997, IDT).
44. ДСТУ ISO 10304-4:2003. Якість води. Визначання розчинених
аніонів методом рідинної хроматографії. - Частина 4. Визначання
хлорату, хлориду і хлориту у воді з низьким рівнем забруднення
(ISO 11885:1996, IDT).
45. ДСТУ ISO 11885-2005. Якість води. Визначення 33 елементів
методом атомно-емісійної спектрометрії з індуктивно-зв'язаною
плазмою (ISO 6777:1984, IDT).
46. ДСТУ ISO 17993:2008. Якість води. Визначення
15 поліциклічних ароматичних вуглеводнів (ПАВ) у воді методом
високоефективної рідинної хроматографії з флуоресцентним
детектуванням після рідинно-рідинного екстрагування (ISO
17993:2002, IDT).
47. Методичні вказівки. Санітарно-вірусологічний контроль
водних об'єктів, затверджені наказом МОЗ від 30.05.2007 N 284
( v0284282-07 ).
48. Методичні вказівки. МВ 10.2.1-113-2005.
Санітарно-мікробіологічний контроль якості питної води,
затверджені наказом МОЗ від 03.02.2005 N 60 ( v0060282-05 ).
49. Методичні вказівки. МВ 10.10.2.1-071-00.
Санітарно-паразитологічні дослідження води питної.
50. Методичні вказівки N 0052-98 Газохроматографічне
визначення тригалогенметанів (хлороформу) у воді, затверджені
постановою головного державного санітарного лікаря України від
01.02.99 N 2.
51. Методика виконання вимірювань. МВВ 081/12-0227-05.
Методика выполнения измерений массовой концентрации формальдегида
в пробах природных, питьевых и сточных вод на анализаторе жидкости
"Флюорат-02".
52. Методические рекомендации. Выявление и идентификация
P. aeruginosa в объектах окружающей среды (пищевых продуктах,
воде, сточных жидкостях), утверждены МЗ СССР, 1984.
53. Методические рекомендации по санитарному контролю за
содержанием радиоактивных веществ в объектах окружающей среды,
утверждены МЗ СССР 03.12.1979.
54. Методичні рекомендації. МР 2.2.4.-147-2007.
Санітарно-епідеміологічний нагляд за знезаражуванням води у
системах централізованого господарсько-питного водопостачання
діоксидом хлору, затверджені наказом МОЗ від 30.07.2007 N 430
( v0430282-07 ).
55. Методические рекомендации. МР N ЦОС ПВ Р 005-95.
Методические рекомендации по применению методов биотестирования
для оценки качества воды в системе хозяйственно-питьевого
водоснабжения.
56. Методичні рекомендації. МР 10.10.2.1-137-2007.
Застосування тестових наборів COLILERTR-18 для
санітарно-бактеріологічного контролю якості води, затверджені
наказом МОЗ від 24.01.2007 N 24 ( v0024282-07 ).
57. Методичні рекомендації. МР 10.10.21-155-2008. Визначення
найбільш вірогідного числа мікроорганізмів у воді з використанням
тестів діагностичних Quanti-Disk та SimPlate, затверджені наказом
МОЗ від 14.03.2008 N 138 ( v0138282-08 ).
58. Методические указания по санитарно-микробиологическому
анализу воды поверхностных водоемов, затверджені наказом МЗ СССР
від 19.01.81 N 2285-81.
59. Руководящий документ. РД 52.24.17-86. Методические
указания по экстракционно-фотометрическому определению суммарного
содержания анионных синтетических поверхностно активных веществ
(СПАВ) в природных водах.
60. Руководящий документ. РД 52.24.30-86. Методика выполнения
измерений массовой концентрации ионов ртути в природной воде
методом беспламенной абсорбции.
61. Руководящий документ. РД 52.24.34-86. Методические
указания по определению массовой концентрации фенолов в природных
поверхностных водах фотометрическим методом (отгонка фенолов с
паром).
62. Руководящий документ. РД 52.24.41-87. Методические
указания по фотометрическому определению бора с азометином-H и с
карминовой кислотой в поверхностных и очищенных сточных водах.
63. Руководящий документ. РД 52.24.66-88. Методические
указания по определению содержания галогенорганических пестицидов
и их метаболитов в поверхностных водах.
64. Руководящий документ. РД 52.24.81-89. Методические
указания по определению массовой концентрации цинка, меди,
марганца, железа в природных водах атомно-абсорбционным методом с
атомизацией пробы в пламени.
65. Руководящий документ. РД 52.24.473-95.
Газохроматографическое определение летучих ароматических
углеводородов в водах.
66. Руководящий документ. РД 118.02.28.88. Методика
фотометрического определения мышьяка (III) и мышьяка (V).
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }

Додаток 6
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

САНІТАРНИЙ ПАСПОРТ
___________________________________________________
(назва інженерної споруди нецентралізованого
питного водопостачання населення
(бювет, колодязь чи каптаж джерела))

від "___" ____________ 20__ року N ___
Місцезнаходження споруди:
вулиця ________________________________
населений пункт _______________________
район _________________________________
область _______________________________
1. Загальні відомості:
1.1 власник ____________________________________________________;
1.2 кількість водокористувачів _________________________________;
1.3 дата введення в експлуатацію _______________________________;
1.4 дата останнього ремонту ____________________________________.
2. Технічні характеристики
2.1. Місце розташування водозабору:
глибина (м) ____________________________________________________;
водоносний горизонт ____________________________________________;
ємність чи об'єм камери накопичення (куб.м) ____________________;
дебіт (куб.м/добу) _____________________________________________.
2.2. Влаштування бювету:
глибина статичного рівня води в свердловині ____________________;
зміна рівня води в свердловині протягом часу її експлуатації,
характер, величина та можлива причина ___________________________;
улаштування оголовка свердловини _______________________________;
тип розподільної колонки, наявність павільйону тощо ____________;
перелік обладнання та пристроїв, що використовуються, їх
характеристика __________________________________________________.
2.3. Влаштування шахтного колодязя:
наявність глиняного "замка" навколо колодязя, його розмір ________________________________________________________________;
відведення стоку від колодязя __________________________________;
огорожа ________________________________________________________;
навіс над колодязем ____________________________________________;
зруб колодязя, його висота _____________________________________;
матеріал стінок колодязя _______________________________________;
ремонтні скоби _________________________________________________;
ємність для забору води ________________________________________;
утеплення колодязя (матеріал) __________________________________.
2.4. Влаштування трубчастого колодязя (свердловини):
глибина постійного рівня води від поверхні ____________________;
зміна рівня води протягом часу експлуатаціїї, характер, величина
та можлива причина ______________________________________________;
матеріал стінок трубчастого колодязя, наявність фільтрів,
матеріал фільтра ________________________________________________;
улаштування оголовка ___________________________________________;
спосіб підйому води (електричним чи ручним насосом) ____________;
наявність глиняного "замка", водовідведення, підставки під
ємність тощо ____________________________________________________.
2.5. Влаштування каптажу джерела:
наявність глиняного "замка" навколо каптажу, його радіус ________________________________________________________________;
відведення стоку від каптажу ___________________________________;
огорожа каптажу ________________________________________________;
піддонник, кришка (люк) ________________________________________;
висота горловини каптажної споруди _____________________________;
матеріал стінок, дна камери накопичення ________________________;
технічний стан водорозбірної труби _____________________________;
переливна стіна у каптажній споруді ____________________________;
технічний стан переливної труби, водовідведення ________________;
ремонтні скоби, східці _________________________________________.
3. Санітарно-гігієнічна характеристика (на момент оформлення
Санітарного паспорта):
3.1. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата,
реагенти тощо) ___________________________________________________ ________________________________________________________________.
3.2. Результати лабораторних досліджень води за мікробіологічними
та санітарно-хімічними показниками, проведені установами та
закладами державної санітарно-епідеміологічної служби (дата
виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва лабораторії) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
3.3. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної
дезінфекції, досліджень води _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Власник споруди Посадова особа державної
санітарно-епідеміологічної ________________ ____________ служби відповідної
(П.І.Б.) (підпис) адміністративної території
_______________________
(найменування закладу,
_________________________
П.І.Б. посадової особи)
____________
(підпис)
М.П.
4. Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за утриманням
бювета, колодязя чи каптажу джерела (заповнюється щороку) 20__ рік
4.1. Загальні дані (внести зміни по кожному пункту) _____________ ________________________________________________________________.
4.2. Технічна характеристика (внести зміни по кожному пункту) ________________________________________________________________.
4.3. Санітарно-гігієнічна характеристика інженерної споруди:
4.3.1. Проведення ремонтних робіт, чистки (обсяг, дата) _________ ________________________________________________________________.
4.3.2. Проведення дезінфекції споруди та знезараження води (дата,
реагенти тощо) ___________________________________________________ ________________________________________________________________.
4.3.3. Результати лабораторних досліджень води за
мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками, проведені
установами та закладами державної санітарно-епідеміологічної
служби (дата виконання, оцінка, П.І.Б. виконавця, назва
лабораторії) _____________________________________________________ ________________________________________________________________.
4.3.4. Рекомендації щодо утримання споруди, термін наступної
дезінфекції, досліджень води _____________________________________ ________________________________________________________________.
Власник споруди Посадова особа державної
санітарно-епідеміологічної ________________ ____________ служби відповідної
(П.І.Б.) (підпис) адміністративної території
_______________________
(найменування закладу,
_________________________
П.І.Б. посадової особи)
____________
(підпис)
М.П.

Додаток 7
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ВИМОГИ
до влаштування шахтних колодязів

Під час влаштування колодязів необхідно дотримуватись таких
вимог:
1. Ізолювати колодязь від проникнення поверхневого стоку
(дощових і талих вод).
2. Влаштування стінок колодязя проводити переважно монолітним
залізобетоном, бетонними або залізобетонними кільцями, а за їх
відсутності - керамікою, цеглою, каменем або деревом. Стінки
колодязя повинні бути щільними, без шпарин.
3. Каміння для влаштування стінок колодязя повинно бути з
міцних стійких порід та укладатись на цементний розчин.
4. У разі використання дерев'яних зрубів слід застосовувати
колоди завтовшки не менше ніж 0,25 м, прямі, без глибоких шпарин і
червоточин, не уражені грибком, витримані (заготовлені не менше
ніж за 5 - 6 місяців до їх використання). При цьому перевагу
необхідно надавати таким породам дерева, як модрина, вільха, в'яз
чи берест, але можна застосовувати також дуб і сосну (дуб та сосна
з початку експлуатації можуть надавати воді присмак та запах).
Вінця надводної частини зрубу можна робити з колод або брусів
сосни або ялини.
5. Підводну частину стінок колодязя потрібно заглиблювати у
водоносний горизонт не більше ніж на один метр для кращого його
розкриття та збільшення шару води. При слабкому водоносному потоці
необхідно розширити зруб колодязя у нижній частині.
6. У разі влаштування колодязя в галькових, гравелистих
ґрунтах або у скельних породах, що обвалюються, дно колодязя не
закріплюють, а у стінках водоприймальної частини передбачаються
створи діаметром 15 - 30 мм, розташовані у шахматному порядку
через 0,2 - 0,3 м (дірчатий фільтр) для надходження води в
колодязь. У разі влаштування колодязя у піщаних ґрунтах на його дні
влаштовують зворотний піщано-гравійний фільтр (із декількох шарів
ретельно відмитого піску та гравію з укладанням у нижній частині
фільтра дрібних фракцій 0,1 - 1,0 мм, у верхній - великих 2 -
10 мм, при цьому товщина кожного шару 0,1 - 0,15 м, загальна
товщина - 0,4 - 0,5 м) або фільтр з пінобетону, а в стінках
водоприймальної частини колодязя також влаштовують фільтри з
пінобетону. У разі влаштування колодязя у відкритих котловинах на дні
колодязя влаштовують гравійні фільтри.
7. Для опущення в колодязь людини з метою його чистки та
ремонту в стінки колодязя необхідно вставити металеві скоби,
розміщені у шахматному порядку на відстані 0,3 м одна від одної.
8. Наземна частина колодязя (оголовок), призначена для
захисту шахти від забруднення та спостереження за водозабором,
влаштовується не менш як на 0,8 м вище поверхні землі. З метою
захисту від засмічення оголовок повинен щільно закриватись кришкою
з металу чи дерева або мати залізобетонне перекриття з люком, який
також закривається кришкою. Зверху оголовка влаштовують дашок,
навіс або оголовок вміщують у будку.
{ Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Наказу
Міністерства охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }
9. Для підйому води із колодязя слід застосовувати насоси
(краще електрозанурювальні). Зливна труба насоса повинна мати
гачок для підвішування відра. У разі неможливості застосування
насоса допускається обладнання колодязя коловоротом або міцно
прикріпленим "журавлем" з відром для загального користування. Біля колодязя слід влаштовувати підставку для відер, навколо
споруди повинні бути огорожа (радіусом не менше 2 м) з воротами
(хвірткою) та стежка із твердим покриттям (від воріт до колодязя).
10. Для захисту колодязя від забруднення поверхневими стоками
слід влаштовувати перехоплюючі канави, які відводять стоки від
колодязя, навколо колодязя необхідно робити "замок" із гарно
замішаної та пошарово утрамбованої глини чи масного суглинку
(глибиною 2 м і шириною 1 м) або бетонувати (асфальтувати)
майданчик радіусом не менше ніж 2 м на основі з щебеню товщиною
15 - 20 см та з ухилом від колодязя. Навколо колодязя, розміщеного у водопроникаючих ґрунтах
(піски, піщано-гравійні, піщано-галькові) з невеликим (2 м)
покриттям супіску, суглинків, необхідно цементувати майданчик
радіусом не менше ніж 2 м та з ухилом від колодязя.
ВИМОГИ
до влаштування трубчастих колодязів (свердловин)
1. За своєю будовою трубчастий колодязь є свердловиною, яка
обладнана водяним фільтром, водопіднімальною трубою і насосом.
Якщо ґрунт, в якому будують колодязь, дуже слабкий або глибина
колодязя велика, свердловину необхідно укріпити обсадними трубами.
Трубчасті колодязі бувають неглибокі та глибокі. Підйом води з
трубчастого колодязя здійснюється за допомогою ручного або
електричного насоса.
2. Оголовок трубчастого колодязя повинен бути вище поверхні
землі на 0,8 - 1,0 м та герметично закритим, мати кожух та зливну
трубу з гаком для відра. Навколо оголовка колодязя влаштовують
відмостки, водовідведення та глиняний "замок", а також підставку
для відер, як і для шахтного колодязя.
3. Неглибокі трубчасті колодязі (абіссінські) можуть бути
індивідуального та громадського користування. Їх необхідно
влаштовувати на ділянках, де рівень залягання ґрунтових вод не
дуже глибокий - до 7 - 9 м. Такий колодязь є більш захищеним, ніж
шахтний. Глибокі трубчасті колодязі зазвичай слід використовувати,
якщо глибина залягання водоносного шару перевищує 9 м.
ВИМОГИ
до влаштування каптажів джерел
Під час влаштування каптажів джерел необхідно дотримуватись
таких вимог:
1. Забирання води з висхідного джерела здійснюють через дно
каптажної камери, з низхідного - через отвори стін камери.
Каптажні камери низхідних джерел повинні мати водонепроникні
стінки (за винятком стіни з боку водоносного горизонту) і дно, що
забезпечується влаштуванням глиняного "замка". У камерах висхідних
джерел глиняний "замок" потрібно влаштовувати по всьому периметру
стін. Матеріалом для стін та дна каптажу джерела повинні бути такі
самі матеріали, як і для облаштування колодязів. Водоносний
горизонт перекривають стінкою з отворами або пористою плитою з
пінобетону.
2. З метою запобігання забрудненню води в каптажі джерела
піском (частинками породи) необхідно передбачати засипку з гравію
та піску із зростаючою за напрямком руху води величиною зерен (від
0,2 до 10 мм) зі сторони потоку води, а також відстоювання води,
для чого камеру каптажу розділяють переливною стінкою на два
відділення, одне з яких - приймальне - для відстоювання води, а
друге - для забору освітленої води, які обладнують трубопроводами
спорожнення.
3. У камері каптажу освітленої води влаштовують водорозбірну
та переливну труби діаметром 100 мм і більше, які розраховують на
найбільший дебіт джерела. Переливна труба на кінці повинна мати
щільну сітку та клапан-захлопку (на водорозбірній трубі наявність
сітки не обов'язкова). Водорозбірну трубу обладнують краном, гаком для підвішування
відер та відводять на відстань 1 - 2 м від каптажу джерела. На
поверхні землі, де закінчується труба, влаштовують забрукований
лоток для відведення залишків води. Воду із переливної труби необхідно відводити в інший від
водорозбірної труби бік і під нею також обладнати лоток для
відведення надлишків води. Переливна труба повинна сполучатися з
відвідним лотком методом "розриву струменя".
4. Під краном з каптажу джерела слід влаштувати підставку для
відер. Після відповідного переобладнання допускається використання
для каптажу резервуара чистої води, обладнаного водорозбірною та
переливною трубами тощо.
5. Каптажні камери повинні бути захищені від поверхневих
забруднень, промерзання та затоплення поверхневими водами, для
чого слід передбачити спорудження глиняного "замка", відвідних
канав та брукування біля каптажної споруди. Взимку камери
утеплюють для захисту від промерзання такими самими матеріалами,
як і шахтний колодязь. Горловина каптажної камери з люком та кришкою повинна бути
вища від поверхні землі не менше ніж на 0,8 м. Над камерою
розміщують павільйон, а територію навколо неї огороджують. Огорожа
повинна бути радіусом не менше ніж 2 м.
6. Для забезпечення можливості огляду, чистки та дезінфекції
каптажу у стінці камери необхідно влаштовувати двері та люки,
східці або скоби. Вхід до камери слід розміщувати не над водою, а
віднести його у бік, щоб забруднення не потрапляли у воду. Двері
та люки повинні бути влаштовані над поверхнею землі не менше ніж
на 0,4 м та мати надійні замикаючі пристрої. Для вентиляції каптажу джерела необхідно облаштовувати
вентиляційні труби, виведені не менше ніж на 2 м вище поверхні
землі, діаметром не менше ніж 100 мм з дефлектором чи ковпаком із
сіткою. Розміри і кількість стояків вентиляційної системи
визначаються згідно з розрахунками у проектній документації.
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
охорони здоров'я N 505 ( z1043-11 ) від 15.08.2011 }

Додаток 8
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)
Таблиця 1

ПЕРІОДИЧНІСТЬ
здійснення скороченого, скороченого періодичного
та повного виробничого контролю безпечності
та якості питної води перед її надходженням
у розподільну мережу для водопроводів
з підземних джерел питного водопостачання
(централізоване питне водопостачання)

--------------------------------------------------------------------- | Види |Групи показників| Кількість осіб, що забезпечуються | | контролю | |питною водою з системи водопостачання*| | | |--------------------------------------| | | | до 500 | 500 - | 20000 - | понад | | | | | 20000 | 50000 | 50000 | | | |--------------------------------------| | | | Кількість проб питної води, | | | | досліджених протягом одного року, не | | | | менше ніж | |-----------+----------------+--------------------------------------| |Скорочений |Мікробіологічні | 12 | 52 | 156 | 365 | | | |(одна на|(одна на |(три на |(одна на | | | |місяць) |тиждень) |тиждень) |добу) | | |----------------+--------+---------+---------+---------| | |Органолептичні | 12 | 52 | 156 | 365 | | | |(одна на|(одна на |(три на |(одна на | | | |місяць) |тиждень) |тиждень) |добу) | |-----------+----------------+--------+---------+---------+---------| |Скорочений |Згідно з табл. 3| 4 | 4 | 8 | 14 | |періодичний|цього додатка |(одна на| + 2 на | + 2 на | + 2 на | | | |сезон) |кожні |кожні |кожні | | | | | 10 тис. | 10 тис. | 10 тис. | | | | |населення|населення|населення| | | | |(4 - 8) |(8 - 14) |(понад | | | | | | |14) | |-----------+----------------+--------+---------+---------+---------| |Повний |Мікробіологічні,| 1 | 1 | 2 | 2 | | |органолептичні, | | | | | | |фізико-хімічні | | | | | | |та санітарно- | | | | | | |токсикологічні | | | | | ---------------------------------------------------------------------
-------------- * У разі необхідності можна зробити перерахунок на об'єм
води, що подається населенню, з урахуванням того, що одна особа
споживає 0,2 куб.м/добу питної води.
Таблиця 2
ПЕРІОДИЧНІСТЬ
здійснення скороченого, скороченого періодичного
та повного виробничого контролю безпечності
та якості питної води перед її надходженням
у розподільну мережу для водопроводів
з поверхневих джерел питного водопостачання
(централізоване питне водопостачання)

------------------------------------------------------------------ | Види |Групи показників| Кількість осіб, що забезпечуються | | контролю | | питною водою з системи | | | | водопостачання* | | | |-----------------------------------| | | | до 20000 | 20000 - | понад | | | | | 100000 | 100000 | | | |-----------------------------------| | | | Кількість проб питної води, | | | | досліджених протягом одного року, | | | | не менше ніж | |-----------+----------------+-----------------------------------| |Скорочений |Мікробіологічні | 52** | 365 | 365 | | | | (одна на | (одна на | (одна на | | | | тиждень) | добу) | добу) | | |----------------+-----------+-----------+-----------| | |Паразитологічні | 4 | 4 | 4 | | | | (одна на | (одна на | (одна на | | | | сезон) | сезон) | сезон) | | |----------------+-----------+-----------+-----------| | |Органолептичні | 52** | 365 | 365 | | | | (одна на | (одна на | (одна на | | | | тиждень) | добу) | добу) | |-----------+----------------+-----------+-----------+-----------| |Скорочений |Згідно з табл. 3| 12 | 12 | 36 | |періодичний|цього додатка | (одна на | + 3 на | + 3 на | | | | місяць) | кожні 10 | кожні 10 | | | | | тис. | тис. | | | | | населення | населення | | | | | (12 - 36) |(понад 36) | |-----------+----------------+-----------+-----------+-----------| |Повний |Мікробіологічні,| 4 | 4 | 12 | | |паразитологічні,| (одна на | (одна на | (одна на | | |органолептичні, | сезон) | сезон) | місяць) | | |фізико-хімічні | | | | | |та санітарно- | | | | | |токсикологічні | | | | ------------------------------------------------------------------
-------------- * У разі необхідності можна зробити перерахунок на об'єм
води, що подається населенню, з урахуванням того, що одна особа
споживає 0,2 куб.м/добу питної води. ** У весняно-літній період періодичність досліджень проб
питної води повинна становити не менше ніж одна на добу.
Таблиця 3
ПЕРЕЛІК
показників скороченого періодичного контролю
безпечності та якості питної води
------------------------------------------------------------------ | Найменування показників | Періодичність та умови | | |визначення | |--------------------------------+-------------------------------| | 1 | 2 | |--------------------------------+-------------------------------| |Амоній |Згідно з табл. 1 чи 2 цього | |--------------------------------|додатка | |Водневий показник (pH) | | |--------------------------------| | |Нафтопродукти* | | |--------------------------------| | |Перманганатна окиснюваність | | |--------------------------------| | |Поверхнево-активні речовини | | |аніонні* | | |--------------------------------| | |Сухий залишок | | |--------------------------------| | |Феноли леткі* | | |--------------------------------+-------------------------------| |Формальдегід |Згідно з табл. 1 чи 2 цього | | |додатка - у разі озонування | | |води | |--------------------------------+-------------------------------| |Хлорфеноли* |Згідно з табл. 1 чи 2 цього | | |додатка - у разі присутності | | |фенолів у вихідній воді та | | |проведення знезараження | | |хлорвмісними реагентами | |--------------------------------+-------------------------------| |Хлороформ |Згідно з табл. 1 чи 2 цього | | |додатка - у разі хлорування | | |води з поверхневих джерел | | |питного водопостачання | |----------------------------------------------------------------| |Необхідно контролювати під час застосування реагентів, що | |призводять до збільшення зазначених показників | |----------------------------------------------------------------| |Алюміній |один раз на зміну | |--------------------------------+-------------------------------| |Залізо загальне |один раз на зміну | |--------------------------------+-------------------------------| |Нітрити |один раз на зміну - у разі | | |хлорування з амонізацією | |--------------------------------+-------------------------------| |Поліфосфати |один раз на зміну | |--------------------------------+-------------------------------| |Поліакриламід |один раз на зміну | |--------------------------------+-------------------------------| |Кремній |один раз на зміну | |--------------------------------+-------------------------------| |Озон |один раз на годину | |--------------------------------+-------------------------------| |Хлор залишковий вільний |один раз на годину | |--------------------------------+-------------------------------| |Хлор залишковий зв'язаний |один раз на годину - у разі | | |хлорування з амонізацією | |--------------------------------+-------------------------------| |Діоксид хлору |один раз на годину - у разі | | |застосування діоксиду хлору | |--------------------------------+-------------------------------| |Хлорити |один раз на зміну - у разі | | |застосування діоксиду хлору | ------------------------------------------------------------------
-------------- * Визначаються у водопровідній воді з підземних джерел
питного водопостачання в окремих випадках за вимогою державної
санітарно-епідеміологічної служби.

Додаток 9
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ
здійснення виробничого контролю безпечності
та якості питної води у розподільній мережі

------------------------------------------------------------------ | Кількість осіб, що | Кількість проб питної води, | | забезпечуються питною водою | досліджених протягом | | з системи водопостачання | одного місяця | |--------------------------------+-------------------------------| | до 500 | 1 | |--------------------------------+-------------------------------| | 500 - 5000 | 5 | |--------------------------------+-------------------------------| | 5000 - 50000 | 10 | |--------------------------------+-------------------------------| | 50000 - 500000 | 20 | |--------------------------------+-------------------------------| | 500000 - 1000000 | 50 | |--------------------------------+-------------------------------| | понад 1000000 | 100 | ------------------------------------------------------------------
Примітка. Кількість проб повинна бути рівномірно розподілена
у часі.

Додаток 10
до Державних санітарних норм
та правил "Гігієнічні вимоги
до води питної, призначеної
для споживання людиною"
(ДСанПіН 2.2.4-171-10)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ
здійснення скороченого та скороченого
періодичного виробничого контролю
безпечності та якості питної води
фасованої та з пунктів розливу
(нецентралізоване питне водопостачання)

------------------------------------------------------------------ | Найменування показників | Види та періодичність контролю | | |-----------------------------------| | |скорочений* |скорочений періодичний| | | |----------------------| | | |щомісячно**|щопіврічно| |----------------------------+------------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | Органолептичні | |----------------------------------------------------------------| |Водневий показник (pH) | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Запах: при t 20 град.C | + | | | | при t 60 град.C | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Забарвленість | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Каламутність | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Смак та присмак | + | | | |----------------------------------------------------------------| | Мікробіологічні | |----------------------------------------------------------------| |Загальне мікробне число | + | | | |при t 37 град.C | | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Загальне мікробне число | | + | | |при t 22 град.C*** | | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Коліформні бактерії | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Синьогнійна паличка*** | | + | | |(Pseudomonas aeruginosa) | | | | |----------------------------------------------------------------| | Санітарно-хімічні | |----------------------------------------------------------------| |Амоній | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Кадмій | | | + | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Миш'як | | | + | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Мідь | | | + | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Нітрати | | + | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Нітрити | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Перманганатна окиснюваність | | + | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Ртуть | | | + | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Свинець | | | + | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Цинк | | | + | |----------------------------------------------------------------| | Вміст реагентів та речовин, що штучно додаються | | в питну воду під час її виробництва | |----------------------------------------------------------------| |Діоксид вуглецю | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Йод | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Срібло | + | | | |----------------------------+------------+-----------+----------| |Фториди | + | | | ------------------------------------------------------------------
--------------вгору