Документ z0464-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.03.2017
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.05.2017. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.03.2017  № 155


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2017 р.
за № 464/30332

Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна

Відповідно до Порядку надання дозволу військовим частинам Збройних Сил України на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року № 778, та з метою вдосконалення роботи з передачі рухомого військового майна в оренду, налагодження єдиного порядку та організації управління процесами передачі в оренду рухомого військового майна НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства оборони України від 03 серпня 2012 року № 514 “Про затвердження Інструкції про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2012 року за № 1465/21777.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал армії України


С.Т. Полторак


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
21.03.2017 № 155


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
07 квітня 2017 р.
за № 464/30332

ІНСТРУКЦІЯ
про організацію передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна

І. Загальні положення

1. Ця Інструкція визначає механізм передачі в оренду та укладення договорів оренди рухомого військового майна (далі - рухоме військове майно), яке без шкоди бойовій та мобілізаційній готовності військ (сил) пропонується до передачі в оренду військовими частинами, закладами, установами та організаціями Збройних Сил України (далі - військові частини), які зареєстровані як суб’єкти господарської діяльності у Збройних Силах України та безпосередньо здійснюють господарську діяльність щодо передачі в оренду рухомого військового майна.

2. В оренду може бути передано рухоме військове майно, за винятком озброєння, стрілецької зброї та боєприпасів, бойової та спеціальної техніки, за умови, що це не заподіюватиме шкоди бойовій та мобілізаційній готовності (не впливатиме на повноту, своєчасність та якість виконання поставлених перед військовою частиною завдань у мирний час та особливий період), а також дотримання вимог законодавства про державну таємницю.

ІІ. Формування переліків рухомого військового майна

1. Підставою для передачі в оренду рухомого військового майна є затверджений Міністром оборони України перелік рухомого військового майна, яке пропонується до передачі в оренду (далі - Перелік).

2. Військові частини, за якими закріплено рухоме майно, щороку до 01 листопада готують проекти Переліків за формою, наведеною в додатку 1 до цієї Інструкції, погоджені із головними, центральними управліннями (службами), що виконують функції забезпечення відповідним рухомим військовим майном, та подають за підпорядкованістю до органів військового управління, структурних підрозділів Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України (далі - структурні підрозділи).

3. Структурні підрозділи опрацьовують до 01 грудня проекти Переліків та надсилають до Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України, Головного управління оборонного та мобілізаційного планування Генерального штабу Збройних Сил України, Департаменту фінансів Міністерства оборони України та Департаменту охорони державної таємниці Міністерства оборони України, які здійснюють їх погодження в десятиденний строк.

4. Щороку до 15 грудня проекти Переліків подаються структурними підрозділами на затвердження Міністру оборони України.

5. Структурні підрозділи протягом місяця після затвердження Міністром оборони України Переліку (витягу з Переліку) з метою організації процедури передачі рухомого військового майна в оренду здійснюють доведення цього Переліку до військових частин.

6. Структурні підрозділи протягом місяця організовують роботу з розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України відомостей про рухоме військове майно, яке включено до Переліків. Розміщені відомості є підставою для фізичних чи юридичних осіб звернутися із заявами про наміри орендувати рухоме військове майно.

ІІІ. Оцінка вартості рухомого військового майна

1. Оцінка вартості рухомого військового майна, яке пропонується для передачі в оренду, має передувати проведенню конкурсів на право укладення договорів оренди та здійснюється після розміщення на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України відомостей про рухоме військове майно та отримання військовою частиною заяв від фізичних чи юридичних осіб про наміри орендувати рухоме військове майно.

2. Залишкова вартість рухомого військового майна визначається згідно з вимогами Методики визначення залишкової вартості майна Збройних Сил України та інших військових формувань, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 29 травня 1998 року № 759 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1158), та Положення про порядок створення та діяльності комісій з оцінки вартості військового майна, що підлягає передачі в оренду, затвердженого наказом Міністерства оборони України та Фонду державного майна України від 17 вересня 2001 року № 333/1697, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 жовтня 2001 року за № 871/6062.

3. Для використання під час розрахунку орендної плати рухомого військового майна проводиться його незалежна оцінка відповідно до Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні”.

Оцінка обов’язково проводиться перед укладенням договору оренди та перед продовженням (поновленням) договору оренди у разі, коли на момент продовження дії такого договору остання оцінка об’єкта оренди була проведена більш як три роки тому, згідно з Методикою оцінки об’єктів оренди, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 року № 629 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 січня 2003 року № 3).

4. Орендна плата розраховується за Методикою розрахунку орендної плати за державне майно та пропорцій її розподілу, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 1995 року № 786 (із змінами) (далі - Методика розрахунку орендної плати).

IV. Проведення конкурсів на право укладення договорів оренди рухомого військового майна

1. Конкурси на передачу в оренду рухомого військового майна проводяться військовими частинами, за якими воно закріплене.

2. Конкурсні комісії створюються у складі 5-7 осіб наказами командирів військових частин.

3. На конкурсні комісії покладаються завдання з проведення конкурсів на передачу рухомого військового майна в оренду та визначення переможців з числа осіб, які виявили бажання укласти договір оренди рухомого військового майна, включеного до Переліків.

4. Проведення конкурсів на право укладення договорів оренди рухомого військового майна та опублікування інформації про проведення конкурсів здійснюються відповідно до Порядку та умов проведення конкурсів на право укладення договорів оренди військового майна, затверджених наказом Фонду державного майна України та Міністерства оборони України від 26 липня 2000 року № 1549/241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за № 490/4711 (із змінами).

Опублікування інформації про проведення конкурсів на право укладення договорів оренди рухомого військового майна здійснюється на офіційному веб-сайті Міністерства оборони України.

5. Протокол про результати проведення комісіями конкурсів на право оренди рухомого військового майна затверджує командир військової частини.

Облік протоколів про результати конкурсів, а також матеріалів, які подаються на розгляд до конкурсних комісій, ведеться у військовій частині, де проводилися конкурси.

Зазначені протоколи зберігаються у військових частинах протягом трьох років після припинення дії договорів оренди.

Належним чином оформлені, підписані всіма членами комісії та затверджені протоколи проведення конкурсів є підставою для звернення військових частин до структурних підрозділів (за підпорядкованістю) за отриманням дозволів на передачу в оренду рухомого військового майна та укладення договорів оренди з переможцями конкурсів.

V. Отримання дозволів на передачу в оренду рухомого військового майна та укладення договорів оренди

1. Для отримання дозволу на передачу рухомого військового майна в оренду військова частина надсилає до структурного підрозділу (за підпорядкованістю) матеріали відповідно до Порядку надання дозволу військовими частинами Збройних Сил на передачу закріпленого за ними рухомого та нерухомого майна в оренду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2000 року № 778.

2. Структурний підрозділ після отримання листа-клопотання та інших документів у п’ятнадцятиденний строк готує проект наказу про надання дозволу на передачу рухомого військового майна в оренду:

Міністерства оборони України - у разі передачі літальних апаратів та кораблів (суден);

керівника структурного підрозділу - у разі передачі іншого рухомого військового майна.

3. Разом із наказом про надання дозволу на передачу рухомого майна в оренду структурні підрозділи надсилають до військових частин висновки стосовно укладення договорів оренди, які є обов’язковими для урахування під час підписання зазначених договорів.

Порядок укладення договорів оренди рухомого військового майна та їх зміст мають відповідати вимогам статей 9, 10 Закону України “Про оренду державного та комунального майна”.

Передача в суборенду рухомого військового майна орендарем не дозволяється.

VI. Передача рухомого військового майна в оренду та його повернення

1. Передача військовими частинами фізичним чи юридичним особам рухомого військового майна оформляється відповідним документом (актом приймання-передачі), який підписується сторонами договору. З моменту підписання акта починається обчислення строку договору оренди, якщо інше не встановлено договором.

Передача орендодавцем об’єкта оренди орендарю здійснюється у строки і на умовах, визначених в договорі оренди.

2. Повернення фізичними чи юридичними особами об’єкта оренди військовим частинам оформляється відповідним документом (актом приймання-передачі), який підписується сторонами договору. З моменту підписання акта договір оренди припиняється.

3. У разі припинення договору оренди орендар зобов’язаний негайно повернути майно орендодавцеві у стані, в якому воно було одержане, з урахуванням нормального зносу (технічного стану) або у стані, який було обумовлено в договорі відповідно до частини першої статті 785 Цивільного кодексу України.

VII. Звітність про стан договірної роботи щодо оренди рухомого військового майна

1. Звітність про стан договірної роботи щодо оренди рухомого військового майна надається військовими частинами структурним підрозділам за підпорядкованістю щокварталу до 20 числа місяця, наступного за звітним, у друкованому та електронному вигляді за такими формами:

звіт про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна (додаток 2);

пояснювальна записка до звіту про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна (додаток 3);

реєстр договорів оренди рухомого військового майна, укладених у Міністерстві оборони України (Збройних Силах України) (додаток 4).

2. Форми звітності підписуються командирами (начальниками) та головними бухгалтерами (начальниками фінансово-економічних служб) військових частин.

3. Реєстри чинних договорів оренди рухомого військового майна постійно ведуться військовими частинами та структурними підрозділами за підпорядковані військові частини в електронному та друкованому вигляді.

4. Облік та використання коштів, отриманих за договорами оренди рухомого військового майна, здійснюються відповідно до Положення про облік та використання коштів спеціального фонду державного бюджету в Міністерстві оборони України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03 серпня 2016 року № 400, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2016 року за № 1191/29321.

5. Узагальнена звітність про стан договірної роботи щодо оренди рухомого військового майна подається щокварталу до 25 числа місяця, наступного за звітним, структурними підрозділами до Озброєння Збройних Сил України.

Заступник начальника
Генерального штабу 
Збройних Сил України
генерал-лейтенант
С.Б. БессарабДодаток 1
до Інструкції про організацію
передачі в оренду та укладення
договорів оренди рухомого
військового майна
(пункт 1 розділу ІІ)


ЗАТВЕРДЖУЮ
Міністр оборони України
______________________
(підпис, ініціали, прізвище)

“_____”________ 20__року

ПЕРЕЛІК № _______
рухомого військового майна, яке пропонується до передачі в оренду

__________________________________________________________________
(найменування військової частини (структурного підрозділу))

№ з/п

Найменування рухомого військового майна

Тип, марка

Кількість

Рік виготовлення (введення в експлуатацію)

Відпрацьований строк (кількість років в експлуатації)

Категорія технічного стану (для рухомого військового майна, що обліковується за категорією)

Облікова вартість, тис.грн

Місцезнаходження рухомого військового майна

Військова частина, за якою закріплено рухоме майно

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11Начальник структурного підрозділу
______________
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“___” ___20__року

ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного управління оборонного та мобілізаційного планування - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
“__” _____20__року

ПОГОДЖЕНО
Начальник Головного оперативного управління - заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)
“__” _____20__року

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту фінансів Міністерства оборони України
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“__” _____20__року

ПОГОДЖЕНО
Директор Департаменту охорони державної таємниці Міністерства оборони України
(військове звання, підпис, ініціали, прізвище)

“__” _____20__року


Додаток 2
до Інструкції про організацію
передачі в оренду та укладення
договорів оренди рухомого
військового майна
(пункт 1 розділу VII)

ЗВІТ
про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна

____________________________________________________
(найменування військової частини)

станом на 01.___.____

№ з/п

Найменування військової частини

№ договору, дата його укладання, строки дії (з_ до __)

Найменування орендаря, орендодавця

Найменування та кількість орендованого рухомого майна

Заборгованість по орендній платі на 01.01.___ , грн

Нараховано орендної плати за звітний період, грн

Отримано коштів за звітній період, грн

Обсяг орендної плати, що підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок МОУ, грн

Перераховано на спеціальний рахунок МОУ, грн

Заборгованість по орендній платі на кінець звітного періоду

Використано коштів у звітному періоді, грн

Компенсовано орендарями експлуатаційні (амортизаційні) витрати, грн

Сума безнадійної заборгованості, грн

Примітка

усього, грн

у тому числі за звітний період, грн

заборгованість станом на
01.01.__.

нараховано

отримано

заборгованість на кінець звітного періоду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
__________
Примітка.


Звіт подається з наростаючим підсумком.

Командир __________________________________________________________________

Головний бухгалтер (начальник фінансової служби) ______________________________Додаток 3
до Інструкції про організацію
передачі в оренду та укладення
договорів оренди рухомого
військового майна
(пункт 1 розділу VII)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звіту про надходження та використання коштів, отриманих від оренди рухомого військового майна

____________________________________________________
(найменування військової частини)

за ____ квартал 20 __ року

1. Станом на ___ ___ 20 ___ на обліку військової частини _____________ обліковується ___ договорів оренди рухомого військового майна загальною кількістю _____.

2. З початку року станом на ____ ____ 20 ___ зареєстровано ____ договорів оренди рухомого військового майна загальною кількістю _____, з них:

взято на облік від військових частин ____ договорів загальною кількістю _____;

укладено нових договорів оренди ____ загальною кількістю _____.

У тому числі протягом ____ кварталу 20 ____ року зареєстровано договорів оренди рухомого військового майна загальною кількістю ____, з них:

взято на облік _____ договорів загальною кількістю _____

(окремо по кожному договору: № договору, строк дії (з ___ до ___ ), найменування орендаря, кількість майна ____ (комплектів), балансоутримувач (військова частина), від кого прийнято майно);

укладено нових договорів оренди _____ загальною кількістю _____

(окремо по кожному договору: № договору, строк дії (з ___ до ___ ),

найменування орендаря, кількість майна ____ (комплектів), балансоутримувач (військова частина) № і дата дозволу структурного підрозділу).

3. З початку року станом на ___ ___ 20 ___ розірвано (передано) договорів оренди рухомого військового майна загальною кількістю ____, з них:

передано військовими частинами договорів загальною кількістю ____;

розірвано договорів оренди загальною кількістю ____.

У тому числі протягом ____ кварталу 20 ____ року розірвано (передано) договорів оренди рухомого військового майна загальною кількістю ____, з них:

передано військовим частинам договорів загальною кількістю ____

(окремо по кожному договору: № договору, строк дії (з _____ до ___ ), найменування орендаря, кількість майна ____ (комплектів), балансоутримувач (військова частина), кому передано майно);

розірвано договорів оренди загальною кількістю _____

(окремо по кожному договору: № договору, строк дії (з ____ до ___ ), найменування орендаря, кількість машин _____ (комплектів), балансоутримувач (військова частина), причина розірвання (після закінчення строку дії, за згодою сторін, за рішенням суду), копія акта приймання-передавання майна від орендаря).

4. З початку року станом на ___ ___ 20 ___ загальна кількість договорів збільшилась (зменшилась) на ____, у тому числі протягом ____ кварталу 20 ___ року загальна кількість договорів збільшилась (зменшилась) на _____, зміни сталися за рахунок того, що:

зареєстровано договорів оренди рухомого військового майна загальною кількістю ____;

збільшено кількість майна, що раніше було взято в оренду, за ____ договорами на ____ (комплектів)

(окремо по кожному договору: № договору, строк дії (з _____ до ____ ), найменування орендаря, кількість майна збільшено на ____ (комплектів), за додатковою угодою від ____ № _____, балансоутримувач (військова частина), причина збільшення);

зменшено кількість майна, що раніше було взято в оренду, за ____ договорами на ____ (комплектів)

(окремо по кожному договору: № договору, строк дії (з _____ до _____), найменування орендаря, кількість майна зменшено на _____ (комплектів) за додатковою угодою від _____ № ____, балансоутримувач (військова частина), причина зменшення).

Крім того, протягом кварталу в умови ________ договорів внесено зміни:________________________________________________________________________

(окремо по кожному договору: балансоутримувач (військова частина), № договору, строк дії (з ____ до ____ ), найменування орендаря, додаткова угода від ____ № ____, мета внесення змін (продовження строку дії договору, збільшення розміру орендної плати (сума), зміна мети використання орендованого майна і розміру орендної ставки тощо), дата _____ і № ____ дозволу структурного підрозділу).

5. Протягом ____ кварталу 20 ____ року отримана орендна плата у сумі _____ грн підлягає перерахуванню: на спеціальний рахунок Міністерства оборони України - ____ грн, на спеціальний реєстраційний рахунок Міністерства оборони України - ____ грн (якщо перераховано не всю належну суму, надати пояснення про причини неперерахування в розрізі військових частин).

У тому числі протягом ____ кварталу 20 ____ року отримано від передачі в оренду майна ____ грн, спрямовано на ремонт (поточний, регламентний, капітальний) ____ грн, на інші потреби з відновлення майна - ____ грн.

6. Заборгованість з орендної плати, з експлуатаційних (амортизаційних) відрахувань становить усього ____ грн, у тому числі:

(у гривнях)


З орендної плати

У тому числі по об’єктах оренди

З амортизаційних відрахувань

Усього

Суб’єкти господарювання

Бюджетні установи

Усього

Заборгованість з орендної плати, з експлуатаційних (амортизаційних) відрахувань за період понад три місяці становить ____ грн, у тому числі:

за чинними договорами заборгованість з орендної плати - ____ грн, з амортизаційних відрахувань - ____ грн;

за нечинними договорами заборгованість з орендної плати - _____ грн, з експлуатаційних (амортизаційних) відрахувань - ____ грн.

7. Протягом _____ кварталу 20 ____ року:

з метою досудового врегулювання питання заборгованості виставлено ____ претензій боржникам на загальну суму ____ грн (у тому числі з орендної плати - _____ грн, з експлуатаційних (амортизаційних) відрахувань - ____ грн), у результаті чого було погашено заборгованість на суму ____ грн (у тому числі з орендної плати ____ грн, з експлуатаційних (амортизаційних) відрахувань _____ грн);

подано ___ позовів до господарських судів на загальну суму ____ грн;

подано ___ звернень до військових прокуратур на загальну суму ____ грн.

8. Станом на ___ ___ 20 ___ з метою зменшення заборгованості проведено таку роботу ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________

(окремо по кожному договору: № договору, строк дії (з ___ до ___ ), найменування орендаря, кількість орендованого майна, сума заборгованості (з орендної плати, з експлуатаційних (амортизаційних) витрат, дата ____ і № ____ претензії (звернення до військової прокуратури, позову до суду, рішення суду чи з інших причин (зазначити)).

Керівник структурного підрозділу _____________________________________________

Головний бухгалтер (начальник фінансової служби) ______________________________Додаток 4
до Інструкції про організацію
передачі в оренду та укладення
договорів оренди рухомого
військового майна
(пункт 1 розділу VII)

РЕЄСТР
договорів оренди рухомого військового майна, укладених у Міністерстві оборони України (Збройних Силах України)

____________________________________________________
(найменування військової частини)

станом на 01.___.____

№ з/п

№ договору, дата його укладання, строк дії
(з __ до __)

Найменування орендаря, орендодавця

Орендоване рухоме військове майно

Розмір орендної плати за перший місяць, грн

Погодження договору оренди

Оцінка вартості рухомого майна

Погодження договору зі структурним підрозділом

Страхування орендарем майна (остання дата страхування, на який період)

Заборгованість з орендної плати (у тому числі експлуатаційні (амортизаційні) витрати, грн)
на 01.01.__

Найменування військової частини, що отримує орендну плату

місцезнаходження, № військової частини

найменування та кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

УСЬОГО


Командир __________________________________________________________________

Головний бухгалтер (начальник фінансової служби) ______________________________вгору