Документ z0545-08, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.07.2014, підстава - z0781-14

                                                          
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ
НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
25.03.2008 N 23
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2008 р.
за N 545/15236

Про затвердження Положення про забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації
потерпілих унаслідок нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань
N 11 ( z0565-11 ) від 19.04.2011 N 1 ( z0781-14 ) від 12.06.2014 }

Керуючись підпунктом "д" пункту 5 та пунктом 6 частини першої
статті 21, абзацами першим та п'ятим частини четвертої статті 34,
пунктами 4, 5, 7 і 8 частини першої статті 43 і статтею 50 Закону
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ), абзацом 3
пункту 4 Порядку забезпечення окремих категорій населення
технічними та іншими засобами реабілітації і формування
відповідного державного замовлення, переліку таких засобів,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006
N 1652 ( 1652-2006-п ) П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Положення про забезпечення технічними та іншими
засобами реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання (далі - Положення), що
додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову правління
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України від 25.10.2005 N 65
( v0065583-05 ) "Про затвердження Положення про забезпечення
технічними засобами реабілітації потерпілих внаслідок нещасного
випадку на виробництві та професійного захворювання".
3. Ця постанова набирає чинності з 4 липня 2008 року.
4. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України довести зазначене Положення до робочих органів виконавчої
дирекції Фонду.
5. Виконавчій дирекції Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України забезпечити державну реєстрацію цієї постанови в
установленому законодавством порядку.
Голова правління В.Іванкевич
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Заступник Міністра праці
та соціальної політики України В.Онищук
Заступник Міністра охорони
здоров'я України М.Митник

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління Фонду
соціального страхування
від нещасних випадків
на виробництві
та професійних захворювань
України
25.03.2008 N 23
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 червня 2008 р.
за N 545/15236

ПОЛОЖЕННЯ
про забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації потерпілих унаслідок нещасного випадку
на виробництві та професійного захворювання
{ У тексті Положення та додатках до нього слова
"лікувально-консультативної комісії лікувально-профілактичних
закладів (далі - ЛКК ЛПЗ)", "лікарсько-консультативної
комісії лікувально-профілактичного закладу", "ЛКК ЛПЗ"
замінено словами "ЛКК закладу охорони здоров’я" у
відповідних відмінках згідно з Постановою Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 1 ( z0781-14 ) від 12.06.2014 }
1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає механізм безоплатного забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації (протезними виробами,
уключаючи протезно-ортопедичні вироби, ортопедичне взуття і
спеціальний одяг, засобами пересування, спеціальними засобами для
самообслуговування, особистого догляду, орієнтування, спілкування
та обміну інформацією) потерпілих унаслідок нещасних випадків на
виробництві або професійних захворювань (далі - потерпілі), у тому
числі інвалідів, дітей-інвалідів віком до 18 років, інвалідів з
дитинства, у разі навчання - віком до 23 років, якщо було
заподіяно шкоду зародку внаслідок травмування на виробництві або
професійного захворювання жінки під час її вагітності, з
ушкодженнями та захворюваннями опорно-рухового апарату, іншими
захворюваннями, що зумовлюють потребу в таких виробах.
1.2. Потерпілі мають право на забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації відповідно до Закону України
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ) (далі - Закон). { Пункт 1.2 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 1 ( z0781-14 ) від 12.06.2014 }
1.3. Перелік технічних та інших засобів реабілітації, якими
забезпечуються потерпілі внаслідок нещасного випадку на
виробництві та професійного захворювання, установлений пунктом 7
Положення (далі - Перелік). Технічні та інші засоби реабілітації для забезпечення
потерпілих виготовляють, поставляють і ремонтують підприємства
незалежно від форми власності. Вимоги щодо організації виготовлення технічних та інших
засобів реабілітації, оцінки їх якості визначаються
законодавством. Підприємства здійснюють виготовлення, реалізацію технічних та
інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення, що
компенсують чи відновлюють порушені або втрачені функції
організму, а також надають послуги з обслуговування і ремонту
зазначеної продукції.
1.4. Потерпілі забезпечуються технічними та іншими засобами
реабілітації за рахунок коштів Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України (далі - Фонд).
1.5. Необхідність у забезпеченні потерпілих технічними та
іншими засобами реабілітації визначають медико-соціальні експертні
комісії (далі - МСЕК) з розробленням індивідуальної програми
реабілітації на підставі висновку ЛКК закладу охорони здоров'я.
1.6. Підставою для забезпечення потерпілих, які мають
інвалідність по слуху, мобільними телефонами для письмового
спілкування є висновок МСЕК про інвалідність по слуху та/або
індивідуальна програма реабілітації інваліда (далі - ІПР).
Підставою для забезпечення потерпілих, які мають інвалідність по
зору, годинниками, диктофонами та магнітофонами є висновок МСЕК
про встановлення інвалідності по зору та/або ІПР. { Главу 1 доповнено пунктом 1.6 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 11 ( z0565-11 ) від 19.04.2011 }
1.7. Диктофонами та апаратно-програмними комп'ютерними
тифлокомплексами синтезу мови з необхідним програмним
забезпеченням забезпечуються інваліди I та II груп по зору з числа
учнів і слухачів загальноосвітніх навчальних закладів, студентів і
слухачів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
професійно-технічних навчальних закладів, юристів, журналістів,
педагогічних працівників, інших спеціалістів, керівників та їх
заступників за рішенням робочих органів виконавчої дирекції Фонду.
{ Абзац перший пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 1 ( z0781-14 ) від
12.06.2014 }
Термін користування апаратно-програмними комп'ютерними
тифлокомплексами синтезу мови визначається залежно від термінів
експлуатації виробу згідно з його технічними характеристиками.
Забезпечення потерпілих апаратно-програмними комп’ютерними
тифлокомплексами синтезу мови проводиться один раз на п’ять років.
{ Абзац другий пункту 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 1 ( z0781-14 ) від
12.06.2014 } { Главу 1 доповнено пунктом 1.7 згідно з Постановою Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань N 11 ( z0565-11 ) від 19.04.2011 }
2. Фінансування виготовлення, поставки і ремонту технічних
та інших засобів реабілітації
2.1. Фінансування витрат, пов'язаних із виготовленням,
поставкою і ремонтом технічних та інших засобів реабілітації, їх
післягарантійним ремонтом, здійснюється виконавчою дирекцією Фонду
та її робочими органами шляхом відшкодування цих витрат
підприємствам, які їх виготовляють, поставляють і ремонтують,
згідно з укладеними договорами.
2.2. Фінансування витрат за перебування потерпілого у
стаціонарі первинного та складного протезування та проведення йому
комплексу реабілітаційних заходів здійснюється виконавчою
дирекцією Фонду та її робочими органами шляхом відшкодування цих
витрат клініці УкрНДІпротезування або іншим закладам охорони
здоров'я, що мають право на здійснення зазначеного виду
діяльності, згідно з укладеними договорами. { Глава 2 в редакції Постанови Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань N 11
( z0565-11 ) від 19.04.2011 }
3. Облік та звітність
3.1. Облік потерпілих, які мають право на безоплатне
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (далі -
облік), ведуть робочі органи виконавчої дирекції Фонду за місцем
реєстрації їх проживання. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду мають право, як
виняток, узяти на облік потерпілого не за місцем реєстрації його
проживання з одночасним зняттям з обліку за місцем реєстрації
проживання.
3.2. Для узяття на облік потерпілий подає робочому органу
виконавчої дирекції Фонду заяву, заповнену потерпілим або іншою
особою (законним представником потерпілого) щодо постановлення на
облік за формою згідно з додатком 1. При поданні заяви про взяття на облік необхідно мати такі
документи потерпілого: - копія паспорту або свідоцтва про народження (для осіб віком
до 16 років); - копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності та/або
ЛКК закладу охорони здоров’я) для забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації; - копія індивідуальної програми реабілітації, затвердженої
МСЕК; - копію документів, що підтверджує статус особи, яка має
право на пільги відповідно до чинного законодавства. Якщо звертається законний представник потерпілого, він
повинен мати при собі разом із зазначеними документами документ,
що підтверджує його особу та повноваження законного представника. Робочими органами виконавчої дирекції Фонду перевіряється
комплексність документів поданих потерпілим (законним
представником потерпілого) уточнюється подана в них інформація. Потерпілі (законні представники потерпілих) несуть
персональну відповідальність за надані відомості.
3.3. Потерпілі, які перебувають на повному державному
утриманні чи під вартою або в місцях позбавлення волі,
забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації за
поданою через керівника відповідного закладу (установи) заявою.
Заява передається закладом (установою) відповідному робочому
органу виконавчої дирекції Фонду в тижневий термін. Заклади
(установи) надають допомогу потерпілому при зборі документів,
необхідних для подання до робочих органів виконавчої дирекції
Фонду згідно з пунктом 3.2 цього Положення.
3.4. Заява реєструється у журналі (далі - журнал реєстрації)
(додаток 2).
3.5. Робочі органи виконавчої дирекції Фонду на підставі
документів, отриманих згідно з пунктом 3.2 цього Положення: - заповнюють картку особи про забезпечення технічними та
іншими засобами реабілітації (далі - картка) (додаток 3); - видають направлення потерпілому на забезпечення протезними
виробами (з урахуванням установлених строків їх експлуатації)
(додаток 4); - інформують потерпілих про підприємства, що отримали
замовлення на виготовлення, поставку і ремонт технічних та інших
засобів реабілітації відповідно до укладених з ними робочими
органами виконавчої дирекції Фонду або виконавчою дирекцією Фонду
договорів.
3.6. Днем звернення за забезпеченням технічними та іншими
засобами реабілітації вважається дата надходження заяви разом з
усіма документами, зазначеними в пункті 3.2 цього Положення, про
що робиться відмітка у журналі реєстрації. Якщо заяву разом з документами, зазначеними в пункті 3.2
цього Положення, надіслано поштою, днем звернення вважається дата
відправлення, зазначена на поштовому штемпелі. Якщо до заяви додано не всі необхідні документи, потерпілому
повідомляється, які саме документи повинні бути подані додатково.
У цьому разі днем звернення вважається зазначена на поштовому
штемпелі дата відправлення документів, що подаються додатково.
3.7. Для забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації в разі зміни зареєстрованого місця проживання
потерпілий звертається із заявою до робочого органу виконавчої
дирекції Фонду за новим зареєстрованим місцем проживання, який
протягом п'яти робочих днів з дня одержання заяви надсилає
відповідний запит до робочого органу виконавчої дирекції Фонду за
попереднім зареєстрованим місцем проживання. Після одержання
відповідного запиту робочий орган виконавчої дирекції Фонду в
термін не більше місяця передає особову справу потерпілого
робочому органу виконавчої дирекції Фонду за новим зареєстрованим
місцем його проживання. При цьому робочий орган виконавчої
дирекції Фонду за попереднім зареєстрованим місцем проживання у
журналі реєстрації робить відмітку "Вибув" із зазначенням дати
вибуття, а робочий орган виконавчої дирекції Фонду за новим
зареєстрованим місцем проживання - відмітку "Прибув" із
зазначенням дати прибуття.
3.8. Потерпілий знімається з обліку в разі: - анулювання відповідних медичних показань для забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації; - втрати статусу інваліда; - настання смерті. Після зняття з обліку особова справа потерпілого зберігається
робочим органом виконавчої дирекції Фонду протягом установленого
законодавством терміну.
3.9. У разі, коли термін експлуатації технічного або іншого
засобу реабілітації (крім протезних виробів і крісел-колясок з
електричним приводом) закінчився, на бажання потерпілого його
можна не повертати робочому органу виконавчої дирекції Фонду. При настанні обставин передбачених пунктом 3.8 Положення,
виданий безоплатно технічний або інший засіб реабілітації (крім
протезних виробів), строк експлуатації якого ще не закінчився,
повертається робочому органу виконавчої дирекції Фонду. Повернуті технічні та інші засоби реабілітації (крім
протезних виробів) можуть бути передані або реалізовані в
установленому порядку для комплектування пунктів прокату технічних
та інших засобів реабілітації, до майстерень з їх ремонту та
підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту. Кошти від реалізації в установленому порядку повернутих
технічних та інших засобів реабілітації (крім протезних виробів)
перераховуються на спеціальні рахунки робочих органів виконавчої
дирекції Фонду, відкриті в органах Державного казначейства в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
і використовуються для доставки зазначених засобів реабілітації до
підприємств, що здійснюють заготівлю та переробку металобрухту,
транспортування до пунктів прокату технічних та інших засобів
реабілітації, до майстерень з їх ремонту.
3.10. Відділення виконавчої дирекції Фонду до 10 числа
місяця, наступного за звітним, подають управлінням виконавчої
дирекції Фонду звіт про потерпілих, які перебувають на обліку,
зняті з обліку з причин, зазначених у пункті 3.8 цього Положення,
у зв'язку з переїздом на нове місце проживання, а також інформацію
про кількість одержаних і виданих технічних та інших засобів
реабілітації, їх вартість, залишок на кінець місяця. Управління виконавчої дирекції Фонду в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - управління
виконавчої дирекції Фонду) подають щокварталу до 20 числа
наступного місяця виконавчій дирекції Фонду узагальнений звіт.
4. Забезпечення потерпілих протезно-ортопедичними
виробами та ортопедичним взуттям
4.1. Протезно-ортопедичні вироби та ортопедичне взуття
придбаваються Фондом та видаються робочими органами виконавчої
дирекції Фонду.
4.2. Підставою для забезпечення потерпілих
протезно-ортопедичними виробами та ортопедичним взуттям є висновок
МСЕК. Повторне забезпечення потерпілих проводиться без переогляду
МСЕК.
4.3. Під час тимчасової непрацездатності підставою для
первинного протезування потерпілих є висновок ЛКК закладу охорони
здоров'я.
4.4. Потерпілі, які перебувають у лікувально-профілактичних
закладах і потребують первинного протезування (та комплексної
реабілітації), замість довідки МСЕК подають довідку ЛКК закладу
охорони здоров'я про потребу в протезуванні (та комплексній
реабілітації), підписану керівником та засвідчену печаткою цього
закладу.
4.5. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду за заявою
потерпілого і в разі наявності висновку МСЕК, а для первинного
протезування - висновку ЛКК закладу охорони здоров'я, видає
потерпілому направлення на забезпечення протезними виробами до
підприємства - виробника технічних засобів реабілітації не пізніше
трьох днів з дати реєстрації заяви потерпілого та всіх необхідних
документів у журналі реєстрації. Направлення оформлюється на бланку робочого органу виконавчої
дирекції Фонду із зазначення дати та номера листа. Підприємство приймає від потерпілого (незалежно від
реєстрації місця проживання) замовлення та реєструє його. Замовлення затверджується керівником підприємства. Підприємство може приймати замовлення на виготовлення
протезних виробів на 1,5-2 місяці раніше закінчення строку їх
експлуатації. Підприємство оформляє замовлення (додаток 5) ( za545-08 ) і
картку протезування (додаток 6), де зазначаються: - тип протезного виробу; - антропометричні дані; - результати примірки; - дата видачі виробу та його вартість. Оформлене замовлення та картка протезування, підписані
лікарем та інспектором з обліку замовлень або іншими особами,
уповноваженими керівником підприємства, зберігаються протягом
установлених законодавством термінів. Замовлення у потерпілих за місцем реєстрації їх проживання
або за місцем фактичного проживання приймають спеціалісти
медико-технічної бригади підприємства за графіком, погодженим з
робочими органами виконавчої дирекції Фонду. Тип протезного виробу визначає лікар медичного відділу
підприємства. Виправлення в замовленні та картці протезування, що
стосуються діагнозу, конструкції виробу, розмірів, може зробити
лише лікар, який визначив тип протезного виробу. Зміни в
замовленні затверджує керівник підприємства.
4.6. Первинне і складне протезування потерпілих здійснюється
на підставі рішення МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я
відповідно до Положення про первинне та складне протезування осіб
з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2004
N 234 ( z1277-04 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції України
07.10.2004 за N 1277/9876), та інших нормативно-правових актів, що
регулюють порядок індивідуальної реабілітації та первинного
протезування потерпілих з патологією опорно-рухового апарату,
здебільшого в стаціонарі первинного і складного протезування
підприємства, в клініці УкрНДІпротезування або інших закладах
охорони здоров'я державної та комунальної форм власності. Потерпілі приймаються до стаціонару підприємства за
направленням, підписаним заступником керівника підприємства з
медичної роботи, до клініки УкрНДІпротезування або інших закладів
охорони здоров'я державної та комунальної форм власності - за
направленням робочих органів виконавчої дирекції Фонду на підставі
укладених договорів. При первинному протезуванні потерпілий забезпечується, в разі
потреби, лікувально-тренувальними протезами на строк, необхідний
для формування кукси. Потерпілий забезпечується відповідно до висновку МСЕК та/або
ІПР протезами для купання у кількості 1 виріб на 3 роки відповідно
до виду комплектації. { Пункт 4.6 глави 4 доповнено новим абзацом
згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 11
( z0565-11 ) від 19.04.2011 }
4.7. Максимальний строк виготовлення протезних виробів
становить: - протезів та апаратів рук і ніг, корсетів - 20 робочих днів; - ортопедичного взуття - 20 робочих днів; - дрібних протезно-ортопедичних виробів (обтураторів,
спиноутримувачів, корсетів текстильних, реклінаторів, лікувальних
бандажів, кистеутримувачів, супінаторів, пронаторів) та взуття на
протези - 10 робочих днів. Строк з моменту оформлення замовлення та картки протезування
до початку запуску протезного виробу у виробництво становить не
більше 30 робочих днів. Строк виготовлення протезного виробу обчислюється з дня
запуску його у виробництво і включає час безпосереднього процесу
виробництва виробу без урахування часу, необхідного для примірки. Готовий протезний виріб видається потерпілому або особі,
уповноваженій у встановленому законодавством порядку представляти
його інтереси (законному представнику), після примірки протезного
виробу потерпілим. Потерпілий (законний представник потерпілого) розписується на
оформленому замовленні і в картці протезування про отримання
протезного виробу. До кожного протезного виробу підприємство видає інструкцію з
експлуатації і талон на гарантійний ремонт. Потерпілі можуть отримати, в разі потреби, від робочого
органу виконавчої дирекції Фонду направлення на заміну протезного
виробу за 1,5-2 місяці до закінчення строку його експлуатації. В окремих випадках за медичними показаннями можлива заміна
протеза раніше встановленого строку за висновком ЛКК закладу
охорони здоров'я. В інших випадках дострокова заміна протеза
можлива за рішенням робочих органів виконавчої дирекції Фонду.
{ Абзац одинадцятий пункту 4.7 глави 4 із змінами, внесеними
згідно з Постановою Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань N 1
( z0781-14 ) від 12.06.2014 } Потерпілі щороку забезпечуються двома парами ортопедичного
взуття на їх вибір - зимового та/або літнього. Працюючі потерпілі і потерпілі, які навчаються в
загальноосвітніх школах, професійних навчально-виховних і вищих
навчальних закладах (денна, вечірня та заочна форми навчання),
можуть забезпечуватися протезами з розрахунку дві одиниці на
чотири роки при поданні до робочих органів виконавчої дирекції
Фонду довідки про роботу або навчання. При двосторонньому враженні кінцівок або молочних залоз
необхідні вироби видаються в кількості одна пара (комплект) на
один рік. Ортези на стопу, що не охоплюють ділянку гомілковостопного
суглоба (устілки ортопедичні, пристосування вкладні, пристрої
ортопедичні вкладні), компресійні рукава видаються з розрахунку
один виріб (або одна пара) на один рік. Шино-шкіряні протези видаються з розрахунку один виріб на два
з половиною роки. Якщо потерпілий потребує забезпечення двома або більше
найменуваннями виробів, які згідно з Переліком належать до однієї
групи, але мають відмінності в призначенні та у відновленні
втрачених функцій органів, унаслідок чого не є взаємозамінними,
потерпілий забезпечується кожним видом виробу в кількості та на
строк, визначеній Переліком. У разі, коли потерпілий не з'являється за отриманням
протезного виробу протягом чотирьох місяців з моменту направлення
йому повідомлення про виготовлення протезно-ортопедичного виробу,
підприємство разом з представником відповідного робочого органу
виконавчої дирекції Фонду складає акт. Один примірник акта
надсилається до виконавчої дирекції Фонду разом з рахунком на його
оплату, який містить витрати на виготовлення виробу, його демонтаж
(за винятком вартості комплектувальних виробів і матеріалів, що
можуть бути повторно використані). До рахунка додається копія
калькуляції витрат на виготовлення та демонтаж виробу. У разі, коли не потрібна примірка протезно-ортопедичного
виробу та (або) ортопедичного взуття, виріб може бути виданий
законному представнику потерпілого за наявності доручення на його
одержання. Вироби, що не потребують примірки, можуть надсилатись
підприємством до робочих органів виконавчої дирекції Фонду поштою. Витрати на доставку відшкодовуються на підставі укладеного
виконавчою дирекцією Фонду або робочими органами виконавчої
дирекції Фонду з підприємством договору.
4.8. Потерпілому та особі, яка супроводжує потерпілого (у
разі потреби супроводу) або законному представнику робочий орган
виконавчої дирекції Фонду компенсує витрати на проїзд (до
підприємства і назад) згідно з пред'явленими проїзними документами
(квитки, квитанції на постільну білизну, транспортування багажу). Вартість проїзду відшкодовується робочими органами виконавчої
дирекції Фонду в таких розмірах: - залізницею - за фактичними витратами, але не вище тарифу
купейного вагона; - автобусом - за фактичними витратами; - водним транспортом - за мінімальним тарифом на перевезення. Якщо потерпілий поїхав до підприємства на власному автомобілі
або автомобілі особи, яка супроводжує потерпілого, компенсація
витрат на паливо-мастильні матеріали не проводиться. Якщо потерпілий або особа, яка його супроводжує, має право на
безкоштовний проїзд відповідно до законів та інших
нормативно-правових актів, відшкодування за проїзд не проводиться. Якщо потерпілий або особа, яка супроводжує потерпілого, має
право на пільговий проїзд відповідно до законів та інших
нормативно-правових актів, відшкодування за проїзд проводиться з
урахуванням пільг.
4.9. Особі, яка супроводжує потерпілого (за висновком МСЕК
про необхідність постійного стороннього догляду та побутового
обслуговування) до підприємства, та потерпілому (якщо він не
перебував у стаціонарі підприємства) робочі органи виконавчої
дирекції Фонду компенсують добові та витрати на житло (при
пред'явленні рахунка на оплату вартості проживання) згідно із
законодавством про службові відрядження. У разі необхідності транспортування потерпілого від місця
проживання до залізничного вокзалу, автостанції чи пристані робочі
органи виконавчої дирекції Фонду укладають договори з
автотранспортними підприємствами.
4.10. Фінансування витрат на доставку технічних засобів
реабілітації від підприємства потерпілому проводиться відповідно
до укладеного робочими органами виконавчої дирекції Фонду з
підприємством договору.
4.11. У разі, якщо потерпілий одночасно має право на
забезпечення технічними засобами реабілітації згідно із Законом
( 1105-14 ) та іншими нормативно-правовими актами, йому надається
право вибору забезпечення технічними та іншими засобами
реабілітації за однієї з підстав. Списки потерпілих, які мають право на забезпечення технічними
засобами реабілітації за іншими актами чинного законодавства,
двічі на рік письмово звіряються з установами та організаціями, до
компетенції яких належить забезпечення осіб технічними засобами
реабілітації. Для фінансування витрат на технічні засоби реабілітації
потерпілим, які мають право на даний вид послуг відповідно до
інших нормативно-правових актів, робочим органам виконавчої
дирекції Фонду мають бути пред'явлені довідки із зазначенням дати
останнього забезпечення технічними засобами реабілітації та
строків його експлуатації. Контроль за забезпеченням потерпілих технічними засобами
реабілітації здійснюють виконавча дирекція Фонду та керівники її
робочих органів. { Пункт 4.11 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань N 1 ( z0781-14 ) від 12.06.2014 }
5. Забезпечення потерпілих засобами пересування
та іншими технічними засобами реабілітації
5.1. Облік засобів пересування та інших технічних засобів
реабілітації, отриманих потерпілими під розписку, ведеться на
позабалансовому рахунку у кількісному та вартісному виразі за
встановленою формою. { Абзац перший пункту 5.1 глави 5 із змінами,
внесеними згідно з Постановою Фонду соціального страхування від
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
N 1 ( z0781-14 ) від 12.06.2014 } Підставою для забезпечення потерпілих засобами пересування та
іншими технічними засобами реабілітації є відповідне рішення МСЕК. Потерпілі, яким за рішенням МСЕК установлено, що вони мають
потребу в засобах пересування та інших технічних засобах
реабілітації, звертаються до робочих органів виконавчої дирекції
Фонду з відповідною заявою, яка реєструється в журналі. Для забезпечення засобами пересування та іншими технічними
засобами реабілітації потерпілі звертаються до робочих органів
виконавчої дирекції Фонду за місцем реєстрації їх проживання або
за місцем фактичного проживання у випадках, передбачених абзацом
другим пункту 3.1 цього Положення. Днем отримання засобу пересування та іншого технічного засобу
реабілітації вважається день видачі його в користування
потерпілому. Разом із засобом пересування та іншим технічним засобом
реабілітації робочий орган виконавчої дирекції видає потерпілому
інструкцію з експлуатації і талон на гарантійний ремонт. Потерпілі забезпечуються засобами пересування та іншими
технічними засобами реабілітації без права продажу, дарування і
передання. Якщо потерпілий за висновком МСЕК або ЛКК закладу охорони
здоров’я не може користуватися засобами пересування та іншими
технічними засобами реабілітації серійного виробництва, він може
бути забезпечений засобом пересування та іншими технічними
засобами реабілітації, виготовленими за індивідуальним
замовленням. { Абзац восьмий пункту 5.1 глави 5 в редакції
Постанови Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань N 1 ( z0781-14 ) від
12.06.2014 }
5.2. Потерпілий може бути забезпечений одночасно кімнатною і
дорожньою кріслами-колясками, а також кріслом-коляскою з
електроприводом на його вибір - кімнатною чи дорожньою. Потерпілому з ампутаційними куксами обох стегон при стійких
контрактурах у тазостегнових суглобах за висновком ЛКК закладу
охорони здоров'я, затвердженим МСЕК, одночасно з кімнатною та
дорожньою колясками видається коляска малогабаритна. Коляски для пересування з ручним приводом надаються
потерпілим незалежно від наявності у них моторизованих та інших
засобів пересування.
5.3. Потерпілий отримує крісло-коляску з електроприводом у
разі відсутності в нього в користуванні автомобіля, отриманого за
рахунок коштів Фонду. Потерпілий, який користується кріслом-коляскою з
електроприводом, у разі забезпечення його також автомобілем
безоплатно або на пільгових умовах як члена сім'ї, що складається
з двох і більше потерпілих, повертає крісло-коляску з
електроприводом робочому органу виконавчої дирекції Фонду.
5.4. Робочий орган виконавчої дирекції Фонду робить відмітку
в журналі реєстрації про забезпечення потерпілого засобами
пересування та іншими технічними засобами реабілітації. Для заміни засобу пересування та іншого технічного засобу
реабілітації після закінчення строку його експлуатації потерпілий
повинен подати до робочого органу виконавчої дирекції Фонду заяву
про його заміну (додаток 7).
6. Ремонт і дострокова заміна технічних
та інших засобів реабілітації
6.1. На період проведення ремонту технічних або інших засобів
реабілітації, виготовлених за рахунок коштів Фонду (крім протезних
виробів), потерпілі можуть бути тимчасово забезпечені технічними
засобами реабілітації з числа повернутих робочим органам
виконавчої дирекції Фонду згідно з абзацом другим пункту 3.9 цього
Положення. Ремонт технічних та інших засобів реабілітації здійснюється
підприємствами за зверненнями потерпілих до робочих органів
виконавчої дирекції Фонду.
6.2. Технічний та інший засіб реабілітації (крім протезних
виробів), яким потерпілого забезпечено за рахунок коштів Фонду,
може бути достроково замінений на підставі акта про недоцільність
проведення його ремонту, складеного підприємством, або довідки
відповідного органу про викрадення, а також в інших випадках, що
обумовлюють необхідність заміни, на підставі рішення управлінь
виконавчої дирекції Фонду. У разі зміни антропометричних розмірів кукси потерпілого,
який користується протезом модульного типу, підприємство замінює
куксоприймач та супутні до нього комплектувальні вироби на
підставі висновку МСЕК або ЛКК закладу охорони здоров'я. Строк
експлуатації зазначеного виробу продовжується на гарантійний строк
замінених деталей.
6.3. Ремонт технічного або іншого засобу реабілітації,
гарантійний строк експлуатації якого ще не минув, здійснюється
підприємством за рахунок власних коштів. Післягарантійному ремонту підлягає технічний та інший засіб
реабілітації: - строк експлуатації якого не минув; - строк експлуатації якого минув, але черга потерпілого на
забезпечення новим засобом реабілітації не підійшла. Післягарантійний ремонт здійснюється за рахунок коштів Фонду.
6.4. У разі виявлення браку або поломки технічного та іншого
засобу реабілітації протягом гарантійного строку, Фонд може
пред'явити підприємству одну з таких вимог: - безоплатне усунення браку або поломки технічного та іншого
засобу реабілітації протягом 14 днів або за згодою сторін в інший
термін; - розірвання договору з підприємством та повернення сплаченої
суми за технічний та інший засіб реабілітації; - вимагати заміну технічного та іншого засобу реабілітації на
такий же або аналогічний; Після закінчення гарантійного строку експлуатації у разі
виявлення недоліків технічного та іншого засобу реабілітації з
вини підприємства управління виконавчої дирекції Фонду має право
пред'явити підприємству вимогу про безоплатне усунення недоліків
технічного та іншого засобу реабілітації. Якщо підприємством цю вимогу не задоволено протягом 14 днів з
дати його пред'явлення або в строки, визначені договором,
управління виконавчої дирекції Фонду мають право пред'явити
підприємству такі вимоги: пропорційне зменшення ціни технічного та
іншого засобу реабілітації, безоплатне усунення недоліків
технічного та іншого засобу реабілітації, відшкодування Фонду
витрат на усунення недоліків технічного та іншого засобу
реабілітації. У разі виявлення істотних недоліків технічного та іншого
засобу реабілітації, які виникли з вини підприємства, управління
виконавчої дирекції Фонду в порядку та в строки, установлені
законодавством, і на підставі укладеного договору мають право на
свій вибір вимагати від підприємства розірвання договору та
повернення сплаченої за технічний та інший засіб реабілітації
грошової суми, вимагати заміну технічного та іншого засобу
реабілітації на такий самий технічний та інший засіб реабілітації
або на аналогічний належної якості, безоплатне позачергове
виготовлення технічного та іншого засобу реабілітації, але
протягом не більше 30 днів. У разі, коли технічний та інший засіб реабілітації виходить з
ладу не з вини потерпілого після закінчення гарантійного терміну в
межах установленого терміну експлуатації і відремонтувати його
неможливо, потерпілий забезпечується новим технічним та іншим
засобом реабілітації за рахунок коштів Фонду. На бажання потерпілого, після закінчення терміну користування
протезно-ортопедичним виробом дозволяється, на підставі
відповідної заяви, поданої потерпілим до робочих органів
виконавчої дирекції Фонду, проводити капітальний ремонт (з
продовженням строку експлуатації) за рахунок коштів Фонду з
використанням комплектуючих чи напівфабрикатів, що були в
користуванні потерпілого.
6.5. Дострокова заміна засобів пересування та інших технічних
засобів реабілітації проводиться у разі зміни медичних показань
(на підставі висновку ЛКК закладу охорони здоров'я) або за
наявності акта про непридатність даного засобу пересування чи
іншого технічного засобу реабілітації для подальшої експлуатації,
що складається представником робочого органу виконавчої дирекції
Фонду та представником підприємства. Рішення про заміну виробу
приймається робочим органом виконавчої дирекції Фонду.
6.6. Претензії до якості протезно-ортопедичного виробу та
(або) ортопедичного взуття розглядаються керівником підприємства
після подання потерпілим письмової заяви протягом 14 днів. У разі незгоди потерпілого з рішенням керівника підприємства
претензії розглядаються управлінням виконавчої дирекції Фонду, у
разі незгоди з прийнятим рішенням - виконавчою дирекцією Фонду або
об'єднанням "Укрпротез" за згодою.
6.7. Контроль за забезпеченням потерпілих технічними засобами
реабілітації здійснюють виконавча дирекція Фонду та її робочі
органи. Працівники Фонду є відповідальними згідно з чинним
законодавством України за невиконання, несвоєчасне або неналежне
виконання обов'язків щодо забезпечення потерпілих технічними
засобами реабілітації.
7. Перелік технічних та інших засобів реабілітації,
якими забезпечуються потерпілі внаслідок
нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання
------------------------------------------------------------------ | Назва виробу |Строк, на який | Кількість, |Код згідно| | | видаються | одиниць (для |з ISO 9999| | | технічні та | взуття - пар) | | | | інші засоби | | | | | реабілітації | | | | | (років з дати | | | | |видачі засобу) | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.1. Система ортезів | | | 06 03 | |на хребет* | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на крижово- | 1 | 1 | 06 03 03 | |клубовий відділ | | | | |хребта (бандажі, | | | | |ортопедичні штани, | | | | |профілактичні | | | | |штанці, відвідні | | | | |пристосування, | | | | |подушки Фрейко тощо) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на попереково-| 1 | 1 | 06 03 06 | |крижовий відділ | | | | |хребта (бандажі, | | | | |пояси, ремені) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на грудний, | 3 | 1 | 06 03 09 | |поперековий і | | | | |крижовий відділи | | | | |хребта (корсети) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на шийний | 1 | 1 | 06 03 12 | |відділ хребта | | | | |(головотримачі) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на шийний і | 1 | 1 | 06 03 15 | |грудний відділи | | | | |хребта (коректори | | | | |постави, реклінатори,| | | | |корсети) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на шийний, | 3 | 1 | 06 03 18 | |грудний, поперековий | | | | |і крижовий відділи | | | | |хребта (корсети) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.2. Система ортезів | | | 06 06 | |на верхні кінцівки: | | | | |ортези шарнірні | | | | |(апарати), ортези | | | | |безшарнірні (тутори)*| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на пальці | 2,5 | 1 | 06 06 03 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на кисть | 2,5 | 1 | 06 06 06 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на зап'ясток | 2,5 | 1 | 06 06 09 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на зап'ясток -| 2,5 | 1 | 06 06 12 | |кисть | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на зап'ясток -| 2,5 | 1 | 06 06 13 | |кисть - пальці | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на лікоть | 2,5 | 1 | 06 06 15 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на лікоть - | 2,5 | 1 | 06 06 18 | |зап'ясток | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на лікоть - | 2,5 | 1 | 06 06 19 | |зап'ясток - кисть | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на плече | 2,5 | 1 | 06 06 21 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на плече - | 2,5 | 1 | 06 06 24 | |лікоть | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на плече - | 2,5 | 1 | 06 06 27 | |лікоть - зап'ясток | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на плече - | 2,5 | 1 | 06 06 30 | |лікоть - зап'ясток - | | | | |кисть | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Компресійний рукав | 1,5 | 1 | 06 06 | |при лімфодемі | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.3. Система ортезів | | | 06 12 | |на нижні кінцівки: | | | | |ортези шарнірні | | | | |(апарати), ортези | | | | |безшарнірні (тутори)*| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на стопу | 1 | 1 | 06 12 03 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на | 2,5 | 1 | 06 12 06 | |гомілковостопний | | | | |суглоб - стопу | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на колінний | | 1 | 06 12 09 | |суглоб | | | | |- безшарнірні | 2,5 | | | |- шарнірні | 2 | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на колінний - | | 1 | 06 12 12 | |гомілковостопний | | | | |суглоби - стопу | | | | |- безшарнірні | 2,5 | | | |- шарнірні | 2 | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на | | 1 | 06 12 15 | |тазостегновий суглоб | | | | |- безшарнірні | 2,5 | | | |- шарнірні | 2 | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на | | 1 | 06 12 16 | |тазостегновий - | | | | |колінний суглоби | | | | |- безшарнірні | 2,5 | | | |- шарнірні | 2 | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ортези на | | 1 | 06 12 18 | |тазостегновий - | | | | |колінний - | | | | |гомілковостопний | | | | |суглоби - стопу | | | | |- безшарнірні | 2,5 | | | |- шарнірні | 2 | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.4. Система протезів| | | 06 18 | |верхніх кінцівок** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | | 1 | 06 18 03 | |ампутації на різних | | | | |рівнях кисті: | | | | |- стандартної | 2,5 | | | |комплектації | | | | |- комплектації | 3 | | | |підвищеної надійності| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | | 1 | 06 18 06 | |вичленення в | | | | |променезап'ястковому | | | | |суглобі: | | | | |- стандартної | 2,5 | | | |комплектації | | | | |- комплектації | 3 | | | |підвищеної надійності| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези передпліччя | | 1 | 06 18 09 | |(протези після | | | | |ампутації нижче | | | | |ліктя): | | | | |- стандартної | 2,5 | | | |комплектації | | | | |- комплектації | 3 | | | |підвищеної надійності| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | | 1 | 06 18 12 | |вичленення в | | | | |ліктьовому суглобі: | | | | |- стандартної | 2,5 | | | |комплектації | | | | |- комплектації | 3 | | | |підвищеної надійності| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези плеча | | 1 | 06 18 15 | |(протези після | | | | |ампутації вище | | | | |ліктя): | | | | |- стандартної | 2,5 | | | |комплектації | | | | |- комплектації | 3 | | | |підвищеної надійності| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | | 1 | 06 18 18 | |вичленення в | | | | |плечовому суглобі: | | | | |- стандартної | 2,5 | | | |комплектації | | | | |- комплектації | 3 | | | |підвищеної надійності| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | | 1 | 06 18 21 | |міжлопатково-грудної | | | | |ампутації: | | | | |- стандартної | 2,5 | | | |комплектації | | | | |- комплектації | 3 | | | |підвищеної надійності| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.5. Система протезів| | | 06 24 | |нижніх кінцівок** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | 3 | 1 | 06 24 03 | |ампутації в різних | | | | |частинах стопи | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | 3 | 1 | 06 24 06 | |вичленення в | | | | |гомілковостопному | | | | |суглобі | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези гомілки | 3 | 1 | 06 24 09 | |(протези після | | | | |ампутації нижче | | | | |колінного суглоба) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | 3 | 1 | 06 24 12 | |вичленення в | | | | |колінному суглобі | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези стегна | 3 | 1 | 06 24 15 | |(протези після | | | | |ампутації вище | | | | |колінного суглоба) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | 3 | 1 | 06 24 18 | |вичленення в | | | | |тазостегновому | | | | |суглобі | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | 3 | 1 | 06 24 21 | |резекції таза | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Протези після | 3 | 1 | 06 24 24 | |резекції таза та | | | | |прямої кишки | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.6. Протези молочної| 1,5 | 1 | 06 30 18 | |залози | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.7. Ортопедичне | | | 06 33 | |взуття (виготовлене | | | | |за індивідуальним | | | | |замовленням) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття з вкладними | 1 | 2 | 06 33 06 | |пристосуваннями, | | | | |коригувальними і | | | | |(або) | | | | |розвантажувальними | | | | |елементами | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття для | 1 | 2 | 06 33 06 | |компенсації | | | | |укорочення нижньої | | | | |кінцівки | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття на діабетичну | 1 | 2 | 06 33 06 | |стопу і допоміжне | | | | |взуття | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття на гумках, | 1 | 2 | 06 33 06 | |блискавках і | | | | |застібках текстильних| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття на протези та | 1 | 2 | 06 33 06 | |ортези | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття за наявності | 1 | 2 | 06 33 06 | |фіксованої деформації| | | | |стоп | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття для | 1 | 2 | 06 33 06 | |компенсації | | | | |укорочення нижньої | | | | |кінцівки від 3 до | | | | |15 сантиметрів | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття при ампутації | 1 | 2 | 06 33 06 | |стоп | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття з | 1 | 2 | 06 33 06 | |одностороннім та | | | | |двостороннім жорстким| | | | |берцем або високим | | | | |вузьким задником | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття для | 1 | 2 | 06 33 06 | |розвантаження | | | | |кінцівки при | | | | |неопорній стопі | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття з вбудованим | 1 | 2 | 06 33 06 | |ортезом | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Взуття для | 1 | 2 | 06 33 06 | |компенсації | | | | |укорочення нижньої | | | | |кінцівки більш як | | | | |15 сантиметрів | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.8. Допоміжні засоби| | | 09 | |для особистого | | | | |догляду та захисту | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Захисні засоби, що | | | 09 06 | |одягаються на тіло | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Засоби для захисту | 1 | 1 | 09 06 12 | |ділянки ліктьового | | | | |суглоба або верхньої | | | | |кінцівки (налокітники| | | | |тощо) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Засоби для захисту | 2 | 1 | 09 06 15 | |кистей рук (рукавиці)| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Засоби для захисту | 1 | 1 | 09 06 18 | |ділянки колінного | | | | |суглоба або нижньої | | | | |кінцівки (наколінники| | | | |тощо) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Засоби для захисту | 1 | 1 | 09 06 24 | |тулуба або всього | | | | |тіла | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Пристосування для | 1 | 1 | | |підтримки кінцівок, | | | | |тулуба (подушки | | | | |абдукційні, косинки) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Елементи косметичні | 1 | 1 | | |та гігієнічні | | | | |(косметичні гільзи, | | | | |подушки | | | | |протипролежневі | | | | |багатосекційні, | | | | |суспензорії тощо) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Матраци | 5 | 1 | | |протипролежневі | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Чохли(бавовняні, | 1 | 6 | | |капронові, | | | | |трикотажні, ін.), | | | | |оболонки для кукс | | | | |верхніх і нижніх | | | | |кінцівок*** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Косметична оболонка | 1 | 2 | | |для протезів верхніх | | | | |кінцівок**** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Гелеві оболонки для | 1 | 2 | | |кукс верхніх та | | | | |нижніх кінцівок**** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Силіконові оболонки | 1 | 1 | | |для кукс верхніх та | | | | |нижніх кінцівок**** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ліфи для кріплення | 1,5 | 3 | | |протезів молочної | | | | |залози*** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.9. Засоби для | | | 09 09 | |одягання та | | | | |роздягання | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Засоби для одягання | 4 | 1 | 09 09 03 | |шкарпеток, колготок, | | | | |панчіх | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ріжки і пристосування| 4 | 1 | 09 09 06 | |для знімання та | | | | |одягання взуття | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Тримачі для одягу | 4 | 1 | 09 09 09 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Гачки або захоплювачі| 4 | 1 | 09 09 12 | |для одягання та | | | | |роздягання | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Пристосування для | 4 | 1 | 09 09 15 | |застібання блискавок | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.10. Допоміжні | | | 09 12 | |засоби для особистої | | | | |гігієни | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Умивальники | 4 | 1 | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла-стільці (на | 4 | 1 | 09 12 03 | |колесах і без них) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Сидіння та підставки | 4 | 1 | 09 12 06 | |для унітазів, щипці | | | | |для туалетного паперу| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Сидіння для ванни, | 4 | 1 | | |сидіння для душу | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Східці, опори для | 4 | 1 | | |ванн | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.11. Засоби для | | | 12 03 | |ходіння, керовані | | | | |однією рукою**** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Палиці з однією | 2 | 1 | 12 03 03 | |опорою | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Палиці з двома або | 2 | 1 | 12 03 16 | |більше опорами | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Милиці ліктьові | 3 | 2 | 12 03 06 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Милиці з опорою на | 3 | 2 | 12 03 09 | |передпліччя | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Милиці пахвові | 3 | 2 | 12 03 12 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.12. Засоби для | | | 12 06 | |ходіння, керовані | | | | |обома руками | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ходунки-рамки | 4 | 1 | 12 06 03 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ходунки на колесах | 4 | 1 | 12 06 06 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ходунки-стільці | 4 | 1 | 12 06 09 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ходунки-столи | 4 | 1 | 12 06 12 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.13. Крісла колісні | | | 12 21 | |(коляски)***** | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла колісні | 4 | 1 | 12 21 03 | |(коляски) з ручним | | | | |керуванням, які | | | | |приводяться в рух | | | | |супроводжуючою особою| | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла колісні | 4 | 1 | 12 21 06 | |(коляски) з подвійним| | | | |ручним керуванням від| | | | |задніх коліс | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла колісні | 4 | 1 | 12 21 18 | |(коляски) з ножним | | | | |керуванням | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла колісні | 8 | 1 | 12 21 27 | |(коляски) з | | | | |електроприводом та | | | | |сервокеруванням | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла колісні | 4 | 1 | 12 21 09 | |(коляски) з подвійним| | | | |ручним керуванням від| | | | |передніх коліс | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла колісні | 3 | 1 | 12 21 12 | |(коляски) з подвійним| | | | |ручним керуванням і | | | | |важільним приводом | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Крісла колісні | 8 | 1 | 12 21 24 | |(коляски) з | | | | |електричним приводом | | | | |і ручним керуванням | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Дошки для пересування| 1 | 1 | 12 27 15 | |(коляски | | | | |малогабаритні) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.14. Меблі | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Столи (робочі, | 6 | 1 | 18 03 | |приліжкові, для | | | | |читання, столи-парти,| | | | |підставки тощо) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Меблі для сидіння | 3 | 1 | 18 09 | |(табуретки, стільці, | | | | |сидіння, підставки, | | | | |опори, подушки для | | | | |сидіння) | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ліжка | 10 | 1 | 18 12 | | | Пожиттєво | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Ліжко-підйомник | 10 | | 18 12 12 | | | Пожиттєво | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.15. Оснащення | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Перила та поручні | 8 | 1 | 18 18 03 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Брусся та рукоятки | 8 | 1 | 18 18 06 | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Пристосування для | 8 | 1 | 18 21 | |відчинення дверей і | | | | |вікон тощо | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Платформи для | 8 | 1 | 18 30 06 | |підйому, підйомники | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |7.16. Спеціальні | | | | |засоби для | | | | |орієнтування, | | | | |спілкування та | | | | |обміну інформацією | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Годинники (на вибір) | | 1 | | |- механічні | 5 | | | |- електронні | 2 | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Мобільні телефони для| 5 | 1 | | |письмового | | | | |спілкування | | | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Магнітофони | 5 | 1 | | |---------------------+---------------+---------------+----------| |Диктофони | 5 | 1 | | ------------------------------------------------------------------
--------------- * Напівжорсткі (текстильні) та еластичні ортези видаються з
розрахунку один виріб на один рік. ** Лікувально-тренувальні протези видаються з розрахунку один
виріб на строк від 1 до 12 місяців. *** Спеціальні засоби для самообслуговування та догляду, які
є обов'язковими при забезпеченні протезними виробами. **** Виріб надається у разі потреби, яку визначає МСЕК, ЛКК
закладу охорони здоров'я державної або комунальної форми
власності. ***** Крісла колісні (коляски) активного типу видаються на
два роки.
Начальник управління
організації надання соціальних
послуг, відновлення здоров'я
та працездатності потерпілих В.Михальська

Додаток 1
до Положення
_______________________________________________________
(повна назва робочого органу виконавчої дирекції Фонду) _______________________________________________________

ЗАЯВА

від кого (П.І.Б.) ______________________________________________,
який проживає (зареєстрований) за адресою: ______________________ _________________________________________________________________
Прошу забезпечити мене __________________________________________ _________________________________________________________________
згідно з висновком МСЕК (ЛКК закладу охорони здоров'я) та на
підставі індивідуальної програми реабілітації.
Мені роз'яснено, що відповідно до Положення забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації потерпілих унаслідок
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання мене
забезпечують технічними та іншими засобами реабілітації без права
продажу, дарування і передачі іншим особам. Після закінчення
терміну експлуатації технічних та інших засобів реабілітації (крім
протезних виробів) я можу користуватися цим засобом до одержання
нового.
Мене попереджено, що я маю право на повернення технічного та
іншого засобу реабілітації (крім протезних виробів) для отримання
нового.
Підпис та дата _____________________________________________
----------------------------------------------------------------------------- | Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___"___________ 200_ р. та | |зареєстровано під N _______. | | Додатково для розгляду заяви необхідно додати до "___"_________ 200_ р.| |такі документи: __________________________________________________________ | |_____________________________ "Ознайомився" ______________________________ | | (прізвище та підпис (підпис заявника або законного | | відповідальної особи) представника) | | | |------------------------------(лінія відрізу)------------------------------| | | | Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___"___________ 200_ р. та | |зареєстровано під N _______. | | Додатково для розгляду заяви необхідно додати до "___"_________ 200_ р.| |такі документи: __________________________________________________________ | |_____________________________ "Ознайомився" ______________________________ | | (прізвище та підпис (підпис заявника або законного | | відповідальної особи) представника) | -----------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П.
Начальник управління
організації надання соціальних
послуг, відновлення здоров'я
та працездатності потерпілих В.Михальська

Додаток 2
до Положення

ЖУРНАЛ
реєстрації заяв потерпілих про забезпечення
технічними та іншими засобами реабілітації
в ______________________________________ області
(повна назва робочого органу
виконавчої дирекції Фонду)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Прізвище,| Місце |Номер і | Група | Вид | Дата видачі | Рішення щодо | |з/п|реєстрації| ім'я, |проживання| дата |інвалід-| технічного | направлення на |видачі технічного| | | | по | |висновку| ності | та іншого |протезні вироби, |та іншого засобу | | | |батькові | | МСЕК | | засобу | його номер | реабілітації, | | | | | | (ЛКК | |реабілітації| (тип виробу) | N реєстру про | | | | | |закладу | | |(у разі потреби) | забезпечення | | | | | |охорони | | | | протезними | | | | | |здоров’я) | | | виробами | | | | | | | | |-----------------+-----------------| | | | | | | | |первинне|повторне|первинне|повторне| |---+----------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+----------+---------+----------+--------+--------+------------+--------+--------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
Начальник управління
організації надання соціальних
послуг, відновлення здоров'я
та працездатності потерпілих В.Михальська

Додаток 3
до Положення

КАРТКА ОСОБИ
про забезпечення технічними
та іншими засобами реабілітації

________________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові потерпілого)
Категорія інвалідності ___________________, група _______________
Паспорт (свідоцтво про народження для дітей до 16 років):
серія ________, N ___________________, виданий __________________ ________________________________________________________________.
Проживає за адресою: ____________________________________________ _________________________________________________________________
Забезпечення:
---------------------------------------------------------------------------------------- |Назва | Кількість, | Дата | Назва | Строк | Строк | Підпис | |виробу| од. |отримання|підприємства| гарантійного | чергового |відповідальної| | та |(для взуття -| | або |обслуговування|забезпечення| особи | | шифр | пар) | |установи, що| | | | | | | |видали виріб| | | | |------+-------------+---------+------------+--------------+------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |------+-------------+---------+------------+--------------+------------+--------------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
Начальник управління
організації надання соціальних
послуг, відновлення здоров'я
та працездатності потерпілих В.Михальська

Додаток 4
до Положення

НАПРАВЛЕННЯ N ______
на забезпечення протезними виробами(1)

видано _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові потерпілого)
який(а) проживає за адресою: ___________________________________, _________________________________________________________________
паспорт (свідоцтво про народження для дітей віком до 16 років):
серія _______, N ____________, виданий __________________________ ________________________________________________________________,
для забезпечення ________________________________________________
(типи протезних виробів, кількість (одиниць/пар),
на кінцівку (права/ліва нога/рука, тулуб) _________________________________________________________________
(з урахуванням установлених строків їх експлуатації)
Перелік підприємств, що отримали державне замовлення на
виготовлення вищезазначеного протезного виробу, із зазначенням
адрес і телефонів додається до направлення.
Керівник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
---------------------------лінія відрізу--------------------------
(2)Направлення від ____________________ N _______ на забезпечення ________________________________________________________________,
(типи протезних виробів, кількість (одиниць/пар),
на кінцівку (права/ліва нога/рука, тулуб)
видане _________________________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи,
що видала направлення)
отримане _______________________________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові одержувача направлення)
______________________"Отримав(ла)"______________________________
(прізвище та підпис (підпис заявника або законного
відповідальної особи) представника)
Керівник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
--------------- (1) Направлення оформлюється на бланку робочого органу
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України, із
зазначенням дати та номера листа.
(2) Частина направлення після "лінії відрізу" залишається в
особовій справі потерпілого, який має право на забезпечення
протезними виробами відповідно до законодавства.

Додаток 5
до Положення

ЗАМОВЛЕННЯ
на виготовлення протезно-ортопедичних виробів N ______
дата __________ до картки протезування N ___________
( za545-08 )

Додаток 6
до Положення

КАРТКА ПРОТЕЗУВАННЯ N _______

Дата заповнення __________ N картки в електронній системі ______
1. Прізвище, ім'я, по батькові потерпілого _____________________
2. Дата народження _____________________________________________
3. Стать __________________________
4. Адреса (зареєстрована) місця постійного проживання ___________ _________________________________________________________________
Адреса фактичного місця проживання ______________________________ _________________________________________________________________
Контактні телефони ______________________________________________
адреса електронної пошти (E-mail) _______________________________
5. Паспорт: серія _________, N ______________, виданий __________ _________________________________________________________________
(ким видано, дата видачі)
Свідоцтво про народження: серія _____, N _______, видано ________ _________________________________________________________________
(ким видано, дата видачі)
6. Пенсійне посвідчення: серія ______, N _______, видано ________ _________________________________________________________________
(ким видано, дата видачі)
7. Причина інвалідності _________________________________________
8. Група інвалідності ___________________________________________
9. Дані про трудову діяльність: місце роботи ____________________
10. Діагноз _____________________________________________________ _________________________________________________________________
11. Супутні захворювання ________________________________________ _________________________________________________________________
12. Анамнез (коротко, із зазначенням дат, характер травми чи
захворювання, що призвели до ампутації або іншої патології,
проведене лікування, місце та дата отримання первинної протезно-
ортопедичної допомоги та інше)___________________________________ _________________________________________________________________
13. Об'єктивні дані щодо загального стану пацієнта, у т.ч.
загального стану опорно-рухового апарату ________________________ _________________________________________________________________
14. Об'єктивні дані патологічного сегмента на час первинного
звернення _______________________________________________________ _________________________________________________________________
15. Група мобільності інваліда __________________________________
16. Висновок лікаря щодо надання протезно-ортопедичної допомоги,
виду протезно-ортопедичного виробу та засобів реабілітації,
лікування, наявності протипоказань та інше ______________________ _________________________________________________________________
Підпис лікаря _________________________ "___"__________ 200__ р.
Підпис інспектора з обліку ___________ "___"__________ 200__ р.
(уповноваженої особи)
17. Дані про виготовлення та ремонт протезно-ортопедичних
виробів, забезпечення засобами реабілітації
------------------------------------------------------------------ | Дата |Призначення | Дата |Дата видачі | Підпис | |відкриття та| лікаря, | відвідання |керівництва | інваліда | |N замовлення| примірки, | (примірки, | з | | | | видача та | видачі, |експлуатації| | | | ремонт | тощо) | | | | | протезно- | | | | | |ортопедичних| | | | | | виробів | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
Начальник управління
організації надання соціальних
послуг, відновлення здоров'я
та працездатності потерпілих В.Михальська

Додаток 7
до Положення
_______________________________________________________
(повна назва робочого органу виконавчої дирекції Фонду) _______________________________________________________

ЗАЯВА
про заміну засобу пересування
та іншого технічного засобу реабілітації

від (П.І.Б.) ___________________________________________________,
який проживає (зареєстрований) за адресою: ______________________ _________________________________________________________________
Прошу здійснити заміну __________________________________________ _________________________________________________________________
(назва засобу пересування (коляски), іншого технічного
засобу пересування)
Підпис та дата __________________________________
----------------------------------------------------------------------------- | Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___"___________ 200_ р. та | |зареєстровано під N _______. | | Додатково для розгляду заяви необхідно додати до "___"_________ 200_ р.| |такі документи: __________________________________________________________ | |_____________________________ "Ознайомився" ______________________________ | | (прізвище та підпис (підпис заявника або законного | | відповідальної особи) представника) | | | |------------------------------(лінія відрізу)------------------------------| | | | Заяву та документи на ___ аркушах прийнято "___"___________ 200_ р. та | |зареєстровано під N _______. | | Додатково для розгляду заяви необхідно додати до "___"_________ 200_ р.| |такі документи: __________________________________________________________ | |_____________________________ "Ознайомився" ______________________________ | | (прізвище та підпис (підпис заявника або законного | | відповідальної особи) представника) | -----------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ __________________________________
(підпис) (прізвище та ініціали) М.П.
Начальник управління
організації надання соціальних
послуг, відновлення здоров'я
та працездатності потерпілих В.Михальськавгору