Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України
Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Положення, Перелік [...] від 06.05.2009333
Документ z0570-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2016, підстава - z1285-16


У прийнятті постанови голова та члени ВЛК незалежні, у разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК.

2. Постанови ВЛК згідно з цим Положенням розглядаються, затверджуються, контролюються та переглядаються ЦВЛК.

За рішенням ЦВЛК може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд.

Постанови ВЛК інших військових формувань, які винесені стосовно військовослужбовців Держприкордонслужби, підлягають обов’язковому розгляду ЦВЛК Держприкордонслужби з прийняттям власної постанови.

3. При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

1) придатний:

до військової служби;

до військової служби за контрактом;

до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

до навчання у ВВНЗ ______ (вказати назву ВВНЗ);

до служби на надводних кораблях (при цьому постанова про придатність до військової служби не приймається);

до служби у плавскладі;

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до навчання в навчальному центрі за спеціальністю водолаза;

до служби водолазом на глибині до ___ метрів;

до навчання (служби) за спеціальністю _________________ (вказати спеціальність). Постанова приймається щодо військовослужбовців, які відбираються для навчання, проходження військової служби за окремими військовими спеціальностями, зазначеними у ТДВ;

2) непридатний:

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (на воєнний час приймається постанова "Обмежено придатний до військової служби");

до військової служби за контрактом;

до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

до навчання у ВВНЗ;

до служби у плавскладі Держприкордонслужби, водолазом;

до навчання в навчальному центрі за спеціальністю "водолаз";

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до військової служби з повторним оглядом через 6-12 місяців (постанова приймається у воєнний час);

постанова про придатність (непридатність) до навчання (служби) за військовою спеціальністю, до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу згідно з вимогами ТДВ приймається за такою формою: "На підставі статті ____ графи _____ Розкладу хвороб та графи _____ Таблиці ___ додаткових вимог придатний (непридатний) до _________ (вказати)";

щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (обмежено придатними) до військової служби, інші постанови (до навчання у ВВНЗ, у навчальній частині) не приймаються;

щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (до служби за військовою спеціальністю, до навчання у ВВНЗ, у навчальній частині), одночасно приймається постанова про придатність до військової служби;

3) потребує:

звільнення від виконання службових обов'язків на ___ календарних днів з перебуванням в стаціонарі___________(вказати назву закладу охорони здоров’я органу Держприкордонслужби) (постанова приймається щодо курсантів Національної академії Держприкордонслужби і військовослужбовців строкової служби);

звільнення від виконання службових обов'язків на ___ календарних днів;

відпустки за станом здоров'я на ___ календарних днів;

звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів;

звільнення від походів з наступним оглядом через 3-6 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців плавскладу Держприкордонслужби);

лікування у ______ (вказати заклад охорони здоров’я та орієнтовний строк лікування);

стаціонарного обстеження з подальшим оглядом у _________ (вказати заклад охорони здоров’я);

направлення у батальйон (команду) видужуючих (постанова приймається на воєнний час);

переведення до ___ (вказати заклад охорони здоров’я (військовий або цивільний) та його дислокацію);

додаткового харчування в межах половини продовольчого пайка на весь термін строкової служби (навчання у ВВНЗ) (крім курсантів випускного курсу);

супроводжувача (вказати кількість);

проїзду ____ (вказати вид транспорту та категорію місць);

тривалого спеціалізованого лікування (постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

тривалого медичного спостереження (постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

4) обмежено придатний до військової служби:

постанова приймається щодо військовослужбовців одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у довільній формі зазначається, які види служби та роботи даній особі протипоказані;

особи, визнані обмежено придатними до військової служби, до служби у плавскладі, льотної роботи, роботи за окремими військово-обліковими спеціальностями згідно з таблицями А, Б, В ТДВ непридатні;

з метою медичної та соціальної реабілітації особи, звільнені з військової служби за станом здоров'я, за їх зверненнями проходять повторний медичний огляд госпітальними (гарнізонними) ВЛК, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби;

5) тимчасово непридатний:

до здійснення парашутних стрибків, із повторним оглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до служби водолазом, із повторним оглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, із повторним оглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до служби у плавскладі Держприкордонслужби, із повторним оглядом через 6 - 12 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців Морської охорони Держприкордонслужби);

6) у зв'язку з нетранспортабельністю переїзд до (вказати місцевість) ____________ протипоказаний (постанова приймається тільки щодо членів сімей військовослужбовців);

7) протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає (постанова приймається щодо осіб, відряджених на надводний корабель);

8) на підставі статті __ графи __ Розкладу хвороб та графи ___ Таблиці ___ додаткових вимог вихід у море на надводному кораблі протипоказаний (постанова приймається щодо осіб, відряджених на надводний корабель);

9) за станом здоров’я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном немає;

10) на підставі статті __ графи __ Розкладу хвороб та Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для працівників - робота) за кордоном протипоказане;

11) на підставі пункту __ Переліку медичних протипоказань проживання за кордоном протипоказане.

4. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"Обмежено придатний до військової служби".

5. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, IV, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Обмежено придатний до військової служби";

"Придатний до військової служби".

6. За графами ТДВ, які передбачають індивідуальне визначення придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Придатний до військової служби (роботи)";

"Тимчасово непридатний до військової служби (роботи)";

"Непридатний до служби (роботи)".

7. Постанови, які приймає ВЛК із встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, наведені у главі 12 цього розділу.

8. При медичному огляді військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та пройшли медичний огляд за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність, ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

12. Порядок встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців та колишніх військовослужбовців зі службою у Держприкордонслужбі

1. У разі коли під час медичного огляду військовослужбовців Держприкордонслужби встановлено діагноз, ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців Держприкордонслужби при медичному огляді визначають постійно діючі госпітальні (гарнізонні) ВЛК, у складних випадках - ЦВЛК.

3. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби та військових частин прикордонних військ СРСР та їх органів управління, дислокованих на території України, визначає ЦВЛК та оформлюється протоколом засідання ЦВЛК з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишнього військовослужбовця.

4. Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв приймаються в таких формулюваннях:

1) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії та флоту в роки Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (Другої світової війни), участі у бойових діях з розмінування боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), а також при безпосередній охороні державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота), або під час проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань;

2) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане за наявності обставин, передбачених частиною третьою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

при ураженнях, зумовлених дією ДІВ, джерел ЕМП, ЛВ, мікроорганізмів I, II груп патогенності, а також токсичних речовин, які виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, приймається постанова "Травма (зазначити фактор), ТАК, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби";

3) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, або одержане внаслідок вчинення цією особою правопорушення;

4) "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії" - якщо захворювання виникло, поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане в період перебування в країнах, де велись бойові дії (Перелік держав і періодів бойових дій на їх території, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1994 року № 63 (із змінами)), і військовослужбовець визнаний учасником бойових дій;

зазначена постанова ВЛК приймається також, коли наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби. Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях;

5) "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби;

постанова ВЛК у такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у абзаці другому пункту 4 цієї глави, а також тих, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і визнані учасниками бойових дій, за наявності медичних документів, виданих (складених) у зазначений період, які підтверджують факт виникнення (розвитку) захворювання в період перебування в діючій армії або у складі сил і засобів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

зазначена постанова ВЛК приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії, складу сил та засобів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період перебування в діючій армії або безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

6) "Захворювання (поранення, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності;

у такому самому формулюванні приймаються постанови ВЛК при медичному огляді військовослужбовців за результатами захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних ними в період проходження військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні;

7) "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, прийняття на військову службу за контрактом (у тому числі захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу) і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби;

постанова ВЛК в такому формулюванні приймається також за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, якщо вони одержані до призову на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, прийняття на військову службу за контрактом і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва і придатність до військової служби;

8) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) отримане військовослужбовцем при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, і він визнаний учасником бойових дій;

9) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій у складі Миротворчих Сил ООН на території інших держав, де велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій, за період служби у складі миротворчого персоналу досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності, та він визнаний учасником бойових дій;

постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велися бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дають змогу віднести початок захворювання на період участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН;

10) "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій у складі Миротворчих Сил ООН на території інших держав, де не велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій у складі Миротворчих Сил ООН, за період служби у складі миротворчого персоналу досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності;

11) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час виконання обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу.

5. При встановленні причинного зв'язку захворювань військовослужбовців з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, учасників ядерних випробувань і випробувань ядерної зброї та тих, що брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, постанови ВЛК приймаються за обов'язкової наявності посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи) відповідної категорії у таких формулюваннях:

1) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання виникли у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності чи смерті у строки, передбачені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 1997 року № 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (далі - наказ МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150), і військовослужбовець (колишній військовослужбовець) має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

2) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації аварії на ядерному об'єкті" - якщо військовослужбовець (колишній військовослужбовець) брав участь у ліквідації аварії на ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних установках, ядерних реакторах тощо), крім аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого в нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ від 17 травня 1997 року № 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

3) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при випробуванні ядерної зброї" - якщо військовослужбовець (колишній військовослужбовець) брав участь у випробуванні ядерної зброї, бойових радіоактивних речовин, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, внаслідок чого у нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ від 17 травня 1997 року № 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

у такому самому формулюванні приймаються постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань у осіб, які брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань;

4) "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби" - якщо захворювання військовослужбовця, визнаного потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які визначаються Кабінетом Міністрів України, виникли у період проходження військової служби в зазначених зонах, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності або смерті у строки, передбачені наказом МОЗ від 17 травня 1997 року № 150.

6. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва приймається з урахуванням висновку, зазначеному у формах Нвс-5, Нвс-1, НПвс.

У разі якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) особи настало в період до прийняття цього Положення, постанова ВЛК про причинний зв'язок приймається з урахуванням висновку, зазначеного у документах, які діяли на час отримання цією особою поранення, травми, контузії, каліцтва.

Номер та дата актів розслідування нещасного випадку, що стався, або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), на підставі яких встановлено причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва, обов’язково зазначаються у свідоцтві про хворобу, довідці ВЛК та в книзі протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

7. При медичному огляді колишніх військовослужбовців, які одержали поранення, травму, контузію, каліцтво до набрання чинності Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 04 січня 1994 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386, і не мають довідки про обставини поранення, травми, контузії, каліцтва, виданої військовою частиною, ВЛК можуть бути прийняті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення, травми, контузії, каліцтва: записи про первинне звернення по медичну допомогу із зазначенням обставин одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, витяг з медичної карти стаціонарного хворого, матеріали службового розслідування, дізнання, досудового слідства за фактом поранення, травми, контузії, каліцтва та інші медичні або військово-облікові документи.

Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту перенесеного захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

8. Визначення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, що призвело до смерті військовослужбовця, колишнього військовослужбовця, проводиться ЦВЛК.

При винесенні постанови про причинний зв’язок поранення, травми, контузії, каліцтва, що призвело до смерті військовослужбовця, які виникли до 10 травня 2006 року, при відсутності довідки про обставини травми можуть бути взяті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення, контузії, каліцтва: матеріали службового розслідування, дізнання або досудового розслідування, матеріли судового, кримінального або адміністративного провадження та/або інші документи.

9. Медичний огляд військовозобов'язаних, які одержали поранення, травму, контузію, каліцтво під час зборів, проводиться після закінчення лікування незалежно від того, обмежують чи не обмежують його наслідки придатність до військової служби або проходження зборів, з винесенням постанови ВЛК про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва.

10. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців, які пройшли медичний огляд раніше у ВЛК розформованих прикордонних округів, напрямів, визначає (переглядає) ЦВЛК.

11. У разі відсутності у свідоцтві про хворобу або довідках ВЛК колишніх військовослужбовців постанов ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, неналежного їх оформлення або незгоди з постановою, а також у разі наявності в документах записів про звільнення з Держприкордонслужби (Прикордонних військ України) через хворобу чи за станом здоров’я ЦВЛК розглядає зазначені документи, направлені військовим комісаріатом.

За наявності підстав для зміни (перегляду) постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, зазначених у свідоцтві про хворобу або довідці ВЛК, постанова ВЛК у разі прийняття нової постанови підлягає скасуванню (відміні).

Постанова ЦВЛК оформляється протоколом засідання щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

12. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва надсилається в органи соціального захисту і до військового комісаріату (територіального органу пенсійного фонду) за місцем проживання колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби (Прикордонних військ України). Якщо питання про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва розглядається за скаргою, заявою колишнього військовослужбовця, ЦВЛК повідомляє його про своє рішення, а якщо прийнято постанову ВЛК - надсилає або видає заявнику.

13. У разі коли у військово-облікових, військово-медичних документах колишнього військовослужбовця не зазначений діагноз, але наведена стаття Розкладу хвороб, який був чинним на момент медичного огляду колишнього військовослужбовця, ЦВЛК у своїй постанові наводить назви хвороб, які передбачалися цією статтею, і виносить постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

14. Якщо у свідоцтві про хворобу або довідці ВЛК, складених на військовослужбовця (осіб, звільнених з військової служби), зазначені захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, одержані (що виникли) за різних обставин, ВЛК приймає постанову про їх причинний зв'язок окремо.

15. Якщо в документі, за яким ВЛК раніше прийняла постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва діагноз сформульовано неточно, ВЛК у своїй постанові наводить діагноз, не змінюючи його формулювання, і називає уточнений діагноз захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, за яким прийнято постанову на цей час.

16. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для прийняття постанови про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва є записи в документах (медична карта стаціонарного хворого, довідка архіву, медична довідка, медична, червоноармійська або службова книжка, прохідне свідоцтво, особова справа, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток, витяг із документів військової частини, матеріалів службового розслідування, дізнання, досудового слідства або суду).

17. ВЛК може приймати постанову про зв'язок наслідків черепно-мозкової травми (контузії) з перебуванням на фронті, виконанням обов'язків військової служби на підставі записів у військово-медичних документах, у яких є згадки про поранення голови, шиї або про одночасно одержані множинні осколкові поранення (двома і більше осколками) будь-якої локалізації.

18. Якщо у військово-медичних документах, складених у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у період проходження військової служби, є згадки про захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво або в цих самих документах зазначені тільки окремі симптоми захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, то ВЛК правомірна вирішувати питання їх причинного зв'язку і прийняття відповідної постанови.

19. ЦВЛК встановлює причинний зв’язок поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців - учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у тому числі при проходженні військової служби в країнах, де велися бойові дії, а також у колишніх військовополонених у разі відсутності даних про їх медичний огляд ВЛК з цього приводу в період військової служби та за наявності тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки, дефекти кісток черепа, рубці після поранень, наявність чужорідних тіл) незалежно від причини звільнення в запас (відставку) і ступеня придатності до військової служби у теперішній час на підставі:

посвідчення учасника бойових дій;

висновку судово-медичного експерта або акта судово-медичного дослідження;

довідки про проходження військової служби (витягу з послужного списку особової справи колишнього військовослужбовця);

результатів обстеження у закладі охорони здоров’я (виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного ) хворого) (за наявності);

медичної книжки (за наявності);

медичної карти амбулаторного хворого (за наявності).

20. Розшук архівних документів, необхідних для вирішення питання про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, проводиться військовими комісаріатами за зверненнями колишніх військовослужбовців.

ЦВЛК проводить розшук додаткових документів та надає консультації з питань визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби.

21. Постанова про одержання оглянутим ВЛК травми (каліцтва) внаслідок уражень, зумовлених впливом РР, ДІВ, джерел ЕМП, ЛВ та мікроорганізмів I, II груп патогенності у мирний час, приймається ВЛК на підставі санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.

У разі гострого отруєння токсичними речовинами та в аварійних ситуаціях на ДІВ, що завдали шкоди здоров'ю оглянутого, начальником органу Держприкордонслужби, де сталося отруєння, аварія, до ВЛК надаються акти за формами Нвс-5, Нвс-1, НПвс.

Форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс, довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), що видаються військовослужбовцю, зберігаються в медичній карті стаціонарного хворого або у справах ВЛК, яка прийняла постанову про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва.

22. При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманого військовослужбовцем до набрання чинності Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 04 січня 1994 року № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386, ВЛК може брати до уваги такі документи про причини та обставини поранення: службову та медичну характеристики, витяг із книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні за медичною допомогою, матеріали службового розслідування, дізнання або досудового слідства, атестації, довідку закладу охорони здоров'я, медичну карту стаціонарного хворого або витяг з неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини, лікаря закладу охорони здоров'я у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення за медичною допомогою, довідку архівної установи. У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району, а також документів, указаних у цьому пункті.

Якщо довідка командира військової частини (начальника органу Держприкордонслужби) або інші документи, що підтверджують обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, на момент медичного огляду військовослужбовця відсутні, ВЛК приймає постанову про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва з таким формулюванням: "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

23. При медичному огляді військовослужбовців, у яких, крім захворювань, є наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва, постанова про їх причинний зв'язок ВЛК приймається окремо згідно з пунктами 6, 7 цієї глави.

24. Якщо у військовослужбовця виявлено декілька захворювань, або поранень, або їх наслідків, що виникли (одержані) за різних обставин, то постанова про їх причинний зв'язок приймається ВЛК окремо залежно від обставин виникнення (одержання).

25. При медичному огляді військовослужбовців, щодо яких ведеться дізнання, досудове слідство, та військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні, на гауптвахтах, у разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв ВЛК встановлюють на загальних підставах.

26. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва поряд з іншими постановами записується в медичну карту стаціонарного хворого, книгу протоколів засідань ВЛК, свідоцтво про хворобу або довідку ВЛК, паспорт здоров’я військовослужбовця з обов'язковим посиланням на документ, який підтверджує обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва.

27. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, які призвели до смерті військовослужбовця, і причину смерті приймається за одним із формулювань, зазначених у пунктах 4, 5 цієї глави.

28. При зверненні до ЦВЛК військових комісаріатів (територіальних органів пенсійного фонду) з питань причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби ЦВЛК розглядає:

довідку про проходження військової служби (витяг із послужного списку особової справи колишнього військовослужбовця) із зазначенням повного найменування військової частини (органу Держприкордонслужби) та її підпорядкованості, строку служби в ній і перебування у діючій армії, строку участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуваннях ядерної зброї, проходження військової служби на забруднених територіях внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання регламентних робіт на ядерних боєприпасах, часу і причини звільнення з військової служби;

військово-медичні та військово-облікові документи, які підтверджують факт медичного огляду ВЛК колишнього військовослужбовця у період проходження ним військової служби, оригінал свідоцтва про хворобу або довідку ВЛК (або їх копії), довідки з архівів про перебування в закладах охорони здоров'я, про медичний огляд ВЛК, медичну книжку військовослужбовця, книжку червоноармійця, прохідне свідоцтво, витяг із наказу по частині про звільнення, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток тощо;

інші документи, які є в наявності у військовому комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, що прямо чи опосередковано підтверджують військову службу, перебування на лікуванні, медичному огляді у ВЛК;

військові документи, які підтверджують факт поранення, травми, контузії, каліцтва, витяги із наказів по частині, бойові, службові характеристики, атестації, нагородні листи;

медичні справи на інвалідність (акти медичного огляду) із МСЕК, пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцерів, прапорщиків, мічманів, жінок-військовослужбовців, які перебувають у запасі або у відставці;

дані про захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва за матеріалами спецперевірки після звільнення з полону;

за підсумками розгляду документів ЦВЛК виносить постанову про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

29. Медичний огляд і встановлення причинного зв'язку захворювань у військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться тільки після стаціонарного обстеження в закладах охорони здоров'я.

Рішення про причинний зв'язок захворювань у військовослужбовців ВЛК приймають відповідно до наказу МОЗ від 17 травня 1997 року № 150.

Питання причинного зв'язку захворювань у колишніх військовослужбовців (військовозобов'язаних, призваних на збори з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуванні ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, покладається на ЦВЛК.

Перелік документів, які підлягають розгляду ВЛК для встановлення причинного зв'язку захворювань з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на ядерному об'єкті, при випробуваннях ядерної зброї, з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби:

направлення на медичний огляд, видане начальником органу Держприкордонслужби (для військовослужбовця);

заява від громадянина або направлення із військового комісаріату (для колишніх військовослужбовців);

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

паспорт здоров’я військовослужбовця (медична книжка військовослужбовця);

медична карта амбулаторного хворого;

виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого у доаварійний та післяаварійний періоди;

довідка про тривалість роботи у зоні аварії та отриману дозу опромінення (для військовослужбовців, які брали участь у випробуваннях ядерної зброї, - довідка про перебування у зоні випробування), яка надається військовослужбовцям начальниками органів (установ) Держприкордонслужби (або кадровими органами), на колишніх військовослужбовців - військовими комісарами;

довідки, наведені у додатках 3-7 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 (за наявності).

Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювань оформляється:

на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу (довідкою ВЛК), яке (яка) підлягає затвердженню ЦВЛК;

на колишніх військовослужбовців - протоколом засідання ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв;

у складних випадках за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби розгляд постанов ВЛК про причинний зв'язок захворювань проводиться ЦВЛК за участю медичних спеціалістів Адміністрації Держприкордонслужби, Центральної міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та інших фахівців (за згодою).

30. Розшук архівних документів про перебування колишніх військовослужбовців на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, про проходження військової служби, про участь у бойових діях, у ліквідації аварій на ядерних об'єктах, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та випробуваннях ядерної зброї, у регламентних роботах з ядерними боєприпасами для проведення відповідних випробувань і військових навчань проводиться військовими комісаріатами за зверненнями колишніх військовослужбовців.

13. Оформлення постанов ВЛК

1. Дані про тих, хто пройшов медичний огляд (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, військове звання, найменування органу Держприкордонслужби, місяць та рік призову (прийняття) на військову службу тощо), діагноз та постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби та про причинний зв'язок записуються у книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

Діагноз та постанови ВЛК записуються:

на військовослужбовців - у паспорт здоров'я військовослужбовця, свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК);

на кандидатів на навчання у ВВНЗ з числа осіб цивільної молоді - у картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ;

на кандидатів на навчання у ВВНЗ з числа військовослужбовців - у картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ та в паспорт здоров'я військовослужбовця;

на кандидатів на військову службу за контрактом - у картку медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України, довідку ВЛК;

на членів сімей військовослужбовців - у довідку ВЛК або свідоцтво про хворобу;

на працівників Держприкордонслужби - у довідку ВЛК, а на тих, які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ та мікроорганізмами I, II груп патогенності, - у медичну карту амбулаторного хворого.

При медичному огляді осіб, які перебувають на стаціонарному обстеженні та лікуванні, подання на ВЛК та її постанова записуються до медичної карти стаціонарного хворого, яка підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії в день засідання (при виписці особи із закладу охорони здоров'я постанова ВЛК після її затвердження записується також у виписний епікриз). Подання на ВЛК повинно мати дані, необхідні для заповнення всіх граф книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК), довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу.

2. Книга протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) ведеться у всіх ВЛК секретарями цих комісій.

Протоколи засідань ВЛК підписуються головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії в день засідання.

Один примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) зберігається у ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК). Дата та зміст постанови ЦВЛК записуються у ВЛК в книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК), у додаток до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) (свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК), а в медичну карту стаціонарного хворого - після розгляду та затвердження в ЦВЛК.

ЦВЛК веде книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) тільки на осіб, які пройшли медичний огляд безпосередньо в цій комісії, та алфавітний облік розглянутих протягом року свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК).

У ЦВЛК протоколом є також бланк свідоцтва про хворобу, довідки ВЛК, надіслані для затвердження (контролю) або перегляду постанов ВЛК, коли текст остаточної постанови ВЛК підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем.

Особлива думка голови або членів комісії записується на примірнику свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) або на окремому аркуші, який додається до цього свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК), про що в обов'язковому порядку зазначається в свідоцтві про хворобу (довідці ВЛК).

3. Постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню (контролю) ЦВЛК, оформляються в день медичного огляду та надсилаються до органу Держприкордонслужби.

Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) із постановою ВЛК, які підлягають затвердженню (контролю) ЦВЛК, та з доданими до них медичною картою стаціонарного хворого, результатами досліджень, паспортом здоров’я військовослужбовця, іншими документами, на підставі яких винесено рішення, надсилаються на затвердження (контроль) ЦВЛК не пізніше 5-денного строку після медичного огляду.

Свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК із затвердженою постановою не пізніше ніж через два дні після їх затвердження та одержання із ЦВЛК надсилаються начальнику органу Держприкордонслужби за місцем служби військовослужбовця, що пройшов медичний огляд, або начальнику, який направив його на медичний огляд, чи видаються уповноваженим представникам органів Держприкордонслужби.

Видача копій свідоцтв про хворобу до їх розгляду та затвердження ЦВЛК категорично забороняється.

Постанови ВЛК стосовно військовослужбовців Держприкордонслужби, винесені ВЛК закладів охорони здоров’я інших відомств, направляються для розгляду та прийняття рішення до ЦВЛК органами Держприкордонслужби, де військовослужбовці проходять військову службу.

4. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними:

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

до служби за військовою спеціальністю.

5. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на всіх військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби.

6. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на військовослужбовців плаваючого складу Держприкордонслужби, визнаних непридатними до:

служби у плавскладі;

служби водолазами.

7. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на курсантів ВВНЗ, визнаних непридатними до подальшого навчання.

8. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на військовослужбовців, у яких виявлені медичні протипоказання до проходження військової служби за кордоном.

9. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на членів сімей військовослужбовців, у яких виявлені медичні показання до тривалого спеціалізованого лікування (медичного спостереження) або медичні протипоказання до транспортування.

10. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, коли медичний огляд проведено відповідно до пункту 2 глави 2 цього розділу і вони визнані:

непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку;

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

обмежено придатними до військової служби.

11. У всіх інших випадках у мирний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

12. Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку;

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з повторним оглядом через 6 - 12 місяців;

у всіх інших випадках у воєнний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

У воєнний час довідка ВЛК на контроль у ЦВЛК не надсилається.

13. Свідоцтво про хворобу підлягає розгляду, а постанова ВЛК - затвердженню в ЦВЛК у мирний та воєнний час.

14. Постанова ВЛК про придатність військовослужбовця до військової служби оформлюється довідкою ВЛК і затвердженню ЦВЛК не підлягає.

15. Свідоцтво про хворобу на військовослужбовців та членів їх сімей у мирний час складається та подається до ЦВЛК на розгляд і затвердження у чотирьох примірниках:

перший примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на всі категорії оглянутих зберігається у ЦВЛК протягом п'яти років з подальшим здаванням у Центральний архів Держприкордонслужби;

другий та третій примірники свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, долучаються до їх особових справ;

четвертий примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, видається військовослужбовцю начальником органу Держприкордонслужби для проходження МСЕК.

16. У воєнний час свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) на всіх оглянутих осіб складається у двох примірниках.

17. Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) з незатвердженою ЦВЛК постановою повертається до госпітальної (гарнізонної) ВЛК, яка склала його, з викладенням у постанові ЦВЛК причин незатвердження та необхідними рекомендаціями.

18. Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, повинні бути реалізовані у місячний строк після надходження висновку ВЛК до органу Держприкордонслужби, у якому вони проходять військову службу. Військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби, можуть бути залишені на військовій службі відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

Якщо постанова ВЛК не реалізована та в стані здоров'я оглянутого незалежно від строку за його заявою або висновками лікарів закладів охорони здоров'я виникли зміни, проводиться повторний медичний огляд.

Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у звільненні від службових обов'язків або у відпустці за станом здоров'я повинна бути реалізована негайно.

19. Якщо до завершення 12-місячного строку після медичного огляду госпітальною (гарнізонною) ВЛК у результаті медичного огляду ВЛК винесена інша постанова про ступінь придатності до військової служби, ЦВЛК своєю постановою, затверджуючи останню постанову госпітальної (гарнізонної) ВЛК, одночасно відміняє попередню.

20. У разі втрати військовослужбовцем (колишнім військовослужбовцем) свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) у перші п'ять років після проходження ВЛК за запитом військового комісара, органів соціального забезпечення, начальника органу Держприкордонслужби або кадрових органів госпітальною (гарнізонною) ВЛК за узгодженням із ЦВЛК видається копія зазначених документів в одному примірнику.

21. Якщо з моменту медичного огляду пройшло більше п'яти років, копію свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) видає центральний архів Держприкордонслужби.

IV. Порядок медичного огляду льотного складу авіації та авіаційного персоналу Держприкордонслужби

1. Загальні положення

1. До льотного складу авіації Держприкордонслужби належать:

льотчики;

штурмани;

інші члени льотних екіпажів.

2. До авіаційного персоналу (далі - АП) Держприкордонслужби належать:

парашутисти;

особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна;

особи із числа керівників польотів на аеродромі, їхні помічники, керівники ближньої та дальньої зон, зони посадки, черговий штурман та черговий з прийому та випуску, керівники польотів в аеродромній зоні, на майданчику цільового призначення (далі - оператори УПР).

2. Медичний огляд льотного складу авіації та АП Держприкордонслужби

1. Медичний огляд льотного складу авіації та АП Держприкордонслужби проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.вгору