Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України
Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Положення, Перелік [...] від 06.05.2009333
Документ z0570-09, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.10.2016, підстава - z1285-16

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.05.2009  № 333


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2009 р.
за № 570/16586

Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Адміністрації Державної прикордонної служби
№ 225 від 27.03.2010
№ 450 від 14.06.2012
Наказом Міністерства внутрішніх справ
№ 804 від 15.08.2016}

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" та з метою якісного відбору громадян на військову службу за контрактом, медичного огляду військовослужбовців для визначення ступеня придатності до військової служби та льотного складу до льотної роботи НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 21 грудня 2007 року № 1055 "Про затвердження Інструкції про порядок проведення медичного огляду військовослужбовців, громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, яких добирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28 січня 2008 року за № 62/14753.

3. Управлінню охорони здоров'я Департаменту забезпечення подати цей наказ у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Наказ довести до відома особового складу Державної прикордонної служби України в частині, що його стосується.

5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Державної прикордонної служби України - директора Департаменту забезпечення.

6. Установити, що наказ набирає чинності через десять днів з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії УкраїниМ.М. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров'я УкраїниВ.В. Лазоришинець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України
06.05.2009  № 333
(у редакції наказу
Міністерства внутрішніх
справ України
15.08.2016 № 804)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 червня 2009 р.
за № 570/16586

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення військово-лікарськими комісіями Держприкордонслужби медичного огляду громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах (далі - ВВНЗ), військовослужбовців Держприкордонслужби та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби), колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби та військових частин прикордонних військ СРСР та їх органів управління, дислокованих на території України, працівників Держприкордонслужби, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I, II груп патогенності, працівників суден забезпечення плавскладу та працівників льотного складу Держприкордонслужби з метою визначення їх придатності за станом здоров'я до військової служби (роботи за фахом), установлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та визначення необхідності і умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Медичний огляд авіаційного персоналу проводиться лікарсько-льотними комісіями Держприкордонслужби відповідно до вимог Повітряного кодексу України, нормативно-правових актів Міністерства оборони України як уповноваженого органу виконавчої влади в галузі державної авіації і цього Положення.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

верхолазні роботи - всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітників з висоти в усіх випадках пересування є запобіжний пояс;

визначений наслідок (результат) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави військово-лікарській комісії, лікарсько-льотній комісії винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби;

віддалені наслідки - патологічні прояви, які виявляються в період понад три роки після виникнення патологічного стану;

залишкові явища - патологічні прояви, які виявляються протягом першого року після виникнення патологічного стану (цей термін застосовується щодо осіб, стан здоров’я яких характеризується як "закінчений випадок" протягом року від появи патологічних проявів);

медичний огляд - огляд, який проводять військово-лікарські комісії, включає вивчення та оцінку стану здоров'я та фізичного розвитку особи на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за відповідним рівнем освіти та військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмової постанови;

наслідки - патологічні прояви, які виявляються в строк від одного до трьох років від моменту виникнення патологічного стану;

придатність до військової служби - стан здоров'я та фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, посадовими інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності в Держприкордонслужбі в мирний та воєнний час;

роботи на висоті - роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань, або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів під час їх встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту;

стан після поранення (травми, захворювання) - патологічний стан, який характеризується перебігом клінічних проявів від моменту виникнення до моменту медичного огляду, але не більше одного року.

II. Діяльність військово-лікарських комісій у Державній прикордонній службі України

1. Основні завдання

1. Основними завданнями військово-лікарських комісій Держприкордонслужби є:

організація та проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

медичний відбір громадян України для проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі;

оцінка результатів медичного огляду військовослужбовців, осіб, які є кандидатами на військову службу в Держприкордонслужбі, осіб, які вступають до навчальних закладів Держприкордонслужби, і розроблення пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;

визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби, причинного зв'язку захворювань, поранень, травм контузій і каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу у Держприкордонслужбі;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв, що спричинили смерть військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення за станом здоров'я можливості проживання за кордоном членів сімей військовослужбовців, які направляються за кордон у довгострокові закордонні відрядження, на навчання, при виїзді останніх за кордон або при переміщенні їх по службі з переїздом в інші регіони України;

розроблення методичних рекомендацій до медичного огляду, вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей військовослужбовців Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу в Держприкордонслужбі, кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ.

2. Для виконання зазначених завдань у Держприкордонслужбі створюються Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК), постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), а також постійно діючі лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК).

3. ЦВЛК та ВЛК(ЛЛК) приймають постанови, які оформлюються свідоцтвом про хворобу (додаток 1), довідкою військово-лікарської комісії (далі - довідка ВЛК) (додаток 2), протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (додаток 3). Строк оформлення ВЛК свідоцтва про хворобу становить не більше 5 робочих днів із дня огляду.

4. У прийнятті постанов усі ВЛК та ЛЛК є незалежними. У своїй роботі вони керуються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

2. Центральна військово-лікарська комісія

1. Центральна військово-лікарська комісія Державної прикордонної служби України (далі - ЦВЛК) є органом медичного забезпечення Держприкордонслужби, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи. Формування структури та штату ЦВЛК здійснюється відповідно до профілю її діяльності, покладених на неї завдань, кваліфікаційних вимог до персоналу.

2. ЦВЛК є органом вищого рівня із проведення медичного огляду ВЛК в Держприкордонслужбі і здійснює методичне керівництво діяльністю ВЛК Держприкордонслужби з питань проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення.

3. Голова ЦВЛК та його заступник входять до складу комісії з проведення медичного огляду. Голова ЦВЛК підпорядковується заступнику Голови Державної прикордонної служби України.

4. Членами ЦВЛК призначаються особи, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за напрямом підготовки "Медицина" (спеціальність "лікувальна справа"), які мають кваліфікаційну категорію за відповідною лікарською спеціальністю (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія).

5. Секретарем ЦВЛК призначається військовослужбовець або працівник Держприкордонслужби - молодший спеціаліст з медичною освітою.

6. Один із лікарів ЦВЛК повинен мати підготовку з авіаційної та космічної медицини.

7. На ЦВЛК покладаються:

організація проведення у Держприкордонслужбі ВЛК (ЛЛК) медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

розроблення спільно з медичними спеціалістами Адміністрації Держприкордонслужби проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань проведення медичного огляду ВЛК;

розроблення спільно з МОЗ медичних показань для військово-професійного призначення кандидатів для проходження військової служби за контрактом за військовими спеціальностями;

розроблення науково обґрунтованих вимог до стану здоров'я військовослужбовців Держприкордонслужби;

контроль за правильністю надання ВЛК (ЛЛК) до ЦВЛК медичної документації з питань проведення медичного огляду;

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань, що стосуються покладених на ЦВЛК завдань;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи ВЛК (ЛЛК);

проведення аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, розробка пропозицій для поліпшення проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

організація та проведення нарад і зборів з питань проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

контроль, розгляд, затвердження, незатвердження постанов постійно діючих, тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК);

здійснення контролю за роботою ЛЛК в авіаційних частинах Держприкордонслужби;

прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців з числа осіб льотного складу, якщо вони звільнені у запас або відставку з військової служби безпосередньо з льотної роботи;

організація та проведення медичного огляду ВЛК плавскладу Держприкордонслужби.

8. ЦВЛК має право:

приймати постанови згідно з цим Положенням, переглядати або скасовувати постанови постійно діючих, тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) нижчого рівня, переглядати власні постанови;

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

перевіряти роботу ВЛК (ЛЛК) з питань організації та проведення ними медичного огляду;

витребовувати документи, що характеризують обставини отримання особою, що оглядається, захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв'язок, а саме:

матеріали службового розслідування, дізнання або судового розгляду, витяги з наказів, форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс (додатки 1-3 до Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2016 року № 199, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за № 574/28704) (далі - Інструкція);

документи з особових та пенсійних справ, медичні документи;

архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови (у разі надання копій зазначених документів такі копії підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву Держприкордонслужби зі строком зберігання 50 років);

за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби залучати лікарів-спеціалістів закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, представників органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для визначення результатів медичного огляду;

перевіряти організацію, стан та результати медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, а також осіб, які приймаються на військову службу за контрактом;

ініціювати направлення в заклади охорони здоров'я Держприкордонслужби на контрольний та повторний огляди військовослужбовців та членів їх сімей, військовозобов'язаних, працівників Держприкордонслужби;

запитувати та отримувати від органів Держприкордонслужби узагальнені результати медичного огляду військовослужбовців згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок";

запитувати від закладів охорони здоров'я, органів Держприкордонслужби, військових комісаріатів та ВВНЗ інформацію для узагальнення та оцінки результатів медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

надавати до Адміністрації Держприкордонслужби знеособлені результати медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, яких добирають на військову службу за контрактом, та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

розглядати, переглядати та скасовувати, затверджувати (не затверджувати), а також контролювати постанови будь-якої ВЛК (ЛЛК), строк розгляду свідоцтв про хворобу становить не більше 5 робочих днів з дня їх отримання ЦВЛК;

розглядати документи ВЛК, які складені за результатами проведених у разі направлення медичних оглядів військовослужбовців в закладах охорони здоров’я інших військових формувань, та виносити власну постанову;

у разі незатвердження постанови ВЛК (ЛЛК) скасовувати її та протягом п’яти робочих днів з дати її скасування виносити іншу постанову із зазначеного питання;

у разі неповного проведення медичного огляду особи чи недотримання ВЛК (ЛЛК) при проведенні медичного огляду вимог цього Положення скасовувати постанову та направляти свідоцтво про хворобу на доопрацювання з викладенням причин, через які постанову ВЛК (ЛЛК) не затверджено;

надавати роз'яснення щодо формулювань постанов ВЛК (ЛЛК);

перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, органах Держприкордонслужби з питань здійснення медичного огляду ВЛК;

рекомендувати направлення військовослужбовців на обстеження в інтересах медичного огляду ВЛК до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

9. Начальник органу Держприкордонслужби, при якому утворено ВЛК (ЛЛК), свідоцтво про хворобу якої було повернуто на доопрацювання, у триденний строк з дати його отримання з метою встановлення причин недотримання ВЛК (ЛЛК) вимог цього Положення призначає службове розслідування.

10. Залучати особовий склад ЦВЛК для вирішення питань та завдань, не передбачених цим Положенням, забороняється.

11. Рекомендації ЦВЛК щодо організації лікувально-діагностичної роботи з метою проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, є обов'язковими для виконання.

12. Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

3. Постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії

1. З метою проведення медичного огляду у Держприкордонслужбі утворюються:

постійно діючі ВЛК (ЛЛК);

тимчасово діючі ВЛК (ВЛК ВВНЗ (далі - ТдВЛК ВВНЗ) для медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу за контрактом).

2. Членами постійно та тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) призначаються особи, які мають кваліфікаційну категорію за однією з лікарських спеціальностей. Головою ВЛК (ЛЛК) призначається один із лікарів, що входить до її складу, має досвід роботи з питань проведення медичного огляду ВЛК, а також пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи. Секретарем ВЛК (ЛЛК) призначається військовослужбовець або працівник - молодший спеціаліст з медичною освітою.

3. Постійно діючі, тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК) створюються у складі не менше трьох лікарів (терапевт, хірург, невропатолог). Якщо до складу комісії входять понад три лікарі, до неї також призначаються лікарі інших спеціальностей. Для проведення огляду ВЛК осіб із психічними захворюваннями та розладами психіки до складу госпітальної (гарнізонної) комісії включається лікар-психіатр.

З метою огляду водолазів ВЛК до її складу включається лікар-фізіолог, висновок якого є обов'язковим при допуску до роботи за фахом.

4. Для медичного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ Держприкордонслужби, до складу ВЛК закладу охорони здоров’я Держприкордонслужби включаються лікар-психіатр та лікар-дерматовенеролог.

5. За клопотанням голови ВЛК у роботі на правах членів комісії можуть брати участь медичні спеціалісти, начальники відділень та інші лікарі-спеціалісти закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби (за згодою їх керівників), а також начальники служби охорони здоров'я (відділення охорони здоров’я) органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, та інші спеціалісти, про що зазначається у наказі начальника органу Держприкордонслужби, при якому ці комісії утворені.

6. Перелік закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби, в яких утворюються постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

7. На підставі затвердженого переліку начальник закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, органу Держприкордонслужби своїм наказом визначає постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджує їх персональний склад та визначає порядок їх роботи.

8. ВЛК (ЛЛК) здійснюють службове листування через діловодство органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

9. Забезпечення ВЛК (ЛЛК) медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладаються на органи Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

10. Документи ВЛК (ЛЛК) скріплюються гербовою печаткою органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

4. Постійно діючі військово-лікарські комісії (лікарсько-льотні комісії)

1. До постійно діючих військово-лікарських комісій відносяться госпітальні (гарнізонні) ВЛК, які утворюються:

госпітальна ВЛК - в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, за клінічними профілями в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби може бути створено декілька госпітальних ВЛК;

гарнізонна ВЛК - при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби.

Організація проведення медичного огляду госпітальної (гарнізонної) ВЛК в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби покладається на начальника закладу.

На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду, контрольного та повторного оглядів осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

проведення медичного огляду водолазів;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) (додаток 4) та здавання її в архів;

контроль за повнотою та якістю обстеження під час проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, строком проведення обстеження;

проведення разом із медичними спеціалістами клінічних госпіталів та начальниками служб охорони здоров'я органів Держприкордонслужби, що перебувають у зоні відповідальності закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, аналізу визнання військовослужбовців непридатними (обмежено придатними) до військової служби, розробка пропозицій щодо поліпшення стану здоров'я військовослужбовців, їх узагальнення та надання до ЦВЛК.

Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

за погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби залучати до роботи на правах членів комісії медичних та інших фахівців.

2. Лікарсько-льотні комісії створюються:

госпітальна ЛЛК - в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби;

гарнізонна ЛЛК - при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби.

На ЛЛК покладаються:

проведення медичного огляду льотного складу, авіаційного персоналу Держприкордонслужби;

контроль за організацією та станом медичного огляду військовослужбовців в авіаційних частинах та підрозділах Держприкордонслужби.

ЛЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

контролювати організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби, авіаційних частинах та підрозділах з метою медичного огляду ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу.

За погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби до роботи на правах членів комісії у разі необхідності можуть залучатися медичні та інші фахівці органів Держприкордонслужби.

Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються, затверджуються (не затверджуються) ЦВЛК згідно з цим Положенням.

Постанова про непридатність до льотної роботи, військової служби, а також про потребу у відпустці за станом здоров'я щодо осіб із числа льотного складу у разі виявлення у них захворювань, які перешкоджають льотній роботі, та у складних випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

Медичний огляд ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу Держприкордонслужби проводиться відповідно до вимог розділу IV цього Положення.

5. Тимчасово діючі військово-лікарські комісії

1. Тимчасово діючі військово-лікарські комісії утворюються у ВВНЗ, навчально-тренувальних загонах, навчальних центрах.

2. На тимчасово діючу ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду кандидатів для проходження військової служби за контрактом, кандидатів на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) та здавання її в архів.

3. Військовослужбовці, визнані тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для вирішення питання про придатність до військової служби направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом постійно діючими гарнізонною або госпітальною ВЛК.

III. Медичний огляд ВЛК

1. Загальні положення

1. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення придатності:

кандидатів до військової служби за контрактом;

кандидатів до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

військовослужбовців до військової служби;

військовослужбовців до військової служби за військовою спеціальністю;

військовослужбовців до служби в плавскладі Держприкордонслужби;

кандидатів на навчання у ВВНЗ;

військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби для роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

працівників суден забезпечення плавскладу Держприкордонслужби.

2. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення можливості проходження військової служби військовослужбовцями та проживання членів їх сімей за кордоном.

3. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення необхідності тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження за членами сімей військовослужбовців, транспортабельності їх за станом здоров'я.

4. Постанови ВЛК приймаються на підставі розкладу хвороб, станів, фізичних вад та пояснення щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі - Розклад хвороб) (додаток 5), таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (далі - ТДВ) (додаток 6), постанови ЛЛК -на підставі Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначає ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України (далі - Перелік хвороб) та Пояснення щодо застосування статей Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України згідно з додатками 22, 23 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800. Розклад хвороб розроблено відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10).

5. Кількість оглянутих за робочий день не повинна перевищувати у мирний час 50 осіб, у воєнний час - 100 осіб.

6. Медичний огляд осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, проводиться в порядку згідно з таблицею:

№ з/п

Особи, які підлягають медичному огляду

Якою ВЛК проводиться медичний огляд

Графи Розкладу хвороб, ТДВ, за якими проводиться медичний огляд

1

Громадяни, військовослужбовці, які не мають офіцерського звання при вступі до ВВНЗ (крім льотного складу)

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК госпіталів Держприкордон-служби - при первинному медичному огляді, тимчасово діюча ВЛК ВВНЗ - при остаточному медичному огляді

Громадяни, військовослужбовці строкової служби - І, ТДВ "Г" (графа 1). Військовослужбовці (крім строкової служби) - ІІ, ТДВ "Г" (графа 1)

2

Громадяни призовного віку, військовозобов’язані та жінки, військовослужбовці строкової служби, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Держприкордонслужби, курсанти ВВНЗ (крім випускного курсу)

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ТДВ "Б", "В"

3

Громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, за призовом осіб офіцерського складу, а також особи офіцерського складу, курсанти ВВНЗ випускного курсу

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІII, ТДВ "Б", "В"

4

Особи офіцерського складу, які вступають до ВВНЗ

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК госпіталів Держпри- кордонслужби - при первинному медичному огляді, тимчасово діюча ВЛК ВВНЗ - при остаточному медичному огляді

ІІІ, ТДВ "Г" (графа 2)

5

Військовослужбовці, які відбираються для служби або проходять службу в плавскладі

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

IV, ТДВ "А", "Б", "В"

6

Водолазні спеціалісти

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

IV, ТДВ "А" (графа 1)

7

Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які призначаються (приймаються) на роботу і які працюють із ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання), ТДВ "В"

8

Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які виїжджають у довгострокові відрядження за кордон чи на навчання, а також члени їх сімей; військовослужбовці, працівники, які залучаються до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК госпіталів

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання) та згідно з переліком медичних протипоказань

9

Члени сімей військовослужбовців для визначення необхідності тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження або транспортабельності та переїзду у зв’язку з хворобою у випадках, передбачених законодавством

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

Пункт 5.1 глави 5 розділу ІІІ цього Положення

10

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання), ТДВ "А", "Б", "В"

11

Військовослужбовці строкової військової служби

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

I, ТДВ "А", "Б", "В"

7. Постанова ВЛК стосовно військовослужбовців іноземних держав, які навчаються в Національній академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького (далі - Національна академія Держприкордонслужби) та навчальних центрах Держприкордонслужби, приймається тільки про придатність або непридатність військовослужбовця до навчання у ВВНЗ.

Постанова ВЛК про непридатність військовослужбовців іноземних держав до навчання в Національній академії Держприкордонслужби заноситься до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) без посилання на це Положення, оформляється довідкою ВЛК і затвердженню ЦВЛК не підлягає.

8. Порядок медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.

9. Медичний огляд військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які страждають на захворювання, що дають право згідно з пунктом 3 частини першої статті 34 Житлового кодексу Української РСР на поліпшення житлових умов та згідно з абзацами четвертим, шостим частини першої статті 45 Житлового кодексу Української РСР мають право на першочергове надання жилих приміщень, проводиться ЦВЛК, гарнізонними (госпітальними) ВЛК госпіталів, за участю медичних фахівців, якщо хворі перебувають на медичному забезпеченні у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби.

Довідки ВЛК з висновками комісії про необхідність поліпшення житлових умов, першочергове надання жилих приміщень затверджуються ЦВЛК.

Перелік хронічних захворювань, за яких особи, що на них страждають, не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, наведено у наказі Міністерства охорони здоров’я УРСР від 08 лютого 1985 року № 52 "Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи".

10. Під час зарахування кандидатів на військову службу за контрактом, військовослужбовців, призваних за призовом під час мобілізації, кадровими підрозділами до їхніх особових справ долучаються довідки ВЛК. Кадровими підрозділами до особових справ військовослужбовців заносяться всі довідки ВЛК, а в разі поранень, травмувань, контузій, каліцтва військовослужбовців - форми Нвс-1, НПвс.

11. При зарахуванні військовослужбовців строкової служби до списків військової частини кадровими підрозділами до облікових документів долучається довідка районного (міського) військового комісаріату (додаток 9 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800).

12. Обов'язково проводиться медичний огляд госпітальними (гарнізонними) ВЛК військовослужбовців для визначення ступеня придатності до військової служби:

курсантів, які навчаються на останньому курсі Національної академії Держприкордонслужби, перед укладанням контракту про проходження ними військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання залишитись на військовій службі понад граничний вік;

військовослужбовців, визнаних ВЛК обмежено придатними до військової служби, яких було залишено на військовій службі (щороку).

13. Медичний огляд ВЛК проводиться в кабінетах, оснащених згідно з переліком лікарських засобів, виробів медичного призначення та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду ВЛК (додаток 7).

2. Медичний огляд військовозобов'язаних

1. Медичний огляд військовозобов'язаних, яких звільнено у запас із Держприкордонслужби та які перебувають на обліку у військових комісаріатах Збройних Сил України, проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби та військових частинах прикордонних військ СРСР та їх органів управління, дислокованих на території України, визначає ЦВЛК.

3. Причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв встановлюється колишнім військовослужбовцям, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби та:

були звільнені з військової служби в запас або відставку без проведення медичного огляду;

не згодні з постановою ВЛК про ступінь їх придатності до військової служби на період фактичного звільнення;

не згодні з постановою ВЛК про причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та ставлять питання про перегляд цієї постанови;

ставлять питання про причинний зв'язок захворювань, які виникли після звільнення в запас або відставку;

ставлять питання про причинний зв'язок наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв, отриманих під час проходження військової служби.

4. До ЦВЛК заявником подаються:

заява;

медичні документи заявника (медична книжка військовослужбовця або паспорт здоров’я військовослужбовця Держприкордонслужби (далі - паспорт здоров’я військовослужбовця), виписки з медичних карт амбулаторного (стаціонарного) хворого, медичні довідки, довідки ВЛК тощо);

військовий квиток (за наявності);

довідка про проходження військової служби;

особова справа (на офіцерів запасу та у відставці).

5. За підсумками вивчення поданих документів ЦВЛК приймає рішення щодо направлення заявника на огляд гарнізонною або госпітальною ВЛК Держприкордонслужби з метою визначення його придатності до військової служби на теперішній час.

6. Результати огляду колишнього військовослужбовця оформляються довідкою ВЛК або свідоцтвом про хворобу.

7. Після розгляду поданих документів та проведення медичного огляду заявника гарнізонна або госпітальна ВЛК подає до ЦВЛК:

свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК) у чотирьох примірниках;

медичну карту стаціонарного хворого №___(форма № 003/о), медичну карту амбулаторного хворого №___(форма № 025/о) або виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 682/20995 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року № 29);

паспорт здоров’я військовослужбовця;

виписку з акта огляду МСЕК (за наявності).

8. Медичний огляд для встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв проводиться незалежно від причини звільнення, але не пізніше ніж через п'ять років після звільнення.

9. У разі коли після звільнення пройшло більше п'яти років, медичний огляд ВЛК проводиться в облікових цілях із визначенням ступеня придатності до військової служби на теперішній час, при цьому причинний зв'язок захворювань, наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв не встановлюється.

3. Медичний огляд кандидатів на навчання у ВВНЗ

1. Кандидати на вступ до ВВНЗ проходять первинний і остаточний медичні огляди ВЛК для визначення придатності до навчання:

первинний - в період з 01 березня по 30 травня року вступу на навчання;

остаточний - в період, визначений наказом ВВНЗ.

2. Первинний медичний огляд кандидатів на навчання проводиться гарнізонними (госпітальними) ВЛК закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби на підставі направлення на медичний огляд (додаток 8).

3. Остаточний медичний огляд кандидатів проводиться тимчасово діючою ВЛК ВВНЗ (далі - ТдВЛК ВВНЗ).

4. Результати медичних оглядів, висновки лікарів-спеціалістів та постанови ВЛК та ТдВЛК ВВНЗ заносяться в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (додаток 9), яка оформлюється у двох примірниках.

5. Придатними до навчання у ВВНЗ вважаються кандидати, які за станом здоров'я визнані придатними до військової служби в Держприкордонслужбі з урахуванням ТДВ.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб ТдВЛК ВВНЗ виносить постанову: "Придатний (непридатний) до навчання у _____________ (зазначити найменування ВВНЗ)".

6. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до навчання у ВВНЗ має бути об'єктивною і обґрунтованою. У разі виявлення у кандидата на навчання у ВВНЗ захворювань, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, непридатність або обмежену придатність до військової служби, приймається постанова про непридатність до навчання у ВВНЗ.

Особи офіцерського складу, які мають захворювання, за якими придатність або обмежена придатність до військової служби визначається індивідуально, визнаються придатними до навчання лише за заочною формою навчання.

7. До початку медичного огляду всі кандидати на навчання у ВВНЗ здають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями - інші дослідження.

Кандидати із числа цивільних осіб подають анкету кандидата на військову службу за контрактом, кандидата на навчання в ВВНЗ (додаток 10), медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о (додаток 2 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382), сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238, здають серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначення групи крові та резус-належності.

8. Кожного кандидата на навчання у ВВНЗ оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, гінеколог (для жінок), а у разі наявності медичних показань - лікарі інших спеціальностей.

9. Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що містять дані про стан здоров'я кандидата:

із числа цивільних осіб, які виявили бажання вступити до ВВНЗ, - посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військовий квиток (для військовозобов'язаних), документи і результати досліджень відповідно до переліку документів і результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК цивільних осіб, військовослужбовців інших військових формувань, яких відбирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України та на навчання у ВВНЗ (додаток 11);

із числа військовослужбовців - паспорт здоров'я військовослужбовця (медичну книжку) з даними чергових обстежень (на офіцерів не менш ніж за останні три роки) і зверненнями по медичну допомогу, службову характеристику (додаток 12), медичну характеристику та документи і результати досліджень відповідно до переліку документів і результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК військовослужбовців Держприкордонслужби, яких відбирають на військову службу за контрактом та на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби (додаток 13).

Дані про відхилення у стані здоров'я кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до навчання у ВВНЗ, записуються в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ.

10. Постанова про придатність (непридатність) до навчання у ВВНЗ осіб офіцерського складу, в паспорті здоров'я (медичній книжці) яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один з останніх трьох років, при проведенні первинного медичного огляду приймається тільки після стаціонарного обстеження в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби.

11. Офіцери, які вступають до ВВНЗ інших центральних органів державної влади, проходять медичний огляд ВЛК в порядку, визначеному цими органами.

12. Ліцеїсти випускного курсу військових ліцеїв, які бажають навчатися у ВВНЗ Держприкордонслужби і за результатами приписки за станом здоров'я визнані придатними до військової служби, проходять медичний огляд гарнізонною ВЛК госпіталів Держприкордонслужби.

13. За результатами первинного медичного огляду приймається постанова ВЛК, яка записується у відповідний розділ картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, паспорт здоров'я (медичну книжку) військовослужбовця та в книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК). Один примірник картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ залишається у ВЛК, інший - видається кандидату на руки.

Рішення ВЛК про непридатність кандидата для вступу до ВВНЗ виноситься і оголошується в день проведення медичного огляду та оформляється довідкою ВЛК.

Картки медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ осіб, які за результатами медичного огляду визнані непридатними до вступу у ВВНЗ, разом з результатами обстеження у триденний строк після проведення медичного огляду направляються до ЦВЛК для контролю.

Картки медогляду кандидатів, визнаних придатними до навчання у ВВНЗ, зберігаються в особових справах курсантів.

14. Особи, які хворіли на вірусний гепатит, тиф, паратифозні захворювання, серозний менінгіт, дифтерію легкого та середнього ступенів важкості, після чого настало повне одужання або стійка ремісія, протягом 1,5 року визнаються непридатними для вступу до ВВНЗ.

15. Особи офіцерського складу, які перенесли травми центральної нервової системи без порушення функції та органічної симптоматики ураження центральної нервової системи, визнаються придатними для вступу до ВВНЗ не раніше ніж через 2 роки після перенесення зазначених захворювань та ушкоджень.

16. Особи, які хворіли на гострий гломерулонефрит, пієлонефрит, після одужання, що встановлено за результатами повного стаціонарного обстеження, визнаються придатними для вступу до ВВНЗ не раніше ніж через 1,5 року після одужання.

17. Особи, які перенесли оптикореконструктивні операції на рогівці, визнаються придатними до навчання у ВВНЗ не раніше ніж через рік після операції за умови відсутності післяопераційних ускладнень та дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні.

18. Військовослужбовці Держприкордонслужби із сечокислим діатезом підлягають динамічному нагляду протягом року. Остаточне рішення про придатність для вступу до ВВНЗ приймається після медичного огляду кандидата в умовах стаціонару.

19. Медичний огляд осіб, відібраних кандидатами на навчання до ВВНЗ інших центральних органів виконавчої влади, проводиться в порядку, визначеному органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці навчальні заклади.

20. У Національній академії Держприкордонслужби:

перевіряються наявні у справі медичні документи, зазначені в пункті 9 цієї глави, картка медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ з результатами первинного медичного огляду та постановою про придатність до навчання у ВВНЗ;

проводиться остаточний медичний огляд кандидатів для вступу ТдВЛК ВВНЗ;

у разі виявлення порушень в оформленні медичних документів, наявності медичних протипоказань для вступу до Національної академії Держприкордонслужби голова ТдВЛК ВВНЗ доповідає голові приймальної комісії пропозиції щодо доцільності надсилання виклику кандидату для вступу до Національної академії Держприкордонслужби.

ТдВЛК ВВНЗ створюється наказом організаційно-розпорядчого характеру Адміністрації Держприкордонслужби за поданням ректора Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького.

Головою ТдВЛК ВВНЗ призначається начальник відділу охорони здоров'я академії або лікар академії, який має досвід роботи в закладах охорони здоров'я з питань військово-лікарської експертизи, а також пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи.

До складу ТдВЛК ВВНЗ залучаються лікарі (хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, гінеколог). Для укомплектування ТдВЛК ВВНЗ за рішенням Адміністрації Держприкордонслужби можуть залучатися лікарі закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби, а також запрошуватися лікарі закладів охорони здоров'я інших центральних органів виконавчої влади (за згодою).

Перед початком проведення остаточного медичного огляду головою ТдВЛК Національної академії Держприкордонслужби проводиться інструктивно-методичне заняття зі складом комісії, під час якого доводяться вимоги до стану здоров'я кандидатів для вступу до Національної академії Держприкордонслужби.

До початку проведення остаточного медичного огляду всім кандидатам проводять ЕКГ-дослідження, а під час проведення медичного огляду за наявності медичних показань - інші дослідження.

Під час проведення остаточного медичного огляду кожного кандидата на навчання у ВВНЗ оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, гінеколог (для жінок), а за медичними показаннями - лікарі інших спеціальностей.

За потреби уточнення діагнозу та проведення додаткових досліджень кандидат направляється до інших закладів охорони здоров'я з наступним винесенням рішення.

Після проведення остаточного медичного огляду ТдВЛК ВВНЗ приймає рішення щодо придатності до навчання в Національній академії Держприкордонслужби, яке не пізніше дня проведення остаточного медичного огляду оформлюється постановою та заноситься в картку медичного огляду, паспорт здоров'я (медичну книжку) військовослужбовця (для військовослужбовців) та в книгу протоколів засідань ВЛК.

Картки медичного огляду кандидатів, яких під час остаточного медичного огляду ТдВЛК ВВНЗ визнано непридатними для вступу до ВВНЗ, разом з результатами обстеження у триденний строк після проведення остаточного медичного огляду направляються до ЦВЛК для аналізу та узагальнення.

Постанова ТдВЛК Національної академії Держприкордонслужби про непридатність кандидата для вступу до ВВНЗ доводиться до його відома в день проведення медичного огляду.

21. За наказом Адміністрації Держприкордонслужби до організації, контролю та проведення медичного огляду в Національній академії Держприкордонслужби можуть залучатися представники Управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби та ЦВЛК.

4. Медичний огляд військовослужбовців

1. Направлення на медичний огляд проводиться начальниками відповідних органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, військовою прокуратурою, судами, головою ЦВЛК, начальниками закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за місцем лікування.

2. На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК у мирний час, подаються:

направлення на медичний огляд, підписане начальником органу Держприкордонслужби або начальником кадрового підрозділу (від начальника кадрового органу регіонального управління та вище із посиланням на рішення відповідного начальника);

паспорт здоров'я військовослужбовця (медична книжка);

службове посвідчення військовослужбовця;

паспорт громадянина України або завірена копія першої сторінки паспорта;

2 фотокартки 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

службова характеристика;

медична характеристика;

за наявності додаються:

форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс;

довідка про обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва (у разі якщо поранення, травма, контузія, каліцтво отримані до набрання чинності цим Положенням);

копія посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У службовій характеристиці обов'язково зазначаються загальна характеристика фізичного стану та працездатності, індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан), бажання проходити військову службу, побутові умови, звички, підстави направлення на медичний огляд, висновок начальника органу Держприкордонслужби про доцільність використання на військовій службі чи за військовою спеціальністю; службова характеристика підписується начальником органу Держприкордонслужби та завіряється гербовою печаткою.

У медичній характеристиці, яка підписується та засвідчується начальником служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби, зазначаються: яким військовим комісаріатом і коли військовослужбовець був призваний (прийнятий) на військову службу, який ВВНЗ і коли закінчив, навчання в інших навчальних закладах, у тому числі за кордоном, участь у бойових діях, інформація про захворюваність військовослужбовця, перебіг захворювань, результати лікування, лікувальні заклади, де перебував, результати медичних оглядів ВЛК (при призові, вступі у ВВНЗ, відрядженні за кордон), втрату працездатності за станом здоров'я за останні три роки та пропозиції начальника служби охорони здоров'я щодо можливості подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на займаній посаді за станом здоров'я.

При направленні військовослужбовців на медичний огляд ВЛК органами військової прокуратури надання відповідного переліку документів забезпечують начальники органів Держприкордонслужби, у яких проходять військову службу зазначені військовослужбовці.

3. У разі виявлення під час обстеження або лікування в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби у військовослужбовця захворювання, наслідків поранення, травми, контузії, каліцтва, які зумовлюють непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатність до військової служби у мирний час, обмежену придатність у воєнний час, такі особи направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби на підставі подання начальника лікувального відділення, в якому обстежується (лікується) військовослужбовець, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого, який засвідчується підписом начальника закладу та гербовою печаткою.

4. Військовослужбовці, захворювання, наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва яких згідно з Розкладом хвороб, ТДВ або Переліком хвороб зумовлюють обмежену придатність до військової служби, направляються на медичний огляд для встановлення ступеня придатності до військової служби за рішенням начальника органу Держприкордонслужби, у якому проходить службу такий військовослужбовець.

5. Для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків військовослужбовець може направлятися на медичний огляд ВЛК начальником відділення, начальником клініки закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, у якому він перебуває на стаціонарному або амбулаторному лікуванні, про що робиться запис у медичній карті стаціонарного хворого (паспорті здоров'я військовослужбовця), який засвідчується підписом відповідної посадової особи.

6. Військовослужбовці оглядаються ВЛК закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за зоною відповідальності цих закладів, а також за місцем лікування, навчання, перебування у відрядженні.

7. На осіб, які проходять медичний огляд амбулаторно, заводиться картка обстеження та медичного огляду (додаток 14), при стаціонарному огляді - медична карта стаціонарного хворого.

8. Медичний огляд військовослужбовців обов'язково проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, отоларингологом (військовослужбовців-жінок - гінекологом), а за медичних показань - лікарями інших спеціальностей.

9. Обов'язково здаються загальні аналізи крові та сечі, проводяться ЕКГ-дослідження, флюорографічне дослідження органів грудної клітки; потребу в додатковому обстеженні визначають лікарі за медичними показаннями.

10. Медичний огляд військовослужбовців, направлених на ВЛК для вирішення питання про потребу у відпустці за станом здоров'я або у звільненні від виконання службових обов'язків, проводиться за медичними показаннями лікарями відповідного профілю.

11. При медичному огляді військовослужбовців метод індивідуальної оцінки придатності їх до військової служби повинен застосовуватись у кожному випадку. ВЛК враховує вік, освіту, військовий фах, підготовку, професійний досвід, фактичну працездатність, бажання проходити військову службу, висновок начальника органу Держприкордонслужби та начальника служби охорони здоров'я цього органу, викладені в службовій та медичній характеристиках, можливість подальшого проходження військовослужбовцем військової служби на посаді, що найбільше відповідає стану його здоров'я.

12. Медичний огляд військовослужбовців, які отримали захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, з метою визначення ступеня придатності до військової служби проводиться при визначеному наслідку (результаті) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

13. Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у відпустці за станом здоров'я приймається після закінчення стаціонарного лікування в разі, коли для повного відновлення функції органів і систем організму та працездатності необхідний строк не менше 30 календарних днів. Постанова ВЛК про потребу у відпустці за станом здоров'я оформляється довідкою ВЛК, копія якої направляється до ЦВЛК для обліку і контролю.

14. Постанова ВЛК про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків за станом здоров'я або про придатність до військової служби оформлюється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає. Копія зазначеної довідки направляється до ЦВЛК для обліку та контролю.

15. У разі коли є незаперечні дані, що придатність до проходження військової служби за станом здоров'я не відновиться, постанова ВЛК про потребу військовослужбовців у відпустці за станом здоров'я не приймається, а вирішується питання про непридатність (обмежену придатність) їх до військової служби.

16. Відпустка за станом здоров'я військовослужбовцям у мирний час надається на 30 календарних днів. За медичними показаннями після поранень, травм, контузій, каліцтв або оперативного лікування ВЛК приймає постанову про потребу у відпустці за станом здоров'я на 45 або 60 календарних днів. За наявності медичних показань відпустка за станом здоров'я продовжується на 30 календарних днів, а в окремих випадках - на 45 або на 60 календарних днів.

17. Загальний строк безперервного перебування військовослужбовців на лікуванні, включаючи відпустку за станом здоров'я, у мирний час не повинен перевищувати 4 місяці, а для хворих на туберкульоз - 12 місяців. Після закінчення визначеного строку перебування на безперервному лікуванні та у відпустці за станом здоров'я військовослужбовці підлягають медичному огляду для визначення ступеня придатності до військової служби. У разі визнання військовослужбовців ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час документи щодо їх звільнення з військової служби можуть бути подані до виписки із закладу охорони здоров'я.

18. Відпустка за станом здоров'я надається військовослужбовцю начальником органу Держприкордонслужби, де він проходить службу, на підставі постанови госпітальної (гарнізонної) ВЛК. Після закінчення відпустки за станом здоров’я військовослужбовці у триденний строк направляються на огляд ВЛК для визначення ступеня придатності до військової служби.

19. У зв'язку із хворобою ВЛК може приймати постанову про потребу у звільненні від виконання службових обов'язків строком від 10 до 15 календарних днів.

Постанова ВЛК про продовження звільнення від виконання службових обов'язків приймається кожний раз не більше ніж на 10 календарних днів, але загалом не може перевищувати 30 календарних днів.

20. Медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби військовослужбовців, які одержали захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво під час захисту держави, участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу у країнах, де ведуться бойові дії, або захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, здійснюється ВЛК тільки після закінчення стаціонарного лікування в закладі охорони здоров'я та досягнення кінцевого результату лікування.

21. У разі звільнення військовослужбовців з військової служби постанова про їх потребу у відпустці за станом здоров'я ВЛК не приймається.

22. Щодо осіб, визнаних ВЛК непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку та які за станом здоров’я не можуть виконувати службові обов’язки, ВЛК одночасно приймає постанову про звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров’я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів.

23. У разі коли особа, направлена на медичний огляд, відмовляється (ухиляється) від призначеного лікарем обстеження, що унеможливлює прийняття ВЛК відповідної постанови, за рішенням консиліуму лікарів за участю керівника ( або його заступника) закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби таку особу виписують без проведення медичного огляду з офіційним повідомленням про причину виписки начальника органу Держприкордонслужби, яким ця особа була направлена на медичний огляд, та відповідним записом у медичній карті стаціонарного хворого.

24. У разі переведення військовослужбовців для продовження лікування з одного закладу охорони здоров'я до іншого (з військового (цивільного) до цивільного (військового)), якщо це пов'язано з переїздом, ВЛК приймає постанову про потребу у переведенні до закладу охорони здоров’я із зазначенням закладу та його дислокації. Постанова оформлюється довідкою ВЛК та затвердженню ЦВЛК не підлягає.

25. Відповідно до стану здоров'я військовослужбовця, який пройшов медичний огляд, ВЛК приймає постанову про потребу в проїзді військовослужбовця із зазначенням виду транспорту та категорії місць.

26. Якщо військовослужбовець за станом здоров'я направляється до іншого закладу охорони здоров'я, у відпустку за станом здоров'я та потребує супроводу, то ВЛК у своїй постанові зазначає кількість супроводжувачів.

27. Щодо військовослужбовців, визнаних непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, відряджень за кордон, ВЛК одночасно вирішує питання про придатність їх до військової служби за графами І - IV Розкладу хвороб з подальшим затвердженням ЦВЛК довідки ВЛК, свідоцтва про хворобу.

28. Медичний огляд осіб, які проводять верхолазні роботи (верхолази), проводиться один раз на 12 місяців, а осіб, які виконують роботи на висоті (працюють на висоті), кранівників баштових та автомобільних кранів, осіб, зайнятих на роботах з обслуговування діючих електроустановок (черговий персонал, який обслуговує діючі електроустановки з напругою 127 В і вище та проводить у них оперативні переключення; персонал, який виконує налагоджувальні, монтажні роботи та високовольтні випробування на цих електроустановках; персонал, який проводить роботи під напругою в електроустановках з напругою 127 В та вище), - один раз на 2 роки.

Особи, які призначаються на роботи на висоті, верхолазні роботи та пов'язані з підніманням на висоту, а також з обслуговування підйомних механізмів і установок та діючих електроустановок, проходять обстеження в обсязі, передбаченому наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246 "Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

У разі якщо ВЛК після амбулаторного обстеження не може прийняти остаточної постанови, вона направляє військовослужбовця на стаціонарне обстеження у заклад охорони здоров'я Держприкордонслужби з подальшим медичним оглядом його госпітальною ВЛК.

Дозволяється направляти військовослужбовців на обстеження в інші заклади охорони здоров’я із клопотанням про оформлення акта дослідження стану здоров'я (додаток 15).

Акт дослідження стану здоров'я після ознайомлення з ним особи, якій проводилося обстеження, надсилається до військової частини, з якої військовослужбовець був направлений на обстеження.

Після обстеження у військовому закладі охорони здоров’я військовослужбовець за направленням командира військової частини оглядається ВЛК цього закладу.

29. Направлення на медичний огляд ВЛК у інші заклади охорони здоров’я проводиться за погодженням з ЦВЛК з дозволу Адміністрації Держприкордонслужби.

30. Курсанти Національної академії Держприкордонслужби (крім випускного курсу), відраховані з навчання, проходять медичний огляд ВЛК за графою ІІ Розкладу хвороб.

31. Курсанти випускних курсів Національної академії Держприкордонслужби оглядаються за графою III Розкладу хвороб.

32. У воєнний час лікування військовослужбовців має бути закінчене у військовому закладі охорони здоров’я (солдатів, матросів, сержантів і старшин - у командах видужуючих).

За наявності медичних показань військовослужбовцям може бути надана відпустка за станом здоров'я на 30 календарних днів. За постановою ВЛК відпустка за станом здоров'я може бути продовжена на такий самий строк, а за відповідних медичних показань - повторно продовжена на 30 календарних днів. Постанова ВЛК про продовження відпустки за станом здоров'я записується в книгу протоколів засідань ВЛК та оформлюється довідкою ВЛК.

33. Військовослужбовці, які направляються на перепідготовку, підвищення кваліфікації, медичному огляду у ВЛК не підлягають.

34. Щодо військовослужбовців строкової військової служби, курсантів ВВНЗ, зріст яких 190 см і вище, ВЛК приймає постанову про надання їм додаткового харчування у межах половини передбаченої для них норми харчування на весь строк строкової служби, навчання у ВВНЗ (крім курсантів випускного курсу).

5. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців

1. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться гарнізонними (госпітальними) ВЛК з метою визначення за станом їх здоров'я:

необхідності у тривалому спеціалізованому лікуванні та/або медичному нагляді;

транспортабельності та необхідності переїзду через хворобу.

2. До членів сімей, які можуть направлятися на медичний огляд для визначення доцільності переміщення військовослужбовця, належать його (її) дружина (чоловік), їх неповнолітні діти, повнолітні діти - учні та студенти денної форми навчання навчальних закладів, які перебувають на утриманні військовослужбовця, та діти-інваліди I і II груп інвалідності, непрацездатні батьки військовослужбовця та його дружини (чоловіка), брати, сестри військовослужбовця і його дружини (чоловіка), які перебувають на його (її) утриманні.

3. На медичний огляд не направляються члени сімей:

військовослужбовців строкової служби;

військовослужбовців за контрактом з числа осіб рядового, сержантського складу;

військовослужбовців офіцерського складу, які досягли граничного віку перебування на військовій службі або подані до звільнення з військової служби.

4. Направлення на медичний огляд проводиться посадовими особами від начальника територіального органу Держприкордонслужби та вище.

У направленні повинна бути чітко зазначена мета огляду члена сім'ї військовослужбовця.

Разом із направленням у ВЛК подаються: висновок лікарсько-консультативної комісії (далі - ЛКК) або акт огляду медико-соціальної експертної комісії (далі - МСЕК), медична карта амбулаторного хворого.

5. Медичний огляд членів сімей військовослужбовців проводиться хірургом, терапевтом, невропатологом, окулістом, отоларингологом (жінок - також гінекологом). Лікарі інших спеціальностей залучаються згідно з медичними показаннями.

6. При визначенні питання про необхідність тривалого спеціалізованого лікування та/або медичного спостереження в закладі охорони здоров'я ВЛК виносить постанову про можливість надання спеціалізованої медичної допомоги члену сім'ї у тій місцевості, де військовослужбовець проходить службу або куди планується його переведення для подальшого проходження служби, на підставі звернення закладу охорони здоров’я.

7. Необхідність постійного стороннього догляду за членами сімей військовослужбовців визначається ЛКК закладу охорони здоров'я за місцем їх проживання.

8. Постанова ВЛК про наявність медичних показань для тривалого спеціалізованого лікування та/або медичного спостереження або виявлених медичних протипоказань для транспортування членів сімей військовослужбовців оформляється свідоцтвом про хворобу ВЛК у трьох примірниках, які підлягають затвердженню ЦВЛК.

За відсутності медичних показань для тривалого спеціалізованого лікування або тривалого медичного спостереження, виявлених медичних протипоказань для транспортування за висновком ЛКК постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка не потребує затвердження ЦВЛК.

6. Медичний огляд військовослужбовців плавскладу підрозділів морської охорони Держприкордонслужби, водолазів Держприкордонслужби

1. Медичний огляд водолазів, гідроакустиків та радіотелеграфістів надводних кораблів, а також кермових та операторів центрального поста керування кораблів та катерів на повітряній подушці для визначення придатності до роботи за військовою спеціальністю проводиться раз на 12 місяців.

2. Медичний огляд працівників суден забезпечення морської охорони Держприкордонслужби проводиться гарнізонною ВЛК, яка приймає рішення про придатність (непридатність) до роботи на суднах забезпечення відповідно до вимог Правил визначення придатності за станом здоров'я осіб для роботи на суднах, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 листопада 1996 року № 347, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 квітня 1997 року за № 108/1912.

3. За рішенням ВЛК "Протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає" допускаються до плавання особи, направлені для несення бойової служби або виконання службових завдань у складі екіпажу на кораблі, катери та судна Морської охорони Держприкордонслужби.

4. У разі виявлення при огляді ВЛК у військовослужбовців, направлених для несення бойової служби чи виконання службових завдань у складі екіпажу на кораблі, катери та судна Морської охорони Держприкордонслужби, захворювань, які передбачають за статтями Розкладу хвороб індивідуальну оцінку придатності до служби у плавскладі, ВЛК приймає постанову: "Протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає".

5. У разі визнання військовослужбовця за станом здоров’я непридатним до служби у плавскладі Держприкордонслужби ВЛК вирішує питання про придатність його до військової служби.

6. Позачерговий медичний огляд осіб, які проходять службу в плавскладі на надводних кораблях або направлених для несення бойової служби чи виконання службових завдань у складі екіпажу на кораблі, катери та судна Морської охорони Держприкордонслужби, військовослужбовців, які прибули з інших військових формувань, з ВВНЗ, а також прийнятим на військову службу із запасу проводиться за рішенням начальника відповідного органу Держприкордонслужби на підставі рапорту начальника служби (відділу, відділення) охорони здоров'я органу Держприкордонслужби або рекомендацій закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби.

7. Медичний огляд водолазів

1. Медичний огляд водолазів при визначенні придатності до виконання водолазних робіт проводиться госпітальними (гарнізонними) ВЛК із залученням лікаря-фізіолога як члена комісії за наявності таких документів:

направлення начальника органу Держприкордонслужби із зазначенням глибини занурення;

службова та медична характеристики;

паспорт здоров'я військовослужбовця;

особиста книжка водолаза.

У період підготовки до чергового медичного огляду водолазного складу начальник служби охорони здоров'я зобов'язаний:

підготувати паспорти здоров'я військовослужбовців-водолазів та перевірити наявність у них необхідних записів за минулий рік;

зробити антропометричні виміри водолазів;

дослідити реакції організму водолазів на навантаження із застосуванням функціональних проб;

організувати проведення рентгенологічних (флюорографія або рентгеноскопія органів грудної клітки), лабораторних (клінічний аналіз крові, сечі, калу) та ЕКГ-досліджень із застосуванням навантажувальних проб особам, яким більше 40 років, додатково - дослідження на цукор та ліпіди крові, вимірювання внутрішньоочного тиску;

підготувати на водолазів медичні характеристики, в яких узагальнюються матеріали спостереження за ними (звернення за медичною допомогою, усунення від занурень під воду за результатами медичних оглядів, даних функціональних проб).

2. Кожному водолазу, визнаному придатним до служби, ВЛК встановлюються граничні глибини водолазних робіт на наступний рік - 60 метрів, 20 метрів.

При встановленні конкретних глибин водолазних робіт визначальними показниками є: стан здоров'я водолаза, рівень його фізичного розвитку та тренованості, успішність професійної діяльності, а також профіль підготовки в навчальній частині.

3. Під час огляду випускників навчального центру за профілем водолаза дозволяється (з метою набуття досвіду та підвищення майстерності) надавати допуск до занурень на глибини, які перевищують максимальну глибину, що була досягнута при навчанні в навчальній частині.

Послідовне збільшення глибини занурень є суворо індивідуальним з урахуванням успішності виконання цими водолазами тренувальних завдань (робочих занурень).

4. У процесі занурень на різні глибини у деяких водолазів можуть виявитися слабкі адаптаційні можливості щодо роботи в умовах високих тисків газового середовища та несприятливі реакції організму на дію факторів глибоководного занурення (емоційна нестійкість, підвищена чутливість до гіпероксії, схильність до декомпресійної хвороби, до стійкого підвищення або пониження рівня артеріального тиску, неадекватно тривале відновлення функцій організму після занурень під воду за результатами функціональних проб тощо).

Залежно від виду порушень, які спостерігаються, ВЛК при черговому (позачерговому) огляді водолазів може обмежити їм максимальну граничну глибину занурень або тимчасово відсторонити від роботи за військовою спеціальністю.

5. Постанова ВЛК приймається після проведення обстеження та медичного огляду водолазів. Результати медичного огляду записуються в книгу протоколів засідань ВЛК, у паспорт здоров'я військовослужбовця та особисту книжку водолаза.

При переведенні водолаза до іншого органу Держприкордонслужби або направленні його на навчання начальник служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби зобов'язаний забезпечити пересилку всіх медичних документів водолаза до нового місця служби.

6. Максимальна глибина занурень під воду встановлюється на період до чергового (позачергового) медичного огляду водолаза та не повинна перевищуватись протягом усього визначеного періоду.

Встановлена ВЛК глибина занурень водолазів може бути перевищена з дозволу керівника пошукових та аварійно-рятувальних робіт і начальника органу морської охорони Держприкордонслужби при проведенні фактичних аварійно-рятувальних робіт.

7. Водолази, які своєчасно не пройшли медичний огляд і не мають в особистій книжці водолаза та паспорті здоров'я військовослужбовця записів про встановлену на поточний рік глибину занурень, до спусків під воду не допускаються.

8. У разі виявлення у водолаза захворювань, які перешкоджають водолазним роботам або коли важко остаточно визначити стан здоров'я водолаза, ВЛК направляє його на обстеження та лікування до закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби з подальшим оглядом госпітальною ВЛК для визнання придатності до служби водолазом та до військової служби.

У разі визнання його непридатним до служби водолазом постанова ВЛК записується у довідку ВЛК, яка направляється на розгляд та затвердження до ЦВЛК.

9. Водолази органів Держприкордонслужби відбираються з числа військовослужбовців, стан здоров'я та фізичний розвиток яких відповідає вимогам до стану здоров'я водолазів згідно з графою 1 таблиці "А" ТДВ.

10. У період проходження військової служби позаштатні водолази ВЛК не оглядаються, а проходять обстеження службою охорони здоров'я органу Держприкордонслужби із залученням лікарів госпіталів Держприкордонслужби у разі виявлення змін у стані здоров’я.

Висновок про допуск позаштатних водолазів до занурень під воду на глибину до 20 метрів дає лікар служби охорони здоров'я органу Держприкордонслужби.

Результати обстеження і висновки про допуск до занурень записуються в паспорти здоров'я військовослужбовців та особисті книжки водолазів.

Особи, які не пройшли обстеження, до занурень під воду не допускаються.

11. За підсумками медичного огляду штатного водолазного складу начальниками органів Держприкордонслужби видається наказ із встановленням для кожного водолаза граничної глибини занурень під воду на поточний рік.

8. Медичний огляд осіб, які призначаються (приймаються) на роботу, та тих, що працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності

1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які призначаються (приймаються) на роботу на відповідні посади, та тих, що працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) та відповідними графами таблиці "В" ТДВ з обов'язковою участю представників органів Держприкордонслужби, в яких вони проходять службу (працюють), та лікаря служби охорони здоров'я зазначених органів.

Військовослужбовці, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

2. Призначення військовослужбовців (прийняття працівників) на роботу з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності без попереднього медичного огляду забороняється.

3. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проводиться раз на 12 місяців. Відповідальним за своєчасне направлення зазначених осіб на медичний огляд є начальник органу Держприкордонслужби.

4. Начальник органу Держприкордонслужби не пізніше ніж у семиденний строк перед початком медичного огляду подає до відповідної ВЛК списки осіб, які підлягають огляду, із зазначенням мети огляду, тривалості професійного стажу роботи, а при роботі з ДІВ - даних індивідуального дозиметричного контролю.

Перед початком медичного огляду представник командування органу Держприкордонслужби ознайомлює членів ВЛК з умовами праці осіб, які підлягають медичному огляду, а представник служби охорони здоров'я доповідає ВЛК про результати медичного спостереження за станом здоров'я зазначених осіб у міжкомісійний період.

5. Особи, які своєчасно не пройшли з різних причин (відпустка, відрядження, хвороба тощо) медичний огляд, до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

6. Позачерговому огляду підлягають військовослужбовці (працівники), які скаржаться на стан здоров'я, тимчасово не допущені до роботи за станом здоров'я, повернулися з відпустки через хворобу, після перенесених захворювань, поранень, за якими ці особи згідно з графами ТДВ були визнані непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності.

7. На стаціонарне обстеження та медичний огляд госпітальною ВЛК направляються особи, які раніше визнавалися тимчасово непридатними до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, з повторним оглядом через 3-12 місяців (за винятком жінок, яким надавалась відпустка у зв'язку з вагітністю).

8. У разі підозри щодо наявності у військовослужбовця (працівника) професійного захворювання (отруєння), зумовленого дією ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, за запитом начальника закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби лікарем з гігієни праці санітарно-епідеміологічної служби складається санітарно-гігієнічна характеристика умов праці відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України від 13 грудня 2004 року № 614 "Про затвердження Порядку складання та вимоги до санітарно-гігієнічних характеристик умов праці", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 лютого 2005 року за № 260/10540, яка затверджується головним державним санітарним лікарем Держприкордонслужби (начальником санітарно-епідеміологічного загону Держприкордонслужби зони відповідальності).

9. У разі коли після стаціонарного обстеження військовослужбовців (працівників) передбачається прийняття постанови про їх непридатність (тимчасову або постійну) до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності у зв'язку з можливим впливом на здоров'я шкідливих речовин та несприятливих виробничих факторів, до участі в роботі ВЛК залучається лікар-радіолог або лікар-токсиколог.

10. При виявленні у військовослужбовця (працівника) декількох захворювань, які окремо не обмежують придатність до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, постанова про його придатність або непридатність до роботи приймається ВЛК індивідуально з урахуванням характеру захворювань та ступеня вираженості функціональних розладів.

11. Жінки з моменту встановлення вагітності та на період грудного годування дитини до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності не допускаються.

12. Особи, яких призначають (приймають) на роботу з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, проходять медичне обстеження в обсязі, передбаченому Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113 (далі - Порядок).

Особам, які призначаються (приймаються) на роботу з ДІВ, додатково визначається функція зовнішнього дихання.

13. Військовослужбовці, які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності та визнані непридатними до роботи за спеціальністю, але придатними до військової служби, підлягають після припинення роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності періодичним обстеженням та медичним оглядам у військових лікувальних закладах за місцем служби не рідше одного разу на 12 місяців.

Постанова ВЛК про придатність військовослужбовців (працівників) та про непридатність працівників до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає.

У разі коли військовослужбовець визнається непридатним до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, ВЛК додатково приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню ЦВЛК.

14. Перелік медичних протипоказань до роботи зі шкідливими та небезпечними факторами викладено в Порядку.

9. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Держприкордонслужби, які виїжджають за кордон

1. Медичний огляд військовослужбовців (працівників), які виїжджають за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу, проводиться за графами Розкладу хвороб залежно від військового звання (працівники - за графою III) і на підставі переліку медичних протипоказань для військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Державної прикордонної служби України, які виїздять за кордон у довгострокові відрядження та при поверненні їх з-за кордону за медичними показаннями (додаток 16) (далі - Перелік медичних протипоказань).

Медичний огляд членів сімей, які виїжджають за кордон для проживання разом із військовослужбовцями, проводиться на підставі Переліку медичних протипоказань.

2. Направлення на медичний огляд осіб, які виїжджають за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу, проводиться прямими начальниками від начальника (командира) органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, та вище або начальником кадрового підрозділу (від начальника відділу кадрів територіального управління та вище із зазначенням у направленні на медичний огляд рішення відповідного начальника).

У направленні зазначаються країна відрядження, строк відрядження і за можливості характер майбутньої служби (роботи).

До ВЛК з направленням подаються паспорт здоров'я військовослужбовця, медична карта амбулаторного хворого (на працівників та членів сімей), службова та медична характеристики (для військовослужбовців), виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (за наявності).

3. Медичний огляд військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Держприкордонслужби проводиться:

хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, гінекологом (жінок);

діти оглядаються педіатром;

лікарі інших спеціальностей до огляду залучаються за показаннями.

До початку медичного огляду проводяться рентгенологічне (флюорографічне) обстеження органів грудної клітки (дітям з 12 років), клінічні аналізи крові та сечі, аналіз крові на цукор, а військовослужбовцям (працівникам), крім того, визначаються група та резус-належність крові, антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), проводяться ЕКГ та за медичними показаннями інші дослідження.

4. Члени сімей (працівники) надають до ВЛК медичну довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, а на дітей - карту профілактичних щеплень за формою первинної облікової документації № 063/о "Карта профілактичних щеплень", затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я від 10 січня 2006 року № 1, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2006 року за № 688/12562, без зазначених документів медичний огляд не проводиться.

5. Військовослужбовці, у яких виявлені захворювання, що підпадають під дію статей Розкладу хвороб, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, визнаються непридатними до виїзду за кордон, за винятком осіб, у яких виявлені захворювання, що підпадають під дію статей 4-г, 23-в, 25-б, 28-в, 30-в, 31-в, 36-в, 39-в, 41-в, 42-в, 43-б, 46-в, 49-а, 50-а, 52-в, 53-в, 55-б, 57-в, 58-б, 60-в, 61-в, 62-в, 64-в, 67-в, 68-в, 69-б, 70-в, 71-в, 74-в, 75-в, 76-в, 77-в, 78-в, 79-в, 80-в, 83-а, 84-б Розкладу хвороб, за якими щодо військовослужбовців, що оглядаються за графою III Розкладу хвороб та виїжджають у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом, застосовують індивідуальну оцінку придатності до служби за кордоном.

6. При медичному огляді військовослужбовців (працівників), які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, одночасно з постановою ВЛК про відсутність медичних протипоказань до виїзду за кордон приймається постанова про придатність до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності.

7. Перед від'їздом за кордон у довгострокові закордонні відрядження, для навчання чи участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу військовослужбовцю (працівнику) проводиться повна санація ротової порожнини.

8. При виїзді до країн, перебування в яких пов'язане з високим ризиком інфекційних захворювань, обов'язково проводяться щеплення. При захворюваннях, які є протипоказаннями для проведення профілактичних щеплень проти карантинних інфекцій, приймається постанова ВЛК "Проходження військової служби (для працівників - роботи) за кордоном протипоказане".

9. При неефективному лікуванні військовослужбовців (працівників), які перебувають за кордоном у довгострокових закордонних відрядженнях чи приймають участь у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу або навчаються за кордоном, за умов прогресування чи частого загострення у них захворювань, коли виїзд із країни перебування визнається єдиним засобом збереження здоров'я цих осіб, питання про повернення з відрядження військовослужбовців (працівників) за станом здоров'я вирішується на підставі висновку консиліуму медичних спеціалістів Держприкордонслужби.

10. За результатами медичного огляду ВЛК приймає одну з таких постанов:

за відсутності протипоказань до проходження військової служби (роботи, проживання) - "За станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном немає";

за наявності протипоказань для військовослужбовців (працівників) - "На підставі статті _____ графи _____ Розкладу хвороб та Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для працівників - роботи) за кордоном протипоказане";

за наявності протипоказань для членів сімей - "На підставі пункту ____ Переліку медичних протипоказань проживання за кордоном протипоказане".

11. Постанови гарнізонних (госпітальних) ВЛК про відсутність або наявність медичних протипоказань для направлення за кордон військовослужбовців, призначених на посади військових радників, військових аташе, старших груп військових спеціалістів, разом з карткою обстеження та медичного огляду або медичною картою стаціонарного хворого, паспортом здоров’я військовослужбовця направляються на розгляд та затвердження до ЦВЛК.

12. Постанова ВЛК про відсутність за станом здоров'я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном оформляється довідкою ВЛК, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає (за винятком осіб, зазначених у пункті 11 цієї глави).

При встановленні у військовослужбовця медичних протипоказань до проходження військової служби за кордоном ВЛК одночасно приймає постанову про придатність його до військової служби, яка підлягає затвердженню ЦВЛК.

13. Постанова ВЛК про можливість виїзду оглянутого за кордон дійсна протягом 12 місяців з дня огляду, якщо протягом цього строку виїзд не відбувся або до виїзду незалежно від строку огляду у стані здоров'я оглянутого виникли зміни, огляд потрібно повторити.

Довідка ВЛК про відсутність протипоказань до проходження військової служби (роботи, проживання) за кордоном зберігається протягом 3 років у закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби, де проводився медичний огляд.

14. Військовослужбовці та члени їх сімей, працівники, які виїжджають за кордон у туристичні подорожі, проходять медичне обстеження у закладах охорони здоров’я за місцем служби (роботи, проживання), ВЛК не оглядаються.

10. Медичний огляд осіб, яких відбирають на військову службу за контрактом

1. Медичний огляд громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, яких відбирають на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби (далі - кандидати), проводиться гарнізонною ВЛК.

Направлення на медичний огляд громадян призовного віку, військовозобов'язаних підписується начальником окремого регіонального центру комплектування (далі - ОРЦК) або начальником органу Держприкордонслужби, в який оформляється кандидат.

Направлення на медичний огляд військовослужбовців строкової служби, військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, підписується начальником органу Держприкордонслужби, в якому вони проходять службу.

2. Перед проходженням медичного огляду всі кандидати заповнюють анкету кандидата на військову службу за контрактом, кандидата на навчання в ВВНЗ.

3. Для проходження медичного огляду кандидати надають до ВЛК документи згідно з переліком документів та результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК цивільних осіб, військовослужбовців інших відомств, яких відбирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України та на навчання в ВВНЗ.

4. На кожного кандидата заводиться картка медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України (додаток 17).

Кожний кандидат оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, а за медичними показаннями - лікарями інших спеціальностей.

З метою уточнення діагнозу захворювання кандидат за його згодою може бути направлений начальником ОРЦК, органу Держприкордонслужби на амбулаторне або стаціонарне медичне обстеження до закладу охорони здоров'я за місцем проживання.

У разі відмови кандидата від обстеження, а також якщо виявлено захворювання, що передбачає непридатність до військової служби за контрактом, подальший медичний огляд не проводиться, а ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби за контрактом ".

5. Військовозобов'язані, які були звільнені з військової служби за станом здоров'я, як кандидати для проходження військової служби за контрактом не розглядаються.

6. У разі коли під час амбулаторного обстеження неможливо остаточно визначити стан здоров'я кандидатів, вони направляються на стаціонарне обстеження до закладів охорони здоров'я Міністерства охорони здоров’я України.

Після обстеження кандидатів із числа військовослужбовців госпітальна ВЛК виносить постанову про придатність (непридатність) їх до військової служби за контрактом.

7. Медичний огляд кандидатів на військову службу за контрактом проводиться згідно зі статтями Розкладу хвороб (графи II - IV).

Після проведення медичного огляду ВЛК виносить постанову "Придатний (непридатний) до військової служби за контрактом за спеціальністю _____________ (зазначити спеціальність)".

У разі виявлення у кандидата захворювань, які передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, ВЛК приймає постанову про непридатність до військової служби за контрактом.

8. У разі відмови кандидата від обстеження, а також при виявленні захворювання, що перешкоджає проходженню служби за контрактом, ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби за контрактом".

9. Постанова ВЛК про придатність кандидата до військової служби за контрактом оформляється довідкою ВЛК у двох примірниках, яка затвердженню ЦВЛК не підлягає та дійсна протягом шести місяців з дня медичного огляду.

Перший примірник довідки ВЛК додається до особової справи кандидата на військову службу за контрактом, другий примірник залишається у гарнізонній (госпітальній) ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК.

11. Постанови ВЛК

1. Постанови ВЛК приймаються колегіально, більшістю голосів.

ВЛК при винесенні постанови оцінює висновки лікарів за результатами медичного огляду в закладі охорони здоров’я Держприкордонслужби, документи особи, які характеризують стан її здоров’я, з інших закладів охорони здоров’я (результати обстежень, висновки лікарів і спеціалістів тощо) за наявності, які є додатковими матеріалами для встановлення діагнозу.

У прийнятті постанови голова та члени ВЛК незалежні, у разі незгоди голови або членів комісії з думкою інших членів їх окрема думка заноситься до протоколу засідання ВЛК.

2. Постанови ВЛК згідно з цим Положенням розглядаються, затверджуються, контролюються та переглядаються ЦВЛК.

За рішенням ЦВЛК може бути проведений повторний або контрольний медичний огляд.

Постанови ВЛК інших військових формувань, які винесені стосовно військовослужбовців Держприкордонслужби, підлягають обов’язковому розгляду ЦВЛК Держприкордонслужби з прийняттям власної постанови.

3. При медичному огляді військовослужбовців та інших контингентів ВЛК приймаються постанови такого змісту:

1) придатний:

до військової служби;

до військової служби за контрактом;

до участі в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

до навчання у ВВНЗ ______ (вказати назву ВВНЗ);

до служби на надводних кораблях (при цьому постанова про придатність до військової служби не приймається);

до служби у плавскладі;

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до навчання в навчальному центрі за спеціальністю водолаза;

до служби водолазом на глибині до ___ метрів;

до навчання (служби) за спеціальністю _________________ (вказати спеціальність). Постанова приймається щодо військовослужбовців, які відбираються для навчання, проходження військової служби за окремими військовими спеціальностями, зазначеними у ТДВ;

2) непридатний:

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час (на воєнний час приймається постанова "Обмежено придатний до військової служби");

до військової служби за контрактом;

до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

до навчання у ВВНЗ;

до служби у плавскладі Держприкордонслужби, водолазом;

до навчання в навчальному центрі за спеціальністю "водолаз";

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до військової служби з повторним оглядом через 6-12 місяців (постанова приймається у воєнний час);

постанова про придатність (непридатність) до навчання (служби) за військовою спеціальністю, до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу згідно з вимогами ТДВ приймається за такою формою: "На підставі статті ____ графи _____ Розкладу хвороб та графи _____ Таблиці ___ додаткових вимог придатний (непридатний) до _________ (вказати)";

щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (обмежено придатними) до військової служби, інші постанови (до навчання у ВВНЗ, у навчальній частині) не приймаються;

щодо військовослужбовців, визнаних ВЛК непридатними (до служби за військовою спеціальністю, до навчання у ВВНЗ, у навчальній частині), одночасно приймається постанова про придатність до військової служби;

3) потребує:

звільнення від виконання службових обов'язків на ___ календарних днів з перебуванням в стаціонарі___________(вказати назву закладу охорони здоров’я органу Держприкордонслужби) (постанова приймається щодо курсантів Національної академії Держприкордонслужби і військовослужбовців строкової служби);

звільнення від виконання службових обов'язків на ___ календарних днів;

відпустки за станом здоров'я на ___ календарних днів;

звільнення від виконання службових обов'язків за станом здоров'я на строк, необхідний для оформлення звільнення, але не більше 30 календарних днів;

звільнення від походів з наступним оглядом через 3-6 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців плавскладу Держприкордонслужби);

лікування у ______ (вказати заклад охорони здоров’я та орієнтовний строк лікування);

стаціонарного обстеження з подальшим оглядом у _________ (вказати заклад охорони здоров’я);

направлення у батальйон (команду) видужуючих (постанова приймається на воєнний час);

переведення до ___ (вказати заклад охорони здоров’я (військовий або цивільний) та його дислокацію);

додаткового харчування в межах половини продовольчого пайка на весь термін строкової служби (навчання у ВВНЗ) (крім курсантів випускного курсу);

супроводжувача (вказати кількість);

проїзду ____ (вказати вид транспорту та категорію місць);

тривалого спеціалізованого лікування (постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

тривалого медичного спостереження (постанова приймається щодо членів сімей військовослужбовців);

4) обмежено придатний до військової служби:

постанова приймається щодо військовослужбовців одночасно з постановою ВЛК в індивідуальному порядку з урахуванням військової спеціальності, посади, віку, роботи, що фактично виконується, пристосованості до неї того, хто пройшов медичний огляд, у довільній формі зазначається, які види служби та роботи даній особі протипоказані;

особи, визнані обмежено придатними до військової служби, до служби у плавскладі, льотної роботи, роботи за окремими військово-обліковими спеціальностями згідно з таблицями А, Б, В ТДВ непридатні;

з метою медичної та соціальної реабілітації особи, звільнені з військової служби за станом здоров'я, за їх зверненнями проходять повторний медичний огляд госпітальними (гарнізонними) ВЛК, але не раніше ніж через 3 роки після прийняття постанови про обмежену придатність до військової служби;

5) тимчасово непридатний:

до здійснення парашутних стрибків, із повторним оглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до служби водолазом, із повторним оглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності, із повторним оглядом через 3-12 місяців (вказати строк);

до служби у плавскладі Держприкордонслужби, із повторним оглядом через 6 - 12 місяців (постанова приймається щодо військовослужбовців Морської охорони Держприкордонслужби);

6) у зв'язку з нетранспортабельністю переїзд до (вказати місцевість) ____________ протипоказаний (постанова приймається тільки щодо членів сімей військовослужбовців);

7) протипоказань до виходу в море на надводному кораблі немає (постанова приймається щодо осіб, відряджених на надводний корабель);

8) на підставі статті __ графи __ Розкладу хвороб та графи ___ Таблиці ___ додаткових вимог вихід у море на надводному кораблі протипоказаний (постанова приймається щодо осіб, відряджених на надводний корабель);

9) за станом здоров’я протипоказань до проходження військової служби (для членів сімей - проживання, для працівників - роботи) за кордоном немає;

10) на підставі статті __ графи __ Розкладу хвороб та Переліку медичних протипоказань проходження військової служби (для працівників - робота) за кордоном протипоказане;

11) на підставі пункту __ Переліку медичних протипоказань проживання за кордоном протипоказане.

4. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час";

"Обмежено придатний до військової служби".

5. За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку придатності або обмежену придатність до військової служби осіб, які пройшли медичний огляд за графами II, III, IV, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Обмежено придатний до військової служби";

"Придатний до військової служби".

6. За графами ТДВ, які передбачають індивідуальне визначення придатності до служби (роботи) за військовою спеціальністю, ВЛК приймає одну з таких постанов:

"Придатний до військової служби (роботи)";

"Тимчасово непридатний до військової служби (роботи)";

"Непридатний до служби (роботи)".

7. Постанови, які приймає ВЛК із встановлення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, наведені у главі 12 цього розділу.

8. При медичному огляді військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та пройшли медичний огляд за статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб, що передбачають індивідуальну оцінку непридатності до військової служби або обмежену придатність, ВЛК приймає постанову "Непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час".

12. Порядок встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців та колишніх військовослужбовців зі службою у Держприкордонслужбі

1. У разі коли під час медичного огляду військовослужбовців Держприкордонслужби встановлено діагноз, ВЛК встановлює причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у військовослужбовців Держприкордонслужби при медичному огляді визначають постійно діючі госпітальні (гарнізонні) ВЛК, у складних випадках - ЦВЛК.

3. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби та військових частин прикордонних військ СРСР та їх органів управління, дислокованих на території України, визначає ЦВЛК та оформлюється протоколом засідання ЦВЛК з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишнього військовослужбовця.

4. Постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв приймаються в таких формулюваннях:

1) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час захисту Батьківщини або виконання обов'язків військової служби під час служби у складі діючої армії та флоту в роки Великої Вітчизняної війни та війни з Японією (Другої світової війни), участі у бойових діях з розмінування боєприпасів часів Великої Вітчизняної війни (Другої світової війни), а також при безпосередній охороні державного кордону чи суверенних прав України в її виключній (морській) економічній зоні у складі прикордонного наряду, екіпажу корабля (катера), екіпажу літака (вертольота), або під час проведення оперативно-розшукових заходів, або здійснення самостійно чи в складі підрозділу відбиття збройного нападу чи вторгнення на територію України військових груп і злочинних угруповань;

2) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане за наявності обставин, передбачених частиною третьою статті 24 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу";

при ураженнях, зумовлених дією ДІВ, джерел ЕМП, ЛВ, мікроорганізмів I, II груп патогенності, а також токсичних речовин, які виникають у зв'язку з виконанням обов'язків військової служби, приймається постанова "Травма (зазначити фактор), ТАК, пов'язана з виконанням обов'язків військової служби";

3) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), одержане в результаті нещасного випадку, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно одержане за обставин, не пов'язаних з виконанням обов'язків військової служби, або одержане внаслідок вчинення цією особою правопорушення;

4) "Захворювання, поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при перебуванні в країнах, де велись бойові дії" - якщо захворювання виникло, поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане в період перебування в країнах, де велись бойові дії (Перелік держав і періодів бойових дій на їх території, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08 лютого 1994 року № 63 (із змінами)), і військовослужбовець визнаний учасником бойових дій;

зазначена постанова ВЛК приймається також, коли наявне захворювання за зазначений період служби досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі й тимчасової) до військової служби. Постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях, за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велись бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період участі в бойових діях;

5) "Захворювання, ТАК, пов'язане із захистом Батьківщини" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, що входять до складу діючої армії, або коли захворювання, яке виникло до цього, у період служби у військових частинах і установах, які входять до складу діючої армії, досягло такого розвитку, що обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби;

постанова ВЛК у такому формулюванні приймається щодо військовослужбовців, які брали участь у бойових діях, зазначених у абзаці другому пункту 4 цієї глави, а також тих, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і визнані учасниками бойових дій, за наявності медичних документів, виданих (складених) у зазначений період, які підтверджують факт виникнення (розвитку) захворювання в період перебування в діючій армії або у складі сил і засобів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

зазначена постанова ВЛК приймається також при хронічних повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з діючої армії, складу сил та засобів, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дозволяють віднести початок захворювання на період перебування в діючій армії або безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення;

6) "Захворювання (поранення, травма, каліцтво), ТАК, пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в період служби у військових частинах та установах, які не входять до складу діючої армії, або коли захворювання, що виникло до військової служби, у період служби досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності;

у такому самому формулюванні приймаються постанови ВЛК при медичному огляді військовослужбовців за результатами захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, одержаних ними в період проходження військової служби, коли документи про обставини їх одержання на момент медичного огляду відсутні;

7) "Захворювання, НІ, не пов'язане з проходженням військової служби" - якщо воно виникло в того, хто пройшов медичний огляд, до призову на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, прийняття на військову службу за контрактом (у тому числі захворювання, не діагностовані при призові (під час прийому на військову службу), але патогенетично їх розвиток почався до призову (до прийому) на військову службу) і військова служба не вплинула на вже наявне захворювання і придатність до військової служби;

постанова ВЛК в такому формулюванні приймається також за наслідками захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, якщо вони одержані до призову на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, прийняття на військову службу за контрактом і військова служба не вплинула на вже наявні наслідки захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва і придатність до військової служби;

8) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) отримане військовослужбовцем при виконанні миротворчих операцій Місії ООН на території інших держав, де велись бойові дії, і він визнаний учасником бойових дій;

9) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби під час участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій у складі Миротворчих Сил ООН на території інших держав, де велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій, за період служби у складі миротворчого персоналу досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності, та він визнаний учасником бойових дій;

постанова в такому формулюванні приймається при хронічних, повільно прогресуючих захворюваннях за наявності медичних документів, виданих у перші десять років після вибуття військовослужбовця з країни, де велися бойові дії, або пізніше, але за даними за зазначені десять років, якщо вони дають змогу віднести початок захворювання на період участі в бойових діях у складі Миротворчих Сил ООН;

10) "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби у складі Миротворчих Сил ООН" - якщо захворювання виникло у військовослужбовця при виконанні миротворчих операцій у складі Миротворчих Сил ООН на території інших держав, де не велись бойові дії, або захворювання, що виникло до виконання миротворчих операцій у складі Миротворчих Сил ООН, за період служби у складі миротворчого персоналу досягло такого розвитку, який обмежує придатність або призводить до непридатності (у тому числі тимчасової) до військової служби, служби з військової спеціальності;

11) "Поранення (травма, контузія, каліцтво), ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу" - якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) одержане під час виконання обов'язків військової служби у складі миротворчого персоналу.

5. При встановленні причинного зв'язку захворювань військовослужбовців з аварією на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, учасників ядерних випробувань і випробувань ядерної зброї та тих, що брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань, постанови ВЛК приймаються за обов'язкової наявності посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи) відповідної категорії у таких формулюваннях:

1) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС" - якщо захворювання виникли у період ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності чи смерті у строки, передбачені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 травня 1997 року № 150 "Про затвердження нормативних актів щодо хвороб, при яких може бути встановлений причинний зв'язок з дією іонізуючого випромінення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 вересня 1997 року за № 448/2252 (далі - наказ МОЗ України від 17 травня 1997 року № 150), і військовослужбовець (колишній військовослужбовець) має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

2) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації аварії на ядерному об'єкті" - якщо військовослужбовець (колишній військовослужбовець) брав участь у ліквідації аварії на ядерних об'єктах (АЕС, ядерних енергетичних установках, ядерних реакторах тощо), крім аварії на Чорнобильській АЕС, внаслідок чого в нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ від 17 травня 1997 року № 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

3) "Захворювання, ТАК, пов'язане з виконанням обов'язків військової служби при випробуванні ядерної зброї" - якщо військовослужбовець (колишній військовослужбовець) брав участь у випробуванні ядерної зброї, бойових радіоактивних речовин, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, внаслідок чого у нього виникли захворювання у строки, передбачені наказом МОЗ від 17 травня 1997 року № 150, і має посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

у такому самому формулюванні приймаються постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювань у осіб, які брали участь у складанні ядерних боєприпасів і здійснювали на них регламентні роботи для проведення відповідних випробувань і військових навчань;

4) "Захворювання, ТАК, пов'язане з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби" - якщо захворювання військовослужбовця, визнаного потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби в зонах підвищеного радіаційного забруднення та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, які визначаються Кабінетом Міністрів України, виникли у період проходження військової служби в зазначених зонах, загострились або ускладнились, призвели до інвалідності або смерті у строки, передбачені наказом МОЗ від 17 травня 1997 року № 150.

6. Постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва приймається з урахуванням висновку, зазначеному у формах Нвс-5, Нвс-1, НПвс.

У разі якщо поранення (травма, контузія, каліцтво) особи настало в період до прийняття цього Положення, постанова ВЛК про причинний зв'язок приймається з урахуванням висновку, зазначеного у документах, які діяли на час отримання цією особою поранення, травми, контузії, каліцтва.

Номер та дата актів розслідування нещасного випадку, що стався, або довідки про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), на підставі яких встановлено причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва, обов’язково зазначаються у свідоцтві про хворобу, довідці ВЛК та в книзі протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

7. При медичному огляді колишніх військовослужбовців, які одержали поранення, травму, контузію, каліцтво до набрання чинності Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 04 січня 1994 року № 2, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386, і не мають довідки про обставини поранення, травми, контузії, каліцтва, виданої військовою частиною, ВЛК можуть бути прийняті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення, травми, контузії, каліцтва: записи про первинне звернення по медичну допомогу із зазначенням обставин одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, витяг з медичної карти стаціонарного хворого, матеріали службового розслідування, дізнання, досудового слідства за фактом поранення, травми, контузії, каліцтва та інші медичні або військово-облікові документи.

Показання свідків не є підставою для встановлення у військовослужбовців (колишніх військовослужбовців) факту перенесеного захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

8. Визначення причинного зв'язку захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, що призвело до смерті військовослужбовця, колишнього військовослужбовця, проводиться ЦВЛК.

При винесенні постанови про причинний зв’язок поранення, травми, контузії, каліцтва, що призвело до смерті військовослужбовця, які виникли до 10 травня 2006 року, при відсутності довідки про обставини травми можуть бути взяті до уваги достовірні документи про причини і обставини одержання військовослужбовцем поранення, контузії, каліцтва: матеріали службового розслідування, дізнання або досудового розслідування, матеріли судового, кримінального або адміністративного провадження та/або інші документи.

9. Медичний огляд військовозобов'язаних, які одержали поранення, травму, контузію, каліцтво під час зборів, проводиться після закінчення лікування незалежно від того, обмежують чи не обмежують його наслідки придатність до військової служби або проходження зборів, з винесенням постанови ВЛК про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва.

10. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців, які пройшли медичний огляд раніше у ВЛК розформованих прикордонних округів, напрямів, визначає (переглядає) ЦВЛК.

11. У разі відсутності у свідоцтві про хворобу або довідках ВЛК колишніх військовослужбовців постанов ВЛК про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, неналежного їх оформлення або незгоди з постановою, а також у разі наявності в документах записів про звільнення з Держприкордонслужби (Прикордонних військ України) через хворобу чи за станом здоров’я ЦВЛК розглядає зазначені документи, направлені військовим комісаріатом.

За наявності підстав для зміни (перегляду) постанови ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, зазначених у свідоцтві про хворобу або довідці ВЛК, постанова ВЛК у разі прийняття нової постанови підлягає скасуванню (відміні).

Постанова ЦВЛК оформляється протоколом засідання щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

12. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва надсилається в органи соціального захисту і до військового комісаріату (територіального органу пенсійного фонду) за місцем проживання колишнього військовослужбовця Держприкордонслужби (Прикордонних військ України). Якщо питання про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва розглядається за скаргою, заявою колишнього військовослужбовця, ЦВЛК повідомляє його про своє рішення, а якщо прийнято постанову ВЛК - надсилає або видає заявнику.

13. У разі коли у військово-облікових, військово-медичних документах колишнього військовослужбовця не зазначений діагноз, але наведена стаття Розкладу хвороб, який був чинним на момент медичного огляду колишнього військовослужбовця, ЦВЛК у своїй постанові наводить назви хвороб, які передбачалися цією статтею, і виносить постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва.

14. Якщо у свідоцтві про хворобу або довідці ВЛК, складених на військовослужбовця (осіб, звільнених з військової служби), зазначені захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, одержані (що виникли) за різних обставин, ВЛК приймає постанову про їх причинний зв'язок окремо.

15. Якщо в документі, за яким ВЛК раніше прийняла постанову про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва діагноз сформульовано неточно, ВЛК у своїй постанові наводить діагноз, не змінюючи його формулювання, і називає уточнений діагноз захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, за яким прийнято постанову на цей час.

16. Якщо свідоцтво про хворобу не збереглося, підставою для прийняття постанови про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва є записи в документах (медична карта стаціонарного хворого, довідка архіву, медична довідка, медична, червоноармійська або службова книжка, прохідне свідоцтво, особова справа, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток, витяг із документів військової частини, матеріалів службового розслідування, дізнання, досудового слідства або суду).

17. ВЛК може приймати постанову про зв'язок наслідків черепно-мозкової травми (контузії) з перебуванням на фронті, виконанням обов'язків військової служби на підставі записів у військово-медичних документах, у яких є згадки про поранення голови, шиї або про одночасно одержані множинні осколкові поранення (двома і більше осколками) будь-якої локалізації.

18. Якщо у військово-медичних документах, складених у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у період проходження військової служби, є згадки про захворювання, поранення, травму, контузію, каліцтво або в цих самих документах зазначені тільки окремі симптоми захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, то ВЛК правомірна вирішувати питання їх причинного зв'язку і прийняття відповідної постанови.

19. ЦВЛК встановлює причинний зв’язок поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців - учасників бойових дій у роки Великої Вітчизняної війни, в інші періоди ведення бойових дій, у тому числі при проходженні військової служби в країнах, де велися бойові дії, а також у колишніх військовополонених у разі відсутності даних про їх медичний огляд ВЛК з цього приводу в період військової служби та за наявності тілесних ушкоджень (відсутність кінцівки, дефекти кісток черепа, рубці після поранень, наявність чужорідних тіл) незалежно від причини звільнення в запас (відставку) і ступеня придатності до військової служби у теперішній час на підставі:

посвідчення учасника бойових дій;

висновку судово-медичного експерта або акта судово-медичного дослідження;

довідки про проходження військової служби (витягу з послужного списку особової справи колишнього військовослужбовця);

результатів обстеження у закладі охорони здоров’я (виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного ) хворого) (за наявності);

медичної книжки (за наявності);

медичної карти амбулаторного хворого (за наявності).

20. Розшук архівних документів, необхідних для вирішення питання про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв, проводиться військовими комісаріатами за зверненнями колишніх військовослужбовців.

ЦВЛК проводить розшук додаткових документів та надає консультації з питань визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби.

21. Постанова про одержання оглянутим ВЛК травми (каліцтва) внаслідок уражень, зумовлених впливом РР, ДІВ, джерел ЕМП, ЛВ та мікроорганізмів I, II груп патогенності у мирний час, приймається ВЛК на підставі санітарно-гігієнічної характеристики умов праці.

У разі гострого отруєння токсичними речовинами та в аварійних ситуаціях на ДІВ, що завдали шкоди здоров'ю оглянутого, начальником органу Держприкордонслужби, де сталося отруєння, аварія, до ВЛК надаються акти за формами Нвс-5, Нвс-1, НПвс.

Форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс, довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), що видаються військовослужбовцю, зберігаються в медичній карті стаціонарного хворого або у справах ВЛК, яка прийняла постанову про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва.

22. При вирішенні питання про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва, отриманого військовослужбовцем до набрання чинності Положенням про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністра оборони України від 04 січня 1994 року № 2, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 липня 1994 року за № 177/386, ВЛК може брати до уваги такі документи про причини та обставини поранення: службову та медичну характеристики, витяг із книги обліку хворих в амбулаторії при первинному зверненні за медичною допомогою, матеріали службового розслідування, дізнання або досудового слідства, атестації, довідку закладу охорони здоров'я, медичну карту стаціонарного хворого або витяг з неї, свідоцтво про хворобу, запис лікаря військової частини, лікаря закладу охорони здоров'я у медичній книжці військовослужбовця про первинне звернення за медичною допомогою, довідку архівної установи. У воєнний час постанова ВЛК про причинний зв'язок поранення приймається на підставі картки передового району, а також документів, указаних у цьому пункті.

Якщо довідка командира військової частини (начальника органу Держприкордонслужби) або інші документи, що підтверджують обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва, на момент медичного огляду військовослужбовця відсутні, ВЛК приймає постанову про причинний зв'язок поранення, травми, контузії, каліцтва з таким формулюванням: "Захворювання, ТАК, пов'язане з проходженням військової служби".

23. При медичному огляді військовослужбовців, у яких, крім захворювань, є наслідки поранення, травми, контузії, каліцтва, постанова про їх причинний зв'язок ВЛК приймається окремо згідно з пунктами 6, 7 цієї глави.

24. Якщо у військовослужбовця виявлено декілька захворювань, або поранень, або їх наслідків, що виникли (одержані) за різних обставин, то постанова про їх причинний зв'язок приймається ВЛК окремо залежно від обставин виникнення (одержання).

25. При медичному огляді військовослужбовців, щодо яких ведеться дізнання, досудове слідство, та військовослужбовців, які за вироком суду засуджені до тримання у дисциплінарному батальйоні, на гауптвахтах, у разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв ВЛК встановлюють на загальних підставах.

26. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва поряд з іншими постановами записується в медичну карту стаціонарного хворого, книгу протоколів засідань ВЛК, свідоцтво про хворобу або довідку ВЛК, паспорт здоров’я військовослужбовця з обов'язковим посиланням на документ, який підтверджує обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва.

27. Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, які призвели до смерті військовослужбовця, і причину смерті приймається за одним із формулювань, зазначених у пунктах 4, 5 цієї глави.

28. При зверненні до ЦВЛК військових комісаріатів (територіальних органів пенсійного фонду) з питань причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби ЦВЛК розглядає:

довідку про проходження військової служби (витяг із послужного списку особової справи колишнього військовослужбовця) із зазначенням повного найменування військової частини (органу Держприкордонслужби) та її підпорядкованості, строку служби в ній і перебування у діючій армії, строку участі у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, випробуваннях ядерної зброї, проходження військової служби на забруднених територіях внаслідок Чорнобильської катастрофи, виконання регламентних робіт на ядерних боєприпасах, часу і причини звільнення з військової служби;

військово-медичні та військово-облікові документи, які підтверджують факт медичного огляду ВЛК колишнього військовослужбовця у період проходження ним військової служби, оригінал свідоцтва про хворобу або довідку ВЛК (або їх копії), довідки з архівів про перебування в закладах охорони здоров'я, про медичний огляд ВЛК, медичну книжку військовослужбовця, книжку червоноармійця, прохідне свідоцтво, витяг із наказу по частині про звільнення, свідоцтво про звільнення від військового обов'язку, військовий квиток тощо;

інші документи, які є в наявності у військовому комісаріаті або у колишнього військовослужбовця, що прямо чи опосередковано підтверджують військову службу, перебування на лікуванні, медичному огляді у ВЛК;

військові документи, які підтверджують факт поранення, травми, контузії, каліцтва, витяги із наказів по частині, бойові, службові характеристики, атестації, нагородні листи;

медичні справи на інвалідність (акти медичного огляду) із МСЕК, пенсійні справи, особові (пенсійні) справи офіцерів, прапорщиків, мічманів, жінок-військовослужбовців, які перебувають у запасі або у відставці;

дані про захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва за матеріалами спецперевірки після звільнення з полону;

за підсумками розгляду документів ЦВЛК виносить постанову про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв.

29. Медичний огляд і встановлення причинного зв'язку захворювань у військовослужбовців, колишніх військовослужбовців, які мають статус учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або статус потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи, проводиться тільки після стаціонарного обстеження в закладах охорони здоров'я.

Рішення про причинний зв'язок захворювань у військовослужбовців ВЛК приймають відповідно до наказу МОЗ від 17 травня 1997 року № 150.

Питання причинного зв'язку захворювань у колишніх військовослужбовців (військовозобов'язаних, призваних на збори з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), які брали участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та інших ядерних об'єктах, випробуванні ядерної зброї, складанні ядерних зарядів і здійснювали на них регламентні роботи, покладається на ЦВЛК.

Перелік документів, які підлягають розгляду ВЛК для встановлення причинного зв'язку захворювань з виконанням обов'язків військової служби з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, на ядерному об'єкті, при випробуваннях ядерної зброї, з наслідками Чорнобильської катастрофи в період проходження військової служби:

направлення на медичний огляд, видане начальником органу Держприкордонслужби (для військовослужбовця);

заява від громадянина або направлення із військового комісаріату (для колишніх військовослужбовців);

посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, посвідчення потерпілого внаслідок Чорнобильської катастрофи;

паспорт здоров’я військовослужбовця (медична книжка військовослужбовця);

медична карта амбулаторного хворого;

виписки із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого у доаварійний та післяаварійний періоди;

довідка про тривалість роботи у зоні аварії та отриману дозу опромінення (для військовослужбовців, які брали участь у випробуваннях ядерної зброї, - довідка про перебування у зоні випробування), яка надається військовослужбовцям начальниками органів (установ) Держприкордонслужби (або кадровими органами), на колишніх військовослужбовців - військовими комісарами;

довідки, наведені у додатках 3-7 до Порядку видачі посвідчень особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 січня 1997 року № 51 (за наявності).

Постанова ВЛК про причинний зв'язок захворювань оформляється:

на військовослужбовців - свідоцтвом про хворобу (довідкою ВЛК), яке (яка) підлягає затвердженню ЦВЛК;

на колишніх військовослужбовців - протоколом засідання ВЛК щодо встановлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв;

у складних випадках за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби розгляд постанов ВЛК про причинний зв'язок захворювань проводиться ЦВЛК за участю медичних спеціалістів Адміністрації Держприкордонслужби, Центральної міжвідомчої експертної комісії по встановленню причинного зв'язку хвороб, інвалідності і смерті з дією іонізуючого випромінювання та інших шкідливих чинників внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та інших фахівців (за згодою).

30. Розшук архівних документів про перебування колишніх військовослужбовців на лікуванні у закладах охорони здоров’я, у полоні, про проходження військової служби, про участь у бойових діях, у ліквідації аварій на ядерних об'єктах, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї та випробуваннях ядерної зброї, у регламентних роботах з ядерними боєприпасами для проведення відповідних випробувань і військових навчань проводиться військовими комісаріатами за зверненнями колишніх військовослужбовців.

13. Оформлення постанов ВЛК

1. Дані про тих, хто пройшов медичний огляд (прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, військове звання, найменування органу Держприкордонслужби, місяць та рік призову (прийняття) на військову службу тощо), діагноз та постанова ВЛК про ступінь придатності до військової служби та про причинний зв'язок записуються у книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

Діагноз та постанови ВЛК записуються:

на військовослужбовців - у паспорт здоров'я військовослужбовця, свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК);

на кандидатів на навчання у ВВНЗ з числа осіб цивільної молоді - у картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ;

на кандидатів на навчання у ВВНЗ з числа військовослужбовців - у картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ та в паспорт здоров'я військовослужбовця;

на кандидатів на військову службу за контрактом - у картку медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України, довідку ВЛК;

на членів сімей військовослужбовців - у довідку ВЛК або свідоцтво про хворобу;

на працівників Держприкордонслужби - у довідку ВЛК, а на тих, які працюють з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ та мікроорганізмами I, II груп патогенності, - у медичну карту амбулаторного хворого.

При медичному огляді осіб, які перебувають на стаціонарному обстеженні та лікуванні, подання на ВЛК та її постанова записуються до медичної карти стаціонарного хворого, яка підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії в день засідання (при виписці особи із закладу охорони здоров'я постанова ВЛК після її затвердження записується також у виписний епікриз). Подання на ВЛК повинно мати дані, необхідні для заповнення всіх граф книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК), довідки ВЛК або свідоцтва про хворобу.

2. Книга протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) ведеться у всіх ВЛК секретарями цих комісій.

Протоколи засідань ВЛК підписуються головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем комісії в день засідання.

Один примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) зберігається у ВЛК як додаток до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК). Дата та зміст постанови ЦВЛК записуються у ВЛК в книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК), у додаток до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) (свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК), а в медичну карту стаціонарного хворого - після розгляду та затвердження в ЦВЛК.

ЦВЛК веде книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) тільки на осіб, які пройшли медичний огляд безпосередньо в цій комісії, та алфавітний облік розглянутих протягом року свідоцтв про хворобу (довідок ВЛК).

У ЦВЛК протоколом є також бланк свідоцтва про хворобу, довідки ВЛК, надіслані для затвердження (контролю) або перегляду постанов ВЛК, коли текст остаточної постанови ВЛК підписується головою, членами комісії (не менше двох), які брали участь у засіданні, та секретарем.

Особлива думка голови або членів комісії записується на примірнику свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) або на окремому аркуші, який додається до цього свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК), про що в обов'язковому порядку зазначається в свідоцтві про хворобу (довідці ВЛК).

3. Постанови ВЛК, які не підлягають затвердженню (контролю) ЦВЛК, оформляються в день медичного огляду та надсилаються до органу Держприкордонслужби.

Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) із постановою ВЛК, які підлягають затвердженню (контролю) ЦВЛК, та з доданими до них медичною картою стаціонарного хворого, результатами досліджень, паспортом здоров’я військовослужбовця, іншими документами, на підставі яких винесено рішення, надсилаються на затвердження (контроль) ЦВЛК не пізніше 5-денного строку після медичного огляду.

Свідоцтво про хворобу, довідка ВЛК із затвердженою постановою не пізніше ніж через два дні після їх затвердження та одержання із ЦВЛК надсилаються начальнику органу Держприкордонслужби за місцем служби військовослужбовця, що пройшов медичний огляд, або начальнику, який направив його на медичний огляд, чи видаються уповноваженим представникам органів Держприкордонслужби.

Видача копій свідоцтв про хворобу до їх розгляду та затвердження ЦВЛК категорично забороняється.

Постанови ВЛК стосовно військовослужбовців Держприкордонслужби, винесені ВЛК закладів охорони здоров’я інших відомств, направляються для розгляду та прийняття рішення до ЦВЛК органами Держприкордонслужби, де військовослужбовці проходять військову службу.

4. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними:

до військової служби з виключенням з військового обліку;

до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

до роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

до служби за військовою спеціальністю.

5. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на всіх військовослужбовців, визнаних обмежено придатними до військової служби.

6. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на військовослужбовців плаваючого складу Держприкордонслужби, визнаних непридатними до:

служби у плавскладі;

служби водолазами.

7. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на курсантів ВВНЗ, визнаних непридатними до подальшого навчання.

8. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на військовослужбовців, у яких виявлені медичні протипоказання до проходження військової служби за кордоном.

9. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на членів сімей військовослужбовців, у яких виявлені медичні показання до тривалого спеціалізованого лікування (медичного спостереження) або медичні протипоказання до транспортування.

10. Свідоцтво про хворобу в мирний час складається на колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, коли медичний огляд проведено відповідно до пункту 2 глави 2 цього розділу і вони визнані:

непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку;

непридатними до військової служби в мирний час, обмежено придатними у воєнний час;

обмежено придатними до військової служби.

11. У всіх інших випадках у мирний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

12. Свідоцтво про хворобу у воєнний час складається:

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби, з виключенням з військового обліку;

на всіх військовослужбовців, визнаних непридатними до військової служби з повторним оглядом через 6 - 12 місяців;

у всіх інших випадках у воєнний час постанова ВЛК оформляється довідкою ВЛК.

У воєнний час довідка ВЛК на контроль у ЦВЛК не надсилається.

13. Свідоцтво про хворобу підлягає розгляду, а постанова ВЛК - затвердженню в ЦВЛК у мирний та воєнний час.

14. Постанова ВЛК про придатність військовослужбовця до військової служби оформлюється довідкою ВЛК і затвердженню ЦВЛК не підлягає.

15. Свідоцтво про хворобу на військовослужбовців та членів їх сімей у мирний час складається та подається до ЦВЛК на розгляд і затвердження у чотирьох примірниках:

перший примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на всі категорії оглянутих зберігається у ЦВЛК протягом п'яти років з подальшим здаванням у Центральний архів Держприкордонслужби;

другий та третій примірники свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, долучаються до їх особових справ;

четвертий примірник свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) на військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, видається військовослужбовцю начальником органу Держприкордонслужби для проходження МСЕК.

16. У воєнний час свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) на всіх оглянутих осіб складається у двох примірниках.

17. Свідоцтво про хворобу (довідка ВЛК) з незатвердженою ЦВЛК постановою повертається до госпітальної (гарнізонної) ВЛК, яка склала його, з викладенням у постанові ЦВЛК причин незатвердження та необхідними рекомендаціями.

18. Постанова ВЛК про ступінь придатності військовослужбовця до військової служби чинна протягом 12 місяців з моменту проведення медичного огляду.

Постанови ВЛК щодо військовослужбовців, які визнані непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку або непридатними до військової служби у мирний час, обмежено придатними у воєнний час, повинні бути реалізовані у місячний строк після надходження висновку ВЛК до органу Держприкордонслужби, у якому вони проходять військову службу. Військовослужбовці, які визнані обмежено придатними до військової служби, можуть бути залишені на військовій службі відповідно до Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України, затвердженого Указом Президента України від 29 грудня 2009 року № 1115.

Якщо постанова ВЛК не реалізована та в стані здоров'я оглянутого незалежно від строку за його заявою або висновками лікарів закладів охорони здоров'я виникли зміни, проводиться повторний медичний огляд.

Постанова ВЛК про потребу військовослужбовця у звільненні від службових обов'язків або у відпустці за станом здоров'я повинна бути реалізована негайно.

19. Якщо до завершення 12-місячного строку після медичного огляду госпітальною (гарнізонною) ВЛК у результаті медичного огляду ВЛК винесена інша постанова про ступінь придатності до військової служби, ЦВЛК своєю постановою, затверджуючи останню постанову госпітальної (гарнізонної) ВЛК, одночасно відміняє попередню.

20. У разі втрати військовослужбовцем (колишнім військовослужбовцем) свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) у перші п'ять років після проходження ВЛК за запитом військового комісара, органів соціального забезпечення, начальника органу Держприкордонслужби або кадрових органів госпітальною (гарнізонною) ВЛК за узгодженням із ЦВЛК видається копія зазначених документів в одному примірнику.

21. Якщо з моменту медичного огляду пройшло більше п'яти років, копію свідоцтва про хворобу (довідки ВЛК) видає центральний архів Держприкордонслужби.

IV. Порядок медичного огляду льотного складу авіації та авіаційного персоналу Держприкордонслужби

1. Загальні положення

1. До льотного складу авіації Держприкордонслужби належать:

льотчики;

штурмани;

інші члени льотних екіпажів.

2. До авіаційного персоналу (далі - АП) Держприкордонслужби належать:

парашутисти;

особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна;

особи із числа керівників польотів на аеродромі, їхні помічники, керівники ближньої та дальньої зон, зони посадки, черговий штурман та черговий з прийому та випуску, керівники польотів в аеродромній зоні, на майданчику цільового призначення (далі - оператори УПР).

2. Медичний огляд льотного складу авіації та АП Держприкордонслужби

1. Медичний огляд льотного складу авіації та АП Держприкордонслужби проводиться відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Медичний огляд льотного складу та АП Держприкордонслужби проводиться постійно діючими лікарсько-льотними комісіями (далі - ЛЛК), які створюються в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби:

у Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби - гарнізонною та госпітальною ЛЛК;

у Клінічному госпіталі Держприкордонслужби - гарнізонною ЛЛК.

3. Стаціонарне медичне обстеження та медичний огляд госпітальною ЛЛК проводяться у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, які мають у штаті відділення медичного огляду ЛЛК.

4. Постанови ЛЛК затверджуються і контролюються згідно з таблицею:

ВЛК, що винесла постанову

Категорії осіб, щодо яких винесено постанову

Результати медичного огляду

Затверджує постанову

Здійснює контроль

Госпітальна ЛЛК

Льотний склад, оператори УПР, парашутисти, особи, які беруть участь у виконанні польотних завдань на борту повітряного судна

1. Непридатний до льотної роботи

ЦВЛК

ЦВЛК

2. Обмежено придатний до льотної роботи (при первинному обмеженні)

ЦВЛК

ЦВЛК

3. При поновленні на льотну роботу

ЦВЛК

ЦВЛК

4. При знятті раніше винесеного обмеження в льотній роботі

ЦВЛК

ЦВЛК

5. Надати відпустку за станом здоров’я строком на 30, 45 календарних днів із подальшим медичним оглядом

Затвердженню не підлягає

ЦВЛК

6. Надати звільнення від польотів з виконанням інших обов’язків військової служби строком на 30, 45 календарних днів з подальшим медичним оглядом

Затвердженню не підлягає

ЦВЛК

3. Медичний контроль за станом здоров'я льотного складу в міжкомісійний період

1. Медичний контроль за станом здоров'я льотного складу в міжкомісійний період проводиться відповідно до вимог Правил медичного забезпечення польотів державної авіації України, затверджених наказом Міністра оборони України від 30 вересня 2015 року № 519, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 жовтня 2015 року за № 1287/27732.

2. Методичне керівництво роботою начальника служби охорони здоров'я авіаційної частини (органу) Держприкордонслужби з питань проведення медичного огляду, вивчення причин захворюваності та дискваліфікації льотного складу, вивчення особливостей умов праці, побуту, відпочинку та харчування льотного складу та АП, розроблення заходів щодо збереження їхнього здоров'я та підвищення працездатності в міжкомісійний період здійснюють начальник служби охорони здоров'я - авіаційний лікар авіаційного управління Адміністрації Держприкордонслужби та фахівці ЦВЛК.

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу МВС

В.Є. Боднар

{Положення в редакції Наказу Адміністрації Державної прикордонної служби № 450 від 14.06.2012; Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 1
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 3 глави 1 розділу ІІ)

СВІДОЦТВО
про хворобу

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 2
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 3 глави 1 розділу ІІ)

ДОВІДКА
військово-лікарської комісії

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 3
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 3 глави 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 4
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 1 глави 4 розділу ІІ)

КНИГА
протоколів засідань ВЛК (ЛЛК)
______________________________________________
(назва комісії)

№ з/п

Дата засідання ВЛК

Прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, військове звання, орган Державної прикордонної служби, яким РВК і коли призваний

Ким направлений на ВЛК, № та дата направлення, № історії хвороби, відділення

Діагноз. Причинний зв’язок

Постанова ВЛК

Постанова штатної ВЛК, дата

1

2

3

4

5

6

7
{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 5
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 4 глави 1 розділу ІІІ)

РОЗКЛАД
хвороб, станів, фізичних вад та пояснення щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 6
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 4 глави 1 розділу ІІІ)

ТАБЛИЦІ
додаткових вимог до стану здоров’я

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 7
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 14 глави 1 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
лікарських засобів, виробів медичного призначення та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду ВЛК

1. Вироби медичного призначення:

кабінет антропометрії: ваги медичні - 1 шт., динамометр ручний (плоскопружинний) - 2 шт., динамометр становий - 1 шт., стрічка вимірювальна з поділами на сантиметри - 1 шт., пінцет анатомічний довжиною 15 см - 1 шт., ростомір - 1 шт., спірометр - 1 шт., скло збільшувальне (лупа) 1 х 3 - 1 шт., прилад для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., стерилізатор повітряний - 1 шт., шприци одноразові 5,0 мл - 50 шт.;

кабінет терапевта: стетофонендоскоп - 1 шт., прилад для вимірювання артеріального тиску - 1 шт., термометр медичний - 10 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 50 шт., лоток ниркоподібний емальований - 2 шт;

кабінет хірурга: стетофонендоскоп - 1 шт., кутомір - 1 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт.;

кабінет невропатолога: молоточок неврологічний - 1 комплект, шпатель для язика прямий двобічний - 5 шт., стрічка вимірювальна - 1 шт., лоток ниркоподібний - 1 шт;

кабінет психіатра: молоточок неврологічний - 1 комплект;

кабінет отоларинголога: балон для продування вух (130 мл з наконечником) - 1 шт., крісло Барані - 1 шт., альфактометр для визначення гостроти нюху - 1 шт., отоскоп - 1 шт., лійки вушні № 1 - 4 - 3 набори, лійка вушна пневматична - 1 шт., заглушувач вушний для дослідження слуху при визначенні однобічної глухоти - 1 шт., дзеркала гортанні діаметром 21 мм - 1 шт. та діаметром 24 мм - 1 шт., дзеркало носоглоткове діаметром 8 мм - 1 шт., дзеркало носове з довжиною губок 60 мм - 5 шт., зонд Воячека гострокінцевий - 10 шт., зонд головчастий - 1 шт., зонд головчастий Воячека - 1 шт., зонд вушний з нарізками для вати - 10 шт., камертони на 128 коливань - 1 шт., на 1024 коливання - 1 шт., манометр вушний простий (отоманометр) - 1 шт., пінцет вигнутий по ребру - 5 шт., рефлектор Сімановського - 1 шт., ручка для ватоутримувача - 1 шт., дзеркало - 2 шт., кювета емальована для інструментарію - 4 шт., лоток ниркоподібний - 5 шт., термометр медичний - 1 шт., стерилізатор повітряний - 1 шт., шпатель для язика прямий двобічний - 15 шт., шприц для промивання порожнин 150 мл - 1 шт., спиртівка - 1 шт., лійка Зигля - 1 шт.;

кабінет офтальмолога: дзеркальний офтальмоскоп - 1 шт., електричний офтальмоскоп - 1 шт., периметр - 1 шт., тонометр Маклакова - 1 шт., спис офтальмологічний - 1 шт., повікопідіймач великий - 2 шт., зонди для слізного каналу конічні № 1 3 - по 2 шт., лінійки скіаскопічні - 1 набір, лінійка вимірювальна для підбору окулярів - 1 шт., лупа бінокулярна козиркова - 1 шт., оптотипи Поляка - 1 набір, оправа для підбору окулярів - 1 шт., окулярні скельця - 1 набір, освітлювальний апарат для таблиць Головіна-Сівцева з електролампою (нематовою) 40 Вт - 1 шт., світильник офтальмологічний - 1 шт., таблиці Головіна-Сівцева для визначення гостроти зору - 1 комплект, таблиці Рабкіна для дослідження кольоровідчуття - 1 комплект, таблиці контрольні та знаки Поляка для дослідження симуляції зниженого зору - 1 комплект, лотки ниркоподібні емальовані - 2 шт., еластотонометр очний - 1 шт., шприц 10 мл з двома тупокінцевими канюлями для промивання слізних шляхів - 1 шт.;

кабінет стоматолога: дзеркало зубне - 25 шт., зонд зубний, вигнутий під кутом, - 25 шт., пінцет анатомічний загального призначення - 2 шт., пінцет зубний, вигнутий нестандартний - 25 шт.;

кабінет гінеколога: крісло гінекологічне - 1 шт., світильник пересувний безтіньовий - 1 шт., кріодеструктор - 1 шт., кольпоскоп - 1 шт., набір гінекологічних інструментів для взяття біопсії - 1 шт., набір для взяття матеріалу із CVU - 1 шт.;

кабінет дерматовенеролога: збільшувальне скло (лупа) - 1 шт., предметні скельця - 2 шт., шпателі одноразові - 5 шт.

2. Лікарські засоби:

розчини (на 50 оглянутих протягом дня): алкаїну - 10,0, фурациліну 1:1000 - 1000,0, тропікаміду 1 % - 5,0 (або 0,5 % - 5,0), атропіну 1:5000 - 5,0, атропіну 1 % - 2,0, флюоресцину 2 % - 2,0 (або коларголу 3 % - 2,0); пілокарпіну 1 %; левоміцетину 0,25 % - 10,0, арміну 1:20000 - 2,0, аміаку 10 % - 50,0, йоду 5 % - 10,0, спирту етилового медичного 70 % - 50,0, водного розчину брильянтового зеленого 1 % - 10,0;

стандартні розчини для досліджень:

нюху - розчин оцтової кислоти 0,5 %, спирт етиловий медичний 70 % - 5,0;

смаку - розчин цукру 4 %, 10 % та 40 % - по 5,0; кухонної солі 2,4 %, 5 % і 10% - по 5,0; лимонної кислоти 0,01 %, 0,02 % і 0,03 % - по 5,0; хініну сульфату 0,00002 %, 0,00003 % - по 5,0;

вата гігроскопічна, серветки стерильні малі у пакетах, рукавиці гумові, вазелін медичний, лейкопластир.

3. Господарське майно:

халати медичні - за кількістю лікарів та середнього медичного персоналу, рушники, умивальники, щітки для миття рук, мило (за кількістю лікарських кабінетів); тарілки фарфорові - 4 шт., таз емальований, спиртівка, ширма, кушетки медичні - 6 шт., столи, стільці, вішалки для одягу, халатів, шафи медичні, указка, термометри кімнатні (за кількістю кабінетів).

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 8
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 2 глави 3 розділу ІІІ)

НАПРАВЛЕННЯ
на медичний огляд

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 9
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 4 глави 3 розділу ІІІ)

КАРТКА
медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 10
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 7 глави 3 розділу ІІІ)

АНКЕТА
кандидата на військову службу за контрактом, кандидата на навчання в ВВНЗ

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 11
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 9 глави 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
документів і результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК цивільних осіб, військовослужбовців інших військових формувань, яких відбирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України та на навчання у ВВНЗ

1. Направлення на медичний огляд (ВЛК).

2. Посвідчення про приписку до призовної дільниці, або військовий квиток, або службове посвідчення.

3. Сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238

4. Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о (додаток 2 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382).

5. Довідка з протитуберкульозного диспансеру.

6. Довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу.

7. Довідка зі шкірно-венерологічного диспансеру з аналізом крові на наявність антитіл до збудника сифілісу.

8. Медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о).

9. Витяг з медичної карти амбулаторного хворого з переліком перенесених захворювань (у тому числі інфекційних) та даними про профілактичні щеплення, засвідчений печаткою закладу охорони здоров’я.

10. Результати досліджень:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ);

серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ);

антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg);

антитіла до вірусу гепатиту С (ati-HCV);

реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

визначення групи крові та резус-належності;

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки (не пізніше шестимісячного строку);

ЕКГ (не пізніше місячного строку).

__________
Примітка.


У разі направлення особи, яка проходить відбір на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби, на додаткове медичне обстеження до цивільних (військових) закладів охорони здоров’я до зазначеного переліку після проходження обстеження додається акт дослідження стану здоров’я.

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 12
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 9 глави 3 розділу ІІІ)

СЛУЖБОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 13
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 9 глави 3 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
документів і результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК військовослужбовців Держприкордонслужби, яких відбирають на військову службу за контрактом та на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби

Направлення на медичний огляд (ВЛК).

1. Службова характеристика.

2. Медична характеристика.

3. Паспорт здоров’я (медична книжка).

4. Довідка про результати досліджень на антитіла до ВІЛ методом імуноферментного аналізу або методом ПЛР.

5. Результати досліджень:

загальний аналіз крові;

загальний аналіз сечі;

біохімічний аналіз крові (на цукор, білірубін, АЛТ);

антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg);

антитіла до вірусу гепатиту С (ati-HCV);

реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW);

флюорографічне (рентгенологічне) дослідження органів грудної клітки (не пізніше шестимісячного строку);

ЕКГ (не пізніше місячного строку).

__________
Примітка:


У разі направлення особи, яка проходить медичний огляд ВЛК на військову службу за контрактом до Держприкордонслужби, на додаткове медичне обстеження до цивільних (військових) закладів охорони здоров’я до зазначеного переліку після проходження обстеження додається акт дослідження стану здоров’я.

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 14
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 7 глави 4 розділу ІІІ)

КАРТКА
обстеження та медичного огляду

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 15
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 28 глави 4 розділу ІІІ)

АКТ
дослідження стану здоров’я

{Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}Додаток 16
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 1 глави 9 розділу ІІІ)

ПЕРЕЛІК
медичних протипоказань для військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Державної прикордонної служби України, які виїздять за кордон у довгострокові відрядження та при поверненні їх з-за кордону за медичними показаннями

1. Усі гострі захворювання (травми, поранення) - до видужання, хронічні захворювання у фазі загострення - до фази стійкої ремісії.

2. Активний туберкульоз різноманітної локалізації.

3. Злоякісні новоутворення усіх локалізацій.


Примітка.

Хворим, які пролікувалися з приводу злоякісних новоутворень з ремісією тривалістю більше 5 років, дозволено виїзд у відрядження до країн з помірним кліматом.

4. Стенокардія спокою і напруження.


Примітка.

Хворим із стенокардією напруження І функціонального класу дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

5. Перенесений інфаркт міокарда незалежно від терміну давності з подальшою:

а) стенокардією;

б) серцевою недостатністю II, III стадій або порушенням ритму чи провідності (хворим із серцевою недостатністю I стадії дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом);

в) пароксизмальною формою порушення ритму або внутрішньосерцевою блокадою;

г) аневризмою серця;

ґ) постійною формою фібриляції передсердь.


Примітка.

Через 1 рік після перенесеного неускладненого інфаркту міокарда за відсутності симптоматики дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

6. Повторний інфаркт міокарда.

7. Аневризма чи інші ураження аорти або її гілок.

8. Атеросклеротичний або міокардитичний кардіосклероз, ускладнений серцевою недостатністю II, III стадій або порушенням ритму чи провідності.

9. Гіпертонічна хвороба II, III стадій.


Примітка.

Хворим з гіпертонічною хворобою І стадії дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

10. Часті пароксизми порушення ритму будь-якої етіології (більше 1 разу на 2 місяці).

11. Ревматична вада серця за наявності серцевої недостатності, миготливої аритмії, вираженої кардіомегалії і даних про активізацію ревматичного процесу протягом попередніх 4 років.

12. Будь-яка дифузна хвороба сполучної тканини.

13. Персистуюча бронхіальна астма середньої тяжкості та тяжка.

14. Будь-яке хронічне захворювання легень з помірним або значним порушенням функції зовнішнього дихання.

15. Виразкова хвороба шлунка або дванадцятипалої кишки у фазі загострення або з ускладненим чи часто рецидивуючим перебігом в анамнезі.


Примітка.

Хворим з неускладненою виразковою хворобою у фазі стійкої ремісії (тривалістю більше 5 років) дозволено виїзд у відрядження до країн з помірним кліматом.

16. Жовчнокам’яна хвороба.

17. Неспецифічний виразковий коліт.

18. Хвороба Крона.

19. Сечокам’яна хвороба за наявності конкременту у нирці або сечоводі при будь-яких порушеннях функцій нирки.

20. Хронічний гломерулонефрит, хронічний пієлонефрит при будь-яких порушеннях функцій нирки.

21. Хвороба Іценка-Кушинга незалежно від форми захворювання.

22. Будь-яка пухлина гіпофіза з клінікою ендокринних захворювань (краніофарингіома, гігантизм тощо).

23. Нецукровий діабет.

24. Цукровий діабет І типу.


Примітка.

Хворим із компенсованим цукровим діабетом ІІ типу дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

25. Будь-яке захворювання наднирників, білящитоподібних залоз, щитоподібної залози, які супроводжуються порушенням їх функцій.

26. Гемобластози незалежно від стадії.


Примітка.

Хворим із лімфогранулематозом зі стійкою ремісією понад 5 років після проведеного специфічного лікування дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

27. Будь-який геморагічний діатез.

28. Анемія.


Примітка.

Хворим із залізодефіцитною або вітамін-В12-дефіцитною анемією зі стійкою ремісією понад 6 місяців дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

29. Рецидивуючий агранулоцитоз, мієлодиспластичний синдром або цитопенія іншого генезу.

30. Хвороба накопичення.

31. Медичні протипоказання для проведення профілактичних щеплень.

32. Хронічний тромбофлебіт із частими загостреннями в анамнезі.

33. Випадіння прямої кишки.

34. Будь-яке захворювання судин кінцівок із значними або помірними порушеннями кровообігу та функцій.


Примітка.

Хворим із захворюванням судин кінцівок з незначними порушеннями кровообігу та функцій або без порушень дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

35. Геморой з частими кровотечами.

36. Свищ будь-якої етіології і локалізації.

37. Грижа.


Примітка.

Хворим з грижею, що не потребує оперативного лікування, дозволено виїзд у короткострокові відрядження до країн з помірним кліматом.

38. Анкілоз двох і більше великих суглобів.

39. Анкілоз кульшового суглоба туберкульозної етіології зі значним укороченням кінцівки.

40. Кукса верхньої третини стегна і вище.

41. Хронічний остеомієліт.

42. Фіброзно-кістозна мастопатія.

43. Поширений ліпоматоз.


Примітка.

Фіброзно-кістозна мастопатія, поширений ліпоматоз є протипоказанням до відрядження тільки до країн із жарким кліматом.

44. Минуще порушення мозкового кровообігу будь-якої етіології без локальної неврологічної симптоматики.

45. Наслідки мозкового інсульту з порушенням функцій.

46. Дисциркуляторна енцефалопатія з інтелектуально-мнестичними або руховими розладами.

47. Хронічний попереково-крижовий радикуліт будь-якої етіології з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями.

48. Залишкові наслідки парезів окремих нервів (травматичного або запального походження).

49. Будь-яка спадково-сімейна прогресуюча хвороба нервової системи.

50. Паркінсонізм.

51. Розсіяний склероз.

52. Інфекційне ураження нервової системи з вираженими порушеннями функцій.

53. Виражена вегетосудинна нестійкість.

54. Будь-яка нервово-м’язова хвороба.

55. Наслідки перенесених травм черепа за наявності стійких залишкових проявів і дефектів черепа.

56. Психічний розлад, який потребує динамічного диспансерного спостереження.


Примітка.

Питання про виїзд за кордон осіб, які страждають іншими видами психічних розладів, у кожному випадку вирішується індивідуально.

57. Усі види наркоманій, токсикоманій і хронічний алкоголізм.

58. Епілепсія.

59. В’ялий або спастичний параліч, який утруднює пересування.

60. Озена.

61. Будь-яка хвороба вестибулярного апарату з розладами рівноваги або частими приступами меньєрівського симптомокомплексу.

62. Гострота зору нижче 0,3 на кожне око з корекцією не вище 8,0 Д (з урахуванням спеціальності).

63. Будь-яка хронічна хвороба кон’юнктиви або рогівки з частими загостреннями в анамнезі.

64. Трахома або аденовірусний кон’юнктивіт.

65. Глаукома: некомпенсована і субкомпенсована.

66. Пігментна дегенерація сітківки.

67. Сифіліс у всіх стадіях.

68. Гонорея гостра і хронічна до вилікування.

69. Будь-яка грибкова хвороба волосяної частини голови і шкіри - до вилікування.

70. Мікоз, зумовлений червоним трихофітоном (рубромікоз), а також епідермофітія стоп при активних проявах цих хвороб на шкірі.

71. Глибокий мікоз.

72. Будь-яка заразна хвороба шкіри (піодермія, короста тощо) - до вилікування.

73. Будь-яка пухирчата хвороба шкіри.

74. Поширена форма лускатого лишаю, псоріатична еритродермія, псоріатичний артрит.

75. Виражена форма генеодерматозу.

76. Поширена, часто рецидивуюча свербляча (алергічна форма) екзема, нейродерміт, почесуха Гебри, дерматоз (екзема, нейродерміт, червоний плоский лишай) - до вилікування.

77. Хронічний алергічний васкуліт (виразково-некротичний, системний).

78. Гострокінцева кондилома - до вилікування.

79. Лепра в усіх стадіях.

80. Пародонтит, абсцедуюча форма.

81. Будь-яке гостре і хронічне одонтогенне запалення щелепно-лицевої ділянки.

82. Функціональна маточна кровотеча.

83. Міома матки (при збільшенні матки відповідно до 11-12 тижневої вагітності і більше).

84. Клімакс, що важко протікає.

85. Вагітність.

ПЕРЕЛІК
хвороб, які перешкоджають виїзду дітей з батьками за кордон

1. Будь-яка хвороба, що потребує диспансерного нагляду.

2. Туберкульоз легеневий і позалегеневий.

3. Віраж проб і вперше виявлена туберкульозна інфікованість за необхідності призначення хіміопрофілактики і спостереження фтизіатра.

4. Будь-яка хронічна хвороба легень (нетуберкульозного походження) з частими (більше 2 разів на рік) загостреннями.

5. Лімфогранулематоз.

6. Анемія (будь-якої етіології).

7. Лейкоз.

8. Гемофілія.

9. Геморагічний діатез.

10. Органічні захворювання серцево-судинної системи:

ревматизм;

септичний ендокардит;

будь-яка вада серця (вроджені і набуті у стадії суб- і декомпенсації в анамнезі);

фібробластоз;

пароксизмальна тахікардія з частими приступами.

11. Гіпертонічна хвороба.

12. Будь-яка дифузна хвороба сполучної тканини.

13. Періодична хвороба.

14. Мієломна хвороба.

15. Гломерулонефрит (усі форми і стадії).

16. Пієлонефрит в активній фазі та у фазі клініко-лабораторної ремісії менше 3 років.

17. Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки незалежно від фази загострення.

18. Хронічний гастрит або дуоденіт.

19. Хронічний гепатит або холецистит.

20. Алергічні хвороби: бронхіальна астма.

21. Гіпокортицизм.

22. Гіпофізарний нанізм.

23. Ожиріння III ступеня.

24. Тімомегалія.

25. Олігофренія, у тому числі хвороба Дауна.

26. Епілепсія, епісиндром і судорожна готовність.

27. Дитячий церебральний параліч.

28. Гідроцефалія і мікроцефалія.

29. Міопатія і міастенія.

30. Будь-яка хвороба головного чи спинного мозку або дефект черепа.

31. Хорея.

32. Вегетосудинна дистонія.

33. Будь-яка психічна хвороба.

34. Будь-яка спадково-дегенеративна хвороба нервової або м’язової системи.

35. Хронічний тонзиліт декомпенсований.

36. Аденоїдні вегетації II і III ступенів (неоперовані).

37. Хронічний отит у фазі ремісії менше одного року.

38. Хронічний гайморит, часто рецидивуючий.

39. Вроджена вада розвитку опорно-рухового апарату.

40. Вроджена вада розвитку внутрішнього органу з порушеннями його функцій.

41. Неоперована вроджена вада розвитку губи або піднебіння.

42. Хронічний остеомієліт.

43. Грижа.

44. Випадіння прямої кишки.

45. Хвороба Іценка-Кушинга незалежно від форми.

46. Будь-яка пухлина гіпофіза з клінікою ендокринних захворювань.

47. Нецукровий діабет.

48. Цукровий діабет.

49. Будь-яка хвороба наднирників, щитоподібної залози або біля щитоподібних залоз.

50. Церебральний передчасний статевий розвиток (усі форми).

51. Шкірна хвороба, вказана у розділі "Шкірні і венеричні хвороби", у тому числі поширена форма екземи, атопічний дерматит.

52. Протипоказання до різких змін клімату.

53. Профілактичні щеплення згідно з віком дитини виконано не в повному обсязі.


Примітка.

У кожному випадку питання про можливість виїзду за кордон у відрядження вирішується індивідуально з урахуванням умов країни відрядження і характеру праці відрядженого.

{Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}


Додаток 17
до Положення про проходження
медичного огляду в Державній
прикордонній службі України
(пункт 4 глави 10 розділу ІІІ)

КАРТКА
медичного огляду кандидата, який приймається на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України

{Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства внутрішніх справ № 804 від 15.08.2016}вгору