Документ z0638-99, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 15.03.2014, підстава - z0240-14

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 435 від 07.09.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 вересня 1999 р.
за N 638/3931
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури
N 27 ( z0240-14 ) від 17.01.2014 }
Про затвердження Правил видачі сертифікатів льотної
придатності цивільних повітряних суден України
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури
N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }

З метою встановлення процедури видачі сертифікатів льотної
придатності цивільних повітряних суден України та відповідно до
статей 17-22, 27, 30 Повітряного кодексу України ( 3167-12 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила видачі сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден України (додаються).
2. Державній авіаційній адміністрації України (Семенов М.Ю.): 2.1. У встановленому порядку забезпечити подання на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України вищезазначених Правил. 2.2. Довести ці Правила до відома керівників структурних
підрозділів Укравіації та юридичних і фізичних осіб, що
експлуатують повітряні судна або пропонують свої послуги в галузі
цивільної авіації.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
транспорту України від 14 березня 1994 року N 115 ( z0065-94 )
"Про порядок видачі, продовження строку дії та припинення чинності
Посвідчень про придатність до польотів цивільних повітряних суден
України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05.04.94
за N 65/274. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демиденка А.Ф.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено
Наказ Міністерства транспорту
України 07.09.99 N 435
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 вересня 1999 р.
за N 638/3931
Правила видачі сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден України
{ У тексті Правил слова "Державна авіаційна адміністрація
України" та "Державіаадміністрація" у всіх відмінках
замінено словами "Державна авіаційна служба" у
відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають порядок видачі, заміни, припинення
чинності сертифікатів льотної придатності цивільних повітряних
суден України, а також визнання дійсними сертифікатів льотної
придатності, які видані іноземними державами. 1.2. Правила видачі сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден України (далі - Правила) поширюються і
є обов'язковими для всіх експлуатантів цивільної авіації, які
зареєстровані в Україні та виконують польоти на цивільних
повітряних суднах (далі - ПС) незалежно від форм власності та
відомчої належності. 1.3. Польоти ПС без чинного сертифіката льотної придатності
заборонені. 1.4. Сертифікат льотної придатності видається тільки для ПС,
яке занесено до Державного реєстру цивільних повітряних суден
України та має Реєстраційне посвідчення, за винятком ПС, для якого
видається Спеціальний сертифікат льотної придатності ПС
експериментальної категорії для виконання виробничих льотних
випробувань на заводах-виробниках та ремонтних заводах України.
1.5. У цих Правилах наведені такі терміни та їх визначення: Авіаційна техніка - повітряні судна та їх компоненти. Виробник - організація, що несе відповідальність за
виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного
виготовленого нею екземпляра авіаційної техніки схваленій типовій
конструкції. Дефект - будь-яка невідповідність авіаційної техніки
встановленим до неї вимогам. Директива льотної придатності - обов'язковий для виконання
документ Укравіації, який встановлює профілактичні чи коригувальні
дії або обмеження щодо льотної придатності або експлуатації
авіаційної техніки. Заявка - офіційне звернення заявника до Укравіації на
отримання сертифіката льотної придатності. Заявник - юридична або фізична особа, яка подала на адресу
Укравіації заявку на отримання сертифіката льотної придатності. Інспектор з питань льотної придатності (інспектор) - фізична
особа, якій Укравіацією надані повноваження щодо контролю
технічного стану екземпляра ПС та його відповідності
експлуатаційно-технічній документації схваленої типової
конструкції в установленому Укравіацію порядку. Льотна придатність - характеристика зразка авіаційної
техніки, що забезпечується реалізацією норм льотної придатності в
його конструкції та льотно-технічних характеристиках. Припинення дії сертифіката льотної придатності цивільного
повітряного судна України - офіційна процедура Укравіації, що
засвідчує припинення дії сертифіката льотної придатності
цивільного повітряного судна України з правом відновлення його дії
після усунення недоліків. Сертифікат льотної придатності - документ, що свідчить про
відповідність екземпляра ПС чинним вимогам льотної придатності і
дає право на льотну експлуатацію згідно з установленими
обмеженнями. Сертифікат типу - документ, що засвідчує відповідність типу
авіаційної техніки нормам льотної придатності, які на нього
розповсюджуються. Сертифікаційний базис - комплекс вимог з льотної придатності
та охорони довколишнього середовища, розповсюджений на даний
зразок авіаційної техніки. Схвалена типова конструкція - типова конструкція авіаційної
техніки, відповідність якої вимогам сертифікаційного базису
встановлена за результатами сертифікації.
2. Види сертифікатів льотної придатності
2.1. Сертифікати льотної придатності залежно від застосування
ПС поділяються на такі види: Сертифікат льотної придатності (додаток 1); Стандартний сертифікат льотної придатності (додаток 2); Спеціальний сертифікат льотної придатності (додаток 3); Спеціальний сертифікат льотної придатності ПС
експериментальної категорії (додаток 4); Спеціальний сертифікат льотної придатності до контрольних
польотів (додаток 5); Експортний сертифікат льотної придатності (додаток 6); Свідоцтво про визнання дійсним Сертифіката льотної
придатності (додаток 7). 2.2. Сертифікат льотної придатності будь-якого виду є
власністю України та повинен знаходитись під час польоту на борту
ПС у вигляді оригіналу. Заміна оригіналу на копію не допускається. 2.3. Сертифікат льотної придатності будь-якого виду,
оформлений і виданий відповідним підрозділом Укравіації, на який
покладаються обов'язки щодо видачі сертифікатів льотної
придатності, вважається дійсним, якщо він підписаний посадовою
особою, яка уповноважена на це Головою Укравіації, та скріплений
печаткою. 2.4. В окремих випадках інспектування ПС поза межами України
повноваження видавати сертифікат льотної придатності надаються
інспектору Укравіації, який здійснює інспектування ПС. У цьому
разі інспектор Укравіації після позитивних результатів проведеного
інспектування проставляє дату видачі, а при потребі й строк дії
сертифіката льотної придатності. Відповідальність за видачу сертифіката льотної придатності в
цьому випадку несе інспектор Укравіації, який візує сертифікат зі
зворотного боку. 2.5. У разі зміни виду сертифіката льотної придатності ПС
заявнику потрібно повернути в Укравіацію сертифікат льотної
придатності, який було видано на дане ПС раніше.
3. Порядок видачі сертифікатів льотної придатності
3.1. Для розгляду питань щодо видачі сертифіката льотної
придатності ПС відповідного виду заявник (експлуатант ПС) повинен
подати в Укравіацію не пізніше ніж за 20 днів до очікуваної дати: заявку встановленого зразка згідно з додатками 8, 9, 10 до
цих Правил залежно від виду сертифіката; доповнення до заявки на видачу сертифіката льотної
придатності будь-якого виду, крім експортного, подається при
першій подачі заявки на сертифікат льотної придатності або при
переобладнанні і зміні комплектації ПС згідно з додатком 11 до цих
Правил; інші документи згідно з додатками 12, 13, 14, 15, 16 до цих
Правил залежно від виду сертифіката. 3.2. Заявка на одержання сертифіката льотної придатності
будь-якого виду розглядається протягом 10 днів з дня її одержання.
Після інспектування ПС, оформлення звіту про проведену перевірку
інспекторами з льотної придатності Укравіації приймається рішення
щодо можливості видачі відповідного Сертифіката льотної
придатності або Свідоцтва про визнання дійсним Сертифіката льотної
придатності ПС. 3.3. Якщо при розгляді заявки буде виявлено, що відомості,
які зазначені в заявці, не відповідають вимогам цих Правил або
якщо до заявки не додані всі потрібні документи, то заявка
повертається заявнику. Укравіація має право вимагати додаткові
документи для визначення можливості видачі сертифіката льотної
придатності. Строк розгляду заявки в такому разі може бути
продовжений до 10 днів з дня одержання додаткових документів.
4. Умови видачі сертифіката льотної придатності
4.1. Сертифікат льотної придатності видається Укравіацією для
ПС, яке має сертифікат типу ПС України або еквівалентний документ
про допуск типу (екземпляру) ПС до експлуатації в цивільній
авіації. 4.2. Стандартний сертифікат льотної придатності видається
Укравіацією для ПС, яке має сертифікат типу ПС України,
виготовлений на підприємстві, що має сертифікат схвалення
виробництва авіаційної техніки, виданий Укравіацією. 4.3. Спеціальний сертифікат льотної придатності видається
Укравіацією для ПС, яке має сертифікат типу ПС України або
еквівалентний документ про допуск типу або екземпляра ПС до
експлуатації в цивільній авіації і яке не призначено для
перевезення пасажирів та комерційних перевезень вантажів
(наприклад, ПС сільськогосподарського призначення, метеорологічне
та аерофотознімальне ПС, пожежне, патрульне, учбове). 4.4. Спеціальний сертифікат льотної придатності ПС
експериментальної категорії видається Укравіацією: для ПС, про яке є рішення Укравіації про допуск до польотів,
не призначене для комерційного перевезення пасажирів, вантажів та
виконання авіаційних робіт, і яке тимчасово занесене до Державного
реєстру цивільних повітряних суден України з метою: виконання випробувальних польотів; участі у виставках; участі в змаганнях; виконання демонстраційних польотів; вивчення ринку; спеціальних тренувань екіпажу; виконання спеціальних польотів; для аматорського ПС, що занесене до Державного реєстру
цивільних повітряних суден України і про нього є рішення
Укравіації або органа, якому таке право делеговано Укравіацією,
про допуск до польотів; для ПС з метою перельоту до місця ремонту після пошкодження,
що спричинило часткову втрату придатності до польотів, на підставі
висновків комісії з розслідування події та результатів
інспектування ПС представниками Укравіації або уповноваженими нею
особами; для ПС з простроченим ресурсом або строком служби щодо
перельоту його до місця ремонту або виконання робіт з метою
продовження ресурсу або строку служби. Допуск до перельоту
вказаного ПС здійснюється згідно з процедурами, визначеними
Укравіацією; для нового ПС, яке ще не занесено до Державного реєстру
цивільних повітряних суден України, з метою виконання виробничих
льотних випробувань після виготовлення ПС на
підприємстві-виробнику за умови: наявності чинного сертифіката типу, який виданий або визнаний
Укравіацією; відповідності схваленій типовій конструкції і виконання всіх
наземних перевірок та випробувань, які передбачені технічними
вимогами на приймання та поставляння; наявності сертифіката схвалення виробництва авіаційної
техніки, який виданий або визнаний Укравіацією; для ПС з метою виконання виробничих льотних випробувань після
ремонту або доробок ПС на підприємстві, що виконує суттєві
доробки, зміни типової конструкції (які впливають на льотну
придатність), значний відновлювальний або плановий ремонт за
умови: наявності чинного сертифіката типу або еквівалентного
документа; відповідності схваленій типовій конструкції; укомплектованості затвердженою розробником ПС
конструкторською та експлуатаційно-технічною документацією; виконання всіх наземних перевірок та випробувань, які
передбачені технічними вимогами на приймання та поставляння; наявності на підприємстві відповідного сертифіката, який
виданий або визнаний Укравіацією. 4.5. При оформленні Спеціального сертифіката льотної
придатності ПС експериментальної категорії у випадках, зазначених
у шостому та сьомому абзацах пункту 4.4, графа 1 сертифіката не
заповнюється. 4.6. Експортний сертифікат льотної придатності видається
Укравіацією для ПС, яке виготовлено або яке раніше експлуатувалось
в Україні, з метою реєстрації його в іншій державі. 4.7. Для видачі Експортного сертифіката льотної придатності
Укравіація повинна одержати відомості від авіаційної адміністрації
держави-імпортера щодо спеціальних вимог та умов держави-імпортера
або про відсутність відомостей. Відповідність ПС вимогам норм
льотної придатності до польотів, а також спеціальним вимогам та
умовам визначається Укравіацією під час інспектування ПС. У разі
неможливості виконання якої-небудь із спеціальних вимог та умов
Укравіація повинна одержати від авіаційної адміністрації
держави-імпортера заяву про її згоду з такими відхиленнями. Експортний сертифікат льотної придатності може бути
оформлений з обмеженнями щодо льотної придатності ПС. 4.8. Експортний сертифікат льотної придатності засвідчує, що
ПС відповідає нормам льотної придатності, які на нього
розповсюджені, та додатковим (спеціальним) вимогам або умовам
країни-імпортера. Експортний сертифікат льотної придатності не дає права на
виконання польотів та разових перельотів. 4.9. Свідоцтво про визнання дійсним Сертифіката льотної
придатності видається Укравіацією українському експлуатанту в разі
експлуатації ПС іноземної реєстрації або іноземному експлуатанту в
разі виконання демонстраційних польотів, вивчення ринку або участі
у виставках на території України та проведення спеціальних
тренувань екіпажу, якщо встановлено відповідність ПС вимогам
льотної придатності держави реєстрації і спеціальним вимогам та
умовам України щодо цього ПС. Свідоцтво повинно перебувати на борту ПС разом із
Сертифікатом льотної придатності держави реєстрації. 4.10. Спеціальний сертифікат льотної придатності до
контрольних польотів видається Укравіацією для ПС, яке більше
трьох місяців не виконує польотів і не має діючого сертифіката
льотної придатності. 4.11. Для отримання Спеціального сертифіката льотної
придатності до контрольних польотів експлуатанту слід подати в
Укравіацію або інспектору Укравіації акт про перевірку
експлуатантом технічного стану, визначення льотної придатності ПС
до польотів, страхові поліси (ПС та відповідальність перед третіми
особами). 4.12. Спеціальний сертифікат льотної придатності до
контрольних польотів видається інспектором Укравіації за наявності
позитивних висновків акта про перевірку експлуатантом технічного
стану та визначення льотної придатності ПС до польотів та
інспектування. 4.13. Контрольний політ проводиться екіпажем експлуатанта у
відповідності з експлуатаційно-технічною документацією (далі -
ЕТД) на даний тип ПС згідно з типовою програмою для даного типу
ПС. 4.14. Після виконання контрольного польоту Спеціальний
сертифікат льотної придатності до контрольних польотів і копія
карти контрольного польоту передаються в Укравіацію для прийняття
рішення щодо видачі відповідного виду сертифіката льотної
придатності. 4.15. Під час виконання контрольного польоту перевезення
пасажирів та вантажу забороняється. 4.16. У разі втрати чинності відповідним сертифікатом льотної
придатності (пункт 5.7 цих Правил), псування його або зношення
видача нового сертифіката льотної придатності проводиться згідно з
розділом 3 цих Правил. 4.17. У разі втрати сертифіката льотної придатності
будь-якого виду видача дубліката проводиться згідно з розділом 3
цих Правил та врахуванням висновків службового розслідування, яке
проводить експлуатант.
5. Строк дії та припинення чинності відповідного
сертифіката льотної придатності
5.1. Строк дії сертифіката льотної придатності будь-якого
виду встановлюється при визначенні придатності до польотів ПС з
урахуванням залишку ресурсу та строку служби до першого або
чергового планового ремонту чи еквівалентних робіт або
призначеного ресурсу та строку служби. Строк дії не може
перевищувати одного року. Укравіація може встановлювати строк дії сертифіката льотної
придатності з урахуванням комплексного плану перевірок
експлуатантів та наявних можливостей Укравіації щодо проведення
інспектування повітряних суден. 5.2. Для ПС, які виконують польоти і базуються за межами
України, строк дії сертифікатів льотної придатності не повинен
перевищувати 6 місяців. 5.3. Строк дії Свідоцтва про визнання дійсним Сертифіката
льотної придатності встановлюється на термін виконання зазначених
польотів і не може перевищувати 6 місяців або строку дії
Сертифіката льотної придатності, який видано державою реєстрації. 5.4. Строк дії Спеціального сертифіката льотної придатності
до контрольних польотів не може перевищувати 1 місяць. 5.5. В окремих випадках строк дії сертифіката льотної
придатності будь-якого виду, крім Експортного сертифіката льотної
придатності, може бути продовжено до 30 діб за процедурою,
установленою Укравіацією, без інспектування ПС, на запит
експлуатанта з підтвердженням справного технічного стану ПС, з
урахуванням надійності роботи авіаційної техніки, терміну роботи
заявника як сертифікованого експлуатанта, умов експлуатації,
результатів попередніх інспектувань та інше. 5.6. Спеціальний сертифікат льотної придатності ПС
експериментальної категорії видається на строк виконання
відповідних польотів з урахуванням інших обмежень. 5.7. Сертифікати льотної придатності, що зазначені в пункті
2.1 цих Правил, втрачають чинність у разі: тимчасового припинення дії або анулювання сертифіката типу чи
рішення про допуск ПС до експлуатації; виявлення недоліків, що впливають на придатність до польотів,
або в разі одержання рішення повноважних державних органів про
невідповідність документів, на підставі яких було видано
сертифікат; прийняття в установленому порядку рішення щодо припинення
експлуатації всього парку, серії або конкретного ПС; пошкоджень ПС, що призвели до втрати льотної придатності; припинення польотів ПС для проведення чергового капітального
ремонту або еквівалентних робіт; проведення доробок повітряного судна, що впливають на льотну
придатність; припинення дії Реєстраційного посвідчення, його псування або
втрати; зміни експлуатанта, указаного в сертифікаті льотної
придатності, закінчення строку дії або припинення строку дії
сертифіката експлуатанта. У випадках, зазначених в абзацах 2, 3, 4 пункту 5.7 цих
Правил, Укравіація повідомляє експлуатанта ПС про втрату чинності
сертифіката льотної придатності. 5.8. В усіх випадках, що наведені в пункті 5.7, експлуатант
ПС повинен припинити польоти та передати в триденний строк до
Укравіації відповідний сертифікат льотної придатності. Видача
нового сертифіката льотної придатності в цьому разі виконується на
загальних підставах згідно з розділом 3.
6. Порядок проведення інспектування ПС щодо
встановлення його льотної придатності
6.1. Підставою для інспектування ПС є заявка (лист) заявника
(експлуатанта) ПС на проведення інспектування. 6.2. Інспектування на льотну придатність виконується з метою
визначення технічного стану та відповідності екземпляра ПС вимогам
норм льотної придатності, які на нього поширюються. Інспектування на льотну придатність проводиться: перед кожною видачею будь-якого виду сертифіката льотної
придатності; при зміні експлуатанта; при продовженні експлуатантом контракту (договору) щодо
оренди ПС за кордоном зі зміною держави реєстрації; позачергово: для перевірки виконання директив льотної придатності або
інших вказівок Укравіації; у відповідності з комплексним планом перевірок експлуатантів; на підставі аналізу надійності авіаційної техніки; після тривалого перериву в польотах та інше. 6.3. Для проведення інспектування ПС експлуатант повинен: забезпечити надання ПС та його ЕТД для огляду інспектором з
питань льотної придатності. Час та місце огляду ПС повинно бути
узгоджено з Укравіацією; забезпечити наявність необхідного персоналу та обладнання для
проведення перевірок та інспектування. 6.4. При інспектуванні ПС інспектором з питань льотної
придатності перевіряються: технічний стан ПС; відповідність ПС та його ЕТД схваленій типовій конструкції; формуляри ПС; формуляри двигунів та гвинтів; виконання на ПС директив, бюлетенів, вказівок та ін.; своєчасність та повнота виконання необхідного технічного
обслуговування ПС; ресурси та строки служби ПС і його комплектуючих. 6.5. Усі витрати на проведення перевірок та інспектування
несе заявник (експлуатант) ПС.
7. Вимоги до оформлення документів заявником
7.1. Подані в Укравіацію заявником документи повинні
задовольняти такі вимоги: документи повинні бути затверджені й підписані уповноваженими
на це посадовими особами заявника (експлуатанта) та завірені
печаткою. У всіх випадках зазначається посада та прізвище особи,
яка підписала документ; документи, що мають підписи із знаками "/" ("за") без
зазначення прізвища, а також що мають підчистки, рукописні або
машинописні виправлення і доповнення, до розгляду не приймаються; документи приймаються до розгляду у вигляді оригіналів або
копій, завірених у встановленому порядку.
8. Державні збори
8.1. Розмір державних зборів установлюється відповідно до
чинного законодавства. 8.2. Державні збори, пов'язані з видачею сертифіката льотної
придатності або його дубліката, сплачує заявник (експлуатант),
який подав відповідну заявку.
Додаток 1
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
УКРАЇНА (Герб України) UKRAINE
ДЕРЖАВНА STATE
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА AVIATION ADMINISTRATION
Сертифікат льотної придатності
AIRWORTHINESS CERTIFICATE
N ------------------------------------------------------------------ |1. Державний |2. Виготовлювач |3. Заводський номер | |і реєстраційний |та тип (модель) | Serial Number | |знаки |Manufacturer and | | |Nationality and |Type (model) | | |Registration | |Рік виготовлення | |Marks | |Manufacturing Year | |----------------------------------------------------------------| |4. Категорія | |Category | |----------------------------------------------------------------| |5. Експлуатант | |N Сертифіката експлуатанта | |Operator and Operator's | |Certificate N | |----------------------------------------------------------------| |6. Сертифікат типу або | |еквівалентний документ | |Type Certificate or equivalent document | | | |----------------------------------------------------------------| |7. Цей Сертифікат льотної придатності видано відповідно до | |Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 | |року згідно з чинним законодавством України щодо | |повітряного судна, яке вважається придатним до польотів за | |умови, що його технічне обслуговування та експлуатація | |відповідають установленим експлуатаційним обмеженням. | |This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the | |Convention on International Civil Aviation dated December 7, | |1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently | |in force in respect of the above mentioned aircraft, which is | |considered airworthy when maintained and operated in accordance | |with the approved operation requirements. | |----------------------------------------------------------------| |Додаткові дані | |Additional information | | | |----------------------------------------------------------------| |9. Сертифікат дійсний до |Підпис Дата | |Certificate expires on |Signature Date (d/m/y) | | | | | |Посада | | |Title | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 2
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
УКРАЇНА (Герб України) UKRAINE
ДЕРЖАВНА STATE
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА AVIATION ADMINISTRATION

Стандартний сертифікат льотної придатності
STANDART AIRWORTHINESS CERTIFICATE
N ------------------------------------------------------------------ |1. Державний і |2. Виготовлювач |3. Заводський номер | |реєстраційний знаки|та тип (модель) |Serial Numder | |Nationality and |Manufacturer and | | |Registration Marks |Type (model) |Рік виготовлення | | | |Manufacturing Year | | | | | |----------------------------------------------------------------| |4. Категорія | |Category | |----------------------------------------------------------------| |5. Експлуатант | |N Сертифіката експлуатанта | |Operator and Operator's | |Certificate N | |----------------------------------------------------------------| |6. Сертифікат типу або | |еквівалентний документ | |Type Certificate or equivalent document | | | |----------------------------------------------------------------| |7. Цей Сертифікат льотної придатності видано відповідно до | |Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 | |року згідно з чинним законодавством України щодо повітряного | |судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його | |технічне обслуговування та експлуатація відповідають | |установленим експлуатаційним обмеженням. | |This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the | |Convention on International Civil Aviation dated December 7, | |1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently | |in force in respect of the above mentioned aircraft, which is | |considered airworthy when maintained and operated in accordance | |with the approved operation requirements. | |----------------------------------------------------------------| |8. Додаткові дані | |Additional information | | | |----------------------------------------------------------------| |9. Сертифікат дійсний до |Підпис Дата | |Certificate expires on |Signature Date (d/m/y) | | | | | |Посада | | |Title | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 3
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
УКРАЇНА (Герб України) UKRAINE
ДЕРЖАВНА STATE
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА AVIATION ADMINISTRATION

Спеціальний сертифікат льотної придатності
SPECIAL AIRWORTHINESS CERTIFICATE
N ------------------------------------------------------------------ |1. Державний і |2. Виготовлювач |3. Заводський номер | |реєстраційний знаки|та тип (модель) |Serial Numder | |Nationality and |Manufacturer and | | |Registration Marks |Type (model) |Рік виготовлення | | | |Manufacturing Year | |----------------------------------------------------------------| |4. Категорія | |Category | |----------------------------------------------------------------| |5. Експлуатант | |N Сертифіката експлуатанта | |Operator and Operator's | |Certificate N | |----------------------------------------------------------------| |6. Сертифікат типу або | |Еквівалентний документ | |Type Certificate or equivalent document | |----------------------------------------------------------------| |7. Цей Сертифікат льотної придатності видано відповідно до | |Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 | |року згідно з чинним законодавством України щодо повітряного | |судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його | |технічне обслуговування та експлуатація відповідають | |установленим експлуатаційним обмеженням, без права перевезення | |пасажирів та вантажу. | |This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the | |Convention on International Civil Aviation dated December 7, | |1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently | |in force in respect of the above mentioned aircraft, which is | |considered airworthy when maintained and operated in accordance | |with the approved operation requirements without right to | |passengers cargo transportation. | |----------------------------------------------------------------| |8. Додаткові дані | |Additional information | |----------------------------------------------------------------| |9. Сертифікат дійсний до |Підпис Дата | |Certificate expires on |Signature Date (d/m/y) | | |Посада | | |Title | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 4
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
УКРАЇНА (Герб України) UKRAINE
ДЕРЖАВНА STATE
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА AVIATION ADMINISTRATION

Спеціальний сертифікат льотної придатності повітряних суден
експериментальної категорії
EXPERIMENTAL SPECIAL AIRWORTHINESS CERTIFICATE
N ------------------------------------------------------------------ |1. Державний і |2. Виготовлювач |3. Заводський номер | |реєстраційний знаки|та тип (модель) |Serial Numder | |Nationality and |Manufacturer and | | |Registration Marks |Type (model) |Рік виготовлення | | | |Manufacturing Year | |----------------------------------------------------------------| |4. Мета польотів | |Purpose | |----------------------------------------------------------------| |5. Експлуатант | |N Сертифіката експлуатанта | |Operator and Operator's | |Certificate N | |----------------------------------------------------------------| |6. Рішення авіаційної влади України | |Ukrainian Civil Aviation | |Authority Decision | |----------------------------------------------------------------| |7. Цей Сертифікат льотної придатності видано відповідно до | |Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 | |року згідно з чинним законодавством України щодо повітряного | |судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його | |технічне обслуговування та експлуатація відповідають | |установленим експлуатаційним обмеженням, без права перевезення | |пасажирів та вантажу | |This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the | |Convention on International Civil Aviation dated December 7, | |1944 and in accordance with the Ukrainian legislation currently | |in force in respect of the above mentioned aircraft, which is | |considered airworthy when maintained and operated in accordance | |with the approved operation requirements without right to | |passengers cargo transportation. | |----------------------------------------------------------------| |8. Додаткові дані | |Additional information | |----------------------------------------------------------------| |9. Сертифікат дійсний до |Підпис Дата | |Certificate expires on |Signature Date (d/m/y) | | |Посада | | |Title | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 5
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
УКРАЇНА (Герб України) UKRAINE
ДЕРЖАВНА STATE
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА AVIATION ADMINISTRATION

Спеціальний сертифікат
про придатність до контрольних польотів
SPECIAL AIRWORTHINESS CERTIFICATE FOR CHECKOUT FLIGHT
N ------------------------------------------------------------------ |1. Державний і |2. Виготовлювач |3. Заводський номер | |реєстраційний знаки|та тип (модель) |Serial Numder | |Nationality and |Manufacturer and | | |Registration Marks |Type (model) |Рік виготовлення | | | |Manufacturing Year | |----------------------------------------------------------------| |4. Мета польотів | |Purpose | |----------------------------------------------------------------| |5. Експлуатант | |N Сертифіката експлуатанта | |Operator and Operator's | |Certificate N | |----------------------------------------------------------------| |6. Рішення Укравіації | |Ukraviatsiya Decision | |----------------------------------------------------------------| |7. Цей Сертифікат льотної придатності видано відповідно до | |Конвенції про міжнародну цивільну авіацію від 7 грудня 1944 | |року згідно з чинним законодавством України щодо повітряного | |судна, яке вважається придатним до польотів за умови, що його | |технічне обслуговування та експлуатація відповідають | |установленим експлуатаційним обмеженням. | |This Airworthiness Certificate is issued pursuant to the | |Convention on International Civil Aviation dated December 7, | |1944 and in accordance With the Ukrainian legislation currently | |in force in respect of the above mentioned aircraft, which is | |considered airworthy when maintained and operated in accordance | |with the approved operation requirements. | |----------------------------------------------------------------| |8. Додаткові дані | |Additional information | |----------------------------------------------------------------| |9. Сертифікат дійсний до |Підпис Дата | |Certificate expires on |Signature Date (d/m/y) | | |Посада | | |Title | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 6
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
УКРАЇНА (Герб України) UKRAINE
ДЕРЖАВНА STATE
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА AVIATION ADMINISTRATION
Експортний сертифікат льотної придатності
EXPORT AIRWORTHINESS CERTIFICATE
N
Цим засвідчується, що повітряне судно відповідає даним, які
наведено нижче, та перевірено на дату видачі цього Сертифіката.
Зазначене повітряне судно вважається придатним до польотів згідно
з чинним законодавством України і відповідає вимогам України,
спеціальним державним вимогам країни-імпортера, які було заявлено
Уряду України, за винятком наведених нижче. Цей Сертифікат не
встановлює відповідальності згідно з будь-якими
контрактами/узгодженнями між покупцем і продавцем і не надає
повноважень щодо експлуатації повітряного судна в іншій державі.
This certifies that aircraft identified below has been examined
as of the date of this Certificate. The above mentioned product
is considered airworthy in accordance with the Ukrainian
legislation currently in force and it is in compliance with those
special requirments of the importing country filed with the
Ukrainian Goverment, exept as noted below. This Certificate in no
way attests the complience with any agreements/contracts between
the vendor and purchaser, nor does it constitute authority to
operate an aircraft an aircraft in other State.
Повітряне судно Встановлені двигуни
Aircraft Engines installed
Виготовлювач Заводський (1) (3)
Manufacturer номер
Serial Number (2) (4)
Робота (1) (3)
Тип (модель) двигунів з
Type (model) початку
експлуатації
(годин)
Total time (2) (4)
(hrs)
Заводський номер Установлені гвинти
Serial Number Propellers installed --- --- Новий --- Був в --- Заводський (1) (3) New експлуатації номер
Used Serial N (2) (4)
aircraft --- Відремонтований --- New overhauled
Країна, в яку експортується
Country to which exported
Винятки
Exeption
Підпис Дата
Signature Date (d/m/y)
Посада
Title { Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }

Додаток 7
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
УКРАЇНА (Герб України) UKRAINE
ДЕРЖАВНА STATE
АВІАЦІЙНА СЛУЖБА AVIATION ADMINISTRATION
Свідоцтво
про визнання дійсним сертифіката льотної придатності
VALIDATION CERTIFICATE OF THE PROVISIONAL
AIRWORTHINESS CERTIFICATE
N ------------------------------------------------------------------ |Згідно з чинним законодавством України та на підставі | |адекватності вимог норм льотної придатності України і | |____________________________________________________________ | |Державна авіаційна служба визнає дійсним | | | |In accordance with the legislation currently in force in | |Ukraine and in virtue of adequancy of requirments of Ukraine | |and ________________________________________________________ | |airworthiness standards the State Aviation Administration of | |Ukraine validates | | | |виданий | |Issued by the | | | |Сертифікат льотної придатності | |Airworthiness Certificate | | | |повітряного судна | |For aircraft | | | |заводський номер | |Serial Number | | | |національний і реєстраційний знаки | |Nationality and Registration Marks | | | |Сертифікат льотної придатності та це Свідоцтво про визнання | |його чинності дає право їх власнику виконувати польоти на | |території України. | |Airworthiness Certificate and this Validation Certificate | |authorizes its holder to perform flights within Ukraine. | |----------------------------------------------------------------| |Свідоцтво дійсне до |Підпис Дата | |Certificate expires on |Signature Date | | |Посада | | |Title | ------------------------------------------------------------------ { Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 343 ( z1108-11 ) від 05.09.2011 }
Додаток 8
до пункту 2.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Заявка на видачу
---- СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ |--| СТАНДАРТНОГО СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ |--| СПЕЦІАЛЬНОГО СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ |--| СПЕЦІАЛЬНОГО СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ ---- СУДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ
______________________________________________________________
(перед подачею в Укравіацію перед назвою потрібного
виду сертифіката зробити відмітку)
------------------------------------------------------------------ | 1 |Державний і реєстраційний знаки повітряного | | | |судна (ПС) | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 2 |Позначення ПС розробником | | | |Manufacturer's designation | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 3 |Заводський та | | | |серійний номери ПС | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 4 |Класифікація ПС | | | |Clasification of aircraft | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 5 |Власник повітряного судна | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 6 |N Реєстраційного посвідчення та строк дії | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 7 |Експлуатант повітряного судна | | | |Operator | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 8 |Юридична адреса експлуатанта | | | |Номер телефону, факсу | | | |Operator's address | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 9 |Номер Сертифіката експлуатанта та строк дії | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 10 |Номер Сертифіката типу ПС або еквівалентного | | | |документа | | | |та дата видачі | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 11 |Відмінності від сертифікованого типу. | | | |Проведені модифікації після останнього одержання | | | |Сертифіката льотної придатності | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 12 |Допуск |B-RNAV | | | |до польотів |------------------------+-------| | |до |ETOPS | | | | |------------------------+-------| | | |RVSM | | | | |------------------------+-------| | | |Сітка частот 8.33 кГц | | | | |------------------------+-------| |------+-------------------------------------------------+-------| | 13 |Мета польотів | | | |(для ПС експериментальної категорії) | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 14 |Терміни проведення польотів | | | |(для ПС експериментальної категорії) | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 15 |Наліт ПС та строк експлуатації | | | |(год./пос./роки): | | | |а) з початку експлуатації | | | |-------------------------------------------------+-------| | |б) після останнього ремонту | | | |-------------------------------------------------+-------| | |в) еквівалентних робіт | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 16 |Залишок ресурсу |Призначеного | | | |ПС |-----------------------------+-------| | |(год./пос./роки) |до ремонту | | | | |-----------------------------+-------| | | |до періодичного | | | | |ТО | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 17 |Дата затвердження акта про перевірку | | | |експлуатантом технічного стану та | | | |визначення придатності повітряного | | | |судна до польотів | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 18 |Кількість місць | | | |Пасажири | | | |-------------------------------------------------+-------| | |Екіпаж | | | |-------------------------------------------------+-------| | |Максимальна злітна маса | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 19 |Регіони виконання польотів | | | |Україна | | | |-------------------------------------------------+-------| | |Держави СНД | | | |-------------------------------------------------+-------| | |Зарубіжні держави | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 20 |Назва організації з виконання ПТО ПС | | | |Сертифікат N строк дії до | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 21 |Адреса, телефон, посада та прізвище | | | |спеціалістів, які готові пред'явити ПС | | | |до інспектування | | |------+-------------------------------------------------+-------| | 22 |Де може бути проінспектовано ПС | | | |представниками Укравіації | | |----------------------------------------------------------------| |До заявки додаються такі документи: | | | | | |Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є точною | |у всіх відношеннях. | | | |З Правилами видачі сертифікатів льотної придатності цивільних | |повітряних суден України ознайомлений. | | | |Підпис заявника ______________ | | (Прізвище) | | | |Посада | |Дата М. П. | |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Примітка. Пункти 2, 4, 8 обов'язкові для заповнення українською та
англійською мовами.
Додаток 9
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Заявка на видачу
експортного сертифіката льотної придатності
------------------------------------------------------------------ | 1 |Виріб | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 2 |Позначення виробу | | | |розробником | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 3 |Заводський та серійний | | | |номери | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 4 |Державний і реєстраційний| | | |знаки України | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 5 |Стан (новий, | | | |відремонтований, | | | |був в експлуатації) | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 6 |Країна, в яку | | | |експортується | | | |Country to which | | | |exported | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 7 |Винятки (зауваження) | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 8 |Нальот повітряного | год. | пос. | роки | | |судна: | | | | | |з початку експлуатації | | | | | |-------------------------+--------+---------------+------| | |після останнього ремонту | год. | пос. | роки | | |-------------------------+--------+---------------+------| | |після еквівалентних | год. | пос. | роки | | |ремонту робіт | | | | |------+-------------------------+--------+---------------+------| | 9 |Залишок ресурсу ПС | год. | пос. | роки | | |призначеного | | | | | |-------------------------+--------+---------------+------| | |до ремонту | год. | пос. | роки | |------+-------------------------+-------------------------------| | 10 |Позначення типу двигуна | | | |та N серії | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 11 |Заводські серійні | 1-й | 3-й | | |номери |----------------+--------------| | |двигунів | 2-й | 4-й | |------+-------------------------+----------------+--------------| | 12 |Робота кожного з | 1-й | 3-й | | |двигунів: | | | | |з початку експлуатації |----------------+--------------| | |(год./цикл./р.) | 2-й | 4-й | |------+-------------------------+----------------+--------------| | |після останнього | 1-й | 3-й | | |ремонту |----------------+--------------| | |(год./цикл./р.) | 2-й | 4-й | |------+-------------------------+----------------+--------------| | 13 |Залишок ресурсу до | 1-й | 3-й | | |ремонту |----------------+--------------| | |двигунів (год./цикл/р.) | 2-й | 4-й | |------+-------------------------+----------------+--------------| | 14 |Позначення типу | | | | |повітряних гвинтів | | | |------+-------------------------+----------------+--------------| | 15 |Серійні заводські | 1-й | 3-й | | |номери повітряних гвинтів|----------------+--------------| | | | 2-й | 4-й | |------+-------------------------+----------------+--------------| | 16 |Робота кожного з | 1-й | 3-й | | |повітряних | | | | |гвинтів: | | | | |з початку експлуатації |----------------+--------------| | |(год./рік) | 2-й | 4-й | | |-------------------------+----------------+--------------| | |після останнього ремонту | 1-й | 3-й | | |(год./рік) |----------------+--------------| | | | 2-й | 4-й | |------+-------------------------+----------------+--------------| | 17 |Залишок ресурсу до | 1-й | 3-й | | |ремонту |----------------+--------------| | |гвинтів (год./рік) | 2-й | 4-й | |------+-------------------------+-------------------------------| | 18 |Дата останнього | | | |капітального ремонту | | | |(еквівалентних робіт) ПС | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 19 |Сертифікат типу або | | | |еквівалентний | | | |документ та його N | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 20 |Дата висновку про | | | |відповідність | | | |ПС Сертифіката типу або | | | |еквівалентному документу,| | | |відповідність додатковим | | | |(спеціальним) вимогам та | | | |умовам імпортера | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 21 |Дата затвердження акта | | | |про перевірку | | | |експлуатантом технічного | | | |стану та визначення | | | |придатності повітряного | | | |судна до польотів | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 22 |Назва і юридична адреса | | | |експортера або | | | |орендодавця | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 23 |Назва і юридична адреса | | | |іноземного | | | |покупця або орендаря | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 24 |Дата передачі правового | | | |титулу іноземному покупцю| | | |або орендарю | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 25 |Адреса, телефон, посада | | | |та прізвище спеціалістів,| | | |які готові пред'явити ПС | | | |до інспектування | | |------+-------------------------+-------------------------------| | 26 |Де може бути | | | |проінспектовано | | | |ПС представниками | | | |Укравіації | | |----------------------------------------------------------------| |До заявки додаються такі документи: | | | |Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація | |є точною у всіх відношеннях. | | | |З Правилами видачі сертифікатів льотної придатності цивільних | |повітряних суден України ознайомлений. | | | |Підпис заявника ______________ | | (Прізвище) | |Посада | | М. П. | |Дата | |----------------------------------------------------------------| ------------------------------------------------------------------ Примітка. Пункт 6 обов'язковий для заповнення українською та
англійською мовами.
Додаток 10
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Заявка на видачу
Свідоцтва про визнання дійсним сертифіката льотної
придатності
------------------------------------------------------------------ | |Держава, яка видала | | | 1 |Сертифікат | | | |State issued Airworthiness | | | |Certificate | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 2 |Номер діючого Сертифіката | | | |льотної придатності | | | |Number of effective | | | |Airworthiness Certificate | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 3 |Державний і реєстраційний | | | |знаки | | | |State registration | | | |marks | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 4 |Позначення ПС розробником | | | |Manufacturer's | | | |designation | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 5 |Заводський та серійний | | | |номери ПС | | | |Aircraft serial numbers | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 6 |Класифікація ПС | | | |Clasification of aircraft | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 7 |Сертифікат типу або | | | |еквівалентний документ та | | | |його N | | | |Type Certificate or | | | |equivalent document and | | | |its N. | | | |---------------------------+-----------------------------| | |повітряне судно /aircraft | | | |---------------------------+-----------------------------| | |двигун / engine | | | |---------------------------+-----------------------------| | |повітряний гвинт/propeller | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 8 |Власник повітряного судна | | | |Aircraft's owner | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 9 |Юридична адреса власника | | | |Owner's address and | | | |Country where the owner | | | |was registe red | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 10 |Експлуатант повітряного | | | |судна та номер посвідчення | | | |експлуатанта | | | |Operator Number of | | | |Operating Certificate | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 11 |Юридична адреса | | | |експлуатанта | | | |Operator's address and | | | |Country where the operator | | | |was registred | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 12 |Позначення типу двигуна | | | |Type of engine | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 13 |Позначення типу повітряних | | | |гвинтів | | | |Type of propellers | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 14 |Наліт ПС: з початку | год. | пос. | р. | | |експлуатації | Hours |landings | year | | |Operating age: from | | | | | |beginning of Operation | | | | |------+---------------------------+----------+-----------+------| | 15 |Залишок ресурсу до ремонту | год. | пос. | р.| | |Remaining up to overhaul | Hours | landings | year| |------+---------------------------+-----------------------------| | 16 |Опис повітряного судна: | | | |Description of | | | |aircraft: | | | |---------------------------+-----------------------------| | |Нове, відремонтоване | | | |чи було в експлуатації | | | |New, newly overhauled, | | | |used aircraft | | | |---------------------------+-----------------------------| | |Кількість установлених | | | |двигунів number of | | | |installed engines | | | |---------------------------+-----------------------------| | |Кількість місць: | | | |Number of seats | | | |---------------------------+-----------------------------| | |Пасажири | | | |Passanger | | | |---------------------------+-----------------------------| | |Екіпаж | | | |Crew | | | |---------------------------+-----------------------------| | |Максимальна злітна маса | | | |Maximum take-off weight | | | |---------------------------+-----------------------------| | |Максимальна маса посадки | | | |Maximum landing weight | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 17 |Відповідність Сертифіката | | | |типу України спеціальним | | | |вимогам (згідно з | | | |підпунктом 4.9 Правил) | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 18 |N розділу додатка 16 | | | |Конвенції про міжнародну | | | |цивільну авіацію, якій | | | |відповідає ПС щодо шуму | | | |на місцевості Документ, | | | |який це підтверджує | | | |N Chapter of Annex 16 | | | |to the Convention on | | | |International Civil | | | |Aviation, relating to | | | |Noise Certificate. | | | |Document approving the | | | |compliance | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 19 |Наявність графіка | | | |технічного | | | |обслуговування ПС | | | |Maintenance Planning Data | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 20 |Назва організації з | | | |технічного | | | |обслуговування ПС | | | |Aircraft maintenance | | | |organization | | |------+---------------------------+-----------------------------| | 21 |Де може бути оглянуто | | | |повітряне судно | | | |представниками Укравіації | | | |Where the aircraft may | | | |be inspected by | | | |Ukraviatsiya | | |----------------------------------------------------------------| |До заявки додаються такі документи: | | | | | |Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є | |точною у всіх відношеннях. | | | |З Правилами видачі сертифікатів льотної придатності | |цивільних повітряних суден України ознайомлений. | | | |Підпис заявника ______________| | (Прізвище) | |Посада | |----------------------------------------------------------------| |Дата М. П. | ------------------------------------------------------------------ Примітка. Усі пункти обов'язкові для заповнення українською та
англійською мовами.
Додаток 11
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Доповнення до заявки
на видачу сертифікатів льотної придатності всіх видів,
крім експортного
------------------------------------------------------------------ | 1 |Державний і реєстраційний | | | |знаки повітряного судна | | | |(ПС) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 2 |Виготовлювач | | | |Manufacturer | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 3 |Дата виготовлення ПС | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 4 |Позначення ПС розробником | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 5 |Заводський | | | |та серійний номери ПС | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 6 |Держава видачі експортного | | | |ППП, N та дата видачі (при | | | |необхідності) | | |----------------------------------------------------------------| | Опис повітряного судна (ПС), систем, пристроїв та обладнання | |----------------------------------------------------------------| | 7 |Позначення типу двигуна | | | |(кількість двигунів) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 8 |Позначення типу ДСУ | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 9 |Позначення типу повітряних | | | |гвинтів | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 10 |Тип системи регулювання | | | |тиску у гермокабіні та її | | | |позначення | | | |-----------------------------+-----------------| | |величина перепаду тиску | | | |(кг/кв.см) в кабіні екіпажу | | | |і пасажирській кабіні | | | |-----------------------------+-----------------| | |величина перепаду тиску | | | |(кг/кв.см) | | | |у вантажній кабіні | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 11 |Тип колеса: | | | |носової стійки шасі | | | |-----------------------------+-----------------| | |основних стієк шасі | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 12 |Киснева система | | | |(стаціонарна чи переносна) | | | |-----------------------------+-----------------| | |Тип (та кількість) кисневих | | | |масок | | | |-----------------------------+-----------------| | |екіпажу | | | |-----------------------------+-----------------| | |пасажирів | | | |-----------------------------+-----------------| | |Об'єм запасу кисню (літр) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 13 |Тип системи захисту від | | | |обмерзання і дощу крила | | | |-----------------------------+-----------------| | |хвостового оперення | | | |-----------------------------+-----------------| | |лобового скла кабіни | | | |екіпажу | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 14 |Наявність ременів безпеки | | | |на робочих місцях льотного | | | |екіпажу | | | |-----------------------------+-----------------| | |на пасажирських кріслах | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 15 |Кількість аварійних виходів | | | |(їх типи) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 16 |Тип пасажирських крісел | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 17 |Тип системи пожежогасіння | | | |мотогондол | | | |-----------------------------+-----------------| | |багажних відсіків | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 18 |Основні акумуляторні батареї | | | |Тип | | | |-----------------------------+-----------------| | |Кількість установлених | | | |батарей | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 19 |Тип курсової системи | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 20 |Тип та кількість висотомірів:| | | |метрові | | | |-----------------------------+-----------------| | |футові | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 21 |Тип системи сигналізації | | | |сходження з ешелону | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 22 |Тип системи попередження | | | |наближення до землі | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 23 |Тип системи сигналізації про | | | |досягнення максимального | | | |експлуатаційного крену | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 24 |Тип автопілота | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 25 |Тип апаратури радіотехнічних | | | |систем ближньої навігації | | | |(РСБН) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 26 |Тип апаратури радіотехнічних | | | |систем дальньої навігації | | | |(РСДН) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 27 |Тип апаратури супутникової | | | |системи навігації | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 28 |Тип (та кількість) | | | |автоматичних компасів | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 29 |Тип (та кількість) | | | |авіагоризонтів | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 30 |Тип радіолокаційного | | | |відповідача управління | | | |повітряним рухом | | | |-----------------------------+-----------------| | |Наявність режиму "УВД" | | | |-----------------------------+-----------------| | |Наявність режиму "RBS" | | | |-----------------------------+-----------------| | |Наявність режиму "S" | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 31 |Тип радіодалекоміра | | | |"DME" | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 32 |Тип апаратури кутомірної | | | |системи "VOR" | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 33 |Тип бортової системи | | | |попередження зіткнень у | | | |повітрі | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 34 |Тип радіолокаційної | | | |станції | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 35 |Типи та кількість | | | |радіостанцій | | | |та їх діапазон | | | |"МХ" (МВ), УКХ (УКВ) | | | |-----------------------------+-----------------| | |"СХ" (СВ) | | | |-----------------------------+-----------------| | |"КХ" (КВ) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 36 |Типи та кількість | | | |аварійних радіостанцій | | | |"МХ" (МВ), УКХ (УКВ) | | | |-----------------------------+-----------------| | |"КХ" (КВ) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 37 |Тип апаратури внутрішнього | | | |зв'язку і сповіщення | | | |пасажирів | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 38 |Тип системи збирання | | | |параметричної інформації | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 39 |Тип системи збирання | | | |звукової інформації | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 40 |Ресурс ПС та строку служби | год. пос. р.| | |призначений | | | |-----------------------------+-----------------| | |Продовження ресурсу ПС та | год. пос. р.| | |строку служби | | | |призначений | | | |-----------------------------+-----------------| | |до першого ремонту | год. пос. р.| | |-----------------------------+-----------------| | |міжремонтний | год. пос. р.| |----------------+-----------------------------+-----------------| | 41 |Підстава продовження | | | |ресурсу ПС | | | |та строку служби | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 42 |Ресурс та строк служби | | | |двигуна | | | |призначений N 1 | год. цикли р.| | | N 2 | год. цикли р.| | | N 3 | год. цикли р.| | | N 4 | год. цикли р.| | | ДСУ | год. цикли р.| -----------------------------------------------------------------| | 43 |Ресурс двигуна до першого | | | |ремонту | | | |-----------------------------+-----------------| | | N 1 | | | |-----------------------------+-----------------| | | N 2 | год. цикли р.| | |-----------------------------+-----------------| | | N 3 | год. цикли р.| | |-----------------------------+-----------------| | | N 4 | год. цикли р.| | |-----------------------------+-----------------| | | ДСУ | год. цикли р.| |----------------+-----------------------------+-----------------| | 44 |Ресурс двигуна | | | |міжремонтний | | | | N 1 | год. цикли р.| | | N 2 | год. цикли р.| | | N 3 | год. цикли р.| | | N 4 | год. цикли р.| | | ДСУ | год. цикли р.| |----------------+-----------------------------+-----------------| | 45 |Підстава продовження | | | |ресурсу двигуна N 1 - 4, | | | |(ДСУ) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 46 |Ресурс повітряного гвинта | | | |(ПГ) або несучої лопаті (НЛ) | | | |призначений N 1 | год. р. | | | N 2 | год. р. | | | N 3 | год. р. | | | N 4 | год. р. | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 47 |до першого ремонту | | | | N 1 | год. р. | | | N 2 | год. р. | | | N 3 | год. р. | | | N 4 | год. р. | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 48 |міжремонтний | | | | N 1 | год. р. | | | N 2 | год. р. | | | N 3 | год. р. | | | N 4 | год. р. | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 49 |Підстава продовження | | | |ресурсу | | | |повітряного гвинта або НЛ | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 50 |Перелік агрегатів, які | | | |мають ресурс менше ресурсу | | | |планера ПС (додається) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 51 |Виконані капремонти або | | | |еквівалентні їм роботи, | | | |організація, дата | | | |виконання | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 52 |Перелік виконаних | | | |бюлетенів, ким, коли | | | |(додається) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 53 |Перелік виконаних директив | | | |з льотної придатності, ким, | | | |коли (додається) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 54 |Ремонтно-відновлювальні | | | |роботи, організація, дата | | | |виконання, N Сертифіката | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 55 |Дата змінення конструкції, | | | |підприємство, яке виконало | | | |модифікацію, дата | | | |виконання, | | | |N Сертифіката | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 56 |Указати перелік обладнання, | | | |що було встановлено в резуль-| | | |таті проведеної модифікації | | | |(указати виготовлювача) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 57 |Діюча ЕТД (рік видання, дата | | | |введення в дію та N останньої| | | |зміни) | | | |-----------------------------+-----------------| | |КЛЕ (РЛЭ) | | | |-----------------------------+-----------------| | |КО (РО) | | | |-----------------------------+-----------------| | |КЕ (РЭ) | | | |-----------------------------+-----------------| | |ІЦ (ИЦ) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 58 |Вказати зміни (якщо такі | | | |мають місце), які внесені до | | | |керівництва з льотної | | | |експлуатації (КЛЕ), що стали | | | |результатом проведеної | | | |модифікації. Організація, яка| | | |затвердила зміни КЛЕ, дата | | | |затвердження | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 59 |Експлуатаційні обмеження: | | | |-----------------------------+-----------------| | |максимальна злітна маса | | | |-----------------------------+-----------------| | |максимальна посадочна маса | | | |-----------------------------+-----------------| | |маса порожнього ПС | | | |-----------------------------+-----------------| | |кількість пасажирів | | | |-----------------------------+-----------------| | |кількість палива | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 60 |Діапазон центрувань | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 61 |Особливості аеродинамічної | | | |компоновки ПС (блістери, | | | |накладки, аеродинамічна | | | |асиметрія, інше) | | |----------------+-----------------------------+-----------------| | 62 |Відповідність ПС переліку | | | |даних (для іноземних ПС) | | |----------------------------------------------------------------| |До заявки додаються такі документи: | | | | | |Я цим документом заявляю, що вказана вище інформація є точною | |у всіх відношеннях. | |З Правилами видачі сертифікатів льотної придатності цивільних | |повітряних суден України ознайомлений. | | | |Підпис заявника ______________ | | (Прізвище) | |Посада | |----------------------------------------------------------------| |Дата М. П. | ------------------------------------------------------------------ Примітки: 1. Пункт 2 обов'язковий для заповнення українською та
англійською мовами.
2. Це доповнення заповнюється при першому одержанні
сертифіката льотної придатності ПС, при наступному
одержанні сертифіката льотної придатності
заповнюються тільки ті дані, які змінилися з часу
останнього одержання сертифіката льотної придатності.
Додаток 12
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Перелік
документів, необхідних для одержання:
---- СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ |--| СТАНДАРТНОГО СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ |--| СПЕЦІАЛЬНОГО СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ |--| СПЕЦІАЛЬНОГО СЕРТИФІКАТА ЛЬОТНОЇ ПРИДАТНОСТІ ПОВІТРЯНИХ ---- СУДЕН ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ КАТЕГОРІЇ
____________________________________________________________
(перед подачею в Укравіацію перед назвою потрібного
виду сертифіката зробити позначку)
1. Заявка (додаток 8). 2. Доповнення до заявки (додаток 11) при потребі. 3. Оригінал сертифіката експлуатанта та спеціальні
експлуатаційні положення, де вказані ПС, які експлуатанту
дозволяється використовувати. 4. Оригінал діючого Реєстраційного посвідчення ПС. 5. Оригінал сертифіката льотної придатності (за наявності). 6. Оригінал сертифіката придатності щодо шуму на місцевості
(за наявності). 7. Акт про перевірку експлуатантом технічного стану та
визначення придатності повітряного судна до польотів (додаток 15). 8. Оригінал Дозволу на бортові радіостанції, у якому
зазначені телефонні та (або) телеграфні позивні ПС (якщо ПС
обладнане радіостанціями). 9. Висновок про відповідність екземпляра ПС та його ЕТД
типовій конструкції або ТУ на поставку, виданий представником
Укравіації на підприємстві-виробнику згідно з додатком 16 до цих
Правил (для нових ПС). 10. Копія договору про оренду ПС (якщо ПС орендується) з
копіями актів з приймання-передавання ПС. 11. Графік технічного обслуговування ПС (на календарний рік
наперед). 12. Експортний Сертифікат льотної придатності
держави-експортера (якщо ПС імпортується в Україну). 13. Перелік відмін від сертифікованого типу (для одержання
спеціального Сертифіката льотної придатності ПС експериментальної
категорії). 14. Копії страхових полісів (ПС та відповідальності перед
третіми особами). 15. Карту контрольних даних повітряного судна для всіх ПС, на
які видається сертифікат придатності щодо шуму на місцевості
(додаток 3 до п.3 Правил видачі сертифікатів придатності щодо шуму
на місцевості цивільних повітряних суден України). 16. Фінансовий документ, який підтверджує сплату державного
збору. Примітка. Для ПС, на які видається Спеціальний сертифікат льотної
придатності ПС експериментальної категорії, необхідно
подати документи 1-9, 13-14, 16.
Додаток 13
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Перелік документів, необхідних для одержання
експортного сертифіката льотної придатності
1. Заявка (додаток 9). 2. Реєстраційне посвідчення. 3. Діючий Сертифікат льотної придатності (за наявності). 4. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості (за
наявності). 5. Дозвіл на бортові радіостанції (за наявності). 6. Акт про перевірку експлуатантом технічного стану та
визначення придатності повітряного судна до польотів (додаток 15). 7. Висновок про відповідність екземпляра ПС та його ЕТД
типовій конструкції або ТУ на поставку, виданий представником
Укравіації на підприємстві-виробнику згідно з додатком 16 до цих
Правил (при потребі). 8. Заява заявника про відповідність ПС додатковим умовам
імпортера, яка підтверджена уповноваженим представником
Укравіації. 9. Опис установлених для експортної поставки тимчасових
пристроїв та заява про те, що після перельоту судна всі ці
пристрої будуть зняті (демонтовані), а повітряне судно буде
приведене у відповідність до затвердженої (схваленої типової)
конструкції. 10. Опис методів (якщо вони використовуються) консервації та
збереження повітряного судна, призначеного для відправки
транспортом з метою його захисту від корозії та пошкоджень під час
перевезення та збереження. В опису вказується строк дії таких
методів. 11. Фінансовий документ, який підтверджує сплату державного
збору. Примітка. Документи 1-3, 6, 11 подаються у вигляді оригіналів,
решта документів - у вигляді копій.
Додаток 14
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Перелік документів, необхідних для одержання
свідоцтва про визнання дійсним сертифіката льотної
придатності
List
of documents that must be attached to application for
CERTIFICATE APPROVING THE ACCEPTANGE OF AIRWORTINESS
CERTIFICATE BY OTHER COUNTRY.
1. Заявка (додаток 10). Application
2. Реєстраційне посвідчення повітряного судна. Certificate of registration.
3. Сертифікат льотної придатності держави реєстрації. Certificate of airwortiness issued by the
country-registrator.
4. Копія Сертифіката типу (з діючими доповненнями та картою
даних) або еквівалентний документ, який дає право на експлуатацію
повітряного судна. Copy of Type Certificate (with effective Supplements and Date
Sheet) or equivalent document that gives right on aircraft
operation.
5. Підтвердження відповідності Сертифіката типу України
спеціальним вимогам згідно з пунктом 4.9 Правил. Conformity of aircraft to Ukrainian Type Certificate, Special
requirments accordance with i. 4.9 Rule.
6. Копія Сертифіката експлуатанта з спеціальними
експлуатаційними положеннями до нього, де вказані типи повітряних
суден, на які експлуатант має дозвіл на використання та технічне
обслуговування. Operator's Certificate and its Supplements. Aircraft types
allowed for operation in airspace must be indicated.
7. Сертифікат придатності щодо шуму на місцевості. Noice Certificate.
8. Фінансовий документ, який підтверджує сплату державного
збору. Financial document proving the payment of State fee.
9. Карту контрольних даних повітряного судна - для всіх
повітряних суден, на які видається Сертифікат придатності щодо
шуму на місцевості (додаток 3 до Правил видачі сертифікатів
придатності щодо шуму на місцевості цивільних повітряних суден
України) Aircraft Reference Data Sheet for all aircraft with Noise
Certificate (Annex 3 to Regulation on issue of Noise Certificates
for Civil Aircraft of Ukraine).
Додаток 15
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Акт про перевірку експлуатантом технічного стану та
визначення придатності повітряного судна до польотів
Наказ N _______ Комісія у складі:
від ___________ Голова _________________________________________
про призначення спеціаліст з експлуатації ПС та двигуна
комісії (керівник ТК, цеха, зміни), посада, П.І.Б.
Члени комісії ____________________________________
провідний спеціаліст з експлуатації
ПС та двигуна, посада, П.І.Б. ___________________________________
провідний спеціаліст з експлуатації
А і РЕО, посада, П.І.Б. ___________________________________
представник служби ТК, посада, П.І.Б.
"___" _________ 19__ р. провела технічний огляд повітряного
судна, двигунів, систем, обладнання А і РЕО в обсязі останнього
періодичного ТО (оглядові роботи), про що у формулярі ПС (у
розділі "Контроль стану ПС") зроблено запис від ____________
1. Відомості про повітряне судно: Класифікація та позначення повітряного судна ________________ Державний і реєстраційний знаки _____________________________ Заводський та серійний номери _______________________________
------------------------------------------------------------------ |Дата випуску ПС з заводу | | |------------------------------+---------------------------------| |Ресурс |призначений | години | посадки | роки| |та строк |-------------------+----------+----------------+-----| |служби |до першого | години | посадки | роки| |ПС |ремонту | | | | | |-------------------+----------+----------------+-----| | |міжремонтний | години | посадки | роки| |------------------------------+----------+----------------+-----| |Наліт з початку експлуатації | години | посадки | роки| |------------------------------+----------+----------------+-----| |Наліт після останнього | години | посадки | роки| |ремонту | | | | |------------------------------+----------+----------------+-----| |Залишок |призначеного | години | посадки | роки| |ресурсу |-------------------+----------+----------------+-----| |та строку |до ремонту | години | посадки | роки| |служби |-------------------+----------+----------------+-----| |ПС |до періодичного ТО | години | посадки | роки| |------------------------------+---------------------------------| |Кількість ремонтів | |Дата останнього | | |(еквівалентних | |ремонту | | |робіт) |---------|(еквівалентних |-----------| | | |робіт) | | ------------------------------------------------------------------
2. Відомості про двигуни та повітряні гвинти (несучі лопасті
та хвостовий гвинт) ------------------------------------------------------------------ |Двигун/повітряний гвинт | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ДСУ | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Тип | | | | | | | |------+------+------+------| | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Заводський номер | | | | | | | |------+------+------+------| | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Ресурс та строк служби | | | | | | |призначений | | | | | | | (год./цикл./р.) | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+---------| | міжремонтний | | | | | | | (год./цикл./р.) | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Робота з початку | | | | | | |експлуатації |------+------+------+------| | |(год./цикл./р.) | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Робота після останнього | | | | | | |ремонту (год./цикл./р.) |------+------+------+------| | | | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Залишок ресурсу | | | | | | |призначеного |------+------+------+------| | |(год./цикл./р.) | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Залишок ресурсу | | | | | | |до ремонту |------+------+------+------| | |(год./цикл./р.) | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------+---------| |Дата останнього ремонту | | | | | | |--------------------------+------+------+------+------| | |(кількість ремонтів) | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Підпис М.п.
3. Перелік робіт, виконаних на ПС з часу видачі останнього
Сертифіката льотної придатності: 3.1. ПЕРІОДИЧНІ ФОРМИ ТО ____________________________________ __________________________________________________________________
(перелік форм ТО при напрацюванні, к/н N, дата, назва
організації, яка виконала роботи) 3.2. РЕГЛАМЕНТНІ РОБОТИ ІЗ ЗБЕРІГАННЯ _______________________ __________________________________________________________________
(вид, дата) 3.3. Директиви з льотної придатності, бюлетені, вказівки та
інші роботи __________________________________________________________________
(N, дата) __________________________________________________________________
(номер, дата виконання, назва організації, яка
виконала роботи) 3.4. ПЕРЕОБЛАДНАННЯ/МОДИФІКАЦІЯ ПС __________________________ __________________________________________________________________
(вид роботи, дата, назва організації, яка виконала роботи) 3.5. РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНЬ ПС ___________________________________ __________________________________________________________________
(стислий опис пошкоджень, дата, назва організації, яка
виконала ремонт)
4. Усі доробки для даного типу повітряного судна, обов'язкові
до виконання на дату складання цього акта, виконані/не виконані;
змін типової конструкції, які не передбачені затвердженою
документацією, немає/додаються. Усі агрегати та комплектувальні вироби, якими укомплектовано
ПС, мають/не мають залишки ресурсів та строки служби.
5. Маса порожнього ПС, центрування після виконання робіт за
п.3.4 ____________________________________________________________
6. Комплектність ПС__________________ _______________________
7. Висновок комісії щодо технічного стану і придатності до
польотів повітряного судна та можливості видачі сертифіката
льотної придатності (вказати на який термін). __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Голова: ______________________________________________________
Члени ______________________________________________________
комісії: ______________________________________________________ ______________________________________________________
(підпис, дата, П. І. Б.)
8. Висновок керівника інженерно-технічної служби експлуатанта
про придатність повітряного судна до польотів (у тому числі до
польотів на міжнародних трасах за наявності необхідного обладнання
та рішення Укравіації) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
М.П. ____________________________________________________
(підпис, дата, посада, П. І. Б.)
Примітка. Строк дії акта - один місяць з дати технічного огляду
ПС.
Додаток 16
до пункту 3.1 Правил видачі
сертифікатів льотної придатності
цивільних повітряних суден
України
Висновок про відповідність екземпляра повітряного судна
схваленій типовій конструкції
_________________________________________________________________,
(класифікація та позначення повітряного судна) заводський та серійний номери ___________________________________,
виготовлений _____________________________________________________
(виготовлювач) у відповідності до діючих технічних умов, згідно з робочою
конструкторською документацією відповідає типу _________________________________, на який видано _______________
(позначення повітряного судна) __________________________________________________________________
(Сертифікат типу або еквівалентний документ - номер, дата)
На _____________________________ проведена перевірка комплектності
(позначення повітряного судна) та виконання доробок.
Доробки згідно з діючими на даний тип повітряного судна
бюлетенями, директивами, вказівками та іншими керівними
документами на дату видачі цього висновку виконані у повному
обсязі. Змін типової конструкції, що не передбачені затвердженою
документацією, немає.
Представник Укравіації
на підприємстві-виробнику
________________ (П.І.Б.)
(підпис)вгору