Документ z0644-01, поточна редакція — Редакція від 25.07.2011, підстава - z0811-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 521 від 16.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 644/5835

Про затвердження Інструкції про подання, розгляд,
публікацію та внесення до реєстру відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
освіти і науки
N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і
корисні моделі" ( 3687-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про подання, розгляд, публікацію та
внесення до реєстру відомостей про передачу права власності на
винахід (корисну модель) та видачу ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі) (далі - Інструкція), що додається. 2. Державному департаменту інтелектуальної власності подати
цю Інструкцію до Міністерства юстиції України на державну
реєстрацію. 3. Державному департаменту інтелектуальної власності
опублікувати цю Інструкцію в офіційному бюлетені "Промислова
власність". 4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
освіти і науки України "Про затвердження Інструкції про розгляд та
реєстрацію договору про передачу права власності на винахід
(корисну модель) та ліцензійного договору на використання винаходу
(корисної моделі)" від 18 вересня 2000 року N 451 ( z0675-00 ),
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2000 року
за N 675/4896. 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на голову
Державного департаменту інтелектуальної власності Паладія М.В.
Міністр В.Г. Кремень
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
16.07.2001 р. N 521
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 липня 2001 р.
за N 644/5835
ІНСТРУКЦІЯ
про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстру
відомостей про передачу права власності на винахід (корисну
модель) та видачу ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі)
{ У тексті Інструкції слова "Держдепартамент" та "Державний
департамент інтелектуальної власності" в усіх відмінках
замінено відповідно словами "Державна служба" та "Державна
служба інтелектуальної власності України" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Загальні положення
1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" ( 3687-12 )
(далі - Закон), визначає процедуру подання до Державної служби
інтелектуальної власності України (далі - Державна служба),
діяльність якої спрямовується і координується Кабінетом Міністрів
України через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України,
розгляду, публікації та внесення до Державного реєстру патентів
України на винаходи або Державного реєстру патентів України на
корисні моделі (далі - реєстр) відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та надання дозволу (видачу
ліцензії) на використання винаходу (корисної моделі). { Пункт 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003, N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
1.2. Передача права власності на винахід (корисну модель)
здійснюється на підставі договору про передачу права власності на
винахід (корисну модель) (далі - договір). Видача ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
здійснюється на підставі ліцензійного договору на використання
винаходу (корисної моделі) (далі - ліцензійний договір). Передача права власності на винахід (корисну модель) та
надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
здійснюються в межах строку дії патенту України на винахід,
деклараційного патенту України на винахід, деклараційного патенту
України на корисну модель (далі - патент).
1.3. Договір та ліцензійний договір уважаються дійсними, якщо
вони укладені в письмовій формі і підписані сторонами.

( Пункт 1.4. виключено на підставі Наказу МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003 )

1.4. На підставі ліцензійного договору може видаватись
виключна або невиключна ліцензія на використання винаходу
(корисної моделі). Видавати ліцензію будь-якій особі на використання винаходу
(корисної моделі) може власник патенту. Ліцензіат, якому власником патенту передано право на
використання винаходу (корисної моделі) за договором про виключну
ліцензію (далі - власник виключної ліцензії), може в межах строку
дії виданої ліцензії та в обсязі переданих йому прав видавати
ліцензію на використання винаходу (корисної моделі) за умови
надання йому такого права власником патенту.
1.5. Дії, пов'язані з поданням до Державної служби відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель), можуть
здійснювати: сторона договору; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору. Дії, пов'язані з поданням до Державної служби відомостей про
надання дозволу (ліцензії) на використання винаходу (корисної
моделі), можуть здійснювати: сторона договору; представник у
справах інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша
довірена особа, які діють за дорученням сторони договору. ( Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
1.6. Якщо власником патенту є декілька осіб, то всі дії,
пов'язані з передачею права власності на винахід (корисну модель)
та наданням ліцензії на використання винаходу (корисної моделі),
визначаються угодою між ними, а право на підписання документів,
які подаються до Державної служби, може бути надане одній особі за
наявності відповідної довіреності.
1.7. Якщо один або більше, але не всі, співвласники патенту
на винахід (корисну модель) бажають передати своє право власності
на винахід (корисну модель) на користь інших співвласників, то
договір укладається між співвласниками, які передають право
власності, та іншими співвласниками.
2. Документи, що подаються до Державної служби
2.1. Для публікації в офіційному бюлетені "Промислова
власність" (далі - бюлетень) та внесення до реєстру (реєстрації)
відомостей про передачу права власності на винахід (корисну
модель) та надання дозволу (видачу ліцензії) на використання
винаходу (корисної моделі) (далі - відомості) до Державної служби
подають такі документи: ( Абзац перший пункту 2.1. із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей
(далі - заява) - 1 прим.; ( Абзац другий пункту 2.1. із змінами,
внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) договір (ліцензійний договір) або нотаріально засвідчений
витяг з договору (ліцензійного договору) - 3 прим.; документ про сплату збору за опублікування відомостей - 1
прим.; { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 із змінами,
внесеними згідно з Наказами МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003,
N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 } довіреність, оформлену з дотриманням вимог чинного
законодавства, якщо документи від імені сторони договору подає
представник у справах інтелектуальної власності (патентний
повірений) або інша довірена особа; ( Абзац п'ятий пункту 2.1. із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від
13.10.2003 ) довіреність на ім'я представника у справах інтелектуальної
власності (патентного повіреного), оформлену з дотриманням вимог
чинного законодавства, від правонаступника власника патенту, якщо
він є іноземною особою або особою без громадянства, яка проживає
чи має постійне місцезнаходження поза межами України (далі -
іноземна особа). { Пункт 2.1 розділу 2 доповнено абзацом згідно з
Наказом МОН N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008 }
2.2. Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель) (додаток
1) подають: сторона договору; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
( Абзац перший пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) У випадку, зазначеному в пункті 1.7 цієї Інструкції, заяву
про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу
права власності на винахід (корисну модель) (додаток 2) подають:
співвласники, які передають право власності на винахід (корисну
модель); представник у справах інтелектуальної власності
(патентний повірений) чи інша довірена особа, які діють за
дорученням співвласників патенту, за наявності довіреності,
оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Абзац
другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) Заяву про публікацію та внесення до реєстру відомостей про
надання ліцензії на використання винаходу (корисної моделі)
(додаток 3) подають: сторона договору; представник у справах
інтелектуальної власності (патентний повірений) чи інша довірена
особа, які діють за дорученням сторони договору, за наявності
довіреності, оформленої з дотриманням вимог чинного законодавства.
( Абзац третій пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) Заява викладається українською мовою і стосується одного
договору (ліцензійного договору). Якщо стороною (сторонами) договору є іноземна особа (іноземні
особи), то в заяві здійснюється транслітерація (передача
транскрипційних знаків певної мови літерами української абетки)
повного імені фізичної особи або повного офіційного найменування
юридичної особи та її місцезнаходження (місця проживання). У
дужках зазначені дані відтворюються мовою оригіналу.
2.3. У договорі (ліцензійному договорі) або витягу з договору
(ліцензійного договору) повинні бути вказані: 2.3.1. Щодо договору:
сторони договору;
предмет договору;
номер патенту;
назва винаходу (корисної моделі);
місцезнаходження (місце проживання) сторін. 2.3.2. Щодо ліцензійного договору:
сторони ліцензійного договору;
предмет ліцензійного договору;
номер патенту;
назва винаходу (корисної моделі);
обсяг прав, що передаються;
вид ліцензії (виключна або невиключна);
строк дії ліцензійного договору;
територія дії ліцензійного договору;
місцезнаходження (місце проживання) сторін.
2.4. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) подається до Державної служби українською
мовою. Якщо договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) викладений іншою мовою, то до нього
додається переклад на українську мову, засвідчений нотаріально або
уповноваженою особою компетентного органу. Договір (ліцензійний договір) підписується сторонами, що його
укладають. Договір (ліцензійний договір) від імені юридичної особи
підписується особою, що має на це повноваження. Підпис складається
з повного найменування посади особи, яка підписує договір
(ліцензійний договір), особистого підпису, ініціалів, прізвища,
дати і скріплюється печаткою. Договір (ліцензійний договір) або витяг з договору
(ліцензійного договору) засвідчуються в порядку, установленому в
країні його укладання. Відповідальність за достовірність інформації, наведеної в
документах, що подаються до Державної служби, несуть сторони
договору (ліцензійного договору). Документи, що подаються для публікації та внесення до реєстру
відомостей, друкуються на окремих аркушах білого кольору форматом
210 х 297 мм, при цьому другий і наступні аркуші договору
(ліцензійного договору) або витягу з договору (ліцензійного
договору) нумеруються арабськими цифрами. Усі документи друкують
шрифтом чорного кольору. Виправлення в документах не допускаються.
( Абзац шостий пункту 2.4. із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
3. Розгляд документів, публікація та
внесення до реєстру відомостей ( Назва розділу 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
3.1. Заява та додані до неї документи приймаються до розгляду
від дати публікації відомостей про видачу патенту в бюлетені.

( Абзац другий пункту 3.1. виключено на підставі Наказу МОН
N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )

3.2. Державна служба: розглядає заяву та додані до неї документи на відповідність
розділам 1, 2 цієї Інструкції; приймає рішення про публікацію та внесення відомостей до
реєстру (далі - рішення) (додатки 4, 5, 6) протягом двох місяців
від дати надходження до Державної служби заяви та правильно
оформлених документів, що до неї додаються; ( Абзац третій пункту
3.2. в редакції Наказу МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) готує відомості для публікації в бюлетені та вносить
відомості до відповідного реєстру; ( Абзац четвертий пункту 3.2. в
редакції Наказу МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) направляє на адресу, зазначену в заяві, два примірники
договору (ліцензійного договору) або два примірники витягу з
договору (ліцензійного договору), щодо якого опубліковано та
внесено відомості до відповідного реєстру, та один примірник
рішення про публікацію та внесення до реєстру відомостей. Один
примірник договору (ліцензійного договору) або витяг з договору
(ліцензійного договору) зберігається в Державній службі як
контрольний. ( Абзац п'ятий пункту 3.2. із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )

( Абзац шостий пункту 3.2. виключено на підставі Наказу МОН
N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )

3.3. Державна служба має право надіслати запит про подання
додаткових документів, необхідних для прийняття рішення, у разі
виникнення обгрунтованих сумнівів щодо вірогідності інформації, що
містять подані до Державної служби документи. У цьому разі рішення
приймається в двотижневий строк від дати надходження додаткових
документів.
3.4. Відомості не можуть бути опубліковані та внесені до
реєстру, якщо: ( Абзац перший пункту 3.4. із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) патент визнано недійсним повністю; дія патенту припинена; зареєстровано заяву власника патенту про готовність надання
будь-якій особі дозволу на використання запатентованого винаходу
(корисної моделі), а клопотання про відкликання цієї заяви не
надійшло; подані документи не відповідають вимогам розділів 1, 2 та
пункту 3.3 цієї Інструкції.
3.5. У випадках, зазначених у пункті 3.4 цієї Інструкції,
Державна служба повертає документи із зазначенням мотивованих
підстав їх повернення за адресою, указаною в заяві.
4. Публікація та внесення до реєстру
змін у відомості про видачу ліцензії на
використання винаходу (корисної моделі) ( Назва розділу 4 в редакції Наказу МОН N 688 ( z0950-03 ) від
13.10.2003 )
4.1. У відомості про видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі), що опубліковані та внесені до відповідного
реєстру, за ініціативою сторін ліцензійного договору вносяться та
публікуються зміни (далі - зміни) щодо: ( Абзац перший пункту 4.1.
із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від
13.10.2003 ) повного імені або найменування та/або адреси для листування
сторін ліцензійного договору; ( Абзац другий пункту 4.1. із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від
13.10.2003 ) обсягу прав, що передаються; виду ліцензії; строку дії ліцензійного договору; території дії ліцензійного договору. Для внесення змін подають такі документи: заяву про публікацію та внесення змін (додаток 7) - 1 прим.;
( Абзац восьмий пункту 4.1. із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) перелік змін - 1 прим.; документ про сплату збору за внесення змін. Для внесення змін щодо повного імені або найменування сторін
до заяви додається документ, що підтверджує правомірність таких
змін. Для внесення змін щодо продовження строку дії ліцензійного
договору заяву подають не пізніше, ніж за два місяці до закінчення
строку його дії. ( Пункт 4.1. доповнено абзацом згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
4.2. Заява про публікацію та внесення змін викладається
українською мовою, стосується одного ліцензійного договору та
підписується сторонами ліцензійного договору або довіреною особою,
що діє за дорученням сторони, за наявності довіреності, оформленої
з дотриманням вимог чинного законодавства. ( Пункт 4.2. із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від
13.10.2003 )
4.3. Перелік змін підписується сторонами та має містити нову
редакцію пункту (пунктів), що змінюється (змінюються).
4.4. Державна служба розглядає заяву про публікацію та
внесення змін і додані до неї документи, приймає рішення про
публікацію та внесення змін у відомості про видачу ліцензії на
використання винаходу (корисної моделі) (додаток 8) протягом двох
місяців від дати надходження правильно оформлених документів.
( Абзац перший пункту 4.4. із змінами, внесеними згідно з Наказом
МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) Зазначене рішення направляється за адресою, указаною в заяві,
після публікації зазначених змін у бюлетені. ( Абзац другий пункту
4.4. із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 )
від 13.10.2003 )
4.5. Заява про публікацію та внесення змін у відомості про
видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) не
приймається до розгляду, якщо: ( Абзац перший пункту 4.5. із
змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від
13.10.2003 ) патент визнано недійсним повністю; дія патенту припинена; дія ліцензійного договору закінчилася; подані документи не відповідають вимогам пунктів 4.1 - 4.3
цієї Інструкції. Якщо зміни не можуть бути опубліковані та внесені до
відповідного реєстру, то Державна служба повертає документи із
зазначенням мотивованих підстав їх повернення за адресою, вказаною
в заяві. ( Абзац шостий пункту 4.5. із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
4.6. Дія ліцензійного договору може бути достроково
припинена: за взаємною згодою сторін; на підставі рішення суду; на підставі припинення дії деклараційного патенту на винахід
у зв'язку з видачею патенту за результатами кваліфікаційної
експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний
патент. 4.6.1. Для публікації та внесення до відповідного реєстру
відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за
взаємною згодою сторін до Державної служби подають заяву про
публікацію та внесення відомостей до відповідного реєстру у
зв'язку з достроковим припиненням дії ліцензійного договору
(додаток 9), підписану обома сторонами ліцензійного договору, в
одному примірнику. ( Підпункт 4.6.1. із змінами, внесеними згідно
з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) 4.6.2. Державна служба розглядає заяву, приймає рішення про
публікацію та внесення до відповідного реєстру відомостей про
дострокове припинення дії ліцензійного договору за взаємною згодою
сторін протягом двох місяців від дати надходження правильно
оформленої заяви, публікує та вносить такі відомості до
відповідного реєстру. ( Абзац перший підпункту 4.6.2. в редакції
Наказу МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) Рішення про публікацію та внесення до відповідного реєстру
відомостей про дострокове припинення дії ліцензійного договору за
взаємною згодою сторін (додаток 10) направляється за адресою,
зазначеною в заяві, після публікації вказаних відомостей у
бюлетені. ( Абзац другий підпункту 4.6.2. із змінами, внесеними
згідно з Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 ) 4.6.3. Відомості про визнання ліцензійного договору недійсним
публікуються та вносяться до відповідного реєстру на підставі
рішення суду. ( Підпункт 4.6.3. із змінами, внесеними згідно з
Наказом МОН N 688 ( z0950-03 ) від 13.10.2003 )
4.7. Якщо за результатом проведення кваліфікаційної
експертизи заявки, за якою раніше було видано деклараційний
патент, прийнято рішення про відмову у видачі патенту на винахід,
а деклараційний патент на винахід уважається таким, що не набрав
чинності від дати публікації в бюлетені відомостей про його
видачу, то реєстрація відомостей про видачу ліцензії власником
деклараційного патенту на винахід на його використання будь-якій
особі скасовується.

( Розділ 5 виключено на підставі Наказу МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003 )

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А.Меняйло
Додаток 1
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту(ів) (правонаступник): ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель) __________________________________________________________________
(назва винаходу (корисної моделі)
від власника патенту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання __________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)
до _______________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
якій передається право власності на винахід (корисну модель), __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель).
Підпис власника патенту
(правонаступника) _______________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 2
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Власник(и) патенту(ів): ________________________________________
(повні імена фізичних осіб ________________________________________
або повні офіційні найменування ________________________________________
юридичних осіб)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про передачу права власності на винахід (корисну модель) __________________________________________________________________
(назва винаходу (корисної моделі)
від співвласника(ів) патенту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, місце проживання __________________________________________________________________
(місцезнаходження) та адреса для листування)
до співвласника(ів) ______________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право власності
на винахід __________________________________________________________________
(корисну модель), місце проживання (місцезнаходження)
та адреса для листування)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
передачу права власності на винахід (корисну модель).
Підпис власника патенту,
який передає право ________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 3
до пункту 2.2 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар (ліцензіат): ________________________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________
Дата пріоритету ________________________
Дата публікації ________________________
Номер офіційного бюлетеня ______________

ЗАЯВА

Прошу опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної
моделі): __________________________________________________________________
(назва винаходу (корисної моделі)
власником патенту (виключної ліцензії) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) та адреса для листування)
ліцензіату __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної особи, __________________________________________________________________
якій надається дозвіл на використання винаходу (корисної
моделі), __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження) ________________________________
(вид ліцензії)
Додатки: Договір або витяг з договору на _____ арк. у 3 прим. Документ про сплату збору за опублікування відомостей про
видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі).
Підпис ліцензіара (ліцензіата) ______________________________ (Ініціали і прізвище)
М.П. (для юридичної особи)
Дата _____________________
{ Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 4
до пункту 3.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
Рішення
"___"_________200__р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву власника патенту (правонаступника) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру патентів України на винаходи
(Державного реєстру патентів України на корисні моделі) відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель)
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про передачу права власності на винахід (корисну
модель), відповідно до яких право власності на винахід (корисну
модель) _________________________________________________________________,
(назва винаходу [корисної моделі])
патент України N __________________, передається
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право
власності __________________________________________________________________
на винахід [корисну модель], місце проживання (місцезнаходження))

Реєстраційний номер __________
Дата публікації та реєстрації "_____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003, N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 5
до пункту 3.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
Рішення
"___"_________200__р.

Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву співвласника патенту __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, яка передає право власності __________________________________________________________________
на винахід [корисну модель], місце проживання (місцезнаходження))
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру патентів України на винаходи
(Державного реєстру патентів України на корисні моделі) відомостей
про передачу права власності на винахід (корисну модель)
співвласнику
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про передачу права власності на винахід (корисну
модель), відповідно до яких право власності на винахід (корисну
модель) _________________________________________________________________,
(назва винаходу [корисної моделі])
патент України N __________________, передається співвласнику
__________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, якій передається право
власності __________________________________________________________________
на винахід [корисну модель], місце проживання (місцезнаходження))

Реєстраційний номер __________
Дата публікації та реєстрації "_____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003, N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 6
до пункту 3.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
Рішення
"___"_________200__р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву ліцензіара (ліцензіата) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи __________________________________________________________________
або повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення до Державного реєстру патентів України на винаходи
(Державного реєстру патентів України на корисні моделі) відомостей
про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної моделі) і
прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про видачу ліцензії на використання винаходу (корисної
моделі), відповідно до яких ліцензія на використання винаходу
корисної моделі _________________________________________________________________,
(назва винаходу [корисної моделі])
патент України N ________________, видається
власником патенту (виключної ліцензії) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної __________________________________________________________________
особи, яка надає дозвіл на використання винаходу [корисної
моделі], місце проживання (місцезнаходження)) __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне найменування
юридичної __________________________________________________________________
особи, якій надається дозвіл на використання винаходу [корисної
моделі], місце проживання (місцезнаходження))
Вид ліцензії ___________________________
Обсяг прав ___________________________
Строк дії
ліцензійного договору ___________________________
Територія дії
ліцензійного договору ___________________________
Реєстраційний номер _____________
Дата публікації та реєстрації "____" ____________200__р.
Голова Державної служби __________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003, N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 7
до пункту 4.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

Просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести зміни у відомості про видачу ліцензії на
використання винаходу (корисної моделі), унесені до Державного
реєстру патентів України на винаходи (Державного реєстру патентів
України на корисні моделі) на підставі рішення за N ________ від
"____"__________ ______ р. та опубліковані в офіційному бюлетені
"Промислова власність" N ________ від "____"__________ _______ р.,
ліцензіаром ______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне __________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
ліцензіату _______________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне __________________________________________________________________
офіційне найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
Додатки: Перелік змін на ___ арк. в 1 прим. Документ, що підтверджує сплату збору за опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 8
до пункту 4.4 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
Рішення
"___"_________200__р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву ліцензіара __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
та ліцензіата ____________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність" та
внесення змін у відомості про надання ліцензії на використання
винаходу (корисної моделі), що внесені до Державного реєстру
патентів України на винаходи (Державного реєстру патентів України
на корисні моделі) на підставі рішення за N_______________________
від "___"________ _______ р.
та опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність"
N ________ від "____"__________ _______ р.
_________________________________________________________________,
(назва винаходу [корисної моделі])
патент України N __________________,
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
зміни щодо: __________________________________________________________________
Уважати:__________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Реєстраційний номер ______________
Дата реєстрації "_____" __________ 200__р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003, N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008;
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }

Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 9
до пункту 4.6.1 Інструкції
про подання, розгляд,
публікацію та внесення
до реєстру відомостей
про передачу права власності
на винахід (корисну модель)
та видачу ліцензії
на використання винаходу
(корисної моделі)
Державна служба інтелектуальної
власності України
вул. Урицького, 45, м. Київ-35, МСП,
03680
Ліцензіар ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Ліцензіат ______________________________
(повне ім'я фізичної особи ________________________________________
або повне офіційне найменування ________________________________________
юридичної особи)
Адреса для листування щодо заяви ________________________________________
тел. ___________________________________
Патент(и) N ____________________________

ЗАЯВА

У зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін
дії ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне __________________________________________________________________
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження) та ліцензіатом ___________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або повне офіційне _________________________________________________________________,
найменування юридичної особи, місце проживання
(місцезнаходження)
відомості про який унесені до Державного реєстру патентів
України на винаходи (Державного реєстру патентів України на
корисні моделі) на підставі рішення за N ________ від
"_____"___________ _______ р. та опубліковані в офіційному
бюлетені "Промислова власність" N ________ від "____"__________ _____ р.,
просимо опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести відомості про дострокове припинення дії
ліцензійного договору до реєстру.
Додається документ, що підтверджує сплату збору за
опублікування змін.
Ліцензіар ________ (Ініціали, Ліцензіат ________ (Ініціали,
(підпис) прізвище) (підпис) прізвище)
М.П. (для юридичної особи) М.П. (для юридичної особи)
Дата _______________ Дата _______________
{ Додаток 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003; в редакції Наказу Міністерства освіти
і науки N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
N 578 ( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйло
Додаток 10
до пункту 4.6.2 Інструкції про подання,
розгляд, публікацію та внесення до
реєстру відомостей про передачу права
власності на винахід (корисну модель) та
видачу ліцензії на використання винаходу
(корисної моделі)
Рішення
"___"_________200__р.
Державна служба інтелектуальної власності України розглянула
заяву про публікацію в офіційному бюлетені "Промислова власність"
та внесення до Державного реєстру патентів України на винаходи
(Державного реєстру патентів України на корисні моделі) відомостей
у зв'язку з достроковим припиненням за взаємною згодою сторін дії
ліцензійного договору між ліцензіаром __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або __________________________________________________________________
повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
та ліцензіатом __________________________________________________________________
(повне ім'я фізичної особи або _________________________________________________________________,
повне офіційне найменування юридичної особи, __________________________________________________________________
місце проживання (місцезнаходження))
відомості про який внесені до Державного реєстру патентів
України на винаходи (Державного реєстру патентів України на
корисні моделі) на підставі рішення за N _________________________
від "___" _____________ _______ р. та
опубліковані в офіційному бюлетені "Промислова власність"
N ________ від "____"__________ _______ р.,
і прийняв рішення опублікувати в офіційному бюлетені "Промислова
власність" та внести до Державного реєстру патентів України на
винаходи (Державного реєстру патентів України на корисні моделі)
відомості про дострокове припинення дії ліцензійного договору на
використання винаходу (корисної моделі) _________________________________________________________________,
(назва винаходу [корисної моделі])
патент України N __________________

Реєстраційний номер ______________
Дата реєстрації "____" __________ 200__ р.
Голова Державної служби ________________ (Ініціали, прізвище)
М.п. (підпис)
{ Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказами МОН N 688
( z0950-03 ) від 13.10.2003, N 54 ( z0351-08 ) від 31.01.2008,
Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту N 578
( z0811-11 ) від 14.06.2011 }
Начальник управління реєстрації
та економіки інтелектуальної
власності Л.А. Меняйловгору