Документ z0655-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.05.2017, підстава - z0513-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.05.2015  № 217


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
04 червня 2015 р.
за № 655/27100

Про затвердження Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони
№ 167 від 23.03.2017}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2008 року № 873 “Про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва” та з метою заохочення представників культури і мистецтва України до активної участі у військово-патріотичному вихованні особового складу Збройних Сил України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністра оборони України від 22 грудня 2008 року № 625 “Про затвердження Положення про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва та Складу Комітету з присудження премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 січня 2009 року за № 37/16053 (зі змінами).

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр оборони України
генерал-полковник


С.Т. Полторак

ПОГОДЖЕНО:

Виконуючий обов'язки голови
Національної спілки журналістів України

Голова Національної спілки
письменників України

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр культури України

Міністр освіти і науки УкраїниС.А. Томіленко


М.О. Сидоржевський


В.А. Кириленко

С. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
оборони України
18.05.2015  № 217


Зареєстровано у Міністерстві
юстиції України
04 червня 2015 р.
за № 655/27100

ПОЛОЖЕННЯ
про премію імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва

I. Загальні положення

1.1. Премія імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (далі – Премія) присуджується щороку за твори літератури і мистецтва, публіцистики і журналістики (далі – твори), спрямовані на підняття престижу Збройних Сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і молоді національної самосвідомості, гідності, духовності і культури, почуття патріотизму, вірності військовим традиціям українського народу, соціально-психологічної та військово-професійної готовності до служби у Збройних Силах України.

1.2. До Дня Збройних Сил України – 6 грудня присуджується премія в п’яти номінаціях у розмірі десяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленому на початок бюджетного року.

Премія присуджується в таких номінаціях:

літературні твори військової тематики;

музичні твори військової тематики;

твори театрального мистецтва військової тематики;

твори кіномистецтва військової тематики;

твори образотворчого мистецтва військової тематики.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

1.3. Премія присуджується громадянам України на конкурсних засадах.

1.4. Премія присуджується фізичній особі чи колективу одноразово.

{Розділ I доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

II. Вимоги до творів та перелік документів, що подаються на здобуття Премії

2.1. На здобуття Премії подаються нові оригінальні твори фізичних осіб та колективів авторів, опубліковані (оприлюднені) в завершеному вигляді протягом останніх трьох років, але не пізніше 01 травня поточного року.

2.2. Колектив авторів твору, висунутого на здобуття Премії, не може перевищувати 5 осіб, колектив виконавців твору – 7 осіб.

До складу колективу авторів твору, представленого на здобуття Премії, не включаються особи, удостоєні за представлений твір державної нагороди.

Твір, що вже отримав іншу премію державного значення, на здобуття Премії не висувається.

{Абзац третій пункту 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

2.3. Пропозиції щодо претендентів на здобуття Премії вносять національні спілки України, інші творчі спілки та асоціації, національно-культурні, національно-просвітницькі товариства.

2.4. На здобуття Премії щороку до 01 серпня разом із супровідним листом подаються:

клопотання щодо присудження Премії;

матеріали, що засвідчують творчий доробок претендента, у вигляді друкованої продукції, аудіо- або відеозаписів, виставок проектів скульптурно-меморіальних комплексів і картин, фотовиставок тощо;

{Абзац третій пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

ксерокопії рецензій та інших критичних матеріалів на твір претендента у спеціальних виданнях та засобах масової інформації;

характеристика та фото претендента;

копії першої та другої сторінок паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - реєстраційний номер) або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) (далі - серія та номер паспорта) претендента або у разі, коли претендентом є колектив авторів твору, – копії першої та другої сторінок паспортів та реєстраційних номерів або серій та номерів паспортів кожного члена колективу, а у разі, коли претендентом є колектив виконавців твору, – копії першої та другої сторінок паспорта та реєстраційного номера або серії та номера паспорта його керівника.

2.5. Днем висунення претендента та днем представлення твору на здобуття Премії вважається день подання документів, зазначених у пункті 2.4 цього розділу.

2.6. Самовисунення на Премію не допускається.

2.7. Документи надсилаються за адресою: вулиця Грушевського, 30/1, м. Київ, 01021, Центральний будинок офіцерів Збройних Сил України.

2.8. Документи, надані на здобуття Премії, повертаються відповідно до вимог, зазначених у статті 1157 Цивільного кодексу України.

III. Організація та порядок проведення конкурсу

3.1. Конкурс оголошується щороку не пізніше 01 травня на офіційному веб-порталі Міністерства оборони України.

3.2. Для присудження Премії створюється Комітет з присудження премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (далі – Комітет).

3.3. Комітет розглядає подані документи, зазначені в пункті 2.4 розділу II цього Положення, проводить конкурсний відбір претендентів на здобуття Премії і визначає лауреатів Премії.

Комітет утворюється у складі не більше 15 осіб та відповідального секретаря, який бере участь у засіданні Комітету за письмовими поданнями творчих спілок без права голосу. Склад Комітету формується з представників Міністерства оборони України, Міністерства культури України, Міністерства освіти і науки України, Національної спілки письменників України, Національної спілки журналістів України, Національної спілки кінематографістів України та інших творчих спілок (за згодою) і діє на громадських засадах. Комітет очолює голова – заступник Міністра оборони України відповідно до розподілу обов’язків.

{Абзац другий пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

Персональний склад Комітету за письмовими поданнями творчих спілок затверджується наказом Міністерства оборони України. У разі необхідності до складу Комітету можуть вноситися зміни.

{Абзац третій пункту 3.3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

3.4. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше ніж один раз на півроку. Засідання Комітету проводить його голова або за його дорученням один із заступників голови Комітету.

3.5. Комітет відповідно до покладених на нього завдань:

проводить обговорення творів, представлених на здобуття Премії;

приймає рішення щодо визначення лауреатів Премії.

3.6. Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його складу.

Рішення Комітету про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету. У разі якщо під час голосування результати розподіляться порівну, то голос головуючого на засіданні Комітету є вирішальним.

Рішення Комітету щодо визначення лауреатів Премії оформлюється протоколом засідання Комітету, який підписується головуючим на засіданні Комітету та відповідальним секретарем.

3.7. Члени Комітету не можуть висуватися на здобуття Премії.

Якщо член Комітету має конфлікт інтересів під час конкурсного відбору претендентів на здобуття Премії, він повідомляє про це Комітет перед початком засідання і участі в голосуванні не бере.

{Пункт 3.7 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

3.8. Твори, які не відповідають вимогам, визначеним цим Положенням, членами Комітету не розглядаються.

3.9. Організаційне забезпечення роботи Комітету, у тому числі приймання та опрацювання матеріалів, зазначених у пункті 2.4 розділу II цього Положення, подання до 01 листопада Міністру оборони України рішення Комітету про присудження Премії разом з витягом із протоколу засідання Комітету, підготовка проекту наказу Міністерства оборони України щодо присудження Премії, оформлення дипломів лауреатів Премії та організацію їх урочистого вручення здійснює Департамент військової освіти, науки, соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України.

{Пункт 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

3.10. Інформація щодо результатів конкурсу та його лауреатів оприлюднюється на офіційному верб-порталі Міністерства оборони України.

IV. Фінансування конкурсу

Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою Премії, здійснюється за рахунок асигнувань, передбачених у кошторисі Міністерства оборони України.

V. Нагородження лауреатів Премії

5.1. Диплом лауреата премії імені Богдана Хмельницького за краще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва (далі – Диплом) і Премія вручаються в урочистій обстановці Міністром оборони України або за його дорученням головою Комітету під час заходів за участю керівного складу Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з нагоди відзначення Дня Збройних Сил України.

{Пункт 5.1 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

5.2. Зразок і опис Диплома наведено в додатку до цього Положення.

5.3. У разі якщо Премія присуджена колективу авторів твору чи колективу виконавців твору, кожен отримує Диплом, а грошова винагорода ділиться між ними порівну.

5.4. Премія може бути присвоєна посмертно. У цьому випадку Диплом та грошова винагорода вручаються спадкоємцям.

5.5. Головне управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України сприяє розповсюдженню творів лауреатів Премії у закладах культури Збройних Сил України.

{Пункт 5.5 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 167 від 23.03.2017}

Тимчасово виконуючий
обов’язки директора
Департаменту соціальної
та гуманітарної політики
Міністерства оборони України

О.М. ЩербінінДодаток
до Положення про премію
імені Богдана Хмельницького
за краще висвітлення військової
тематики у творах літератури
та мистецтва
(пункт 5.2 розділу V)

ЗРАЗОК
Диплома лауреата премії імені Богдана Хмельницькоговгору