Документ z0765-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.12.2013, підстава - z2012-13

                                                          
ДЕРЖАВНА ТУРИСТИЧНА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.06.2005 N 50
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2005 р.
за N 765/11045

Про затвердження порядку оформлення ваучера
на надання туристичних послуг та його використання
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
культури і туризму
N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006
N 32 ( z0733-09 ) від 14.07.2009
Наказом Міністерства культури
N 16 ( z0351-11 ) від 03.03.2011
Наказом Міністерства інфраструктури
N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
На виконання вимог статті 23 Закону України "Про туризм"
( 324/95-ВР ) (із змінами), з метою посилення контролю за роботою
суб'єктів туристичної діяльності і підвищення їх відповідальності
перед споживачами туристичних та екскурсійних послуг за виконання
договірних зобов'язань Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Опис бланка ваучера, що додається. { Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства культури N 16
( z0351-11 ) від 03.03.2011 }
2. Установити, що з 1 жовтня 2005 року при наданні
туристичних послуг усі суб'єкти туристичної діяльності незалежно
від форм власності та відомчої належності мають використовувати
бланки ваучера згідно з Описом бланка ваучера.
3. Затвердити Інструкцію про порядок оформлення ваучера на
надання туристичних послуг та його використання (додається).
4. Затвердити Порядок виготовлення (технічний опис), обліку,
зберігання та контролю за використанням бланків ваучерів на
надання туристичних послуг (додається ( z0766-05 ). { Порядок
втратив чинність на підставі Наказу Міністерства культури і
туризму N 32 ( z0733-09 ) від 14.07.2009 }
5. Увести в дію Порядок виготовлення (технічний опис),
обліку, зберігання та контролю за використанням бланків ваучерів
на надання туристичних послуг ( z0766-05 ) з 1 вересня 2005 року.
6. Відділу розвитку туристичної діяльності (Туріцина О.Ф.),
управлінню ліцензування та контролю за туристичною діяльністю
(Лапко Н.С.), Державному підприємству "Національна туристична
організація" (Безверхий В.В.) забезпечити проведення необхідної
організаційної роботи з роз'яснення та доведення Інструкції про
порядок оформлення ваучера та його використання, зокрема шляхом
розміщення відповідної інформації на офіційному сайті
Держтурадміністрації України, до Міністерства курортів і туризму
Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з питань
туризму обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій та суб'єктів туристичної діяльності.
7. Відділу розвитку міжнародних зв'язків та з питань
європейської інтеграції (Слободенюк Е.В.) здійснити організаційні
заходи щодо доведення інформації про затвердження Інструкції про
порядок оформлення та використання ваучерів до Міністерства
закордонних справ України, дипломатичних і консульських установ
України за кордоном.
8. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного
комітету України по туризму від 16.08.96 N 40 ( v0040309-96 ) "Про
затвердження зразка туристського ваучера" з 1 жовтня 2005 року.
9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Держтурадміністрації України Самарцева Є.В.
Голова Держтурадміністрації В.І.Цибух
України

Додаток
до наказу Державної туристичної
адміністрації України
06.06.2005 N 50 

ОПИС
бланка ваучера

1. Розмір бланка ваучера - 1/3 аркуша формату А4.
2. Ваучер має містити такі дані:
{ Абзац другий пункту 2 виключено на підставі Наказу
Міністерства інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
найменування документа - "Ваучер"; найменування та місцезнаходження суб'єкта туристичної
діяльності, який реалізує послуги, номер ліцензії на відповідний
вид діяльності; найменування, місцезнаходження, номер телефону суб'єкта
туристичної діяльності, який надає послуги; розмір фінансового забезпечення цивільної відповідальності
туроператора (турагента) або межі відповідальності суб'єкта
туристичної діяльності за договором; прізвище та ім'я туриста (при груповій поїздці - прізвище та
ім'я керівника групи, чисельність групи з доданням списку туристів
завіреного печаткою суб'єкта туристичної діяльності, що видає
ваучер); строки надання і види туристичних послуг, їх загальна
вартість; назва, адреса та номер телефону об'єкта розміщення, його тип
та категорія, режим харчування (у разі надання послуги з
розміщення); до ваучера можуть включатися додаткові дані, обумовлені
характером угоди, складом групи тощо та які необхідні для
обслуговування туристів; дата видачі ваучера; місце для печатки - М. П.
3. На лицьовому боці бланка ваучера може бути розміщено
логотип суб'єкта туристичної діяльності.
{ Опис в редакції Наказу Міністерства культури N 16 ( z0351-11 )
від 03.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
Заступник Голови
Держтурадміністрації України  Є.В.Самарцев

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Держтурадміністрації
України
06.06.2005 N 50
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2005 р.
за N 765/11045

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок оформлення ваучера на надання
туристичних послуг та його використання

1. Загальні положення
1.1. Ваучер - форма письмового договору на туристичне або
екскурсійне обслуговування, яка може використовуватися відповідно
до Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР ) (із змінами).
1.2. Ваучер - документ, який є підставою і гарантією для
отримання туристом оплаченої послуги або комплексу послуг у
суб'єкта туристичної діяльності, що надає послуги. У разі
замовлення туристом послуг у різних суб'єктів туристичної
діяльності турист отримує ваучери в кількості, пропорційній
кількості суб'єктів туристичної діяльності. Ваучер оформляється суб'єктом туристичної діяльності, що
реалізує туристу послугу або комплекс послуг. { Пункт 1.2
доповнено абзацом другим згідно з Наказом Міністерства культури і
туризму N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006 }
{ Пункт 1.3 глави 1 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
1.3. При укладенні суб'єктами туристичної діяльності угод
(контрактів), якими передбачено застосування ваучерів як форми
договору про надання туристичних послуг, зразки ваучерів є
додатками до вищезгаданих угод (контрактів).
{ Пункт 1.5 виключено на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006 }
{ Пункт 1.6 виключено на підставі Наказу Міністерства
культури і туризму N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006 }
2. Порядок заповнення та використання бланка ваучера
2.1. Бланки ваучера заповнюються: - на надання послуг на території України (внутрішній
туризм) - відповідно до вимог Закону України "Про засади державної
мовної політики" ( 5029-17 ); { Абзац пункту 2.1 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства культури і туризму N 179
( z0528-06 ) від 17.04.2006, Наказом Міністерства інфраструктури
N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 } - на надання послуг за межами України (виїзний туризм) -
мовою, передбаченою зовнішньоекономічним контрактом. { Абзац
пункту 2.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006 }
2.2. Бланки ваучерів заповнюються розбірливим почерком
уручну, за допомогою друкарської машини або комп'ютерної техніки.
Відповідальність за якість і розбірливість заповнення бланка
ваучера несе суб'єкт туристичної діяльності, який оформляє ваучер.
{ Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
2.3. При заповненні бланка ваучера зазначення всіх даних,
передбачених статтею 23 Закону України "Про туризм" ( 324/95-ВР )
та цим Порядком, є обов'язковим. При відсутності будь-яких даних,
що є обов'язковими для ваучера, ваучер може бути визнаний
недійсним в установленому чинним законодавством порядку.
2.4. Ваучер заповнюється суб'єктом туристичної діяльності,
який реалізує туристу послугу або комплекс послуг, у трьох
примірниках. Інформація, що вноситься до ваучера, має бути
ідентичною на всіх примірниках. Перший і другий примірники ваучера
видаються перед початком подорожі вповноваженою особою суб'єкта
туристичної діяльності туристу, що здійснює подорож індивідуально,
або керівнику групи туристів при груповій поїздці. Третій
примірник ваучера зберігається у суб'єкта туристичної діяльності,
який його оформив. У разі оформлення електронного варіанта ваучера
він передається туристу засобами електронного зв'язку, а його
електронна копія зберігається у суб'єкта туристичної діяльності.
{ Пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006; в редакції
Наказу Міністерства інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від
11.11.2013 }
2.5. У разі оформлення суб'єктом туристичної діяльності, що
реалізує послуги, електронного варіанта ваучера суб'єкт
туристичної діяльності повинен на вимогу туриста надати йому
письмове підтвердження факту укладення договору на туристичне
обслуговування на умовах, зазначених в електронному варіанті
ваучера. { Пункт 2.5 в редакції Наказу Міністерства культури і туризму
N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006, Наказу Міністерства
інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
{ Пункт 2.6 глави 2 виключено на підставі Наказу Міністерства
інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
2.6. На вимогу туриста, що здійснює подорож у складі групи
туристів, ваучер йому може бути оформлений індивідуально, якщо
інше не випливає з особливостей здійснення подорожі. { Пункт 2.6 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства інфраструктури N 896 ( z2012-13 ) від 11.11.2013 }
2.7. Один з двох примірників ваучера пред'являється туристом,
що здійснює подорож індивідуально, або керівником туристичної
групи (у разі групової поїздки) представнику суб'єкта туристичної
діяльності, що надає послуги.
2.8. Усі примірники ваучера завіряються підписом керівника
суб'єкта туристичної діяльності або вповноваженого ним належним
чином представника і скріплюються печаткою туроператора/турагента.
2.9. Ваучер з виправленнями, незаповненими або неповністю
заповненими пунктами, без підпису керівника або вповноваженого ним
належним чином представника, без печатки або з нечіткою печаткою
може бути визнаний недійсним в установленому чинним законодавством
порядку.
2.10. Відповідальність за правильність оформлення ваучера
покладається на суб'єкта туристичної діяльності, який реалізує
туристу послугу або комплекс послуг. { Інструкцію доповнено пунктом згідно з Наказом Міністерства
культури і туризму N 179 ( z0528-06 ) від 17.04.2006 }
Заступник Голови
Держтурадміністрації України Є.В.Самарцеввгору