Документ z0785-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.06.2018, підстава - z0476-18

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

18.06.2014  № 10-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2014 р.
за № 785/25562

Про затвердження Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Пенсійного фонду
№ 8-1 від 27.03.2018}

Відповідно до Закону України від 04 липня 2013 року № 406-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з проведенням адміністративної реформи”, пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Положення про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що додається.

2.  Департаменту персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж (Ніколаєв О.Б.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

В.о. Голови правління

В. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Міністр соціальної політики України

Перший заступник
Міністра доходів і зборів України

Директор Державного центру зайнятості
О. МірошниченкоС.М. КондрюкМ.Ю. Бродський
В. АкопянВ.В. Ткаченко

Л. Денісова


І.О. Білоус

Ю. Харченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
18.06.2014 № 10-1
(у редакції постанови
правління Пенсійного
фонду України
від 27.03.2018 № 8-1)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 липня 2014 р.
за № 785/25562

ПОЛОЖЕННЯ
про реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

I. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі - Закон) визначає порядок організації ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування (далі - Реєстр застрахованих осіб) та порядок надання інформації з Реєстру застрахованих осіб.

2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

ДРФО - Державний реєстр фізичних осіб - платників податків;

єдиний внесок - єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

звітність - звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску, страхових внесків;

номер облікової картки - унікальний номер персональної електронної облікової картки, що формується автоматично шляхом додавання одиниці до останнього наявного унікального номера облікової картки та є незмінним;

облікова картка - персональна електронна облікова картка застрахованої особи;

реєстраційний номер облікової картки платника податків - реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи згідно з ДРФО; для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті, зазначаються:

для осіб з паспортом у формі книжечки - БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; NN - дві українські літери серії паспорта (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта (з ведучими нулями);

для осіб з паспортом у формі пластикової картки (ID-картки), які мають відмітку "відмова", - ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на реєстрацію за паспортними даними; XXXXXXXXX - дев'ять цифр номера паспорта.

За період до 31 грудня 2010 року також можуть зазначатись дані свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування (серія та номер (NNN XXXXXX - три літери, пробіл, шість цифр)); для осіб, які не є громадянами України, але працювали на території України і не мали реєстраційного номера облікової картки платника податків, - серія та номер документа, що посвідчує особу (FNNNNNNNNN, де F - латинська літера (константа); NNNNNNNNN - довільний набір латинських, російських та українських літер і цифр).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі та Законі України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

3. Ведення Реєстру застрахованих осіб здійснюється державною мовою.

4. Реєстр застрахованих осіб формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем даних Реєстру застрахованих осіб.

5. Реєстр застрахованих осіб забезпечує:

облік застрахованих осіб у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування та їх ідентифікацію;

накопичення, зберігання та автоматизовану обробку інформації про страховий стаж та заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомогу, компенсацію), про набуття застрахованими особами права на отримання страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування;

нарахування та облік виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування.

II. Формування Реєстру застрахованих осіб

1. Реєстр застрахованих осіб формується як система накопичення, збереження електронних даних на базі централізованих інформаційних технологій відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронний цифровий підпис", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

2. Джерела формування реєстру застрахованих осіб визначені статтею 18 Закону.

У Реєстрі застрахованих осіб накопичується, зберігається, автоматично обробляється інформація (далі - обробка інформації) про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інформація, необхідна для обчислення і призначення страхових виплат за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування із:

звітності та повідомлень про прийняття працівника на роботу;

системи персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

електронних пенсійних справ;

системи обліку сплати страхових внесків;

фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

відомостей, що подаються застрахованими особами у випадках, передбачених законами та цим Положенням;

реєстру страхувальників Державного реєстру;

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану;

звернень громадян до органів Пенсійного фонду України;

інших джерел, передбачених законодавством.

III. Створення облікової картки

1. З метою забезпечення обробки інформації в Реєстрі застрахованих осіб для кожної застрахованої особи автоматично створюється облікова картка, якій присвоюється номер облікової картки.

2. Облікова картка відкривається у разі:

надходження у складі звітності від страхувальника відомостей про застраховану особу, дані про яку відсутні в Реєстрі застрахованих осіб;

надходження у складі звітності відомостей про суми нарахованого доходу та єдиного внеску фізичних осіб - підприємців, осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; сплату добровільних внесків особами, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

надходження відомостей від фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування;

в інших випадках, передбачених Законом.

3. При створенні облікової картки Пенсійний фонд України направляє до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, запит щодо підтвердження відповідності реєстраційного номера облікової картки платника податків даним ДРФО відповідно до Порядку проведення підтвердження відповідності реєстраційних даних фізичної особи даним Державного реєстру фізичних осіб - платників податків на запити суб'єктів інформаційних відносин, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 листопада 2015 року № 1007, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2015 року за № 1443/27888.

4. У разі створення облікової картки Пенсійний фонд України формує та надсилає страхувальнику на електронну адресу, зазначену в звітності, повідомлення про відкриття персональної електронної облікової картки застрахованої особи за формою згідно з додатком 1 до цього Положення або надає таке повідомлення застрахованій особі при особистому зверненні до органів Пенсійного фонду України.

IV. Дані облікової картки Реєстру застрахованих осіб, зміни та уточнення до них

1. Реєстр застрахованих осіб складається з облікових карток, які включають дані, визначені частиною третьою статті 20 Закону та частиною третьою статті 21 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

2. До облікових карток Реєстру застрахованих осіб вносяться відомості про фізичних осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства, та інша інформація, необхідна для обчислення, призначення та здійснення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, а саме:

персоніфіковані відомості про застрахованих осіб та інформація про нарахування страхових внесків, про трудовий та страховий стаж, особливі умови праці, які дають право на пільги в пенсійному забезпеченні та із загальнообов'язкового державного соціального страхування, період, який відповідно до законодавства зараховується до страхового стажу без сплати страхових внесків, кількість календарних днів перебування у трудових та цивільно-правових відносинах, проходження служби за відповідний місяць, що подаються страхувальниками у складі звітності;

відомості про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення, допомога та компенсація, на які нараховано і з яких сплачено страхові внески), що подаються роботодавцями, - підприємствами, установами, організаціями, військовими частинами та органами, які виплачують грошове забезпечення, допомогу та компенсацію відповідно до законодавства;

відомості про облік стажу окремих категорій осіб відповідно до законодавства;

відомості про фізичних осіб - підприємців та осіб, які провадять незалежну професійну діяльність;

відомості про нарахування страхових внесків та єдиного внеску фізичними особами - підприємцями та особами, які провадять незалежну професійну діяльність;

відомості про суми добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті, та одноразової сплати особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню;

відомості про суми доплати до мінімального страхового внеску відповідно до частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування";

відомості електронних пенсійних справ, включаючи інформацію про паспортні дані пенсіонера та його місце проживання; копії документів, на підставі яких призначено пенсію (щомісячне довічне грошове утримання, допомогу на поховання тощо) та проводиться її виплата; інша інформація, з урахуванням якої визначаються розмір призначеної пенсії та розмір пенсії до виплати з часу її призначення до закриття пенсійної справи; інформація про членів сім'ї застрахованої особи, які знаходяться на її утриманні, та її дітей;

періоди страхового стажу на основі сплати страхових внесків та єдиного внеску системи обліку сплати страхових внесків;

інформація щодо виплат за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, включаючи дані про підставу (дата та вид страхового випадку), дати початку та закінчення здійснення виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування виплат, їх вид, суми виплат;

інформація про звернення громадян до органів Пенсійного фонду України, включаючи дані про надання особам електронних послуг відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (відомості веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України);

інформація про фізичних осіб, які сплачують / за яких сплачують страхові внески до накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

відомості про надання третім особам інформації з Реєстру застрахованих осіб, що стосується такої застрахованої особи.

3. Відомості до Реєстру застрахованих осіб, зміни, уточнення до них вносяться в електронній формі в автоматичному режимі на підставі: звітності, що подається страхувальниками до Пенсійного фонду України, відомостей центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

4. У разі припинення страхувальника зміни та уточнення до відомостей Реєстру застрахованих осіб вносяться на підставі відомостей, поданих правонаступником.

У разі припинення або зняття з обліку у фіскальних органах страхувальника без визначення правонаступника зміни та уточнення до відомостей Реєстру застрахованих осіб вносяться відповідно до рішення суду, що набрало законної сили.

Внесення змін до відомостей про застраховану особу в Реєстрі застрахованих осіб відповідно до рішення суду, що набрало законної сили, здійснюється територіальними органами Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу у десятиденний строк після надходження (надання особою) рішення суду.

5. У разі виявлення за результатами перевірки поданих страхувальником недостовірних відомостей про застрахованих осіб та невиконання страхувальником у місячний строк припису щодо усунення цих порушень територіальні органи Пенсійного фонду України на підставі наказу керівника відповідного органу у десятиденний строк вносять відповідні зміни до Реєстру застрахованих осіб.

6. Відомості про застрахованих осіб та звіти щодо сум нарахованих страхових внесків за період до 01 січня 2011 року подаються лише за результатами перевірки, здійсненої за заявою страхувальника, та вносяться до Реєстру застрахованих осіб на підставі наказу керівника відповідного територіального органу у десятиденний строк після узгодження результатів перевірки.

7. У разі виявлення розбіжностей за результатами контролю відомостей про застрахованих осіб, що були допущені при занесенні відомостей до системи персоніфікованого обліку у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування спеціалістом територіального органу Пенсійного фонду України та призвели до утворення дублів (двох або декількох) облікових карток, які належать одній застрахованій особі, наказом керівника територіального органу Пенсійного фонду України створюється комісія з перевірки індивідуальних відомостей. На підставі висновку комісії та наказу керівника відповідного органу у десятиденний строк із дня завершення перевірки індивідуальних відомостей проводиться об'єднання карток.

8. У разі виявлення застрахованою особою некоректних відомостей в її обліковій картці (прізвище, ім'я, по батькові на поточний момент; реєстраційний номер облікової картки платника податків; дата народження, місце народження; стать; громадянство; серія та номер паспорта; номер телефону (за згодою); адреса місця проживання) ця особа може подати до територіального органу Пенсійного фонду України особисто або через представника анкету застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних в Реєстр(і) застрахованих осіб (далі - Анкета) за формою згідно з додатком 2 до цього Положення та документи, що підтверджують внесення/зміну/уточнення даних та належність помилкових даних цій особі (паспорт (інший документ, що посвідчує особу), трудова книжка, документ, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта).

Внесення/зміни/уточнення даних до умовно-постійної частини облікової картки відповідно до поданої Анкети та доданих до неї документів, а у частині інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків - після підтвердження відповідності реєстраційних даних згідно з пунктом 3 розділу III цього Положення здійснюється на підставі наказу керівника відповідного територіального органу Пенсійного фонду України у п'ятиденний строк.

9. Наказ керівника територіального органу Пенсійного фонду України про внесення змін до відомостей Реєстру застрахованих осіб має визначати:

підставу його прийняття;

відомості, які підлягають зміні/уточненню;

дії, які мають бути вчинені (внесення відомостей, їх заміна/уточнення);

особу, уповноважену на внесення таких змін.

Дата та час внесення змін до відомостей Реєстру застрахованих осіб фіксуються автоматично і відповідають даті та часу збереження цих змін.

V. Надання та формування інформації з Реєстру застрахованих осіб

1. Інформація з Реєстру застрахованих осіб використовується з додержанням вимог Законів України "Про інформацію" та "Про захист персональних даних" виключно для потреб, визначених статтею 17 Закону.

2. Інформація з Реєстру застрахованих осіб надається безоплатно Пенсійним фондом України та територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій та/або електронній формі.

3. Інформація з Реєстру застрахованих осіб формується за допомогою програмних засобів ведення цього реєстру на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера документу та фіксацією дати та часу його формування.

Сформований програмним способом документ про інформацію з Реєстру застрахованих осіб включає обов'язкові атрибути - перевірочні коди (цифровий та QR) та засвідчується електронним цифровим підписом, що є аналогом електронної печатки Пенсійного фонду України.

4. Інформація з Реєстру застрахованих осіб містить актуальні на дату та час її формування відомості, що обробляються в Реєстрі, або відомості про відсутність інформації за визначеними параметрами пошуку.

Інформація з Реєстру застрахованих осіб формується програмним способом за такими параметрами:

суб'єктом - застрахованою особою чи страхувальником (групою застрахованих осіб чи страхувальників) із зазначенням: для застрахованої особи - номера облікової картки та реєстраційного номера облікової картки платника податків; для страхувальника - коду за ЄДРПОУ або реєстраційного номера облікової картки платника податків;

обсягом інформації - у повному обсязі чи за окремий період;

складом інформації - про участь особи у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні, джерела надходження відомостей щодо неї, набуття застрахованою особою права на отримання страхових виплат за видами загальнообов'язкового державного соціального страхування тощо;

призначенням інформації - для призначення пенсії, всіх видів державної соціальної допомоги та субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива (далі - субсидії), виявлення фактів використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю та інших цілей, визначених Законом.

5. Відомості, що обробляються в Реєстрі застрахованих осіб, залежно від виду та обсягу можуть формуватись у формі таблиць, переліків, довідок тощо та надаватись листом Пенсійного фонду України або його територіального органу, оформленим відповідно до вимог діловодства.

6. Інформація з Реєстру застрахованих осіб формується та надається за такими формами:

індивідуальні відомості про застраховану особу - згідно з додатками 3 - 5 до цього Положення;

дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) - згідно з додатком 6 до цього Положення;

дані про нараховану заробітну плату (дохід, грошове забезпечення) в межах максимальної величини, яка враховується для розрахунку всіх соціальних виплат, - згідно з додатком 7 до цього Положення;

витяг з Реєстру застрахованих осіб - згідно з додатком 8 до цього Положення;

дані про трудовий та страховий стаж - згідно з додатком 9 до цього Положення;

дані про особливі умови праці - згідно з додатком 10 до цього Положення;

довідка про розмір пенсії пенсіонера - згідно з додатками 11 (для паперової форми), 12 (для електронної форми) до цього Положення;

довідка для призначення субсидій - згідно з додатками 13 (для паперової форми), 14 (для електронної форми) до цього Положення.

У разі відсутності в Реєстрі застрахованих осіб інформації про застраховану особу за визначеними параметрами формується та надається довідка про відсутність індивідуальних відомостей про особу за формою згідно з додатком 15 до цього Положення.

7. Інформація з Реєстру застрахованих осіб надається в електронній формі після ідентифікації особи у базі даних веб-порталу відповідно до Положення про організацію прийому та обслуговування осіб, які звертаються до органів Пенсійного фонду України, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 30 липня 2015 року № 13-1, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 серпня 2015 року за № 991/27436 (зі змінами), а також застрахованим особам через термінали доступу, у тому числі автоматизовані, суб'єктів, підключених до інформаційних сервісів на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України відповідно до договорів, укладених у порядку, встановленому законодавством про отримання інформації з систем, де здійснюється обробка інформації, вимоги щодо захисту якої встановлено Законом (зовнішні користувачі масових прикладних сервісів).

Передавання інформації через зовнішніх користувачів масових прикладних сервісів веб-порталу Пенсійного фонду України, до яких можуть належати банки, національний оператор поштового зв'язку, страхувальники, інші підприємства, установи та організації (за згодою застрахованих осіб або у випадках та у порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних) тощо, здійснюється за наявності комплексної системи захисту інформації інформаційно-телекомунікаційної системи Пенсійного фонду України з підтвердженою відповідністю згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.

Доступ до документа у сховищі електронних документів веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України здійснюється за допомогою перевірочних кодів та коду підтвердження, що надаються застрахованій особі, яка здійснила запит на формування електронного документа, на вказану нею адресу електронної пошти та/або СМС-повідомленням.

8. Інформація з Реєстру застрахованих осіб надається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій формі:

застрахованій особі особисто при пред'явленні паспорта (іншого документа, що посвідчує особу), документа, який підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або право здійснювати будь-які платежі за серією та/або номером паспорта, або свідоцтва про загальнообов'язкове соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;

у разі якщо застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - батькам, опікуну, піклувальнику (законному представнику), представнику закладу, який здійснює опіку та піклування, при пред'явленні документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу та її законного представника чи піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування, а також документів, що підтверджують статус законного представника застрахованої особи чи її піклувальника або представника закладу, який здійснює опіку та піклування (відповідне посвідчення, свідоцтво про народження, рішення суду тощо);

представнику застрахованої особи чи страхувальника - при пред'явленні документів, що посвідчують особу представника та її повноваження діяти від імені особи, яку він представляє, а також засвідчених копій документів, що дають змогу територіальному органу Пенсійного фонду України ідентифікувати застраховану особу, страхувальника.

9. Страхувальникам надається інформація із Реєстру застрахованих осіб про застрахованих осіб, які перебувають у трудових відносинах з цими страхувальниками, за період перебування особи у трудових відносинах із страхувальником, а також відомості про страховий стаж цих застрахованих осіб, необхідні для призначення соціальних виплат.

10. Інформація з Реєстру застрахованих осіб, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта громадянина України, його сімейний стан, інформацію про інвалідність (групи, підгрупи, причини інвалідності із зазначенням у відповідних випадках нозологічних форм захворювань), матеріальний стан, адресу, дату і місце народження, місце проживання та перебування, надається виключно особі, якої вони стосуються (уповноваженій нею особі), а також у випадках, передбачених законами.

VI. Обмін інформацією Реєстру застрахованих осіб

1. Суб'єктами інформаційного обміну є Пенсійний фонд України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування.

Обмін інформацією в електронній формі з іншими органами державної влади, судами, органами Служби безпеки України, Національної поліції України, Національним антикорупційним бюро України, Національним агентством з питань запобігання корупції у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, здійснюється залежно від періодичності та обсягів інформації, що запитується згідно з вимогами чинного законодавства.

2. Надання інформації Пенсійним фондом України суб'єктам інформаційного обміну здійснюється на центральному рівні на безоплатній основі.

3. Структура, формат відомостей та вимоги до їх контролю, процедури взаємодії інформаційних систем та зміни до них визначаються суб'єктами інформаційного обміну відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими на підставі цього Положення.

4. При обміні інформацією суб'єкти інформаційного обміну впроваджують організаційно-технічні заходи, які забезпечують захист інформації з обмеженим доступом, що передається, та побудову комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно зі статтею 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

5. Інформаційний обмін між суб'єктами інформаційного обміну здійснюється в електронній формі з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису та засобів криптографічного захисту інформації, які відповідають вимогам до форматів криптографічних повідомлень, форматів структури, протоколів, алгоритмів та інтерфейсів, встановлених законодавством.

VII. Контроль даних облікових карток

1. З метою забезпечення достовірності, точності персональних даних застрахованих осіб та їх внесення/зміни/уточнення, визначених метою їх обробки, Пенсійний фонд України здійснює комплекс організаційно-технічних заходів, спрямованих на забезпечення контролю та верифікації даних Реєстру застрахованих осіб, моніторингу змін індивідуальних відомостей про застраховану особу.

При внесенні відомостей до Реєстру застрахованих осіб або зміні будь-яких відомостей облікової картки засобами реєстру забезпечується автоматичний контроль нових відомостей з наявними в Реєстрі застрахованих осіб.

Пенсійний фонд України забезпечує збереження інформації про зміни/уточнення відомостей про застраховану особу в обліковій картці.

2. Фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування у разі зміни індивідуальних відомостей про особу, що одержує страхові виплати за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, надають до Реєстру застрахованих осіб інформацію про відповідні зміни.

3. Пенсійний фонд України повідомляє про зміну даних індивідуальних відомостей про застраховану особу, даних частини облікової картки, що відображає страховий стаж, заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), розмір сплачених страхових внесків, що були використані для обчислення та призначення страхових виплат за окремими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування, фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування, що призначив страхові виплати.

4. Застрахованій особі, яка виявила бажання одержувати інформацію про зміни відомостей облікової картки, ця інформація надається шляхом її надсилання на адресу електронної пошти користувача електронних послуг веб-порталу, в мобільний додаток, призначений для роботи на смартфоні, планшеті та іншому мобільному пристрої, та/або шляхом відправлення СМС-повідомлення.

VIII. Обслуговування, збереження та захист інформації Реєстру застрахованих осіб

1. Облікова картка застрахованої особи зберігається в Пенсійному фонді України протягом усього життя особи, а після її смерті - протягом 75 років на паперових та/або електронних носіях за наявності засобів, що гарантують ідентичність паперового та електронного документів.

2. Пенсійний фонд України забезпечує захист інформації з Реєстру застрахованих осіб відповідно до статті 21 Закону та статті 8 Закону України "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах".

3. Пенсійний фонд України забезпечує комплекс організаційних та технічних заходів, спрямованих на захист відомостей, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб, його технологічного і програмного забезпечення, захист інформації від випадкового чи незаконного знищення, спотворення, втрати, несанкціонованого надання чи доступу, у тому числі визначає спеціальний підрозділ з питань захисту інформації, забезпечує обмеження кола службових осіб, які в силу своїх службових обов'язків мають доступ до відомостей, що містяться в облікових картках Реєстру застрахованих осіб.

4. Технічна база функціонування Реєстру застрахованих осіб складається з головного та резервного центрів обробки даних (далі - ЦОД).

Основний ЦОД Реєстру застрахованих осіб забезпечує накопичення, збереження, автоматизовану обробку інформації та змін до неї, що зберігаються у хронологічному порядку.

Резервний ЦОД Реєстру застрахованих осіб забезпечує надійність збереження інформації бази даних Реєстру застрахованих осіб шляхом дублювання інформації та результатів її обробки на основному ЦОД в режимі онлайн.

Основний та резервний ЦОД не підлягають розміщенню в одному приміщенні.

5. Супроводження, технічне обслуговування та підтримка Реєстру застрахованих осіб забезпечуються спеціальним підрозділом Пенсійного фонду України.

6. Доступ працівникам органів Пенсійного фонду України до відомостей, що містяться в Реєстрі застрахованих осіб, надається лише відповідно до їхніх професійних чи службових або трудових обов'язків на підставі персональних автентифікаційних даних: логіна, пароля, електронного цифрового підпису.

Ці працівники зобов'язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв'язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов'язків, крім випадків, передбачених законом. Таке зобов'язання чинне після припинення ними діяльності, пов'язаної з персональними даними, крім випадків, установлених законом.

Облік дій користувачів щодо обробки персональних даних Реєстру застрахованих осіб здійснюється в спеціальних електронних журналах.

7. Користувачі Реєстру застрахованих осіб є відповідальними за розголошення відомостей про застрахованих осіб, невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, визначених Законом.

{Положення в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}

Директор департаменту
персоніфікованого обліку,
інформаційних систем та мережО.Б. Ніколаєв
Додаток 1
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 4 розділу III)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про відкриття персональної електронної облікової картки застрахованої особи

{Додаток 1 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 2
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 8 розділу IV)

АНКЕТА
застрахованої особи для внесення/зміни/уточнення даних  в Реєстр(і) застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового  державного соціального страхування

{Додаток 2 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 3
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

Форма ОК-2

{Додаток 3 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 4
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про застраховану особу

{Додаток 4 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 5
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про застраховану особу

{Додаток 5 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 6
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про застраховану особу

{Додаток 6 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 7
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про застраховану особу

{Додаток 7 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 8
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ВИТЯГ
з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування

{Додаток 8 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 9
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про застраховану особу

{Додаток 9 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 10
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
про застраховану особу

{Додаток 10 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 11
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ДОВІДКА
про розмір пенсії пенсіонера

{Додаток 11 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 12
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ДОВІДКА
про розмір пенсії пенсіонера

{Додаток 12 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 13
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ДОВІДКА
для призначення субсидій

{Додаток 13 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 14
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ДОВІДКА
для призначення субсидій

{Додаток 14 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}


Додаток 15
до Положення про реєстр
застрахованих осіб  Державного реєстру
загальнообов’язкового  державного
соціального страхування
(пункт 6 розділу V)

ДОВІДКА
про відсутність індивідуальних відомостей про особу

{Додаток 15 в редакції Постанови Пенсійного фонду № 8-1 від 27.03.2018}вгору