Документ z0830-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.08.2017, підстава - z0892-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

12.05.2016  № 980


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 червня 2016 р.
за № 830/28960

Про затвердження Змін до Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

{Розпорядження фактично втратило чинність у зв'язку з втратою чинності Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2422 від 27.11.2012, до якого вносились зміни}

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 27 листопада 2012 року № 2422, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України  04 лютого 2013 року за № 211/22743 (додаються).

2. Департаменту юридичного забезпечення та ведення реєстру фінансових установ забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.

Голова Комісії

І. Пашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної регуляторної служби України


К. М. ЛЯПІНАЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
12.05.2016 № 980


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
08 червня 2016 р.
за № 830/28960

ЗМІНИ
до Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

1. У розділі I:

1) пункт 1.1 після слів «Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг,» доповнити словами «Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» ,»;

2) у пункті 1.3:

абзац другий викласти у такій редакції:

«акт державного нагляду (контролю) - документ, який складається уповноваженими особами Нацкомфінпослуг, що проводили перевірку діяльності суб’єкта господарювання, в якому відображаються факт і результати її проведення (далі - акт перевірки);»;

абзаци третій - п’ятий  та дев’ятий виключити.

У зв’язку з цим абзаци шостий - восьмий та десятий вважати відповідно абзацами третім - шостим.

2. У розділі II:

1) пункт 2.1 викласти в такій редакції:

«2.1. Нацкомфінпослуг може проводити планові та позапланові заходи, які здійснюються шляхом проведення перевірок.»;

2) пункти 2.3 - 2.5 викласти в такій редакції:

«2.3. Планові перевірки проводяться відповідно до річних або квартальних планів, які затверджуються розпорядженням Нацкомфінпослуг до 01 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.

Протягом одного року проведення більш як однієї планової перевірки Нацкомфінпослуг щодо одного суб’єкта господарювання не допускається.

План перевірок на наступний плановий період повинен містити конкретні календарні дати початку кожної перевірки та строки її проведення.

Плани проведення перевірок оприлюднюються на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг не пізніше ніж за десять календарних днів до початку відповідного планового періоду.

Питання, охоплені плановою перевіркою за певний період, не можуть стати об’єктом наступної планової перевірки.

Строк здійснення планової перевірки не може перевищувати п’ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.

Продовження строку здійснення планової перевірки не допускається.

Планова перевірка починається не раніше ніж через десять календарних днів після повідомлення суб’єкта господарювання про її проведення, надісланого на адресу суб’єкта господарювання відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань.

2.4. Про проведення планової перевірки суб’єкт господарювання повинен бути попередньо письмово повідомлений не пізніше ніж за десять календарних днів до початку її проведення.

2.5. Позапланова перевірка може проводитись з підстав, визначених Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та Законом України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Строк здійснення позапланової перевірки не може перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб’єктів малого підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено законом.

Продовження строку здійснення позапланової перевірки не допускається.

Рішення про проведення позапланової перевірки приймається Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, за поданням директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових послуг.

Суб’єкт господарювання повинен ознайомитися з підставою для  проведення позапланової перевірки з наданням йому направлення.

Про проведення позапланової перевірки суб’єкт господарювання письмовим повідомленням не повідомляється.

Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цієї перевірки, з обов’язковим зазначенням цих питань у направленні на проведення перевірки.»;

3) пункт 2.6 виключити.

3. У розділі III:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

«3.1. Для проведення планової або позапланової перевірки Голова Нацкомфінпослуг або член Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, видає наказ, складений за формою, наведеною в додатку 2 до цих Правил.

На підставі наказу оформляється направлення на проведення перевірки, складене за формою, наведеною в додатку 3 до цих Правил. Направлення підписується Головою Нацкомфінпослуг або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов’язки та повноваження Голови Нацкомфінпослуг, і засвідчується печаткою та є чинним лише протягом зазначеного в ньому строку здійснення перевірки.

Направлення на проведення перевірки складається у двох примірниках.

Для проведення перевірки створюється інспекційна група. Мінімальна кількість членів інспекційної групи має становити дві особи.»;

2) пункти 3.5, 3.6 викласти в такій редакції:

«3.5. Уповноважені особи Нацкомфінпослуг мають право проводити перевірки на підставі службового посвідчення та письмового направлення на проведення перевірки, складеного згідно з додатком 3 до цих Правил.

3.6. Перед початком проведення перевірки посадові особи Нацкомфінпослуг зобов’язані пред’явити керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій особі суб’єкта господарювання направлення та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу Нацкомфінпослуг, і надати суб’єкту господарювання копію направлення.»;

3) у пункті 3.7 слова «перший примірник доручення» замінити словом «направлення».

4. Абзаци третій та четвертий пункту 4.1 розділу IV викласти в такій редакції:

«отримувати копії документів (засвідчені підписом посадової особи суб’єкта господарювання та скріплені печаткою (за наявності)) про фінансово-господарську діяльність та іншу інформацію, пов’язану з наданням фінансових послуг, яка необхідна для проведення перевірки;

вимагати надання документів, необхідних для ідентифікації особи керівника суб’єкта господарювання (рішення вищого органу управління та/або наказ про призначення і паспортний документ);».

5. Пункт 5.2 розділу V викласти в такій редакції:

«5.2. Керівник та посадові особи суб’єкта господарювання при проведенні перевірки зобов’язані:

допустити інспекційну групу до приміщення суб’єкта господарювання за його місцезнаходженням відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань;

на вимогу керівника інспекційної групи підтвердити свої повноваження;

створити інспекційній групі належні умови для роботи, зберігання документів, можливості користування зв’язком, комп’ютерною та копіювальною технікою;

надати доступ до обліково-реєструючої системи, програмного забезпечення та спеціального технічного обладнання суб’єкта господарювання;

своєчасно надавати інспекційній групі документи для проведення перевірки, повну та достовірну інформацію щодо діяльності суб’єкта господарювання у сфері надання ним фінансових послуг;

надати копії необхідних документів, засвідчені підписом керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої особи суб’єкта господарювання та скріплені печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання;

на запрошення керівника та членів інспекційної групи надавати пояснення;

підписати та скріпити печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання роздруковану для перевірки форму електронного документа.».

6. У розділі VI:

1) у пункті 6.2:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«тип заходу (плановий або позаплановий)»;

після абзацу шостого доповнити пункт новими абзацами сьомим, восьмим такого змісту:

«вид заходу (перевірка тощо);

предмет державного нагляду (контролю);».

У зв’язку з цим абзаци сьомий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим - сімнадцятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«інформацію про посадових осіб суб’єкта господарювання, у присутності яких проводилась перевірка (прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої особи суб’єкта господарювання);

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

«відомості про отримання акта перевірки (прізвище, ім’я, по батькові керівника суб’єкта господарювання або уповноваженої особи суб’єкта господарювання, підпис та дата отримання);»;

2) абзац перший пункту 6.6 викласти в такій редакції:

«6.6. До примірника акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, обов’язково додаються належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів), які підтверджують факти порушень вимог законодавства про фінансові послуги.»;

3) пункти 6.9, 6.10 викласти у такій редакції:

«6.9. Будь-які виправлення та доповнення до акта перевірки після його підписання керівником та членами інспекційної групи, а також керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою суб’єкта господарювання вносяться шляхом складання змін до акта перевірки, які обов’язково підписуються членами інспекційної групи, що здійснюють перевірку цього суб’єкта господарювання, або уповноваженою особою суб’єкта господарювання.

Про такі виправлення суб’єкта господарювання повідомляється шляхом направлення йому змін до акта перевірки одним із способів, передбачених пунктом 8.4 розділу VIII цих Правил.

6.10. Керівник та члени інспекційної групи складають такі акти:

1) акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, встановлених для виду господарської діяльності;

2) акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов.

Повторним порушенням ліцензіатом ліцензійних умов вважається вчинення ним протягом двох років з дня видання органом ліцензування розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов нового порушення хоча б однієї з вимог ліцензійних умов, щодо якої видавалося таке розпорядження;

3) акт про виявлення недостовірності даних у документах, поданих суб’єктом господарювання разом із заявою про отримання ліцензії;

4) акт про відмову ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування.

Відмовою ліцензіата у проведенні перевірки органом ліцензування вважається недопуск уповноважених посадових осіб органу ліцензування до здійснення перевірки додержання ліцензіатом вимог відповідних ліцензійних умов за відсутності передбачених для цього законом підстав (зокрема, ненадання документів, інформації щодо предмета перевірки на письмову вимогу посадових осіб органу ліцензування, відмова в доступі посадових осіб органу ліцензування до місць провадження діяльності, що підлягає ліцензуванню, об’єктів, що використовуються ліцензіатом при провадженні діяльності, що підлягає ліцензуванню, або відсутність протягом першого дня перевірки за місцезнаходженням ліцензіата особи, уповноваженої представляти інтереси ліцензіата на час проведення перевірки);

5) акт про документальне підтвердження встановлення факту контролю (вирішального впливу) за діяльністю ліцензіата осіб інших держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України», та (або) дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту, застосування воєнної сили проти України.

Акт перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов складається в останній день проведення перевірки.

В акті відображаються питання, що перевірялися, та встановлений стан додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов.

У разі встановлення в ході перевірки додержання ліцензіатом вимог ліцензійних умов підстав для складання актів, що є підставами для анулювання ліцензії, такі акти складаються як окремі документи в останній день проведення перевірки.

До актів можуть долучатися фото- та відеоматеріали, відзняті під час проведення перевірки».

7. У розділі VII:

1) абзац другий пункту 7.2 викласти у такій редакції:

«До письмової вимоги Нацкомфінпослуг долучається копія  направлення на проведення перевірки, яке оформляється згідно з додатком 3 до цих Правил»;

2) пункт 7.3 викласти в такій редакції:

«7.3. Суб’єкт господарювання зобов’язаний у визначений в письмовій вимозі Нацкомфінпослуг строк надати інспекційній групі всі перелічені у вимозі документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) та інформацію, скріплені печаткою (за наявності) суб’єкта господарювання.

У разі відмови суб’єкта господарювання надати інспекційній групі необхідну інформацію та всі перелічені у вимозі Нацкомфінпослуг документи або належним чином засвідчені копії документів (витяги з документів) або несвоєчасного їх надання інспекційній групі керівник суб’єкта господарювання або уповноважена особа суб’єкта господарювання має право письмово викласти мотиви відмови від надання такої інформації та документів або належним чином засвідчених копій документів (витягів з документів) або несвоєчасного їх надання інспекційній групі».

8. Розділ VIII виключити.

У зв’язку з цим розділ IX вважати відповідно розділом VIII.

9. У розділі VIII:

1) пункти 9.1 - 9.8 вважати пунктами 8.1 - 8.8;

2) пункти 8.4 - 8.8 викласти в такій редакції:

«8.4. Один примірник акта перевірки надається для ознайомлення і підписання керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій особі суб’єкта господарювання в останній день перевірки, визначений в направленні на проведення перевірки, одним із таких способів:

1) особисто під підпис керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій особі суб’єкта господарювання;

2) через підрозділ з реєстрації вхідних документів суб’єкта господарювання з відміткою на примірнику акта перевірки, який залишається в Нацкомфінпослуг, про дату реєстрації в журналі вхідної кореспонденції суб’єкта господарювання та підписом працівника підрозділу з реєстрації вхідних документів, який здійснив реєстрацію;

3) рекомендованим листом з повідомленням про вручення, яке долучається до примірника акта перевірки, що залишається в Нацкомфінпослуг.

8.5. Керівник суб’єкта господарювання або уповноважена особа суб’єкта господарювання після ознайомлення з актом перевірки підписує отриманий примірник акта.

У разі наявності заперечень (зауважень) щодо змісту акта перевірки керівник суб’єкта господарювання або уповноважена особа суб’єкта господарювання підписує його із запереченнями (зауваженнями).

У разі якщо в акті перевірки суб’єкта господарювання відображені питання, пов’язані з веденням бухгалтерського обліку та (або) фінансового стану суб’єкта господарювання, акт перевірки підписує також головний бухгалтер суб’єкта господарювання.

Підписаний керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою суб’єкта господарювання примірник акта перевірки повертається інспекційній групі.

8.6. Після підписання примірника акта перевірки керівником суб’єкта господарювання або уповноваженою особою суб’єкта господарювання другий його примірник інспекційна група передає керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій особі суб’єкта господарювання, про що на останній сторінці всіх примірників акта перевірки робиться відповідний запис.

Другий примірник акта перевірки надається керівнику суб’єкта господарювання або уповноваженій особі суб’єкта господарювання відповідно до пункту 8.4 цього розділу.

8.7. У разі відмови керівника суб’єкта господарювання отримати та (або) підписати примірники актів перевірки керівник інспекційної групи робить про це відповідний запис і акт перевірки надсилається на адресу суб’єкта господарювання рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

До примірника акта перевірки, що залишається в Нацкомфінпослуг, долучаються документи, що підтверджують факт поштового відправлення акта перевірки на адресу суб’єкта господарювання.

8.8. Письмові заперечення (зауваження) до акта перевірки можуть надаватися суб’єктом господарювання протягом двох робочих днів після отримання акта перевірки.».

10. У тексті Правил:

1) слова «об’єкт нагляду» в усіх відмінках замінити словами «суб’єкт господарювання» у відповідних відмінках;

2) слова «виїзна» та «безвиїзна» в усіх відмінках виключити.

11. Додатки 1 - 3 викласти у такій редакції:


«Додаток 1
до Правил проведення перевірок
(інспекцій) Національною комісією,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

ПИСЬМОВА ВИМОГА
про надання документів та інформації


Додаток 2
до Правил проведення перевірок
(інспекцій) Національною комісією,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

НАКАЗ


Додаток 3
до Правил проведення перевірок
(інспекцій) Національною комісією,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг

НАПРАВЛЕННЯ»

12. Додатки 4 - 7 виключити.

Заступник директора
департаменту - начальник
відділу ведення реєстру
фінансових установ
департаменту юридичного
забезпечення та ведення
реєстру фінансових установН. Лехвгору