Документ z0834-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.05.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 05.07.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.05.2016  № 545


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2016 р.
за № 834/28964

Про затвердження Типового положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до пункту 3 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 жовтня 2015 року № 816), підпункту 76 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типове положення про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2012 року № 609 „Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 року за № 1750/22062.

3. Департаменту оздоровлення та санаторно-курортного лікування (І. Хохленков) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра В. Ярошенка.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби України

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України

В.о. Міністра
охорони здоров'я УкраїниК.М. Ляпіна


Р. Греба


В. ШафранськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
23.05.2016  № 545


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 червня 2016 р.
за № 834/28964

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про атестаційну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

І. Загальні положення

1. Це Типове положення (далі - Положення) визначає основні завдання, організаційні та правові засади діяльності атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - Комісія).

2. Комісія створюється для проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від їх підпорядкування та форм власності з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінювання стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, стану матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України та цим Положенням.

ІІ. Організаційні засади формування атестаційної комісії

1. Державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (далі - заклади) проводить Комісія, яка утворюється органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (далі - уповноважений орган) залежно від місця розташування закладів, що атестуються, із залученням представників центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади, та громадських організацій.

2. Склад Комісії формується уповноваженим органом. Організовує роботу Комісії та відповідає за її діяльність голова Комісії.

3. До складу Комісії входять представники уповноваженого органу (в тому числі структурного підрозділу уповноваженого органу, до компетенції якого віднесено питання організації оздоровлення та відпочинку дітей), інших центральних органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклади та громадські організації, які мають відповідну професійну кваліфікацію, досвід практичної роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

Комісія складається не більше ніж із п’яти осіб.

4. У разі необхідності до роботи Комісії залучаються експерти у певній галузі знань для підготовки висновків із фахових питань, представники громадських організацій (за згодою) (далі - Експерти).

5. До складу Комісії не включаються працівники закладу, що атестується, та особи, діяльність яких пов’язана з роботою такого закладу.

ІІІ. Діяльність атестаційної комісії

1. Комісія проводить роботу згідно з планом, який складається та затверджується на п’ять років.

План проведення державної атестації закладів формується структурним підрозділом уповноваженого органу, до компетенції якого віднесено питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, та затверджується заступником керівника уповноваженого органу відповідно до розподілу обов’язків за погодженням із Міністерством соціальної політики України.

План доводиться до відома керівника/власника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

2. Керівник/власник закладу не пізніше ніж за два місяці до початку державної атестації подає до Комісії інформаційно-аналітичну довідку про діяльність закладу за міжатестаційний період, у якій зазначається стан дотримання державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та проведення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування.

До інформаційно-аналітичної довідки додаються завірені керівником/власником закладу копії:

статуту (положення);

виписки або витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

документів, що підтверджують право на користування земельною ділянкою або право власності на неї;

штатного розпису;

калькуляції вартості путівки;

виховних та оздоровчих планів і програм, за якими працює заклад.

3. Під час проведення державної атестації закладів Комісія:

перевіряє достовірність відомостей, поданих керівником/власником закладу, та фактичний стан дотримання дитячим закладом Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 13 серпня 2009 року № 2881, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2009 року за № 854/16870;

оцінює якість послуг із оздоровлення та відпочинку відповідно до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 19 травня 2010 року № 1391, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 червня 2010 року за № 357/17652.

4. Строк проведення державної атестації закладу не повинен перевищувати п’яти календарних днів.

5. Керівник/власник, посадові особи закладу повинні надавати Комісії необхідну допомогу та сприяти її діяльності.

6. При проведенні державної атестації закладу Комісія зобов’язана об’єктивно та неупереджено відображати стан справ із дотримання закладом вимог чинного законодавства.

7. Комісія не має права вимагати від закладу, його керівника/власника документи, складання яких не передбачено чинним законодавством України.

8. Комісія за результатами державної атестації протягом 10 робочих днів складає акт результатів діяльності атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за формою, наведеною у додатку 1 до цього Положення (далі - Акт), із висновками щодо присвоєння закладу відповідної категорії, у трьох примірниках, перший з яких зберігається в уповноваженому органі, другий - у керівника/власника закладу, третій - в Мінсоцполітики.

На підставі Акта Комісія протягом п’яти робочих днів протокольним рішенням визнає заклад атестованим або неатестованим та інформує про своє рішення керівника/власника закладу та Мінсоцполітики.

За результатами державної атестації закладу може бути присвоєна вища, перша, друга або третя категорія.

У разі якщо керівником/власником закладу порушено положення Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426, або якщо під час проведення державної атестації виявлено, що результати діяльності закладу та/або умови організації процесу оздоровлення та відпочинку не відповідають державним соціальним стандартам оздоровлення та відпочинку дітей або можуть вплинути на безпеку і стан здоров’я дітей, заклад визнається неатестованим.

Неатестований заклад не може залучатися до організації оздоровлення та відпочинку дітей до усунення порушень.

9. Формою прийняття рішень Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на рік.

Рішення приймається відкритим голосуванням. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови Комісії.

Рішення Комісії оформлюється протоколом, який підписується головою Комісії та її членами.

Із правом дорадчого голосу в засіданнях Комісії можуть брати участь Експерти відповідно до пункту 4 розділу ІІ цього Положення.

Якщо член Комісії або Експерт має окрему думку з питань, щодо яких Комісією прийнято рішення, він має право письмово висловити її з обов’язковим зазначенням в протоколі засідання Комісії.

10. У разі незгоди з висновком Комісії керівник/власник закладу протягом десяти робочих днів з дати отримання Акта може звернутися з його оскарженням до Мінсоцполітики, повідомивши про це Комісію.

11. Комісія зобов’язана всебічно сприяти роботі вищої атестаційної комісії при розгляді матеріалів за результатами державної атестації закладів, а також під час проведення повторної атестації.

12. Закладу, що пройшов державну атестацію, уповноважений орган видає свідоцтво про державну атестацію закладу оздоровлення та відпочинку, зразок якого наведено в додатку 2 до цього Положення.

Свідоцтво видається керівнику/власнику закладу в місячний строк після визнання закладу атестованим відповідно до пункту 8 цього розділу.

Структурний підрозділ уповноваженого органу, до компетенції якого належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечує ведення книги реєстрації видачі свідоцтв про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

Завірені копії свідоцтв зберігаються в структурному підрозділі уповноваженого органу, до компетенції якого належать питання організації оздоровлення та відпочинку дітей, і надсилаються до Мінсоцполітики для внесення відомостей до Державного реєстру дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, який функціонує відповідно до Положення про Державний реєстр дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 19 січня 2012 року № 26, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 06 лютого 2012 року за № 176/20489.

13. Матеріали проведення державної атестації зберігаються уповноваженим органом протягом п’яти років.

14. Результати проведення державної атестації закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності оприлюднюються на офіційних веб-сайтах уповноваженого органу та Мінсоцполітики.

Директор Департаменту
оздоровлення
та санаторно-курортного
лікування
І. Хохленков


Додаток 1
до Типового положення
про атестаційну комісію з проведення
державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
(пункт 8 розділу III)

АКТ
результатів діяльності атестаційної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку


Додаток 2
до Типового положення
про атестаційну комісію з проведення
державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
(пункт 12 розділу III)

СВІДОЦТВО
про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинкуДодаток 3
до Типового положення
про атестаційну комісію з проведення
державної атестації дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку
(пункт 12 розділу III)

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
видачі свідоцтв про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

№ з/п

Реєстраційний номер

Дата

Серія та номер свідоцтва

Повне найменування дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Місцезнаходження дитячого закладу оздоровлення та відпочинку

Номер у державному реєстрі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Підстава видачі свідоцтва (дата і номер протоколу засідання Комісії)

Категорія, присвоєна дитячому закладу оздоровлення та відпочинку

Строк дії свідоцтва

П. І. Б. та підпис отримувачавгору