Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України
Мінбуд України; Наказ, Правила, Форма типового документа від 10.04.2006105
Документ z0880-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.04.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.08.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Н А К А З
10.04.2006 N 105
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2006 р.
за N 880/12754

Про затвердження Правил
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

На виконання статті 28 Закону України "Про благоустрій
населених пунктів" ( 2807-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила утримання зелених насаджень у населених
пунктах України, що додаються.
2. Скасувати наказ Держжитлокомунгоспу України від 23.08.05
N 131 "Про втрату чинності наказу Держжитлокомунгоспу України від
29.07.94 N 70" як такий, що не подавався на державну реєстрацію.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ
Держжитлокомунгоспу України від 29.07.94 N 70 ( z0301-94 ) "Про
затвердження Правил утримання зелених насаджень міст та інших
населених пунктів України", зареєстрований в Міністерстві юстиції
України 14.12.94 за N 301/511.
4. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко) спільно з Юридичним управлінням (В.П.Коваленко)
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України у встановленому порядку.
5. Управлінню благоустрою та комунального обслуговування
(Я.А.Стеценко) довести цей наказ до відома місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
6. Цей наказ набирає чинності з 17 серпня 2006 року.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Г.М.Семчука.
Міністр П.С.Качур
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
будівництва, архітектури
та житлово-комунального
господарства України
10.04.2006 N 105
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2006 р.
за N 880/12754

ПРАВИЛА
утримання зелених насаджень
у населених пунктах України

Розділ 1. Загальні положення
1.1. Ці Правила визначають правові та організаційні засади
озеленення населених пунктів, спрямовані на забезпечення
сприятливих умов життєдіяльності людини.
1.2. Правила розроблені з метою охорони та збереження зелених
насаджень у містах та інших населених пунктах (далі - зелені
насадження) і утримання їх у здоровому впорядкованому стані,
створення та формування високодекоративних, стійких до
несприятливих умов навколишнього природного середовища насаджень.
1.3. Правила є обов'язковими для виконання всіма установами,
підприємствами, організаціями та громадянами, які займаються
проектуванням, створенням, ремонтом і утриманням зелених
насаджень, розташованих на територіях населених пунктів України.
Розділ 2. Визначення термінів
2.1. Наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: Балансоутримувач - спеціально вповноважені на конкурсних
засадах державними чи місцевими органами влади підприємства,
організації, які відповідають за утримання та збереження зелених
насаджень на підпорядкованих територіях зеленого господарства. Ботанічні сади - науково-дослідницькі та
культурно-просвітницькі заклади, призначені для вивчення
рослинного світу, виведення та впровадження в народне господарство
нових перспективних видів, форм і сортів рослин. Бульвар - озеленена територія вздовж проспекту, транспортної
магістралі або набережної з алеями і доріжками для пішохідного
руху і короткочасного відпочинку. Буферна зона - окраїнна частина парку або додатково виділена
і освоєна сусідня територія для масового відпочинку населення з
метою зменшення рекреаційного навантаження на культурно-історичну
зону парку. Вертикальне озеленення - елементи озеленення фасадів
будівель, паркових споруд, спеціальних ажурних споруд,
вертикальних стін та інших об'єктів з використанням деревовидних
ліан та інших витких рослин. Власники земельних ділянок - це юридичні та фізичні особи,
які мають документ на право власності на земельну ділянку. Відновна вартість зелених насаджень - це вартість, яка
визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення. Вуличні насадження - озеленена територія вздовж вулиць міст і
населених пунктів. Газон - певна ділянка однорідної території з штучним дерновим
покривом, який створюється посівом і вирощуванням
дерноутворювальних трав (переважно багаторічних злаків) або
одернуванням. Гай - великий елемент садово-паркового пейзажу площею 1-0 -
1,5 га, що складається переважно з однієї деревної породи і
проглядається майже наскрізь між деревами. Гідропарк - благоустроєний водноспортивний комплекс.
Оптимальне співвідношення площ водойм, насаджень та лугів
2 : 1 : 1. Декоративне садівництво - це підгалузь господарства, яка
включає: зелене будівництво, утримання зелених насаджень,
формування ландшафтів, квіткове оформлення територій, вирощування
посадкового та посівного матеріалу, квіткових та декоративних
культур та утримання до віку знесення. Зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та
трав'яна рослинність природного і штучного походження на
визначеній території населеного пункту. Зелені насадження загального користування - зелені
насадження, які розташовані на території загальноміських і
районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та
відпочинку; на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських
садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі
житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах,
набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають
вільний доступ для відпочинку. Зелені насадження обмеженого користування - насадження на
територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ,
вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ,
закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських
зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ
та інші. Зелені насадження спеціального призначення - насадження
транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних
зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і
крематоріїв, ліній електропередач високої напруги;
лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні,
насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові
насадження в межах населених пунктів. Зелене будівництво - комплекс робіт щодо створення нових
міських зелених насаджень і реконструкції наявних. Квітник - ділянка геометричної або довільної форми з
посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами. Комплексна зелена зона - сукупність міських і приміських
насаджень, межі якої наносяться на картографічні матеріали
органами архітектури (на генеральні плани, схеми та проекти
районного планування), лісогосподарськими органами (на плани
лісонасаджень), місцевих органів самоврядування. Клумби - квітники правильної геометричної форми у вигляді
кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо. Користувачі земельних ділянок - фізичні чи юридичні особи,
які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування
ними. Ландшафт - природний територіальний комплекс, ділянка земної
поверхні, обмежена природними рубежами, у межах якої природні
компоненти (рельєф, ґрунт, рослинність, водойми, клімат, тваринний
світ), а також штучні або антропогенні (забудова, дороги,
сільгоспугіддя тощо), перебувають у взаємодії і пристосовуванні
один до одного. Лісопарк (буферний парк) - лісовий масив з елементами
паркового благоустрою для масового відпочинку населення. Лугопарк - відкритий луговий простір з насадженнями і
водоймами. Оптимальне співвідношення площ лугів, насаджень, водойм
5 : 2 : 1. Малі архітектурні форми - у зеленому господарстві штучні
архітектурно-об'ємні елементи садово-паркової композиції:
альтанки, бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, кіоски,
павільйони, палатки, знаки, які об'єднані загальним художнім
задумом, що виконують утилітарні та декоративні функції,
садово-паркові меблі, обладнання ігрових та господарських
майданчиків, декоративні вази, паркові скульптури, урни, питні
фонтанчики тощо. Міський ліс - лісовий масив або ділянка лісу, розташовані в
межах населеного пункту. Норма озеленення - площа озеленених територій загального
користування, яка припадає на одного жителя. Об'єкт благоустрою зеленого господарства - об'єкт
благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження. Об'єкт озеленення - територія, призначена для озеленення, на
якій передбачається реконструкція і проведення капітального або
поточного ремонтів об'єктів зеленого фонду. Озеленені території - ділянки землі, на яких розміщена
рослинність природного чи штучного походження (садово-паркові
комплекси та об'єкти зеленого будівництва). Озеленення населених місць - комплекс робіт зі створення і
використання зелених насаджень у населених пунктах, або інакше,
система зелених насаджень населених пунктів. Охорона зелених насаджень - система адміністративно-правових,
організаційно-господарських, економічних,
архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів, спрямованих на
збереження, відновлення або покращання виконання зеленими
насадженнями відповідних функцій. Парк - самостійний архітектурно-організаційний комплекс
площею понад 2 га, який виконує санітарно-гігієнічні функції та
призначений для короткочасного відпочинку населення. Залежно від
характеру і призначення вони діляться на парки культури і
відпочинку, районні, спортивні, дитячі, дендрологічні, історичні,
національні, меморіальні, етнографічні парки-музеї, історичні,
виставкові, зоологічні, аерофітотерапії тощо. Пошкодження зелених насаджень - надання шкоди кореневій
системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а
також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту. Присадибна ділянка - це ділянка землі, що передається у
власність громадян для обслуговування житлового будинку. Приміська зелена зона - територія за межами міської зони,
зайнята лісами, лісопарками та іншими озелененими територіями, яка
виконує захисні і санітарно-гігієнічні функції і є місцями
відпочинку населення. Пристовбурна лунка - верхній горизонт посадкової ями,
обнесений по периметру земляним валком заввишки 6-10 см,
влаштований для кожної рослини або загальний для групи рослин. Рабатки - квітники у вигляді вузької смуги завширшки 0,6-3 м,
які влаштовують уздовж доріжок і фасадів будинків, навколо
пам'ятників, партерів тощо. Рекреаційна зона - спеціально виділена генеральним планом і
організована територія в місті і зеленій зоні, призначена для
відпочинку населення. Сади - упорядковані масиви зелених насаджень площею від 2 до
6 га, призначені для короткочасного відпочинку населення. За
характером використання можуть бути: міські сади, сади біля
видовищних споруд, сади житлових районів і мікрорайонів,
міжквартальні сади та інші. Санітарно-захисна зона - озеленена територія спеціального
призначення, яка розділяє (відокремлює) сельбищну частину міста
від промислових підприємств. Сквер - упорядкована й озеленена ділянка площею від 0,02 га
до 2,0 га, яка є елементом архітектурно-художнього оформлення
населених місць, призначена для короткочасного відпочинку
населення. Озеленені ділянки площею менше 0,02 га, що прилягають до
транспортних магістралей у вигляді острівців газонів і квітників
без доріжок і місць відпочинку, ураховуються в складі вулиць, як
насадження спеціального призначення. Стійкість зелених насаджень - здатність насаджень зберігати
характер функціонування в умовах дії як антропогенних факторів,
так і природних негативних факторів. Ступінь озеленення - відношення площі озеленених територій до
загальної площі міста, одиниці його адміністративного ділення або
окремої функціональної території, розрахована у відсотках. Урочище - природно-територіальний комплекс, який складається
із закономірного просторового поєднання (системи фацій). Урочища
найчастіше формуються на основі певних форм рельєфу - випуклої чи
ввігнутої, але єдиної за генезисом і віком. Вони розташовані на
одному рівному субстраті. Прикладом урочища може слугувати
моренний горб або верховий болотний масив. Це може бути будь-яка
частина місцевості, не подібна на іншу, наприклад, ліс серед поля.
Утримання зелених насаджень - дотримання режиму їх
використання з проведенням агротехнічних заходів, що сприяють
нормальному ростові.
Розділ 3. Об'єкти благоустрою зеленого
господарства населених пунктів
3.1. Об'єкти благоустрою у сфері зеленого господарства
населених пунктів. До об'єктів благоустрою у сфері зеленого господарства
населених пунктів належать: парки, парки культури та відпочинку, парки - пам'ятки
садово-паркового мистецтва, гідропарки, лугопарки, лісопарки,
буферні парки, районні сади; дендрологічні парки, національні, меморіальні та інші; сквери; міські ліси; зони рекреації; зелені насадження в охоронних та санітарно-захисних зонах,
зони особливого використання земель; прибережні зелені насадження; зелені насадження прибудинкової території.
3.2. Елементи благоустрою. Елементами благоустрою є: покриття доріжок відповідно до норм стандартів; зелені насадження (у тому числі снігозахисні, протиерозійні)
уздовж вулиць і доріг, у парках, скверах і алеях, бульварах,
садах, інших об'єктах благоустрою загального користування,
санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої
реклами; комплекси та об'єкти монументального мистецтва; обладнання дитячих, спортивних та інших майданчиків; малі архітектурні форми; інші елементи благоустрою.
Розділ 4. Використання об'єктів благоустрою
зеленого господарства
4.1. Об'єкти благоустрою зеленого господарства
використовуються відповідно до їх функціонального призначення для
забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх
раціонального використання та охорони і утримання відповідно до
цих Правил.
4.2. На об'єктах благоустрою зеленого господарства
забороняється: виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу,
виданого в установленому порядку; самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі,
квітники, газони; вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях
відходи, сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо; складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання; самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами,
торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо; посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах; влаштовувати стоянки автомашин, суден, катерів; влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати
автотранспортні засоби на газонах; влаштовувати ігри на газонах; спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати
інші правила протипожежної безпеки; підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння
білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо
вони можуть пошкодити дерево; добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження; рвати квіти, ламати гілки дерев; винищувати мурашники, ловити птахів і звірів; випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не
відведених для цього місцях; здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних
засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.
Розділ 5. Утримання об'єктів благоустрою
зеленого господарства
5.1. Органи державної влади та органи місцевого
самоврядування визначають на конкурсних засадах із числа
спеціалізованих підприємств, організацій балансоутримувачів
об'єктів благоустрою зеленого господарства державної та
комунальної власності.
5.2. Балансоутримувач забезпечує належне утримання та
своєчасний ремонт об'єкта благоустрою власними силами або може на
конкурсних засадах залучати інші підприємства, установи,
організації, використовуючи для цього кошти, передбачені власником
об'єкта.
5.3. На території об'єктів відповідно до містобудівної
документації можуть бути розташовані будівлі та споруди
торговельного, соціально-культурного, спортивного та іншого
призначення. Власники цих будівель та споруд зобов'язані
забезпечити належне утримання наданої їм земельної ділянки, а
також на умовах договору, укладеного з балансоутримувачем,
забезпечувати належне утримання закріпленої за ними прилеглої
території або брати пайову участь в утриманні об'єкта.
5.4. На об'єктах державної чи комунальної власності межі
закріпленої території та обсяги пайової участі визначають місцеві
органи влади, а в м. Києві та Севастополі державні адміністрації.
5.5. Відповідальними за збереження зелених насаджень і
належний догляд за ними є: на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності -
балансоутримувачі цих об'єктів; на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих
територіях - установи, організації, підприємства; на територіях земельних ділянках, які відведені під
будівництво, - забудовники чи власники цих територій; на безхазяйних територіях, пустирях - місцеві органи
самоврядування; на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або
користувачі.
5.6. Елементи благоустрою входять до складу об'єктів
благоустрою, за винятком меморіальних комплексів та об'єктів
монументального мистецтва, фонтанів.
5.7. Загальноміські інженерні мережі водопостачання,
водовідведення, кабельні електромережі, телефонізації та інші, які
проходять через територію об'єкта благоустрою, не входять до його
складу і перебувають на балансі та обслуговуванні відповідних
підприємств, організацій.
5.8. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, площах,
бульварах, майданах повинен проводитися спеціалізованими
підприємствами, організаціями зеленого господарства, які
укомплектовані спеціальною технікою та механізмами,
кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з
балансоутримувачем.
Розділ 6. Права та обов'язки балансоутримувача
об'єктів благоустрою зеленого господарства
державної чи комунальної форми власності
6.1. Балансоутримувач об'єкта благоустрою зеленого
господарства має право: брати участь у розробленні планів соціально-економічного
розвитку населених пунктів; брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших
нормативно-правових актів з питань озеленення населених пунктів; залучати на договірних засадах підприємства і організації
незалежно від форм власності до виконання окремих робіт на
об'єктах зеленого господарства, у тому числі проведення
інвентаризації; звертатись з позовом до суду на відшкодування збитків,
заподіяних унаслідок пошкодження об'єктів зеленого господарства.
6.2. Балансоутримувачі об'єкта зобов'язані: утримувати в належному санітарно-технічному стані об'єкт
благоустрою (виконання заходів, затверджених місцевими органами
самоврядування); не допускати внесення змін в архітектурно-планувальне
рішення, зокрема фарбування монументів, пам'ятників, скульптур без
погодження з відповідними органами; дотримуватись технологій догляду, експлуатації та ремонту,
регулярно проводити заходи щодо запобігання передчасному зносові
об'єктів; усувати пошкодження інженерних мереж, які обслуговують даний
об'єкт, наслідки аварій, стихійного лиха; проводити інвентаризацію та паспортизацію об'єктів
благоустрою відповідно до планів та в межах виділених державними
адміністраціями в м. Києві та органами місцевого самоврядування
коштів; брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію
нових реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів; брати участь у роботі комісій з обстеження зелених насаджень
з метою їх знесення; розробляти перспективні та пріоритетні напрями розвитку
об'єктів благоустрою зеленого господарства; контролювати дотримання технології виконання робіт, правил
охорони зелених насаджень підрядними організаціями на об'єктах
благоустрою; готувати зведені звіти з питань розвитку та утримання
об'єктів благоустрою та надання їх місцевим органам
самоврядування; визначати обсяги збитків, заподіяних внаслідок пошкодження
об'єктів благоустрою зеленого господарства.
Розділ 7. Охорона зелених насаджень
7.1. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження
в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності,
крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в
охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних
підстанцій, розподільчих пунктів і підприємств та своєчасно
видалені. У разі несвоєчасного видалення насаджень в охоронних
зонах, коли дерева біля кореневої шийки досягли діаметра 5 см і
більше, їх відновна вартість стягується в установленому порядку.
7.2. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на
об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли
самосівом, здійснюються за рахунок державного або місцевих
бюджетів залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на
земельних ділянках, переданих у постійне користування або в
оренду, - за рахунок їх власників або орендарів відповідно до
нормативів, затверджених у встановленому порядку.
7.3. Генеральний план розвитку населених пунктів України
розробляється і реалізується з урахуванням вимог захисту зелених
насаджень.
7.4. Містобудівна діяльність у населених пунктах проводиться
з дотриманням вимог охорони зелених насаджень.
7.5. Господарська та інша діяльність проводиться з
урахуванням коштів, необхідних для охорони, утримання та
відновлення зелених насаджень і міських лісів. Кошти передбачають:
місцеві органи самоврядування на утримання об'єктів зеленого
господарства комунальної форми власності, підприємства,
організації, установи на утримання зелених насаджень на
територіях, які їм належать на правах власності, довгострокової
оренди, власники чи користувачі земельних ділянок, на яких
розташовані зелені насадження.
7.6. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці,
на якій залишились зелені насадження, забудовник: огороджує дерева на території будівництва; у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів,
асфальтування дворів тощо залишає місця (лунки) для посадки дерев,
а також утворює лунки довкола наявних дерев; копає канави глибше 1 м для прокладання підземних інженерних
мереж і фундаментів на віддалі не менше 2 м від дерева та 1,5 м
від чагарника; не допускає засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев; зберігає верхній родючий шар ґрунту на всій території
забудови, організовує його зняття, складування та залишає для
подальшого використання чи передачі спеціалізованому підприємству,
визначеному місцевим органом влади для використання під час
створення зелених насаджень; не допускає складування будівельних матеріалів, стоянки машин
і механізмів на відстані не менше 2,5 м від дерева і 1,5 м від
чагарника.
Розділ 8. Створення зелених насаджень
8.1. Зелене будівництво - це комплексний процес створення
нових міських насаджень і реконструкція наявних, включає такі типи
робіт: вертикальне планування території; прокладання водостоків і дренажів; прокладання мереж каналізації; прокладання електричних кабелів; будівництво водойм; влаштування сходів і підпірних стін; будівництво доріг і майданчиків; будівництво огорож, містків, пергол, трельяжів, альтанок,
павільйонів та інших споруд; обладнання території диванами, лавами, інформаторами,
указівниками, урнами для сміття; декорування території фонтанами, скульптурами, вазами тощо. Агротехніка озеленення включає: підготовку ґрунту для садіння і посіву; садіння і пересаджування дерев та чагарників (додаток 2); влаштування газонів і квітників; догляд за наявними зеленими насадженнями; біологічний і хімічний захист рослин від шкідників та хвороб. Виконання тих чи інших робіт залежить від особливостей
садово-паркового об'єкта.
8.2. Підбір і підготовка посадкового матеріалу Створення довговічних, здорових і високодекоративних зелених
насаджень вимагає проведення робіт, які включають в себе
підготовку посадкового матеріалу, садіння і догляд за рослинами. Вимоги до якості саджанців дерев і чагарників викладені в
державних стандартах. Саджанці мають бути здоровими, без зовнішніх
ознак пошкоджень - механічних чи хворобами, а також мати цілком
визрілі бруньки і здерев'янілі пагони. Коренева система рослин має
бути розвинутою, особливо її мичкувата частина з усмоктувальними
корінчиками. Стандартами для листяних дерев повинні бути такі параметри
саджанців: висота і діаметр штамба; діаметр штамба на висоті 1,3 м; кількість скелетних гілок; діаметр і довжина кореневої системи. Саджанці залежно від розмірів і віку можуть бути з оголеною
кореневою системою, із глибою ґрунту різної величини, які також
регламентує стандарт. Для саджанців хвойних порід регламентується: висота; діаметр крони; розмір глиби ґрунту. Обов'язковою вимогою є одновершинність і симетричність крони
саджанців. Для саджанців чагарників, які переважно висаджують у віці
3-5 років, стандартом визначаються такі параметри: - висота; - кількість скелетних гілок; - довжина кореневої системи; - симетричність крони; - симетричний штамб.
Чагарники мають бути здорові, без видимих пошкоджень і
захворювань. Посадковий матеріал дерев та чагарників, який висаджується на
озеленювальних територіях населених пунктів, повинен відповідати
державним стандартам.
8.3. Викопування посадкового матеріалу Викопування саджанців у розсаднику проводять восени і
навесні. Великорозмірні дерева, а також усі хвойні для літньої і
зимової посадки потрібно викопувати з глибою ґрунту. Розміри і
форми глиби ґрунту визначаються віком дерева, його виглядом і
наявністю пакувального матеріалу. Найпоширеніші розміри глиби
ґрунту: кругла, діаметром 0,6 або 0,8 м, глибина (висота)
0,4-0,5 м; квадратна, розміром 0,8 х 0,8 м; 1 х 1 м або
1,2 х 1,2 м, глибина (висота) 0,6-0,8 м.
8.4. Приймання посадкового матеріалу Саджанці дерев і чагарників після викопування приймає відділ
технічного контролю підприємства, яке їх вирощує. Спеціалісти
відділу встановлюють групу і вид (сорт) рослин. Саджанці приймають
партіями. Партія - це будь-яка кількість дерев і чагарників одного
ботанічного виду і сорту, оформлену одним приймально-здавальним
документом, в якому мають бути зазначені: найменування, місцезнаходження і підпорядкованість
підприємства-постачальника; найменування саджанців, їх кількість за товарним сортом; назва стандарту, вимогам якого вони мають відповідати. Приймання саджанців покупцем відбувається у розсаднику
постачальника. Одержувач має право провести контрольну перевірку
відповідності якості саджанців вимогам стандарту, яким і
визначаються методи контролю (метод випадкового відбору 1-10%
саджанців, їх огляду, замірів). У разі виявлення розбіжностей між
постачальником і покупцем проводять повне розбирання партії та
заміри саджанців.
8.5. Пакування і транспортування саджанців Глиби ґрунту із саджанцями упаковують у мішковину, рогожу чи
поліетиленову плівку і обв'язують мотузками. В окремих випадках
використовують спеціальні ящики-контейнери. Транспортування
саджанців з глибою ґрунту у замороженому стані допускається без
упаковки. У разі транспортування залізницею чи водним транспортом
коріння саджанців з оголеною кореневою системою упаковують в тюки
з мішковини, рогож чи іншого матеріалу з попереднім обмочуванням у
глиняній чи земляній "бовтанці" та перекладають коріння вологим
мохом або соломою. Без упаковки саджанці перевозять на автомобілях з додержанням
відповідних вимог. Найкраще перевозити і висаджувати посадковий матеріал у
холодну, похмуру і вологу погоду.
8.6. Збереження посадкового матеріалу Збереження саджанців до їх посадки буває короткотривалим і
тривалим. 8.6.1. Короткотривале зберігання застосовують відразу після
викопування або перевезення. Саджанці прикопують в нахиленому
стані так, щоб їх коренева шийка була нижче рівня поверхні ґрунту
на 5-10 см. ґрунт систематично поливають. 8.6.2. Тривале (5-6-місячне) зберігання практикують у зимовий
період. Саджанці прикопують у незатоплених і захищених від вітру
місцях із забезпеченням вільного розташування кореневої системи. За умови прикопування саджанців у траншеї їх необхідно
вкладати так, щоб етикетки з видовими назвами були зверху.
8.7. Строки і норми садіння Садіння деревних рослин, як листяних, так і хвойних,
здійснюють навесні й восени. Вибір пори року залежить від: організаційних можливостей; біологічних особливостей виду; типу ґрунтів. Сучасна агротехніка дає змогу проводити садіння як взимку,
так і влітку. 8.7.1. Листяні деревні рослини найкраще висаджувати весною,
особливо теплолюбні дерева і чагарники. Холодостійкі рослини добре
переносять і осінню посадку. 8.7.2. Періодом садіння хвойних слід вважати час появи нових
приростів, тобто від половини квітня до половини травня. Осіння
посадка хвойних, крім модрини, триває від серпня до початку
жовтня. 8.7.3. Більшість вічнозелених дерев і кущів висаджують у той
самий період, що й хвойні. Хвойні та вічнозелені листяні є більш уразливі до
пересаджування від листопадних. Види з поверхневою кореневою
системою краще переносять пересаджування. 8.7.4. Осіннє садіння розпочинають, щойно припиняється ріст
рослин і розпочинається листопад. Завершують садивні роботи з
першими заморозками. 8.7.5. Строки пересаджування хвойних рослин - або дуже рання
весна, або середина літа та зима. Весною дерева висаджують після появи в бруньок конуса, що
свідчить про завершення періоду спокою. 8.7.6. У регіонах з тривалим теплим осіннім періодом дерева
краще садити восени. 8.7.7. На легких ґрунтах висаджують дерева восени, а на
важких - весною. Навесні слід висаджувати рослини, чутливі до
морозів. 8.7.8. Хвойні, а також вічнозелені дерева і кущі слід садити
тільки з грудкою землі. 8.7.9. Розташування посадкових місць і віддалі між ними та
різними об'єктами регламентуються будівельними нормами і правилами
- ДБН 360-92. 8.8. Основні вимоги при садінні дерев і чагарників Порушення технології садіння дерев і чагарників у багатьох
випадках є причиною низької декоративності, недовговічності,
захворювань та загибелі рослин. 8.8.1. Садивні ями та траншеї викопують за 7-10 днів до
висаджування. Ями для зелених насаджень найкраще викопувати
восени, утеплюючи їх на зиму опалим листям або соломою. Готуючи
ями, верхній шар землі відкидають в один бік, а нижній, менш
родючий - в інший. Після висаджування рослин ями засипають так,
щоб нижній шар землі був зверху. Дно ями і траншей розпушують на
глибину 15-20 см; у розпушених піщаних ґрунтах на дно укладають
шар глини завтовшки до 10 см. Розміри садивних ям залежать від розмірів і віку висаджуваних
рослин. Середня глибина ями для дерева становить 70-120 см, для
чагарників - 30-70 см. Відстань від оголених коренів до дна і стінок ями має бути
10-15 см. У разі висаджування з глибою ґрунту яма повинна бути на
20-30 см більшою від глиби. 8.8.2. Для створення живоплотів із чагарників викопують
траншеї: для однорядних живоплотів - розмірами 50 х 50 см, для
дворядних - 70 х 50 см і для трирядних - 90 х 50 см. 8.8.3. Унесення в яму компосту чи перегною використовують: при посадці високодекоративних і красивоквітучих дерев і
чагарників на бідних ґрунтах; на дуже бідних ґрунтах з незначним родючим шаром (на
відвалах, кам'янистих розсипах), а також на вулицях. Для хвойних дерев і кущів, а також вічнозелених листяних
бажано додавати до ям торф, що сприяє кращому вкоріненню рослин. Для кращої приживлюваності великих саджанців деревних рослин
їх кореневу систему вмочують у сметаноподібну "бовтанку" з глини і
торфового дрібняку з домішкою стимуляторів росту (гетероауксину,
лентехніну, триману-1 тощо). 8.8.4. Перед садінням у дно ями забивають по 3 кілки (краще з
добре окорованої соснової чи ялинової деревини) завдовжки близько
2 м і завтовшки 4 см, до якого потім прив'язують саджанець. 8.8.5. У центрі викопаної ями на дно насипають рослинний шар
у вигляді горбочка, висота якого не менше 1/2 глибини ями. На
нього й опускають саджанець з розправленим корінням. Яму засипають
поступово невеликими шарами, які ущільнюються шляхом притоптування
ґрунту від країв до центру. Коренева шийка після садіння дерева має бути на 2-3 см вище
рівня ямки, оскільки після поливання земля осідає разом з деревом.
Довкола посадкової ямки формується земляна лунка заввишки 6-10 см. 8.8.6. Після садіння дерево підв'язують до кілків в одному
місці, без сильної натяжки з огляду на осідання землі. Через місяць після кінцевого садіння здійснюють остаточну
підв'язку у вигляді вісімки. Верхню підв'язку роблять під кроною,
нижню - на висоті 0,5 м від поверхні землі. Кілки не повинні
досягати крони, щоб не травмувати гілок. Під час висаджування великорозмірних дерев з глибою ґрунту
використовують розтяжки з дроту. 8.8.7. Дерева мають бути посаджені на таку глибину, на якій
вони росли у розсаднику. 8.8.8. Якщо дерева висаджують у таких місцях, де їм загрожує
пошкодження чи вони можуть бути зламані, то їх огороджують. 8.8.9. У процесі садіння дерев їх кореневу систему вкорочують
секатором, а крону підрізають, щоб привести у відповідність
підземну і надземну частину дерева. Сильно розвинуті верхні бокові
пагони підрізають на половину довжини, а слабі нижні - приблизно
на третину. Саджанці хвойних дерев і каштанів не обрізають. 8.8.10. Деревні рослини, які викликають алергійні
захворювання (тополя біла, канадська та інші породи), не
рекомендується висаджувати на території населених пунктів, а також
вирощувати в розсадниках. 8.8.11. Чагарники в живоплоти висаджують у траншеї на строго
встановленій відстані один від одного. Після садіння крону
підрізують і формують бортики із землі для затримання вологи після
поливу. 8.8.12. Деревні ліани висаджують на об'єктах озеленення
саджанцями, які вирощують у розсадниках. Саджанці мають бути добре
розвинені, мати пагони завдовжки не менше як 1 м і добре
сформовану та компактну кореневу систему. Садивну яму копають завглибшки 50 і завширшки 50-60 см на
відстані 30-40 см від опори і заповнюють родючим ґрунтом. 8.8.13. Віддаль між посадковими місцями дерев і кущів може
бути різною і залежить від типу садово-паркового об'єкта.
Наприклад, у парках і скверах при посадках у масивах і куртинах
для дерев вона становить 3,5-6 м. Водночас в алейних посадках для
ширококронних дерев вона становить 8-10 м, а для вузькокронних -
5-6 м. Віддаль між кущами встановлюють залежно від висоти і форми -
70-100-150-200 см. В окремих випадках використовують загущену посадку з
розрахунком, щоб з часом частину дерев видалити (вирубати).
Особливо це стосується хвойних дерев, які в молодому віці краще
розвиваються в угрупуванні. 8.8.14. Залежно від призначення і типу об'єкта та
природнокліматичних умов району розташування існують також
орієнтовні норми садіння дерев і чагарників. Вважається достатнім
розташування 90-100 дерев на 1 га озелененої площі насаджень
загального користування.
8.9. Способи садіння великорозмірних дерев Оптимальний вік пересаджування дерев листяних порід -
30 років, хвойних - 25 років. У практиці садово-паркового будівництва застосовують різні
способи пересаджування великорозмірних дерев: з оголеними коренями; із замороженою грудкою; з незамороженою грудкою. 8.9.1. Садіння з оголеними коренями застосовується для
листяних порід. Технологія садіння звичайна. 8.9.2. При садінні з замороженою грудкою кореневу систему
дерева можна не впаковувати. Найчастіше так пересаджують хвойні
дерева та інші морозостійкі породи. Восени викопують яму, діаметр
якої має бути більшим від діаметра грудки. Яму наполовину
засипають родючим ґрунтом, а зверху покривають пухким матеріалом
від промерзання. Взимку, коли коренева грудка достатньо промерзне
(при температурі не нижче мінус 12 град. С), дерево транспортують
на нове місце й саджають. 8.9.3. Садіння з незамороженою грудкою потребує значних
витрат на підготовчі операції, оскільки в цьому разі, коренева
грудка землі має бути упакована. Діаметр садивної ями повинен на
0,4-0,5 м, а глибина - на 0,2-0,3 м перевищувати діаметр грудки. В
яму спочатку засипають родючий ґрунт. Упаковку знімають з грудки
після встановлення дерева на постійне місце. Потім засипають
кільцевий просвіт навколо грудки, одночасно ущільнюючи грунт.
Після садіння стовбур дерева закріплюють у вертикальному положенні
трьома дротяними відтяжками, які розміщують на стовбурі нижче від
крони й направляють до кілків, забитих за межами садивної ями. 8.9.4. Зимове пересаджування практикують лише для
великорозмірних дерев віком 12-15 і більше років. 8.9.5. Заготівлю, перевезення і садіння проводять при
температурі не нижче мінус 15-20 град. С. 8.9.6. Стовбури і скелетні гілки слабоморозостійких дерев із
гладкою глянцевою корою обгортають мішковиною з метою запобігання
утворенню морозобоїн. Хвойні для недопущення сонячних опіків, обмерзань і
обламувань снігом і льодом слід повністю обгортати мішковиною або
крафт-папером, обв'язувати шпагатом, обгороджувати кілками.
8.10. Літня посадка Літнє садіння проводиться в таких випадках: літнє завершення
об'єкта, меморіальні посадки тощо. У незначних обсягах використовують прийоми підготовки рослин
до садіння: обрізування частини крони, а також обробку рослин
антитранспірантами - плівкоутворювальними препаратами, які
зменшують водовіддачу листової поверхні на 40-60%: бутилкаучук
(6-8%) і латекси марки ДММА-65-1чп (5-13%) та інші. До латексу
додають рідке мило і мильний концентрат у кількості 2-3%
загального об'єму. Для рослин з рівною глянцевою поверхнею листя (береза, бузок,
кизильник, ясен тощо) рекомендується менша концентрація (5-6%), а
для рослин із жилкуватою або опушеною поверхнею слід
використовувати розчин вищої концентрації (8 і 13,5%). Дисперсію
антитранспіранта готують перед самим використанням. Верхня і нижня
частина листя змочується однаково. Можливе літнє садіння і без антитранспірантів. Дерево повинно
мати велику грудку, значно більшу, ніж при звичайному
осінньо-весняному садінні, яку упаковують за допомогою дерев'яних
щитів. Завчасно за 1 добу пересаджування яму заливають водою.
Обрізають частину крони. Після садіння ведеться інтенсивний полив.
8.11. Особливості садіння на промислових територіях На промислових територіях, відведених під озеленення, перед
садінням слід заздалегідь провести ґрунтові обстеження, а також
одержати дані щодо концентрації атмосферних забруднень. Виходячи
із стійкості конкретних деревних видів до забруднень, підбирають
рослини для садіння. 8.11.1. Спосіб підготовки ґрунту під озеленення визначається
ступенем його забруднення і наявністю основних поживних речовин.
На ділянках, особливо забруднених, здійснюється повна заміна
ґрунту або ж на ушкоджений шар насипається родючий рослинний
ґрунт. За умов меншого ступеня забруднення ґрунт замінюється
частково. До нього додається рослинний шар, торф з перегноєм,
уносяться мінеральні добрива. Підкислені ґрунти нейтралізують
вапном (на супіщаних ґрунтах вносять до 2 т вапна на 1 га). На
основі агрохіманалізу вносять комплексні мінеральні добрива. 8.11.2. У санітарно-захисних смугах садивні ями роблять
більших розмірів, ніж у звичайних умовах: для дерев 1 х 1 х 1 м, а
для чагарників - від 0,6 х 0,6 х 0,6 м до 0,8 х 0,8 х 0,6 м.
Траншеї для однорядної живої огорожі викопують розміром 0,8 х
х 0,6 м, а для дворядної - 1 х 0,6 м. У садивну яму засипають родючий ґрунт до 1/2 глибини і на
нього опускають розправлене коріння. Подальша технологія садіння
аналогічна технології садіння у звичайних умовах.
8.12. Особливості садіння на вулицях Процес росту і розвитку деревних рослин на вулицях і площах
відбувається в складних умовах (підвищена температура повітря і
ґрунту, ущільненість ґрунту, загазованість, задимленість повітря,
наявність пилу тощо), і тому при садінні дерев і чагарників слід
враховувати: 8.12.1. Висаджувати великорозмірний посадковий матеріал (у
віці не менше 10 років); 8.12.2. Підбирати стійкі до загазованості, задимленості, пилу
породи дерев (клен гостролистий і сріблястий, липа дрібнолиста і
широколиста тощо). Хвойні найменш стійкі в складних екологічних
умовах; 8.12.3. З метою створення довговічних і високодекоративних
деревних насаджень на міських вулицях і площах, а також на
щебенистих і ущільнених ґрунтових дорогах у парках, скверах,
бульварах і садах слід садити дерева не в обмежену за об'ємом
садивну яму, а в смугу відкритого ґрунту або газону шириною не
менше 2,0-5 м - на вулицях і 1,5-2 м - на щебенистих і ґрунтових
дорогах; 8.12.4. На асфальтованих вулицях та з іншим покриттям розмір
оброблювальної пристовбурної лунки повинен бути не менше 2 х 2 м і
у районах із старою забудовою - 1,5 х 1,5 м; 8.12.5. Не допускається садіння деревних порід з низько
опущеною кроною та низько звисаючими гілками (плакучі форми верби,
шовковиці, ясена, горобини тощо), таких, які засмічують пішохідні
доріжки плодами (робінія, шовковиця тощо), дають кореневі
відгалуження (тополя канадська, біла тощо), таких, що мають
неприємний запах (бархат амурський); 8.12.6. Віддаль між деревами в рядових насадженнях на вулицях
для ширококронних високорослих дерев - 8-10 м, середньорослих -
6-8 м, низькорослих (до 10 м) - 4-5 м і вузькокронних різної
висоти - 3-4 м; 8.12.7. Віддаль від будівель, споруд до дерев та чагарників
наведено в додатку 3.
Розділ 9. Догляд за об'єктами благоустрою
зеленого господарства
Виробничий процес утримання об'єктів зеленого господарства
включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими
рослинами, квітниками, газонами, садовими доріжками та
майданчиками, малими архітектурними формами; захист зелених
насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення
газонів, видаленням окремих дерев, садіння окремих дерев,
видалення аварійних дерев, санітарне очищення території об'єкта
благоустрою.
9.1. Догляд за деревами і чагарниками Несприятливі умови урбанізованого міського середовища
призводять до передчасного старіння насаджень і зниження їх
життєздатності. Для встановлення ступеня життєздатності деревних
рослин балансоутримувачу необхідно провести діагностику стану
зелених насаджень і на основі діагностичних ознак планувати
агротехніку догляду за зеленими насадженнями. Догляд за деревами і чагарниками здійснюється протягом року і
включає: поливання, внесення добрив, вкриття, оприскування крон
дерев, догляд за ґрунтом, боротьбу з бур'янами, обробку дупел і
механічних пошкоджень, формування крон дерев і чагарників. 9.1.1. У містах і селищах поливання є однією з основних умов
нормального росту і розвитку рослин. Поливання має забезпечувати
постійну оптимальну вологість коренезаселеного шару ґрунту до
глибини 60-70 см. Найкраще розвивається дерево при вологості
ґрунту 60-80% повної вологоємності. Норми та кратність поливання залежать від кліматичних і
погодних умов, механічного складу ґрунту та його вологості,
ступеня вологолюбності й посухостійкості порід, віку дерев.
Терміни та кратність поливань залежать від пори висаджування
рослин, фази їхнього розвитку й зовнішніх умов. Хвойні та листяні вічнозелені рослини (особливо у перший і
другий рік після садіння) вимагають більш інтенсивного поливання в
суху погоду. Це стосується також вуличних посадок. Пересаджені
дерева старшого віку, крім поливання, слід дощувати. На піщаних і супіщаних ґрунтах норма одноразового поливання
дерев (30-50 кв.л/м) нижча, ніж на важких глинистих і суглинкових
ґрунтах (50-80 кв.л/м), а кратність поливів вища. Для посушливої
зони норма одноразового поливання на одне дерево - 100 л води, на
одне дерево з глибою ґрунту - 200 л води, на один кущ - 30 л води.
Частіше треба поливати дерева в першій половині вегетаційного
періоду (травень-червень), який є періодом їхнього інтенсивного
росту. За сухої та жаркої погоди насадження у віці 5-15 років
поливають через 3-5 днів, тобто 18-20 разів протягом вегетаційного
періоду. Дерева старшого віку (15-25 років) поливають через кожні
7-10 днів. Восени, коли довго не було дощів, за 2-4 тижні до середнього
строку настання мінусових температур дуже важливо провести
вологозарядне поливання рослин.вгору