Документ z0890-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 23.02.2016, підстава - z0046-16


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 червня 2012 р.
за № 890/21202

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
охорони здоров'я
№ 238 від 27.03.2013
№ 863 від 17.12.2015}

I. Загальні положення

1.1. Кабінет замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю (далі - Кабінет) є спеціалізованим структурним підрозділом закладу охорони здоров’я, який створюється Міністерством охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у складі підпорядкованих їм закладів охорони здоров’я.

{Пункт 1.1 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 238 від 27.03.2013}

1.2. Графік роботи Кабінету затверджується керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет.

{Пункт 1.2 розділу І в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

1.3. У своїй діяльності співробітники Кабінету керуються Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України, цим Положенням, іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Для забезпечення діяльності Кабінету керівником закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет, виділяється приміщення, яке відповідає Вимогам до об’єктів і приміщень, призначених для здійснення діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та зберігання вилучених з незаконного обігу таких засобів і речовин, затвердженим наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 травня 2009 року № 216, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 серпня 2009 року за № 759/16775. Табель оснащення Кабінету складається відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 20 липня 2010 року № 590 «Про затвердження рекомендованих табелів оснащення виробами медичного призначення спеціалізованих закладів охорони здоров’я та структурних підрозділів закладів охорони здоров’я, які здійснюють клініко-діагностичні дослідження та надають лікувально-профілактичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД».

{Пункт 1.4 розділу І в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

1.5. Кабінет створюється для проведення замісної підтримувальної терапії (далі - ЗПТ) наркотичними засобами, які використовуються для проведення ЗПТ (далі - Препарати), під контролем медичного працівника відповідно до Порядку проведення ЗПТ хворих з опіоїдною залежністю, затвердженого наказом МОЗ України від 27.03.2012 № 200.

1.6. Штатний розпис Кабінету визначається та затверджується Міністерством охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівниками структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

{Пункт 1.6 розділу І із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 238 від 27.03.2013}

1.7. Чисельність працівників Кабінету розраховується відповідно до встановлених згідно із законодавством штатних нормативів та типових штатів закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет. Персонал Кабінету складається не менш як з одного лікаря та двох медичних сестер. У разі роботи Кабінету менше трьох годин на день допускається робота персоналу за сумісництвом.

{Пункт 1.7 розділу І в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

1.8. Оплата праці працівників Кабінету здійснюється відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489.

1.9. Керівник закладу охорони здоров’я, на базі якого створений Кабінет:

здійснює контроль та організацію роботи Кабінету;

затверджує перелік відповідальних осіб, які допущені до роботи з препаратами наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладі охорони здоров’я, їх посадові обов’язки, порядок передачі ключів від сейфів, металевих шаф і приміщень, в яких зберігаються препарати наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та пристроїв для пломбування;

проводить щокварталу інвентаризацію препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у визначеному законодавством порядку із складенням балансу товарно-матеріальних цінностей.

{Пункт 1.9 розділу І в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

II. Основні завдання і функції Кабінету

2.1. Надання хворому Інформаційного листа про замісну підтримувальну терапію із застосуванням препарату ______________.

{Пункт 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 238 від 27.03.2013}

2.2. Видача Препаратів для ЗПТ відповідно до призначення лікаря та контроль за прийомом Препаратів.

2.3. Ведення та зберігання медичної документації на хворого відповідно до вимог законодавства України; первинної облікової документації за формами облікової документації: № 129-1/о «Інформована згода на участь у замісній підтримувальній терапії із застосуванням препаратів бупренорфіну або метадону», № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201.

{Пункт 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 238 від 27.03.2013; в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

{Пункт 2.4 розділу ІІ виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

2.4. Спостереження за станом хворих при проведенні ЗПТ.

2.5. Направлення хворих з опіоїдною залежністю до медичних фахівців за профілем патології у разі наявності показань.

2.6. Формування позитивного ставлення та прихильності до ЗПТ серед хворих з опіоїдною залежністю.

2.7. Надання керівнику закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет, звітів за результатами роботи, у тому числі про використання Препаратів для ЗПТ.

2.8. Надання у письмовому вигляді керівнику закладу охорони здоров’я, на базі якого створено Кабінет, щомісяця станом на перше число інформації про фактичну наявність наркотичних препаратів та про їх залишки відповідно до форми первинної облікової документації № 129-4/о «Журнал обліку наркотичних препаратів в кабінетах замісної підтримувальної терапії закладу охорони здоров’я», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27 березня 2012 року № 200 «Про затвердження Порядку проведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залежністю», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05 червня 2012 року за № 889/21201.

Письмові повідомлення з резолюцією керівника закладу охорони здоров’я зберігаються у відповідальної особи закладу.

{Пункт 2.8 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

2.9. Сприяння залученню громадських організацій до надання послуг консультування, формування прихильності до лікування, надання позалікарняної допомоги хворим з опіоїдною залежністю, насамперед ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД, ініціювання організації груп само- та взаємодопомоги (за їх згодою).

2.10. Співпраця з центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, службами у справах неповнолітніх, центрами праці і соціального захисту населення, центрами здоров'я, центрами планування сім'ї, іншими заінтересованими організаціями та об'єднаннями громадян для забезпечення комплексності надання допомоги хворим з залежністю від наркотичних засобів, насамперед ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД, особам з підвищеним ризиком інфікування ВІЛ та їх соціально-психологічного супроводу.

2.11. Систематичне підвищення рівня професійної кваліфікації працівників Кабінету.

2.12. Поточна оцінка потреб щодо проведення ЗПТ на території, що обслуговується.

2.13. Працівники Кабінету повинні чітко і без скорочень заповнювати  медичну документацію.

III. Права працівників Кабінету

3.1. Вносити пропозиції керівнику закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет, щодо підвищення ефективності діяльності Кабінету на території, що обслуговується.

3.2. Брати участь у співпраці з питань надання ЗПТ відповідно до законодавства України, у заходах загальнодержавних та регіональних програм з протидії поширенню ВІЛ/СНІДу спільно з міжнародними та громадськими організаціями.

3.3. Планувати власну діяльність з питань надання послуг дотестового консультування та тестування на наявність ВІЛ-інфекції відповідно до вимог законодавства і програм з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу.

3.4. Брати участь у проведенні оцінки ситуації щодо наркологічної залежності серед населення території, що обслуговується, досліджень поведінки, моніторингу та оцінки ефективності ЗПТ.

{Пункт 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 238 від 27.03.2013}

3.5. Брати участь у тематичних конференціях, семінарах та інших заходах.

3.6. Проводити роботу, спрямовану на підвищення професійного рівня працівників Кабінету.

IV. Управління Кабінетом

4.1. Управління Кабінетом здійснюється лікарем, який відповідає за його роботу та призначається наказом головного лікаря закладу охорони здоров'я, на базі якого створений Кабінет.

{Пункт 4.2 розділу ІV виключено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров'я № 863 від 17.12.2015}

Голова Державної служби
України з питань протидії
ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших
соціально небезпечних
захворювань

Т.А. Александрінавгору