Документ z0909-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.08.2018, підстава - v0428874-18

                                                          
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
19.05.2011 N 880
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2011 р.
за N 909/19647
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 428 ( v0428874-18 ) від 14.06.2018 }
Про затвердження Порядку контролю
за додержанням ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з транспортування нафти
та нафтопродуктів магістральними трубопроводами
{ Постанова підлягає перегляду як така, що не відповідає Закону
N 877-V ( 877-16 ) від 05.04.2007, згідно з Розпорядженням КМ
N 169-р ( 169-2017-р ) від 10.03.2017 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) Національна
комісія регулювання електроенергетики України
П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензійних
умов провадження господарської діяльності з транспортування нафти
та нафтопродуктів магістральними трубопроводами (додається).
2. Управлінню ліцензійного контролю та територіальних
представництв забезпечити подання цієї постанови на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
законодавством порядку.
3. Ця постанова набирає чинності з 01.09.2011.
В.о. Голови Комісії В.Кальченко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра енергетики
та вугільної промисловості України С.М.Чех
Голова Антимонопольного
комітету України В.Цушко
В.о. Першого заступника
Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва С.Свищева

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
19.05.2011 N 880
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 липня 2011 р.
за N 909/19647

ПОРЯДОК
контролю за додержанням ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними трубопроводами

I. Загальні положення
1.1. Цей Порядок розроблений відповідно до Законів України
"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності" ( 877-16 ), "Про ліцензування певних
видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про природні
монополії" ( 1682-14 ), "Про нафту і газ" ( 2665-14 ), постанови
Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 835 ( 835-2008-п )
"Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику від діяльності
суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню Національною
комісією регулювання електроенергетики України".
1.2. Дія цього Порядку поширюється на всіх суб'єктів
господарювання, які отримали в Національній комісії регулювання
електроенергетики України ліцензії на правопровадження
господарської діяльності з транспортування нафти магістральними
трубопроводами та транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами (далі - ліцензіат) та провадять господарську
діяльність відповідно до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з транспортування нафти магістральними
трубопроводами, затверджених наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва від 30.09.2005 N 88
( z1245-05 ), постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 30.09.2005 N 857 ( za245-05 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за
N 1245/11525, та Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з транспортування нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, затверджених наказом Державного комітету України з
питань регуляторної політики та підприємництва від 30.09.2005 N 87
( z1244-05 ), постановою Національної комісії регулювання
електроенергетики України від 30.09.2005 N 858 ( za244-05 ),
зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 21.10.2005 за
N 1244/11524 (далі - ліцензійні умови).
1.3. Контроль за додержанням відповідних ліцензійних умов
( z1244-05, z1245-05 ) здійснюється НКРЕ та територіальними
представництвами НКРЕ (далі - ТП НКРЕ) у межах визначених
повноважень шляхом проведення планових та позапланових заходів у
вигляді перевірок.
1.4. Цей Порядок установлює процедуру організації та
проведення перевірок додержання ліцензіатами відповідних вимог,
встановлених для певного виду господарської діяльності з
транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними
трубопроводами, а також механізм оформлення результатів таких
перевірок та контролю за виконанням рішень ліцензіатами НКРЕ щодо
усунення встановлених порушень.
II. Загальні вимоги до здійснення планових
та позапланових перевірок
2.1. Перевірки проводяться за місцем здійснення ліцензованої
діяльності ліцензіата або його відокремлених підрозділів.
2.2. Перевірки здійснюються в робочий час ліцензіата,
установлений правилами внутрішнього трудового розпорядку, у
присутності керівника чи його заступника або уповноваженої особи
ліцензіата.
2.3. До проведення перевірок можуть залучатися представники
інших органів державного нагляду (контролю) за згодою керівників
таких органів державного нагляду (контролю), якщо повноваження цих
органів на здійснення чи участь у комплексних перевірках
передбачені законом.
2.4. Для здійснення планової або позапланової перевірки НКРЕ
видає наказ, який має містити найменування ліцензіата, щодо якого
буде здійснюватися перевірка, та предмет перевірки.
2.5. На підставі наказу оформляється посвідчення на
проведення перевірки за формою, наведеною в додатку 1 до цього
Порядку, яке підписується Головою НКРЕ або виконуючим обов'язки
Голови НКРЕ і засвідчується печаткою.
2.6. Для проведення перевірки ліцензіата НКРЕ створює комісію
з числа посадових осіб та призначає голову і членів комісії, які
зазначаються в посвідченні. Мінімальний склад комісії має становити три особи.
2.7. Посвідчення є чинним лише протягом зазначеного в ньому
строку здійснення перевірки.
2.8. Не пізніше ніж за двадцять робочих днів до початку
планової перевірки або безпосередньо перед позаплановою перевіркою
відповідне ТП НКРЕ письмово надає структурному підрозділу НКРЕ,
який організовує здійснення перевірки, інформацію про ліцензіата,
що планується перевіряти, із зазначенням його повного найменування
з усіма реквізитами, номера ліцензії, дати і номера акта
попередньої перевірки та з пропозиціями щодо складу комісії та дня
початку перевірки, а у разі позапланової перевірки надає
інформацію про підстави для проведення позапланової перевірки та
перелік питань для врахування при наданні посвідчення для
проведення даної перевірки.
2.9. Перед початком проведення перевірки посадові особи НКРЕ
зобов'язані пред'явити керівнику ліцензіата або уповноваженій ним
особі оригінал посвідчення про перевірку та службове посвідчення,
що засвідчує посадову особу НКРЕ, і надати ліцензіату копію
посвідчення про перевірку.
2.10. У разі неможливості посадової особи, яку включено до
складу комісії з перевірки, з обґрунтованих причин взяти участь у
цій перевірці та з метою забезпечення мінімально необхідного
складу комісії оформляється нове посвідчення без зміни строку та
питань перевірки. Копія такого посвідчення надається ліцензіату.
2.11. Перед початком здійснення перевірки голова та/або члени
комісії з перевірки вносять запис до відповідного журналу
ліцензіата (за його наявності).
III. Організація та проведення планових перевірок
3.1. Планові перевірки здійснюються відповідно до річних або
квартальних планів, які затверджуються НКРЕ до 1 грудня року, що
передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що
передує плановому, та оприлюднюються НКРЕ шляхом розміщення
інформації в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті НКРЕ. Упродовж десяти робочих днів після затвердження плану заходів
із здійснення державного нагляду (контролю) ліцензіатів НКРЕ надає
копію плану проведення перевірок ліцензіатів та наказ про його
затвердження до спеціально уповноваженого органу з питань
ліцензування.
3.2. Проведення планових перевірок здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 N 835
( 835-2008-п ) "Про затвердження критеріїв оцінки ступеня ризику
від діяльності суб'єктів господарювання, яка підлягає ліцензуванню
Національною комісією регулювання електроенергетики" (зі змінами).
3.3. Щороку до 1 квітня НКРЕ готує звіт про виконання річного
плану (квартальних планів) державного нагляду (контролю)
ліцензіатів за попередній рік і оприлюднює його в мережі Інтернет
на офіційному веб-сайті НКРЕ.
3.4. НКРЕ здійснює планові перевірки за умови письмового
повідомлення ліцензіата про проведення планової перевірки не
пізніш як за десять днів до дня здійснення перевірки. Повідомлення
надсилається рекомендованим листом (за місцезнаходженням,
зазначеним у ліцензії, виданій НКРЕ) чи телефонограмою за рахунок
коштів НКРЕ або вручається особисто керівнику чи уповноваженій
особі ліцензіата під розписку.
3.5. Повідомлення повинно містити: дату початку та дату закінчення здійснення планового заходу; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по
батькові фізичної особи - підприємця, щодо діяльності яких
здійснюється захід; найменування органу, що здійснює контроль за додержанням
ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ).
3.6. Ліцензіат має право не допускати посадову особу НКРЕ до
здійснення планової перевірки в разі неодержання повідомлення про
здійснення планової перевірки.
3.7. Письмове повідомлення про проведення планової перевірки
готується на підставі виданого посвідчення після прийняття
відповідного наказу про перевірку.
3.8. Строк проведення планової перевірки не може перевищувати
п'ятнадцяти робочих днів, а для суб'єктів малого підприємництва -
п'яти робочих днів, якщо інше не передбачено законом. Продовження строку проведення планової перевірки не
допускається.
IV. Організація та проведення позапланових перевірок
4.1. Підставами для здійснення позапланових перевірок є: подання ліцензіатом письмової заяви до НКРЕ про здійснення
перевірки за його бажанням; виявлення та підтвердження недостовірності даних, заявлених у
документах обов'язкової звітності, поданих ліцензіатом; перевірка виконання ліцензіатом приписів, розпоряджень або
інших розпорядчих документів НКРЕ щодо усунення порушень вимог
законодавства, виданих за результатами проведення планових
перевірок НКРЕ; звернення фізичних та юридичних осіб про порушення
ліцензіатом ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ) та вимог
законодавства. Позаплановий захід у цьому разі здійснюється тільки
за наявності згоди НКРЕ; неподання у встановлений строк ліцензіатом документів
обов'язкової звітності без поважних причин, а також письмових
пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів; виникнення аварії, у випадку смерті потерпілого внаслідок
нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов'язано
з діяльністю ліцензіата.
4.2. Під час проведення позапланового заходу з'ясовуються
лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цього заходу, з обов'язковим зазначенням цих питань у
посвідченні на проведення перевірки. Проведення позапланових перевірок з інших підстав, крім
передбачених у пункті 4.1 цього розділу, забороняється, якщо інше
не передбачається законом або міжнародним договором України, згода
на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
4.3. Ліцензіат повинен ознайомитися з підставою проведення
позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного
документа.
4.4. Строк здійснення позапланової перевірки не може
перевищувати десяти робочих днів, а щодо суб'єктів малого
підприємництва - двох робочих днів, якщо інше не передбачено
законом. Продовження строку здійснення позапланової перевірки не
допускається.
V. Повноваження голови та членів комісії
з перевірки при проведенні перевірок
ліцензованої діяльності ліцензіатів
5.1. Голова та члени комісії з перевірки з метою з'ясування
обставин, які мають значення для повноти проведення перевірки, у
межах повноважень, передбачених законом, мають право: вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених
порушень вимог законодавства; надавати (надсилати) ліцензіатам обов'язкові для виконання
приписи про усунення порушень і недоліків; відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати
пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що
виникають під час здійснення перевірки; вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню
перевірки; накладати штрафні санкції та вживати заходи, передбачені
законом.
5.2. Голова та члени комісії з перевірки зобов'язані: повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати перевірку в
межах повноважень, передбачених законом; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із
ліцензіатами; не втручатися і не перешкоджати здійсненню ліцензійної
діяльності під час проведення перевірок, якщо це не загрожує життю
та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних
ситуацій і пожеж; забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці ліцензіата,
що стає доступною посадовим особам під час здійснення перевірок; ознайомити керівника ліцензіата або його заступника, або
уповноважену ним особу з результатами перевірки у строки,
передбачені законом; надавати суб'єкту господарювання консультаційну допомогу щодо
здійснення державного (нагляду) контролю.
VI. Права та обов'язки ліцензіата
6.1. Ліцензіат під час здійснення перевірки має право: вимагати від посадових осіб НКРЕ здійснювати перевірку з
дотриманням вимог законодавства; перевіряти наявність у посадових осіб НКРЕ, голови та членів
комісії з перевірки службового посвідчення і одержувати копії
посвідчення на проведення планової або позапланової перевірки; бути присутнім під час здійснення перевірки; вимагати нерозголошення інформації, що є комерційною
таємницею ліцензіата; одержувати та знайомитися з актами перевірок; надавати в письмовій формі свої пояснення, зауваження або
заперечення до актів перевірок; оскаржувати в установленому законом порядку неправомірні дії
голови та членів комісії з перевірки; не допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки,
якщо: перевірка здійснюється з порушенням вимог щодо періодичності
проведення перевірок, передбачених законом; голова та члени комісії з перевірки не надали документів,
передбачених законом, або якщо надані документи не відповідають
вимогам закону.
6.2. Ліцензіат під час здійснення перевірки зобов'язаний: допускати посадових осіб НКРЕ до здійснення перевірки за
умови дотримання вимог цього Порядку та забезпечувати умови для
проведення перевірки; виконувати вимоги НКРЕ щодо усунення виявлених порушень вимог
законодавства; надавати всі необхідні документи, пояснення, довідки,
відомості, матеріали з питань, що виникають під час перевірки,
відповідно до закону; одержувати примірник акта перевірки НКРЕ.
VII. Процедура оформлення результатів перевірок
ліцензованої діяльності ліцензіатів
7.1. Планові перевірки НКРЕ проводить відповідно до переліку
питань, наведених в уніфікованих формах актів перевірки в
додатках 2, 3 до цього Порядку. Під час проведення позапланової перевірки з'ясовуються лише
ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для
здійснення цієї перевірки та які зазначені в посвідченні на
проведення перевірки.
7.2. За результатами проведеної планової чи позапланової
перевірки посадова особа (комісія) складає акт перевірки у двох
примірниках за формами, наведеними в додатках 2-4 до цього
Порядку.
7.3. В акті перевірки зазначається стан дотримання вимог
ліцензіатом відповідних ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ), а
в разі недотримання - детальний опис виявленого порушення з
посиланням на відповідну вимогу законодавства. Довільне викладення або тлумачення вимог нормативно-правових
актів не допускається.
7.4. Датою складання та підписання акта перевірки є останній
день перевірки.
7.5. Два примірники акта перевірки підписуються посадовими
особами, які здійснювали перевірку, та ліцензіатом або
уповноваженою ним особою. Кожна сторінка акта перевірки візується головою комісії з
перевірки та керівником (уповноваженою особою) ліцензіата, що
перевірявся.
7.6. Якщо суб'єкт господарювання не погоджується з актом
перевірки, він підписує акт перевірки з поясненнями, зауваженнями
або запереченнями, які є невід'ємною частиною акта перевірки. Пояснення, зауваження або заперечення ліцензіата щодо
проведеної перевірки надаються ліцензіатом до НКРЕ у письмовій
формі не пізніше наступного робочого дня після підписання акта
перевірки.
7.7. У разі відмови ліцензіата підписати акт перевірки
посадова особа НКРЕ вносить до такого акта відповідний запис.
7.8. Після підписання акта перевірки один примірник
вручається ліцензіату або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
7.9. У разі відсутності на момент проведення перевірки
ліцензіата за місцем, зазначеним у ліцензії, та/або відмови
ліцензіата в доступі комісії з перевірки на свою територію, до
будівель, споруд та інших приміщень; створення перешкод з боку
ліцензіата з метою уникнення планової чи позапланової перевірки,
непризначення ліцензіатом уповноваженої особи, яка має право
представляти ліцензіата під час проведення перевірки; відмови в
наданні документів, необхідних для проведення перевірки, та інших
пояснень, голова та члени комісії з перевірки складають у трьох
примірниках акт про відмову в проведенні перевірки або відсутності
ліцензіата за формою, визначеною додатком 5 до цього Порядку. Два примірники акта про відмову в проведенні перевірки або
відсутності ліцензіата з повідомленням про необхідність підписання
акта про відмову в проведенні перевірки, або відсутності
ліцензіата направляються рекомендованим листом за
місцезнаходженням ліцензіата, що вказане в ліцензії.
7.10. У випадку неповернення відправленого ліцензіату або
повернення не підписаного без поважних причин акта про відмову в
проведенні перевірки або відсутності ліцензіата у третьому
примірнику акта про відмову в проведенні перевірки або відсутності
ліцензіата робиться запис про відмову ліцензіата від його
підписання.
7.11. Акт перевірки обов'язково реєструється посадовими
особами НКРЕ чи відповідного ТП НКРЕ у книзі реєстрації актів
планових (позапланових) перевірок додержання ліцензіатами
ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ) (додаток 6).
7.12. Оригінал підписаного сторонами акта перевірки або з
відміткою про відмову ліцензіата від його підписання з
відповідними документами і матеріалами надаються головою комісії з
перевірки до структурного підрозділу НКРЕ, який організовує
здійснення державного нагляду (контролю). У разі виявлення порушень ліцензіатом ліцензійних умов
( z1244-05, z1245-05 ) разом з актом перевірки ТП НКРЕ надає
подання про порушення із визначенням чітких висновків про
результати перевірки та пропозицій щодо застосування відповідних
санкцій до ліцензіата.
7.13. Акт перевірки з висновками про порушення ліцензійних
умов ( z1244-05, z1245-05 ) разом з поданням у день підписання
передається факсимільним зв'язком до структурного підрозділу НКРЕ,
який організовує здійснення контролю за додержанням ліцензійних
умов. Оригінали документів направляються поштою.
7.14. Структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення
державного нагляду (контролю), проводить аналіз результатів
перевірки і готує службову записку та подання про розгляд порушень
ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ) на відкритому засіданні
НКРЕ. Відділ зв'язків з громадськістю та міжнародної координації
НКРЕ забезпечує опублікування в засобах масової інформації шляхом
оприлюднення на офіційному веб-сайті НКРЕ повідомлення про розгляд
питання про порушення ліцензіатом ліцензійних умов ( z1244-05,
z1245-05 ) на відкритому засіданні НКРЕ. Протокольний відділ НКРЕ готує та направляє факсимільним
зв'язком ліцензіатам та іншим заінтересованим сторонам запрошення
або повідомлення про взяття участі в засіданні НКРЕ, а управління
справами НКРЕ надсилає його ліцензіату з поштовим повідомленням.
7.15. У випадку отримання акта перевірки з висновками про
відсутність порушень ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 )
структурний підрозділ НКРЕ, який організовує здійснення контролю
за додержанням ліцензійних умов, за погодженням з головою НКРЕ
долучає акт перевірки разом з усіма матеріалами та документами до
особової справи ліцензіата, яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.
7.16. У разі усунення ліцензіатом до винесення на розгляд на
відкритому засіданні НКРЕ порушень ліцензійних умов ( z1244-05,
z1245-05 ), виявлених перевіркою, що підтверджується відповідними
документами, структурний підрозділ НКРЕ, який організовує
здійснення контролю за додержанням ліцензійних умов, за
погодженням з головою НКРЕ долучає акт перевірки разом з усіма
матеріалами та документами до особової справи ліцензіата, яка
надалі зберігається в архіві НКРЕ.
7.17. На підставі акта перевірки, який складено за
результатами здійснення перевірки, під час якої виявлено порушення
ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ), протягом п'яти робочих
днів з дати складання акта перевірки НКРЕ приймає письмове
рішення, яке оформлюється у вигляді: попередження про необхідність усунення порушень; постанови про накладення штрафу; постанови про анулювання відповідної ліцензії.
7.18. Рішення НКРЕ про усунення порушень, виявлених під час
здійснення перевірки, та/або про накладення штрафу складається у
двох примірниках: один примірник не пізніше ніж протягом десяти
робочих днів з дати складання акта перевірки надається ліцензіату
чи уповноваженій ним особі для виконання, а другий примірник з
підписом ліцензіата або уповноваженої ним особи щодо погоджених
строків усунення порушень вимог ліцензійних умов ( z1244-05,
z1245-05 ) залишається в НКРЕ.
7.19. У разі відмови ліцензіата або уповноваженої ним особи
від отримання рішення НКРЕ управління справами НКРЕ направляє його
рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а на копії
рішення, яка залишається в НКРЕ, проставляє відповідний вихідний
номер і дату направлення.
7.20. Копії рішень НКРЕ, прийнятих за результатами здійснення
перевірок, надсилаються управлінням справами НКРЕ відповідним
ТП НКРЕ для здійснення контролю.
7.21. У разі порушення ліцензіатами ліцензійних умов
( z1244-05, z1245-05 ) НКРЕ має право застосовувати до ліцензіатів
санкції, встановлені відповідними законами України.
VIII. Контроль за виконанням ліцензіатами
рішень НКРЕ та усуненням ними порушень
ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 )
8.1. Ліцензіат, який одержав рішення НКРЕ про усунення
порушень ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ), зобов'язаний у
визначений строк виконати його і в письмовій формі повідомити про
це НКРЕ та відповідне ТП НКРЕ.
8.2. НКРЕ та/або відповідне ТП НКРЕ здійснюють контроль за
усуненням ліцензіатом порушень ліцензійних умов ( z1244-05,
z1245-05 ) за його місцезнаходженням у визначений рішенням НКРЕ
строк.
8.3. У разі накладення штрафу на ліцензіата відповідне
ТП НКРЕ контролює надання документального підтвердження до НКРЕ та
ТП НКРЕ ліцензіатом щодо оплати штрафу у визначений строк.
8.4. У разі усунення ліцензіатом порушень ліцензійних умов
( z1244-05, z1245-05 ) у встановлений відповідним рішенням НКРЕ
строк ліцензіат надає відповідному ТП НКРЕ письмове повідомлення з
необхідними документами та матеріалами, які підтверджують усунення
порушень. При достатності наданих ліцензіатом пояснень НКРЕ за поданням
ТП НКРЕ та структурного підрозділу, який організовує контроль за
здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, приймає
протокольне рішення про припинення процедури розгляду порушень
ліцензіатом ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ), про що
письмово повідомляє ліцензіата. Протокольне рішення НКРЕ управління справами також направляє
ТП НКРЕ.
8.5. У разі неусунення ліцензіатом порушень у визначений
строк з об'єктивних причин, про що ліцензіат надає НКРЕ письмове
повідомлення з обґрунтуванням необхідності продовження строку
усунення порушень ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ), НКРЕ
може прийняти рішення про продовження цього строку або про
встановлення нового строку.
8.6. При ненаданні ліцензіатом у визначений строк письмового
повідомлення з необхідними документами та матеріалами, що
підтверджують виконання вимог рішення НКРЕ про застосування до
нього санкцій (крім анулювання ліцензії), НКРЕ після закінчення
зазначеного в рішенні строку розпочинає позапланову перевірку в
установленому порядку.
8.7. У разі невиконання ліцензіатом вимог рішення НКРЕ у
визначений у рішенні строк структурний підрозділ, який організовує
контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності, на
підставі акта позапланової перевірки готує подання на розгляд НКРЕ
щодо застосування до ліцензіата відповідних санкцій або анулювання
ліцензії.
8.8. Підставами для анулювання ліцензії є: заява ліцензіата про анулювання ліцензії; акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов
( z1244-05, z1245-05 ); рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - підприємця; акт про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; акт про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ); акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання
ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ), встановлених для певного
виду господарської діяльності; акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.
8.9. Неможливістю забезпечити виконання ліцензійних умов
( z1244-05, z1245-05 ) вважається: відсутність у суб'єктів господарювання, що отримали
відповідні ліцензії НКРЕ на право провадження господарської
діяльності з транспортування нафти та нафтопродуктів
магістральними трубопроводами, магістральних трубопроводів, що
перебувають у їхній власності чи користуванні.
8.10. Рішення про анулювання ліцензії на підставі заяви
ліцензіата, рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання та нотаріально засвідченої копії свідоцтва про
смерть фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності
приймається НКРЕ в установленому порядку без проведення перевірки
та складання акта.
8.11. У разі анулювання ліцензії на підставі акта про
повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов ( z1244-05,
z1245-05 ), акта про виявлення недостовірних відомостей у
документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання
ліцензії, акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій
юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності, акта про невиконання розпорядження про усунення
порушень ліцензійних умов суб'єкт господарювання може одержати
нову ліцензію на право провадження цього виду господарської
діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття рішення
органом ліцензування про анулювання попередньої ліцензії.
8.12. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання
ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про
анулювання ліцензії та в разі смерті ліцензіата (фізичної особи -
підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
8.13. Якщо ліцензіат протягом цього часу подає скаргу до
експертно-апеляційної ради, дія даного рішення НКРЕ зупиняється до
прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з
питань ліцензування.
8.14. Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії
управління ліцензування НКРЕ вносить до ліцензійного реєстру після
набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
8.15. НКРЕ приймає рішення про анулювання ліцензії протягом
десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання
ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням
підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його
прийняття. Копії рішень НКРЕ обов'язково надсилаються управлінням
справами відповідним ТП НКРЕ, а копія рішення про анулювання дії
ліцензії надсилається також до НАК "Нафтогаз України" та органу
державної податкової служби за місцезнаходженням суб'єкта
господарювання.
8.16. Після припинення процедури розгляду порушення
ліцензіатом ліцензійних умов ( z1244-05, z1245-05 ) або в разі
анулювання ліцензії структурний підрозділ, який організовує
контроль за здійсненням ліцензіатами ліцензованої діяльності,
долучає всі матеріали та документи до особової справи ліцензіата,
яка надалі зберігається в архіві НКРЕ.
Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних представництв К.Красюк

Додаток 1
до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з транспортування нафти
та нафтопродуктів
магістральними
трубопроводами
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
_________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ)
_________________
(телефон, факс)

ПОСВІДЧЕННЯ
на проведення _______________________ перевірки
(планової/позапланової)
від "___" __________ 20___ року N _______,

видане відповідно до наказу НКРЕ від "__" _______ 20__ року N ___
голові комісії
з проведення перевірки _______________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
членам комісії
з проведення перевірки _______________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________;
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
_______________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
для проведення
перевірки ліцензіата ________________________________________
(найменування та місцезнаходження
ліцензіата, ідентифікаційний код за
ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер з ДРФО)
на термін з "__" _______ 20__ року по "__" ________ 20__ року
щодо дотримання _________________________________________________ _________________________________________________________________
(предмет перевірки із зазначенням відповідного виду
господарської діяльності, серії та номера ліцензії)
за період діяльності з "__" ___ 20__ року по "__" ____ 20__ року.
Відповідно до Закону України "Про засади функціонування ринку
природного газу", Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" та на підставі ________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(підстава проведення перевірки)
_________________________________________________________________
(інформація про здійснення попереднього заходу - тип заходу
і строк його здійснення)
Голова Комісії __________ __________________________________
(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.

Додаток 2
до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з транспортування нафти
та нафтопродуктів
магістральними
трубопроводами
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
__________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)
_________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з транспортування нафти магістральними трубопроводами

від "__" _______ 20__ року N ____ ______________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________ ________________________________________________________________.
(адреса, телефон)
Перевірено: _________________________________________________
(найменування об'єктів юридичної особи)
_________________________________________________________________
за період діяльності з "__" ____ 20__ року по "__" ___ 20__ року.
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "____" ______ 20___ N _____ | |Посвідчення про перевірку від "____" __________ 20___ N ___ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
посадові особи (назва органу контролю): _________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
________________________________________________________________;
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи: __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" _____ 20__ |Акт перевірки від "__" _____ 20__ | ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання |Так*|Ні*|НВ*|НП*|Нормативне обґрунтування| |з/п| Ліцензійних умов провадження | | | | | | | | господарської діяльності з | | | | | | | | транспортування нафти | | | | | | | | магістральними трубопроводами | | | | | | | | ( z1245-05 ) | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |1 |Діюча ліцензія з транспортування| | | | |стаття 9 Закону України | | |нафти магістральними | | | | |"Про ліцензування певних| | |трубопроводами у наявності | | | | |видів господарської | | | | | | | |діяльності" ( 1775-14 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |2 |Про зміну банківських реквізитів| | | | |підпункт 3.1.5 | | |і установчих документів, що | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | |підлягають державній реєстрації | | | | |Ліцензійних умов | | |(перереєстрації), ліцензіат | | | | |провадження | | |повідомляє вчасно та в | | | | |господарської діяльності| | |установленому порядку. | | | | |з транспортування нафти | | |Місцезнаходження та найменування| | | | |магістральними | | |ліцензіата відповідають | | | | |трубопроводами, | | |установчим документам | | | | |затверджених наказом | | | | | | | |Державного комітету | | | | | | | |України з питань | | | | | | | |регуляторної політики та| | | | | | | |підприємництва від | | | | | | | |30.09.2005 N 88 | | | | | | | |( z1245-05 ), постановою| | | | | | | |НКРЕ від 30.09.2005 | | | | | | | |N 857 ( za245-05 ), | | | | | | | |зареєстрованих в | | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 21.10.2005 за | | | | | | | |N 1245/11525 (далі - | | | | | | | |Ліцензійні умови з | | | | | | | |транспортування нафти) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |3 |Магістральні нафтопроводи, які | | | | |підпункти 2.1.1 та 2.1.3| | |перебувають у власності чи | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |користуванні ліцензіата, згідно | | | | |Ліцензійних умов з | | |з переліком магістральних | | | | |транспортування нафти | | |нафтопроводів у наявності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |4 |Договори із замовниками про | | | | |підпункт 2.1.2 | | |транспортування нафти | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |магістральними трубопроводами у | | | | |Ліцензійних умов з | | |наявності | | | | |транспортування нафти | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |5 |Провадження господарської | | | | |підпункт 2.1.4 | | |діяльності з транспортування | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |нафти магістральними | | | | |Ліцензійних умов з | | |трубопроводами за принципом | | | | |транспортування нафти | | |економічної доцільності, | | | | | | | |забезпечення надійності | | | | | | | |транспортування та | | | | | | | |безаварійності експлуатації | | | | | | | |магістральних нафтопроводів | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |6 |Факти зловживання своїм | | | | |стаття 8 Закону України | | |монопольним становищем відсутні.| | | | |"Про природні монополії"| | |Рівні права доступу до системи | | | | |( 1682-14 ); | | |магістральних нафтопроводів | | | | |підпункт 2.1.5 | | |забезпечуються для усіх | | | | |пункту 2.1 глави 2, | | |замовників послуг з | | | | |підпункти 2.2.3 та 2.2.6| | |транспортування нафти | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |магістральними трубопроводами | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |транспортування нафти | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |7 |Облік протранспортованої | | | | |підпункт 2.1.6 | | |магістральними трубопроводами | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |нафти забезпечується спільно із | | | | |Ліцензійних умов з | | |замовниками | | | | |транспортування нафти | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |8 |Перехресні субсидії за рахунок | | | | |підпункт 2.2.2 | | |господарської діяльності з | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |транспортування нафти | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування нафти | | |відсутні | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |9 |Інші види господарської | | | | |підпункт 2.2.4 | | |діяльності, якщо вони | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |перешкоджають або можуть | | | | |Ліцензійних умов з | | |перешкоджати належному виконанню| | | | |транспортування нафти | | |господарської діяльності з | | | | | | | |транспортування нафти | | | | | | | |магістральними трубопроводами, | | | | | | | |відсутні | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |10 |Передоручення будь-кому | | | | |підпункт 2.2.5 | | |отримання плати від замовників | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |послуг з транспортування нафти | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування нафти | | |відсутні | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |11 |Достовірна інформація щодо | | | | |підпункти 3.1.1-3.1.3 | | |провадження господарської | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | |діяльності, у тому числі | | | | |Ліцензійних умов з | | |звітність та фінансова | | | | |транспортування нафти | | |(бухгалтерська) звітність за | | | | | | | |результатами господарської | | | | | | | |діяльності, надається до НКРЕ | | | | | | | |та відповідного територіального | | | | | | | |представництва в установленому | | | | | | | |порядку | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |12 |Бухгалтерській облік з | | | | |підпункт 3.1.4 | | |господарської діяльності з | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | |транспортування нафти | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування нафти | | |ведеться окремо від обліків та | | | | | | | |звітів з інших видів діяльності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |13 |Транспортування нафти | | | | |пункт 3.3 глави 3 | | |магістральними трубопроводами | | | | |Ліцензійних умов з | | |ліцензіат здійснює на договірних| | | | |транспортування нафти | | |засадах та за установленими НКРЕ| | | | | | | |тарифами | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |14 |Доступ до використання | | | | |підпункт 3.4.1 | | |потужностей магістральних | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |трубопроводів забезпечується | | | | |Ліцензійних умов з | | |замовникам, які мають намір | | | | |транспортування нафти | | |отримувати послуги з | | | | | | | |транспортування нафти | | | | | | | |магістральними трубопроводами, | | | | | | | |на недискримінаційних засадах | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |15 |Договори на транспортування | | | | |підпункт 3.4.5 | | |нафти магістральними | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |трубопроводами передбачають | | | | |Ліцензійних умов з | | |умови, за яких замовник має | | | | |транспортування нафти | | |право доступу до зчитувань | | | | | | | |показів засобів вимірювальної | | | | | | | |техніки, що установлені на | | | | | | | |комерційних вузлах обліку нафти | | | | | | | |ліцензіата | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |16 |Облік нафти, що надходить до | | | | |підпункт 3.4.7 | | |магістральних нафтопроводів | | | | |пункту 3.4 глави 4 | | |ліцензіата та транспортується | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними нафтопроводами | | | | |транспортування нафти | | |ліцензіата відповідно до | | | | | | | |укладених договорів, | | | | | | | |здійснюється належним чином | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |17 |Порядок розподілу | | | | |підпункт 3.4.9 | | |нафтотранспортних потужностей, | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |яким встановлюється механізм їх | | | | |Ліцензійних умов з | | |розподілу, розроблений та | | | | |транспортування нафти | | |погоджений з Мінпаливенерго | | | | | | | |України та НКРЕ протягом одного | | | | | | | |року з моменту видачі ліцензії у| | | | | | | |наявності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |18 |Розроблений та затверджений План| | | | |підпункт 3.4.10 | | |перспективного розвитку системи | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |магістрального нафтопроводу на | | | | |Ліцензійних умов з | | |наступні 5 років, погоджений з | | | | |транспортування нафти | | |місцевими органами виконавчої | | | | | | | |влади або органами місцевого | | | | | | | |самоврядування, на території | | | | | | | |яких буде проводитись | | | | | | | |будівництво магістрального | | | | | | | |нафтопроводу, з Мінпаливенерго | | | | | | | |України та НКРЕ, у наявності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |19 |Закупівля нафти здійснюється | | | | |підпункт 3.5.3 | | |лише з метою заповнення системи | | | | |пункту 3.5 глави 3 | | |магістральних нафтопроводів | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |транспортування нафти | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |20 |Плата від замовників послуг з | | | | |пункт 3.6 глави 3 | | |транспортування нафти | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування нафти | | |отримується за установленим НКРЕ| | | | | | | |тарифом | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |21 |Детальна інформація про | | | | |підпункт 3.6.2 | | |установлений НКРЕ тариф на | | | | |пункту 3.6 глави 3 | | |транспортування нафти | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами, | | | | |транспортування нафти | | |про перелік послуг, які | | | | | | | |надаються споживачу і включені | | | | | | | |до тарифу на транспортування | | | | | | | |нафти магістральними | | | | | | | |трубопроводами, та про розмір | | | | | | | |плати за виконання додаткових | | | | | | | |робіт, пов'язаних з провадженням| | | | | | | |господарської діяльності з | | | | | | | |транспортування нафти | | | | | | | |магістральними трубопроводами, | | | | | | | |опублікована в засобах масової | | | | | | | |інформації в установлений термін| | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |22 |Ліцензіат дотримується вимог | | | | |стаття 20 Закону України| | |законодавства України у частині | | | | |"Про ліцензування певних| | |усунення порушень Ліцензійних | | | | |видів господарської | | |умов на відповідний період | | | | |діяльності" ( 1775-14 );| | | | | | | |підпункт 3.4.14 | | | | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | | | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | | | |магістральними | | | | | | | |трубопроводами; | | | | | | | |постанова НКРЕ про | | | | | | | |накладення штрафів та | | | | | | | |розпорядження щодо | | | | | | | |усунення порушень | | | | | | | |Ліцензійних умов на | | | | | | | |відповідний період | --------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє; "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що
перевіряється; "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ________ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП |Нормативне обґрунтування| |з/п| з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 1 |Про проведення планової | | | | |частина четверта | | |перевірки підприємство письмово | | | | |статті 5 Закону України | | |попереджено не менше ніж за | | | | |"Про основні засади | | |10 днів до її початку | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що | | | | |абзац третій статті 10 | | |засвідчують перевіряючих, | | | | |Закону України "Про | | |пред'явлено | | | | |основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |абзаци третій та шостий | | | | | | | |статті 10 Закону України| | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 4 |Перед початком здійснення | | | | |частина дванадцята | | |перевірки перевіряючими внесено | | | | |статті 4 Закону України | | |запис про перевірку до | | | | |"Про основні засади | | |відповідного журналу суб'єкта | | | | |державного нагляду | | |господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом | | |контролю листом від "__" _________ 20___ року N _____ | --------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду
(контролю).
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________;
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник цього акта планової перевірки отримано
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами
цього акта планової перевірки ___________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 3
до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з транспортування нафти
та нафтопродуктів
магістральними
трубопроводами
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
__________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)
_________________
(телефон, факс)

АКТ
планової перевірки дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності
з транспортування нафтопродуктів
магістральними трубопроводами
від "__" ________ 20__ року N _____ __________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________ ________________________________________________________________.
(адреса, телефон)
Перевірено: _________________________________________________
(найменування об'єктів юридичної особи)
_________________________________________________________________
за період діяльності з "__" ___ 20__ року по "__" ____ 20__ року.
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "____" ______ 20___ N _____ | |Посвідчення про перевірку від "____" __________ 20___ N ___ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
посадові особи (назва органу контролю): _________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
________________________________________________________________;
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи: __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" _____ 20__ |Акт перевірки від "__" _____ 20__ | ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання |Так*|Ні*|НВ*|НП*|Нормативне обґрунтування| |з/п| Ліцензійних умов провадження | | | | | | | | господарської діяльності з | | | | | | | | транспортування нафтопродуктів | | | | | | | | магістральними трубопроводами | | | | | | | | ( z1244-05 ) | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |1 |Діюча ліцензія з транспортування| | | | |стаття 9 Закону України | | |нафтопродуктів магістральними | | | | |"Про ліцензування | | |трубопроводами у наявності | | | | |певних видів | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 1775-14 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |2 |Про зміну банківських реквізитів| | | | |підпункт 3.1.5 | | |і установчих документів, що | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | |підлягають державній реєстрації | | | | |Ліцензійних умов | | |(перереєстрації), ліцензіат | | | | |провадження | | |повідомляє вчасно та в | | | | |господарської діяльності| | |установленому порядку. | | | | |з транспортування | | |Місцезнаходження та найменування| | | | |нафтопродуктів | | |ліцензіата відповідають | | | | |магістральними | | |установчим документам | | | | |трубопроводами, | | | | | | | |затверджених наказом | | | | | | | |Державного комітету | | | | | | | |України з питань | | | | | | | |регуляторної політики та| | | | | | | |підприємництва від | | | | | | | |30.09.2005 N 87 | | | | | | | |( z1244-05 ), постановою| | | | | | | |НКРЕ від 30.09.2005 | | | | | | | |N 858 ( za244-05 ), | | | | | | | |зареєстрованих в | | | | | | | |Міністерстві юстиції | | | | | | | |України 21.10.2005 за | | | | | | | |N 1244/11524 (далі - | | | | | | | |Ліцензійні умови з | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |3 |Магістральні | | | | |підпункти 2.1.1 та 2.1.3| | |нафтопродуктопроводи, які | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |перебувають у власності чи | | | | |Ліцензійних умов з | | |користуванні ліцензіата, згідно | | | | |транспортування | | |з переліком магістральних | | | | |нафтопродуктів | | |нафтопроводів у наявності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |4 |Договори із замовниками про | | | | |підпункт 2.1.2 | | |транспортування нафтопродуктів | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |магістральними трубопроводами у | | | | |Ліцензійних умов з | | |наявності | | | | |транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |5 |Провадження господарської | | | | |підпункт 2.1.4 | | |діяльності з транспортування | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |нафтопродуктів магістральними | | | | |Ліцензійних умов з | | |трубопроводами за принципом | | | | |транспортування | | |економічної доцільності, | | | | |нафтопродуктів | | |забезпечення надійності | | | | | | | |транспортування та | | | | | | | |безаварійності експлуатації | | | | | | | |магістральних | | | | | | | |нафтопродуктопроводів | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |6 |Факти зловживання своїм | | | | |стаття 8 Закону України | | |монопольним становищем відсутні.| | | | |"Про природні монополії"| | |Рівні права доступу до системи | | | | |( 1682-14 ); | | |магістральних | | | | |підпункт 2.1.5 | | |нафтопродуктопроводів | | | | |пункту 2.1 глави 2, | | |забезпечуються для усіх | | | | |підпункти 2.2.3 та 2.2.6| | |замовників послуг з | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |транспортування нафтопродуктів | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |7 |Облік протранспортованих | | | | |підпункт 2.1.6 | | |магістральними трубопроводами | | | | |пункту 2.1 глави 2 | | |нафтопродуктів забезпечується | | | | |Ліцензійних умов з | | |спільно із замовниками | | | | |транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |8 |Перехресні субсидії за рахунок | | | | |підпункт 2.2.2 | | |господарської діяльності з | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |транспортування нафтопродуктів | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування | | |відсутні | | | | |нафтопродуктів | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |9 |Інші види господарської | | | | |підпункт 2.2.4 | | |діяльності, якщо вони | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |перешкоджають або можуть | | | | |Ліцензійних умов з | | |перешкоджати належному | | | | |транспортування | | |виконанню господарської | | | | |нафтопродуктів | | |діяльності з транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів магістральними | | | | | | | |трубопроводами, відсутні | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |10 |Передоручення будь-кому | | | | |підпункт 2.2.5 | | |отримання плати від замовників | | | | |пункту 2.2 глави 2 | | |послуг з транспортування | | | | |Ліцензійних умов з | | |нафтопродуктів магістральними | | | | |транспортування | | |трубопроводами відсутні | | | | |нафтопродуктів | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |11 |Достовірна інформація щодо | | | | |підпункти 3.1.1-3.1.3 | | |провадження господарської | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | |діяльності, у тому числі | | | | |Ліцензійних умов з | | |звітність та фінансова | | | | |транспортування | | |(бухгалтерська) звітність за | | | | |нафтопродуктів | | |результатами господарської | | | | | | | |діяльності, надається до НКРЕ та| | | | | | | |відповідного територіального | | | | | | | |представництва в установленому | | | | | | | |порядку | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |12 |Бухгалтерський облік з | | | | |підпункт 3.1.4 | | |господарської діяльності з | | | | |пункту 3.1 глави 3 | | |транспортування нафтопродуктів | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування | | |ведеться окремо від обліків та | | | | |нафтопродуктів | | |звітів з інших видів діяльності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |13 |Транспортування нафтопродуктів | | | | |пункт 3.3 глави 3 | | |магістральними трубопроводами | | | | |Ліцензійних умов з | | |ліцензіат здійснює на договірних| | | | |транспортування | | |засадах та за установленими НКРЕ| | | | |нафтопродуктів | | |тарифами | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |14 |Доступ до використання | | | | |підпункт 3.4.1 | | |потужностей магістральних | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |нафтопродуктопроводів | | | | |Ліцензійних умов з | | |забезпечується замовникам, які | | | | |транспортування | | |мають намір отримувати послуги з| | | | |нафтопродуктів | | |транспортування нафтопродуктів | | | | | | | |магістральними трубопроводами, | | | | | | | |на недискримінаційних засадах | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |15 |Договори на транспортування | | | | |підпункт 3.4.5 | | |нафтопродуктів магістральними | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |трубопроводами передбачають | | | | |Ліцензійних умов з | | |умови, за яких замовник має | | | | |транспортування | | |право доступу до зчитувань | | | | |нафтопродуктів | | |показів засобів вимірювальної | | | | | | | |техніки, що встановлені на | | | | | | | |комерційних вузлах обліку | | | | | | | |нафтопродуктів ліцензіата | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |16 |Облік нафтопродуктів, що | | | | |підпункт 3.4.7 | | |надходять до магістральних | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |нафтопроводів ліцензіата та | | | | |Ліцензійних умов з | | |транспортуються магістральними | | | | |транспортування | | |нафтопродуктопроводами | | | | |нафтопродуктів | | |ліцензіата відповідно до | | | | | | | |укладених договорів, | | | | | | | |здійснюється належним чином | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |17 |Порядок розподілу | | | | |підпункт 3.4.9 | | |нафтопродуктотранспортних | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |потужностей, яким встановлюється| | | | |Ліцензійних умов з | | |механізм їх розподілу, | | | | |транспортування | | |розроблений та погоджений з | | | | |нафтопродуктів | | |Мінпаливенерго України та НКРЕ | | | | | | | |протягом одного року з моменту | | | | | | | |видачі ліцензії, у наявності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |18 |Розроблений та затверджений План| | | | |підпункт 3.4.10 | | |перспективного розвитку системи | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | |магістрального | | | | |Ліцензійних умов з | | |нафтопродуктопроводу на наступні| | | | |транспортування | | |5 років, погоджений з місцевими | | | | |нафтопродуктів | | |органами виконавчої влади або | | | | | | | |органами місцевого | | | | | | | |самоврядування, на території | | | | | | | |яких буде проводитись | | | | | | | |будівництво магістрального | | | | | | | |нафтопродуктопроводу, з | | | | | | | |Мінпаливенерго України та НКРЕ, | | | | | | | |у наявності | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |19 |Закупівля нафтопродуктів | | | | |підпункт 3.5.3 | | |здійснюється лише з метою | | | | |пункту 3.5 глави 3 | | |заповнення системи магістральних| | | | |Ліцензійних умов з | | |нафтопродуктопроводів | | | | |транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |20 |Плата від замовників послуг з | | | | |пункт 3.6 глави 3 | | |транспортування нафтопродуктів | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами | | | | |транспортування | | |отримується за установленим НКРЕ| | | | |нафтопродуктів | | |тарифом | | | | |магістральними | | | | | | | |трубопроводами | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |21 |Детальна інформація про | | | | |підпункт 3.6.2 | | |установлений НКРЕ тариф на | | | | |пункту 3.6 глави 3 | | |транспортування нафтопродуктів | | | | |Ліцензійних умов з | | |магістральними трубопроводами, | | | | |транспортування | | |про перелік послуг, які | | | | |нафтопродуктів | | |надаються споживачу і включені | | | | | | | |до тарифу на транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів магістральними | | | | | | | |трубопроводами, та про розмір | | | | | | | |плати за виконання додаткових | | | | | | | |робіт, пов'язаних з провадженням| | | | | | | |господарської діяльності з | | | | | | | |транспортування нафтопродуктів | | | | | | | |магістральними трубопроводами, | | | | | | | |опублікована в засобах масової | | | | | | | |інформації в установлений термін| | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| |22 |Ліцензіат дотримується вимог | | | | |стаття 20 Закону України| | |законодавства України у частині | | | | |"Про ліцензування певних| | |усунення порушень Ліцензійних | | | | |видів господарської | | |умов на відповідний період | | | | |діяльності" ( 1775-14 );| | | | | | | |підпункт 3.4.14 | | | | | | | |пункту 3.4 глави 3 | | | | | | | |Ліцензійних умов з | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |нафтопродуктів | | | | | | | |магістральними | | | | | | | |трубопроводами; | | | | | | | |постанова НКРЕ про | | | | | | | |накладення штрафів та | | | | | | | |розпорядження щодо | | | | | | | |усунення порушень | | | | | | | |Ліцензійних умов на | | | | | | | |відповідний період | --------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє; "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що
перевіряється; "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті. Перелік питань для планових заходів зі здійснення планових
заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним. Перевірка інших
питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП |Нормативне обґрунтування| |з/п| з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 1 |Про проведення планової | | | | |частина четверта | | |перевірки підприємство письмово | | | | |статті 5 Закону України | | |попереджено не менше ніж за | | | | |"Про основні засади | | |10 днів до її початку | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 2 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що | | | | |абзац третій статті 10 | | |засвідчують перевіряючих, | | | | |Закону України "Про | | |пред'явлено | | | | |основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 3 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята статті 7, | | |надано | | | | |абзаци третій та шостий | | | | | | | |статті 10 Закону України| | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 4 |Перед початком здійснення | | | | |частина дванадцята | | |перевірки перевіряючими внесено | | | | |статті 4 Закону України | | |запис про перевірку до | | | | |"Про основні засади | | |відповідного журналу суб'єкта | | | | |державного нагляду | | |господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------------------------------------------------| | 5 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом | | |контролю листом від "__" _________ 20___ року N ______ | --------------------------------------------------------------------------------
До акта планової перевірки додаються такі документи: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт планової перевірки складено на ____ аркушах у двох
примірниках, один примірник акта планової перевірки надається
суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а другий
зберігається в НКРЕ.
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________;
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник цього акта планової перевірки отримано
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами
цього акта планової перевірки ___________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 4
до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з транспортування нафти
та нафтопродуктів
магістральними
трубопроводами
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
__________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)
_________________
(телефон, факс)

АКТ
позапланової перевірки дотримання Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності

_________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(вид діяльності)
від "__" __________ 20__ року N ____ _____________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________ ________________________________________________________________.
(адреса, телефон)
Перевірено: _________________________________________________
(найменування об'єктів юридичної особи)
_________________________________________________________________
за період діяльності з "__" ____ 20__ року по "__" ___ 20__ року.
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо здійснюваної перевірки | |----------------------------------------------------------------| |Наказ від "____" ______ 20___ N _____ | |Посвідчення про перевірку від "____" __________ 20___ N ___ | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
посадові особи (назва органу контролю): _________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
________________________________________________________________;
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи: __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" _____ 20__ |Акт перевірки від "__" _____ 20__ | ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці:
-------------------------------------------------------------------------------- | N | Питання щодо дотримання |Так*|Ні*|НВ*|НП*|Нормативне обґрунтування| | | Ліцензійних умов | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | | | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | | | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Пояснення до позначень, використаних у переліку питань для
перевірки: "Так" - так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє; "Ні" - ні, не виконано, не дотримано, не відповідає,
відсутнє; "НВ" - не вимагається від підприємства/об'єкта, що
перевіряється; "НП" - не перевірялося на даному підприємстві/об'єкті. Перелік питань для позапланових заходів зі здійснення
позапланових заходів державного нагляду (контролю) є вичерпним.
Перевірка інших питань, які не включені до переліку, заборонена.
Перевіркою питань, що підлягають перевірці, встановлено: ________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Перелік питань для контролю дій перевіряючих
(заповнюється виключно посадовими
та/або уповноваженими особами підприємства)
-------------------------------------------------------------------------------- | N |Питання, що підлягають контролю |Так |Ні |НВ |НП |Нормативне обґрунтування| |з/п| з боку суб'єкта перевірки | | | | | | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 1 |Посвідчення про перевірку та | | | | |частина п'ята статті 7, | | |службові посвідчення, що | | | | |абзац третій статті 10 | | |засвідчують перевіряючих, | | | | |Закону України "Про | | |пред'явлено | | | | |основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 2 |Копію посвідчення про перевірку | | | | |частина п'ята 7, абзаци | | |надано | | | | |третій та шостий | | | | | | | |статті 10 Закону України| | | | | | | |"Про основні засади | | | | | | | |державного нагляду | | | | | | | |(контролю) у сфері | | | | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------+----+---+---+---+------------------------| | 3 |Перед початком здійснення | | | | |частина дванадцята | | |перевірки перевіряючими внесено | | | | |статті 4 Закону України | | |запис про перевірку до | | | | |"Про основні засади | | |відповідного журналу суб'єкта | | | | |державного нагляду | | |господарювання | | | | |(контролю) у сфері | | |(за його наявності) | | | | |господарської | | | | | | | |діяльності" ( 877-16 ) | |---+--------------------------------------------------------------------------| | 4 |Детальний опис пояснень, зауважень або заперечень надано суб'єктом | | |контролю листом від "__" _________ 20___ року N _____ | --------------------------------------------------------------------------------
До акта позапланової перевірки додаються такі документи: ____ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт позапланової перевірки складено на ____ аркушах у
двох примірниках, один примірник акта позапланової перевірки
надається суб'єкту господарювання або уповноваженій ним особі, а
другий зберігається в органі, що здійснив захід державного нагляду
(контролю).
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________;
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник цього акта планової перевірки отримано
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами
цього акта планової перевірки ___________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 5
до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з транспортування нафти
та нафтопродуктів
магістральними
трубопроводами
(Державний
Герб
України)
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
________________________________________________
(місцезнаходження НКРЕ або відповідного ТП НКРЕ)
_______________________
(телефон, факс)

АКТ

про _____________________________________________________________
(відмову в проведенні перевірки або відсутності ліцензіата/
повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов/виявлення
недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом
господарювання для одержання ліцензії/встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній
особі для провадження господарської діяльності/невиконання
розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов/
неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, встановлених для певного виду господарської діяльності/
відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом
з питань ліцензування)
від "__" ________ 20__ року N ___ ___________________
(місце складання)
________________________________________________________________,
(найменування юридичної особи)
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ______________________________ ________________________________________________________________.
(адреса, телефон)
Перевірено: _________________________________________________
(найменування об'єктів юридичної особи)
_________________________________________________________________
за період діяльності з "__" ___ 20__ року по "__" ____ 20__ року.
Загальна інформація
щодо здійснюваної та раніше здійснених перевірок
------------------------------------------------------------------ | Розпорядчі документи щодо |Тип здійснюваної перевірки| | здійснюваної перевірки | | |-------------------------------------+--------------------------| |Наказ від "__" _________ 20__ N _____|---- | |Посвідчення про перевірку || | планова | |від "__" _____________ N _____ |---- | | |---- | | || | позапланова | | |---- | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Початок перевірки | Завершення перевірки | |---------------------------------+------------------------------| |_______ |_________ |____________ |_______|_________|____________| |--------+----------+-------------+-------+---------+------------| | число | місяць | рік | число | місяць | рік | ------------------------------------------------------------------
Посадові особи, що беруть участь у заході:
посадові особи (назва органу контролю): _________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
________________________________________________________________;
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи: __________________________________________________________ _________________________________________________________________
(посади, прізвища, імена та по батькові)
Дані щодо останніх проведених перевірок:
--------------------------------------------------------------------------------- | Планова | Позапланова | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | не було взагалі || | не було взагалі | |---- |---- | |---------------------------------------+---------------------------------------| |---- |---- | || | була в період з "__" ________ 20__|| | була в період з "__" ________ 20__| |---- по "__" ________ 20__|---- по "__" ________ 20__| | | | |Акт перевірки від "__" _____ 20__ |Акт перевірки від "__" _____ 20__ | ---------------------------------------------------------------------------------
Питання, що підлягають перевірці: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Порушення вимог законодавства, виявлені під час заходу державного
нагляду (контролю), та стан виконання вимог законодавства
------------------------------------------------------------------ | N |Нормативно-правовий акт, вимоги якого | Детальний опис | |з/п| порушено |виявленого порушення | | |--------------------------------------| | | | реквізити | позначення | | | | нормативно- | нормативно- | | | | правового акта | правового акта | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | |---+-------------------+------------------+---------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
До цього акта додаються такі документи: _____________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Цей акт складено на ____ аркушах у двох примірниках, один
примірник акта надається суб'єкту господарювання або
уповноваженій ним особі, а другий зберігається в органі, що
здійснив захід державного нагляду (контролю).
Підписи посадових осіб, що брали участь у перевірці:
посадові особи органу контролю:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________;
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, треті
особи:
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________,
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник цього акта планової перевірки отримано
___________________ __________ _______________________________
(посада) (підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
Відмітка про відмову від підписання посадовими та/або
уповноваженими особами суб'єкта господарювання, третіми особами
цього акта ______________________________________________________ ________________________________________________________________.

Додаток 6
до Порядку контролю
за додержанням ліцензійних
умов провадження
господарської діяльності
з транспортування нафти
та нафтопродуктів
магістральними
трубопроводами

КНИГА РЕЄСТРАЦІЇ
актів перевірок додержання
ліцензіатами ліцензійних умов

----------------------------------------------------------------------------- | N | Найменування, | Вид | Дата, місце | Суть | |з/п| юридична адреса, |діяльності| складання акта |правопорушення| | | банківські реквізити |та номер | перевірки, посада, | та посилання | | | суб'єкта господарської |ліцензії | прізвище, ім'я, по |на нормативно-| | | діяльності | | батькові посадової | правовий акт | | | | |особи, що склала акт| | |---+------------------------+----------+--------------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------------------вгору