Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів
Держфінпослуг; Розпорядження, Порядок, Форма типового документа від 04.08.20054421
Документ z0955-05, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.02.2018, підстава - z0014-18

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

04.08.2005  № 4421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2005 р.
за № 955/11235

Про затвердження Порядку складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
№ 459 від 03.04.2008
№ 413 від 30.06.2011
Розпорядженнями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
№ 2421 від 27.11.2012
№ 1917 від 19.06.2014
№ 4462 від 12.12.2017}

З метою впорядкування механізму подання та складання звітності страхових та/або перестрахових брокерів та відповідно до пункту 11 частини першої статті 36, пункту 5 статті 37 Закону України "Про страхування", частини першої статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Порядок складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів (додається).

2. Встановити, що форми звітних даних страхових та/або перестрахових брокерів складаються та подаються згідно з цим розпорядженням, починаючи з 1 січня 2006 року.

3. Юридичному департаменту (Чурсіну О.В.) та Департаменту державного регулювання та розвитку ринків фінансових послуг (Мосійчук Т.К.) забезпечити подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника (Шевченко Т.М.) забезпечити опублікування цього розпорядження у засобах масової інформації після його державної реєстрації.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду Кореня С.О.

Голова

В. Суслов


Протокол засідання Комісії
від 04.08.2005 № 155
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної комісії
з регулювання ринків фінансових
послуг України
04.08.2005  № 4421


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 серпня 2005 р.
за № 955/11235

ПОРЯДОК
складання та подання звітності страхових та/або перестрахових брокерів

{У тексті Порядку слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 18 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 5 частини першої статті 36, пункту 6 статті 37 Закону України „Про страхування”, частини першої статті 14 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

{Преамбула в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014}

1. Загальні положення

1.1. Цей Порядок визначає процедуру складання, терміни подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, фінансової звітності та звітних даних щодо здійснення посередницької діяльності у страхуванні та перестрахуванні страховими та/або перестраховими брокерами, включеними до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів.

{Пункт 1.1 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014}

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

достовірні звітні дані страхового та/або перестрахового брокера - звітність страхового та/або перестрахового брокера, що складена на підставі даних бухгалтерського обліку (крім статистичної інформації) за відповідний період і містить показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними;

{Пункт 1.2 глави 1 доповнено новим абзацом другим згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014}

звітна дата - дата, на яку складаються звітні дані;

прийняті звітні дані страхового та/або перестрахового брокера - звітність, яка подана до Нацкомфінпослуг в електронній та паперовій формах у терміни та в обсяги, встановлені цим Порядком.

2. Порядок складання та подання форм фінансової звітності та звітних даних страхового та/або перестрахового брокера

2.1. Страхові та/або перестрахові брокери складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Звітність у паперовій формі за складом даних повинна відповідати електронному варіанту у форматі, наведеному на офіційному сайті Нацкомфінпослуг у мережі Інтернет, та містити визначені цим Порядком реквізити.

Звітні дані страхового та/або перестрахового брокера, що надаються до Нацкомфінпослуг у паперовій та електронній формах, повинні бути достовірними та повними.

{Пункт 2.1 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014}

2.2. За строками складання звітність поділяється на:

проміжну;

річну.

{Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014}

2.3. Документи проміжної та річної звітності страхового та/або перестрахового брокера подають у строки, визначені пунктом 5 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, в такому порядку та обсязі:

2.3.1. Страхові та/або перестрахові брокери - юридичні особи (крім зазначених в підпункті 2.3.2 цього пункту):

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку;

проміжну фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною першою статті 13 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, або річну фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною другою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2.3.2. Страхові та/або перестрахові брокери - суб’єкти малого підприємництва та постійні представництва страхових та/або перестрахових брокерів-нерезидентів:

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку;

фінансову звітність в обсязі, визначеному частиною третьою статті 11 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

2.3.3. Страхові брокери - фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності (в тому числі ті, які перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку і звітності):

пояснювальну записку до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера та відомості про посередницьку діяльність страхових та/або перестрахових брокерів згідно з додатком до цього Порядку.

{Пункт 2.3 глави 2 в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014}

2.4. Якщо останній день подання документів припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, то останнім днем подання документів є перший за ним робочий день.

2.5. Датою подання документів є дата відбитка штемпеля поштового відділення зв'язку, що обслуговує відправника. У разі надання документів безпосередньо до Нацкомфінпослуг датою подання документів є дата їх реєстрації структурним підрозділом, на який покладено обов'язок здійснювати реєстрацію вхідної кореспонденції.

{Пункт 2.5 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 2421 від 27.11.2012}

2.6. Усі документи в паперовій формі, подання яких передбачене цим Порядком, зшиваються, сторінки нумеруються, підписуються керівником (підприємцем) та головним бухгалтером.

{Пункт 2.6 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}

{Пункт 2.7 глави 2 виключено на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014}

2.7. Документи, що містять форми звітних даних, супроводжуються листом страхового та/або перестрахового брокера, в якому зазначаються звітний період і перелік документів у паперовій та електронній формах.

3. Контроль за дотриманням вимог цього Порядку

Контроль за дотриманням вимог цього Порядку здійснюється Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства.

Заступник
Голови Держфінпослуг


Т. Мосійчук
Додаток
До Порядку складання та подання
звітності страхових
та/або перестрахових брокерів
(пункт 2.3)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до звітних даних страхового та/або перестрахового брокера

{Додаток в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 459 від 03.04.2008; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг № 413 від 30.06.2011; в редакції Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1917 від 19.06.2014; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 4462 від 12.12.2017}вгору