Про затвердження вимог до гарантійного депозиту філії страховика-нерезидента
Держфінпослуг; Розпорядження, Вимоги від 19.09.20066244
Документ z1105-06, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.05.2013, підстава - z2172-12

                                                          
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
19.09.2006 N 6244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2006 р.
за N 1105/12979

Про затвердження вимог до гарантійного
депозиту філії страховика-нерезидента
{ Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }

Відповідно до пункту 1 Закону України від 07.07.2005
N 2774-IV ( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування" та Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ),
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити Вимоги до гарантійного депозиту філії
страховика-нерезидента (додаються). { Набирають чинності через п'ять років після вступу України до
Світової організації торгівлі }
2. Управлінню розвитку ринків фінансових послуг та
європейської і євроатлантичної інтеграції разом з Юридичним
департаментом забезпечити подання цього розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи
керівника забезпечити публікацію цього розпорядження в засобах
масової інформації після його державної реєстрації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Комісії - директора Департаменту страхового нагляду.
5. Пункт 1 цього розпорядження набирає чинності з дня
набрання чинності Законом України від 07.07.2005 N 2774-IV
( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону України "Про
страхування".
Голова Комісії В.Альошин
Протокол засідання Комісії
N 258 від 19.09.2006 року
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.В.Дашкевич
Голова Національного
банку України В.С.Стельмах
Голова Державного комітету
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
19.09.2006 N 6244
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 жовтня 2006 р.
за N 1105/12979

ВИМОГИ
до гарантійного депозиту філії страховика-нерезидента
{ Набирають чинності через п'ять років після вступу України до
Світової організації торгівлі. Див. п. 5 цього Розпорядження }
1. Гарантійний депозит постійного представництва у формі
філії іноземної страхової компанії (далі - філія
страховика-нерезидента) є гарантією задоволення вимог
страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та кредиторів
відповідно до Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР ). Дотримання страховиками-нерезидентами цих Вимог є однією з
підстав для розгляду та прийняття Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
рішення щодо здійснення філіями страховиків-нерезидентів страхової
діяльності на території України. { Абзац другий пункту 1 із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
2. Здійснення страхової діяльності філією
страховика-нерезидента на території України може бути розпочате у
разі дотримання такою філією законодавства у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, і фінансуванню тероризму та після внесення
страховиком-нерезидентом гарантійного депозиту, розмір якого має
бути не меншим, ніж зазначений у пункті 3 цих Вимог, під майбутні
зобов'язання, визначені законодавством. Інформація про відкриття рахунку та внесення гарантійного
депозиту підтверджується довідкою банку та копією депозитного
договору. Розмір сформованого гарантійного депозиту має
відповідати вимогам Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
на дату подання заяви про реєстрацію філії страховика-нерезидента.
3. Мінімальний розмір гарантійного депозиту філії
страховика-нерезидента встановлюється у сумі, рівній або
еквівалентній 1 млн євро за валютним обмінним курсом валюти
України у разі, якщо філія планує здійснювати види страхування
інші, ніж страхування життя, та 10 млн. євро за валютним обмінним
курсом валюти України у разі, якщо філія планує здійснювати
страхування життя.
4. Гарантійний депозит уноситься виключно грошовими коштами
та підлягає сплаті в повному обсязі. Гарантійний депозит уноситься в гривнях та/або іноземній
валюті за валютним обмінним курсом валюти України. Кошти, за рахунок яких вноситься гарантійний депозит, не
можуть бути одержані в кредит, позику та під заставу чи обтяжені в
інший спосіб.
5. Гарантійний депозит з нарахованими на нього відсотками
враховується у складі наявних власних коштів філії
страховика-нерезидента і розміщується на окремому рахунку в
банках-резидентах з місцезнаходженням на території України, які
мають ліцензію на здійснення операцій на усій території України та
не перебувають на момент розміщення такого депозиту у процедурі
санації, фінансового оздоровлення чи банкрутства. З урахуванням
указаних вимог щодо фінансового стану банків такі банки за рівнем
достатності капіталу мають належати до групи добре капіталізованих
або достатньо капіталізованих банків, відповідно до Інструкції про
порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001
N 368 ( z0841-01 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
26.09.2001 за N 841/6032.
6. Майнові права на гарантійний депозит не можуть бути
предметом застави і повинні використовуватись виключно на цілі,
передбачені законодавством.
7. За необхідності проведення виплат за рахунок гарантійного
депозиту філія страховика-нерезидента надає Нацкомфінпослуг
інформацію про фінансовий стан та обґрунтування таких виплат не
пізніше ніж за 10 днів до здійснення таких виплат. { Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг N 2421 ( z2172-12 ) від 27.11.2012 }
8. Закриття гарантійного депозиту страховиком-нерезидентом
відбувається у випадку ліквідації філії страховика-нерезидента
після задоволення всіх вимог за договорами страхування, укладеними
на території України.
Заступник Голови Т.Мосійчуквгору