Документ z1195-06, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2006
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.11.2006. Подивитися в історії? )

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
24.10.2006 N 494
( z1194-06 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 листопада 2006 р.
за N 1195/13069

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 1-небезпечні відходи
"Звіт про утворення, оброблення та утилізацію
відходів I-III класів небезпеки"

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форми
державного статистичного спостереження N 1-небезпечні відходи
"Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III
класів небезпеки" (далі - форма N 1-небезпечні відходи).
1.2. До небезпечних відходів належать відходи, що мають такі
фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які
створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього
природного середовища і здоров'я людини та які потребують
спеціальних методів та засобів поводження з ними. Небезпечні
відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості -
токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу
реакційну здатність або містять збудників інфекційних хвороб.
1.3. Небезпечні відходи поділяються на 4 класи небезпеки: I клас - надзвичайно небезпечні; II клас - високонебезпечні; III клас - помірно небезпечні; IV клас - малонебезпечні.
1.4. У державному статистичному спостереженні за формою
N 1-небезпечні відходи відображаються відходи I-III класів
небезпеки, у тому числі продукція, яка непридатна та містить
шкідливі речовини (уключаючи пестициди, які стали не придатні чи
заборонені до застосування).
1.5. До форми не включаються дані про шкідливі речовини
(продукти, сполуки), що являють собою готову продукцію, яка
підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за
технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання
готової продукції, а також небезпечні відходи, які надходять у
водні об'єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне
повітря і які відображаються у формах державних статистичних
спостережень N 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного
повітря" ( ve159202-05, v159a202-05 ) та N 2-тп (водгосп) "Звіт
про використання води" ( z0480-97 ). Разом з тим у звіті повинні
відображатися утворення, знешкодження, складування і т.ін.
небезпечних речовин, уловлених (одержаних) у процесі очистки газів
і стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних
спорудах та установках.
1.6. Форма N 1-небезпечні відходи заповнюється на основі
даних первинного обліку відходів. Первинний облік відходів
ведеться відповідно до типових форм первинної облікової
документації (картки, журнали, анкети) з використанням
технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної,
бухгалтерської та іншої документації. При заповненні форми
необхідно використовувати паспорт відходів, прибутково-видаткові
документи (прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття
матеріалів, накладні на відпуск небезпечних матеріалів та речовин,
картки і відомості складського обліку, документи на вивіз відходів
з підприємства та ін.). За відсутності первинного обліку форма
заповнюється на основі даних розрахунків матеріального балансу та
іншої наявної інформації. У цьому разі до форми додаються
відповідні розрахунки.
1.7. Небезпечні відходи відображаються у довільній формі.
Якщо в бланку форми кількість рядків недостатня, то для
відображення всіх наявних небезпечних відходів I-III класів
небезпеки додатково заповнюється необхідна кількість бланків.
1.8. Небезпечні відходи, уключаючи люмінесцентні лампи,
відображаються у звіті в тоннах з трьома десятковими знаками. Для
визначення маси люмінесцентних ламп необхідно вагу однієї лампи
помножити на загальну кількість ламп. У разі неможливості
встановлення ваги лампи пропонуємо використовувати середню вагу
однієї лампи, що дорівнює 0,3 кг.
2. Інформація про сховища організованого складування,
що належать підприємству, де зберігаються відходи
I-III класів небезпеки
2.1. У рядках 1000-1002 відображається інформація про
кількість, площу та об'єм спеціалізованих сховищ організованого
складування (поховання) відходів, у яких зберігаються відходи
I-III класів небезпеки і на використання яких отримано дозвіл
спеціально вповноважених органів. Сховища, у яких зберігаються
малотоксичні відходи IV класу небезпеки, у звіті не
відображаються.
2.2. Полігони, склади та сховища, які розміщуються на
поверхні землі, наводяться у рядку 1001 у гектарах з трьома
десятковими знаками, а шламонакопичувачі, відстійники,
хвостосховища, могильники - у рядку 1002 - у кубічних метрах з
одним десятковим знаком.
3. Утворення та рух відходів I-III класів небезпеки
3.1. У рядках А та Б форми звіту відображаються код та
найменування небезпечних відходів, які заповнюються згідно з
Державним класифікатором відходів, чинним від 01.10.96 (ДК
005-96), затвердженим і введеним у дію наказом Держстандарту
України від 29.02.96 N 89 ( v0089217-96, va089217-96,
vb089217-96), і включаються лише ті відходи, які мають небезпечні
властивості.
3.2. У формі відображаються найбільш деталізовані
найменування небезпечних відходів, тобто такі, у яких цифровий
індекс (дві останні цифри справа) восьмизначного коду Державного
класифікатора відходів ( v0089217-96, va089217-96, vb089217-96) не
дорівнює "00".
3.3. Якщо ж небезпечні відходи не включені до Державного
класифікатора відходів ( v0089217-96, va089217-96, vb089217-96),
то в такому разі вони повинні бути відображені у звіті з кодом
9999.9.9.99 та найменуванням "інші небезпечні відходи".
3.4. У рядку В форми арабськими цифрами вказується клас
небезпеки відходів. Класи небезпеки відходів визначаються
виробниками, тобто технологічними виробничими лабораторіями
підприємств, відповідно до нормативно-правових актів, що
затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за
узгодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою
України.
3.5. У рядках Г та Д відображаються відповідно код та
найменування фізичного стану відходів (далі - Фізичний стан
відходів) згідно з додатком 1.
3.6. У рядках Е та Ж зазначаються відповідно код та
найменування групи небезпечних відходів (далі - Групи небезпечних
відходів) згідно з додатком 2. Віднесення конкретного відходу до
тієї чи іншої групи небезпечних відходів визначається за
переважним вмістом відповідного хімічного елемента чи речовини,
винесених у назву групи небезпечних відходів. Якщо до складу
конкретного відходу входять два чи більше шкідливих хімічних
елементи, а також речовини, які належать до різних груп
небезпечних відходів, то віднесення цього відходу до відповідної
групи проводиться за складовим елементом (сполукою), який має
найвищий клас небезпеки. При рівній їх небезпеці віднесення до
конкретної групи проводиться за переважною кількістю хімічного
елемента (сполуки), який винесено в назву групи небезпечних
відходів.
3.7. У рядку 1 відображається наявність небезпечних відходів
на 01.01 звітного року. Цей показник повинен збігатися з
показником графи 16 "наявність відходів на 01.01.200___ у
спеціально відведених місцях чи об'єктах (полігонах, комплексах,
спорудах, ділянках надр тощо) та на території підприємства" звіту
за попередній до звітного рік.
3.8. У рядку 2 відображається дооблік відходів - збільшення
обсягів відходів, які зберігаються у спеціально відведених місцях
та на території підприємства, за рахунок виявлення не облікованих
раніше відходів під час проведення інвентаризації відходів на
підприємстві, уточнення класу небезпеки (наприклад, переведення
відходів, наявних на початок року, з одного класу в інший ) тощо.
3.9. У рядку 3 відображається кількість відходів, які
утворилися безпосередньо на підприємстві протягом року без
урахування відходів, які надійшли зі сторони.
3.10. У рядку 4 наводиться кількість відходів, які надійшли
зі сторони для здійснення будь-яких технологічних операцій,
пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних
властивостей відходів з метою підготовки їх для екологічно
безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення, а
також для розміщення у спеціально відведених місцях чи об'єктах
(до їх утилізації чи видалення). До спеціально відведених місць чи
об'єктів належать місця видалення відходів, полігони, комплекси,
споруди, ділянки надр тощо, на використання яких отримано дозвіл
спеціально вповноважених органів.
3.11. У рядку 5 відображаються небезпечні відходи, які
надійшли з інших країн.
3.12. У рядку 6 відображається кількість відходів, які були
повністю використані для одержання тієї чи іншої продукції на
підприємстві, зокрема як сировини в технологічних процесах, які є
джерелом їх утворення, як сировини (напівфабрикатів) для одержання
продукції виробничо-технічного призначення, наприклад таких, як
паливо, добриво тощо.
3.13. У рядку 7 наводиться кількість відходів, які були
повністю знешкоджені (знищені) на підприємстві. Частково
знешкоджені відходи в цій графі не відображаються. У графі 8
відображаються обсяги спалених небезпечних відходів.
3.14. У рядку 9 наводиться кількість відходів, які були
передані іншим підприємствам чи заготівельним організаціям. У
рядку 10 відображаються обсяги відходів, переданих іншим країнам.
3.15. У рядку 11 наводиться кількість відходів, які
направляються в місця видалення відходів, які належать даному
підприємству (сховища, накопичувачі, склади, могильники, полігони
/крім полігонів твердих побутових відходів/ та інші) без
змішування з іншими видами відходів.
3.16. У рядку 12 відображаються дані про відходи, які
вивезені на полігони твердих побутових відходів.
3.17. У рядку 13 відображається кількість відходів, які
направляються на несанкціоновані звалища: кар'єри, яри; а також в
інші місця складування, де зберігання відходів пов'язано з
можливим змішуванням різних видів відходів. У цій самій графі
наводяться відходи, скинуті у водоймища.
3.18. У рядку 14 відображається вилучення відходів з інших
причин - це зменшення обсягів відходів у сховищах організованого
складування та на території підприємств протягом року за рахунок
уточнень унаслідок проведення інвентаризації відходів на
підприємстві (наприклад, переведення відходів, наявних на початок
року, з одного класу в інший), втрати відходів унаслідок витікання
або випаровування, крадіжок тощо. З них окремо виділяються
відходи, утрачені через витікання або випаровування, які
відображаються у рядку 15.
3.19. У рядку 16 наводиться вся накопичена кількість відходів
на 01.01 наступного за звітним року, які розміщені як на території
підприємства, так і за його межами: у сховищах, накопичувачах,
складах, могильниках, полігонах, уключаючи полігони твердих
побутових відходів, звалищах, які належать підприємству (на
спеціально відведених чи орендованих ним територіях).
3.20. Наявність відходів у спеціально відведених місцях чи
об'єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) та
на території підприємств на 01.01 наступного за звітним року
(гр. 16 ) обчислюється за формулою: наявність відходів у сховищах організованого складування та
на території підприємств на 01.01 звітного року (рядок 1) +
дооблік відходів (рядок 2) + фактично утворилось відходів
(рядок 3) + одержано відходів від інших підприємств (рядок 4) -
використано відходів (рядок 6) - знешкоджено (знищено) відходів
(рядок 7) - передано іншим підприємствам (рядок 9) - відправлено
відходів в місця неорганізованого складування за межі підприємства
(рядок 13) - вилучено (утрачено) відходів з інших причин
(рядок 14). У скороченому вигляді ця формула має вигляд: рядок 16 = рядок 1 + рядок 2+ рядок 3+ рядок 4 - рядок 6 -
рядок 7 - рядок 9 - рядок 13 - рядок 14.
3.21. У графі 17 із загального обсягу наявних відходів окремо
виділяються відходи, які зберігаються безпосередньо на території
підприємства. Форма N 1-небезпечні відходи підписується керівництвом
підприємства.
Директор департаменту статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища О.М.Прокопенко

Додаток 1
до пункту 3.5
Інструкції щодо заповнення
форми державного
статистичного спостереження
N 1-небезпечні відходи
"Звіт про утворення,
оброблення та утилізацію
відходів I-III класів
небезпеки"

ФІЗИЧНИЙ СТАН ВІДХОДІВ

------------------------------------------------------------------ | Код типу відходу | Найменування типу відходу | |----------------------------------------------------------------| | Твердий | |----------------------------------------------------------------| | 101 |Агломерат | |-----------------------------+----------------------------------| | 102 |Гранулят | |-----------------------------+----------------------------------| | 103 |Зола | |-----------------------------+----------------------------------| | 104 |Кокс | |-----------------------------+----------------------------------| | 105 |Шлак | |-----------------------------+----------------------------------| | 106 |Брухт | |-----------------------------+----------------------------------| | 107 |Скрап | |-----------------------------+----------------------------------| | 108 |Хвости | |-----------------------------+----------------------------------| | 109 |Окалина | |-----------------------------+----------------------------------| | 110 |Стружка | |-----------------------------+----------------------------------| | 111 |Обріз | |-----------------------------+----------------------------------| | 112 |Бій | |-----------------------------+----------------------------------| | 113 |Уламки | |-----------------------------+----------------------------------| | 114 |Пил | |-----------------------------+----------------------------------| | 115 |Порошок | |-----------------------------+----------------------------------| | 116 |Сплав | |-----------------------------+----------------------------------| | 117 |Грудки | |-----------------------------+----------------------------------| | 118 |Куски | |-----------------------------+----------------------------------| | 119 |Коагулят | |-----------------------------+----------------------------------| | 120 |Гель | |-----------------------------+----------------------------------| | 121 |Просів | |-----------------------------+----------------------------------| | 122 |Осад | |-----------------------------+----------------------------------| | 123 |Відпрацьовані матеріали | |-----------------------------+----------------------------------| | 124 |Нерозібране устаткування та | | |обладнання | |-----------------------------+----------------------------------| | 199 |Інші тверді | |----------------------------------------------------------------| | Рідинний | |----------------------------------------------------------------| | 201 |Розчин | |-----------------------------+----------------------------------| | 202 |Гудрон | |-----------------------------+----------------------------------| | 203 |Екстракт | |-----------------------------+----------------------------------| | 204 |Пек | |-----------------------------+----------------------------------| | 205 |Промивна рідина | |-----------------------------+----------------------------------| | 206 |Соапсток | |-----------------------------+----------------------------------| | 207 |Дефекат | |-----------------------------+----------------------------------| | 208 |Кубовий залишок | |-----------------------------+----------------------------------| | 209 |Масла | |-----------------------------+----------------------------------| | 299 |Інші рідинні | |----------------------------------------------------------------| | Шламо- або пастоподібний | |----------------------------------------------------------------| | 301 |Шлам | |-----------------------------+----------------------------------| | 302 |Паста | |-----------------------------+----------------------------------| | 303 |Гній | |-----------------------------+----------------------------------| | 304 |Послід | |-----------------------------+----------------------------------| | 305 |Відстій | |-----------------------------+----------------------------------| | 306 |Осмол | |----------------------------------------------------------------| | Газоподібний | |----------------------------------------------------------------| | 401 |Газ | |-----------------------------+----------------------------------| | 402 |Суміш газів | |-----------------------------+----------------------------------| | 403 |Водяна пара | |----------------------------------------------------------------| | Сумішевий | |----------------------------------------------------------------| | 501 |Пульпа | |-----------------------------+----------------------------------| | 502 |Аерозоль | |-----------------------------+----------------------------------| | 503 |Суспензія | |-----------------------------+----------------------------------| | 504 |Гідрозоль | |-----------------------------+----------------------------------| | 505 |Дим | |-----------------------------+----------------------------------| | 506 |Шихта | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища О.М.Прокопенко

Додаток 2
до пункту 3.6
Інструкції щодо заповнення
форми державного
статистичного спостереження
N 1-небезпечні відходи
"Звіт про утворення,
оброблення та утилізацію
відходів I-III класів
небезпеки"

ГРУПИ НЕБЕЗПЕЧНИХ ВІДХОДІВ

------------------------------------------------------------------ | Код | Найменування групи небезпечних відходів | | групи | | | від- | | | ходів | | |-------+--------------------------------------------------------| | | Відходи, що містять метали та їх сполуки: | |-------+--------------------------------------------------------| | 0101 |алюміній та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0102 |барій та його сполуки, за виключенням сульфату барію | |-------+--------------------------------------------------------| | 0103 |берилій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0104 |ванадій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0105 |вісмут та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0106 |вольфрам та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0107 |германій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0108 |залізо та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0109 |кадмій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0110 |калій металевий у незв'язаній формі | |-------+--------------------------------------------------------| | 0111 |кальцій металевий у незв'язаній формі | |-------+--------------------------------------------------------| | 0112 |кобальт та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0113 |літій металевий у незв'язаній формі | |-------+--------------------------------------------------------| | 0114 |магній металевий у незв'язаній формі | |-------+--------------------------------------------------------| | 0115 |марганець та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0116 |мідь та її сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0117 |молібден та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0118 |натрій металевий у незв'язаній формі | |-------+--------------------------------------------------------| | 0119 |нікель та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0120 |ніобій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0121 |олово та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0122 |ртуть та її сполуки (у тому числі люмінесцентні лампи) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0123 |свинець та його сполуки (у тому числі батареї | | |акумуляторні цілі чи розламані) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0124 |срібло та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0125 |стронцій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0126 |стибій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0127 |тантал та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0128 |талій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0129 |титан та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0130 |торій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0131 |хром та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0132 |цинк та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0133 |цирконій та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0134 |Інші відходи, що містять метали та їх сполуки | |----------------------------------------------------------------| |Відходи, що містять неметали та їх сполуки: | |----------------------------------------------------------------| | 0201 |арсен та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0202 |бор та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0203 |бром та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0204 |кремній та його сполуки (за виключенням хлорсиланів і | | |кремнійорганічних мономерів) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0205 |селен та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0206 |телур та його сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0207 |неорганічні сульфіди | |-------+--------------------------------------------------------| | 0208 |фосфор та його неорганічні сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0209 |неорганічні сполуки фтору (за виключенням фториду | | |кальцію) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0210 |хлор та його неорганічні сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0211 |солі азотистої кислоти, оксиди азоту | |-------+--------------------------------------------------------| | 0212 |азиди (солі азотноводневої кислоти) чи речовини | | |вибухового характеру | |-------+--------------------------------------------------------| | 0213 |солі хлорнуватої кислоти | |-------+--------------------------------------------------------| | 0214 |солі хлорної кислоти | |-------+--------------------------------------------------------| | 0215 |неорганічні перекиси | |-------+--------------------------------------------------------| | 0216 |неорганічні ціаніди | |-------+--------------------------------------------------------| | 0217 |Інші відходи, що містять неметали та їх сполуки | |----------------------------------------------------------------| |Відходи, що містять карбоніли металів: | |----------------------------------------------------------------| | 0301 |карбоніли заліза | |-------+--------------------------------------------------------| | 0302 |карбоніли кобальту | |-------+--------------------------------------------------------| | 0303 |карбоніли нікелю | |-------+--------------------------------------------------------| | 0304 |карбоніли хрому | |----------------------------------------------------------------| |Відходи, що містять корозійні речовини: | |----------------------------------------------------------------| | 0401 |кислотні розчини чи кислоти у твердому стані, | | |відпрацьовані кислоти | |-------+--------------------------------------------------------| | 0402 |основні розчини чи основи у твердому стані, | | |відпрацьовані основи, луги | |-------+--------------------------------------------------------| | 0403 |відходи виробництва, приготування та використання мийних| | |та очищувальних засобів на основі неорганічних кислот чи| | |лугів (за виключенням поверхнево-активних речовин (ПАР),| | |мила, детергентів) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0404 |азбест (пил, порошок та волокна), шифер некондиційний чи| | |розламаний | |-------+--------------------------------------------------------| | 0405 |відпрацьовані каталізатори | |----------------------------------------------------------------| |Відходи, що містять органічні аміни, інші органічні азотовмісні | |сполуки: | |----------------------------------------------------------------| | 0501 |аліфатичні аміни | |-------+--------------------------------------------------------| | 0502 |ароматичні аміни | |-------+--------------------------------------------------------| | 0503 |ізоціанати | |-------+--------------------------------------------------------| | 0504 |тіоціани | |-------+--------------------------------------------------------| | 0505 |органічні ціаніди | |----------------------------------------------------------------| |Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи такі, що| | містять органічні сполуки інші: | |----------------------------------------------------------------| | 0601 |органічні сполуки сірки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0602 |органічні сполуки фосфору | |-------+--------------------------------------------------------| | 0603 |органічні сполуки фтору | |-------+--------------------------------------------------------| | 0604 |органічні сполуки хлору (за виключенням хлорорганічних | | |розчинників та хлорфенолів) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0605 |ефіри | |-------+--------------------------------------------------------| | 0606 |формальдегід | |-------+--------------------------------------------------------| | 0607 |креозоти | |-------+--------------------------------------------------------| | 0608 |феноли та фенолові сполуки (у т.ч. хлорфеноли) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0609 |галогеновані органічні розчинники | |-------+--------------------------------------------------------| | 0610 |органічні розчинники (за виключенням галогенованих | | |розчинників) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0611 |хлорсилани та кремнійорганічні мономери | |-------+--------------------------------------------------------| | 0612 |органогалогенні сполуки (за виключенням інертних | | |полімеризованих матеріалів) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0613 |поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні | | |сполуки | |-------+--------------------------------------------------------| | 0614 |поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли, | | |поліхлоровані нафталіни, полібромовані дифеніли, у тому | | |числі мастила трансформаторні | |-------+--------------------------------------------------------| | 0615 |відходи виробництва, виготовлення та використання | | |хімічних речовин (консервантів) для просочування | | |деревини | |-------+--------------------------------------------------------| | 0616 |відходи виробництва, приготування та використання | | |чорнил, фарб, барвників, пігментів, лаків, оліфи, | | |мастики, друкарської фарби та аналогічної продукції для | | |покриття | |-------+--------------------------------------------------------| | 0617 |відходи виробництва, виготовлення та використання | | |синтетичних смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, | | |клеїв та інших зв'язувальних матеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| | 0618 |відходи виробництва, приготування та використання | | |хімікатів та фотоматеріалів | |-------+--------------------------------------------------------| | 0619 |відходи оброблення металевих та пластмасових поверхонь | | |включно з відходами гальванічного виробництва | |-------+--------------------------------------------------------| | 0620 |відходи у вигляді смолистих залишків перегонки, | | |дистиляції чи будь-якої піролітичної обробки, процесу | |-------+--------------------------------------------------------| | 0621 |відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з | | |поліхлорованим дибензодіоксином | |-------+--------------------------------------------------------| | 0622 |відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з | | |поліхлорованим дибензофураном | |-------+--------------------------------------------------------| | 0623 |відходи, що містять бенз(а)пірен та інші поліароматичні | | |вуглеводні | |----------------------------------------------------------------| | Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі (СОЗ): | |----------------------------------------------------------------| | 0701 |альдрин | |-------+--------------------------------------------------------| | 0702 |дильдрин | |-------+--------------------------------------------------------| | 0703 |ендрин | |-------+--------------------------------------------------------| | 0704 |гептахлор | |-------+--------------------------------------------------------| | 0705 |гексахлорбензол (ГХБ) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0706 |ДДТ | |-------+--------------------------------------------------------| | 0707 |діоксин | |-------+--------------------------------------------------------| | 0708 |мірекс | |-------+--------------------------------------------------------| | 0709 |токсафен | |-------+--------------------------------------------------------| | 0710 |хлордан | |-------+--------------------------------------------------------| | 0711 |фурани | |-------+--------------------------------------------------------| | 0712 |поліхлордифеніли | |----------------------------------------------------------------| | Відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені | | пестициди: | |----------------------------------------------------------------| | 0801 |відходи виробництва, приготування та використання | | |пестицидів, не придатні та заборонені до використання, | | |неідентифіковані пестициди | |-------+--------------------------------------------------------| | 0802 |відходи виробництва, приготування та використання | | |агрохімічної продукції іншої, у тому числі не придатної | | |або забороненої до використання | |-------+--------------------------------------------------------| | 0803 |відходи, що містять тару та пакування з-під пестицидів | |----------------------------------------------------------------| |Відходи, що містять озоноруйнівні речовини: | |----------------------------------------------------------------| | 0901 |відходи виробництва, приготування та застосування | | |озоноруйнівних речовин (хлорфторпохідні насичених | | |вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени; метилхлороформ - MCF,| | |тетрахлорметан /вуглецю тетрахлорид/) | |-------+--------------------------------------------------------| | 0902 |відходи побутової хімії в аерозольній упаковці, у тому | | |числі препаратів для боротьби з побутовими комахами | |----------------------------------------------------------------| | Відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського | | походження, фармацевтичної продукції та від лікування людей чи | | тварин: | |----------------------------------------------------------------| | 1001 |прилади медичного призначення, що не відповідають | | |установленим вимогам, відповідним чином не марковані, | | |зіпсовані чи використані (у тому числі шприци, | | |термометри, набори для діагностичних аналізів, | | |медичні інструменти тощо) | |-------+--------------------------------------------------------| | 1002 |відходи виробництва та приготування фармацевтичної | | |продукції | |-------+--------------------------------------------------------| | 1003 |відходи, що містять фармацевтичні чи ветеринарні сполуки| | |та проміжні продукти їх виробництва | |-------+--------------------------------------------------------| | 1004 |відходи, що містять біоциди та фітофармацевтичні | | |речовини | |-------+--------------------------------------------------------| | 1005 |відходи виробництва, приготування та використання | | |біоцидів та фітофармацевтичних препаратів | |-------+--------------------------------------------------------| | 1006 |відходи, що утворюються при дезінфекції, дезінсекції, | | |деритаризації | |-------+--------------------------------------------------------| | 1007 |відходи, що містять речовини знезаражувальні та | | |антисептичні, зіпсовані, відпрацьовані чи | | |неідентифіковані | |-------+--------------------------------------------------------| | 1008 |відходи, що містять інфекційні речовини | |-------+--------------------------------------------------------| | 1009 |відходи сільськогосподарського виробництва (за винятком | | |пестицидів та отрутохімікатів, які прийшли у | | |непридатність або заборонені для використання) | |----------------------------------------------------------------| | Відпрацьовані нафтопродукти, продукти нафтопереробки: | |----------------------------------------------------------------| | 1101 |нафтовідходи та нафтошлами | |-------+--------------------------------------------------------| | 1102 |відходи, що містять відпрацьовані та не придатні до | | |використання за їх первинним призначенням мінеральні | | |масла, у тому числі масляні фільтри | |-------+--------------------------------------------------------| | 1103 |відходи, що містять відпрацьовані | | |мастильно-охолоджувальні рідини, масляно-водяні, | | |вуглеводнево-водяні суміші та емульсії | |-------+--------------------------------------------------------| | 1104 |відходи, забруднені нафтопродуктами, - ґрунт, деревина, | | |дрантя | |-------+--------------------------------------------------------| | 1105 |відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів | | |при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини | |-------+--------------------------------------------------------| | 1106 |відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину | | |включно з відходами драгування | |-------+--------------------------------------------------------| | 1107 |відходи пилогазоочищувальних споруд та установок | |-------+--------------------------------------------------------| | 1108 |відходи від очищення промислових та комунальних стічних | | |вод | |-------+--------------------------------------------------------| | 1109 |відходи, що містять тару з-під хімічних речовин, яка не | | |має маркування або незворотну тару, що забруднена | | |потенційно небезпечними речовинами (крім тари з-під | | |пакування пестицидів) | |-------+--------------------------------------------------------| | 1110 |залишки від операцій з видалення промислових відходів | |----------------------------------------------------------------| | Інші відходи | |----------------------------------------------------------------| | 1201 |інші відходи | ------------------------------------------------------------------
Директор департаменту статистики
сільського господарства
та навколишнього середовища О.М.Прокопенковгору