Про затвердження Положення про Раду з акредитації Національного агентства з акредитації України
Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення, Критерії від 26.08.20161408
Документ z1246-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.08.2016  № 1408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2016 р.
за № 1246/29376

Про затвердження Положення про Раду з акредитації Національного агентства з акредитації України

Відповідно до Закону України “Про акредитацію органів з оцінки відповідності” НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про Раду з акредитації Національного агентства з акредитації України, що додається.

2. Департаменту технічного регулювання (Віткін Л.М.) у встановленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра згідно з розподілом функціональних обов’язків.

Перший віце-прем’єр-міністр
України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України
С.І. Кубів

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Міністр аграрної політики
та продовольства України

Перший заступник Міністра
соціальної політики України

Перший заступник Міністра
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Міністр екології та природних ресурсів України

Міністр інфраструктури України

Міністр оборони України
генерал армії України

Голова Державного агентства
з енергоефективності та енергозбереження України

Голова Державної інспекції
ядерного регулювання України

Виконуючий обов'язки Голови
Державного космічного агентства України

Голова Державної служби спеціального зв'язку
та захисту інформації України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій


В.Шафранський

А.Б.Аваков


І.Насалик


Т.Кутовий


О.КрентовськаВ.А.Негода

О.Семерак

В.Омелян


С.Т.Полторак


С.Савчук


С.Г.Божко


О.Ю.Голуб


Л.О.Євдоченко


М.ЧечоткінЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
26.08.2016  № 1408


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 вересня 2016 р.
за № 1246/29376

ПОЛОЖЕННЯ
про Раду з акредитації Національного агентства з акредитації України

I. Загальні положення

1. Рада з акредитації Національного агентства з акредитації України (далі - Рада) є дорадчо-наглядовим органом Національного агентства з акредитації України (далі - НААУ).

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку, нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у сфері акредитації, а також цим Положенням.

3. Метою діяльності Ради є забезпечення неупередженості дій НААУ, представлення інтересів усіх заінтересованих сторін щодо питань, пов'язаних з акредитацією, та надання рекомендацій НААУ.

II. Склад Ради

1. Рада формується на паритетних засадах у складі 18 осіб. До складу Ради входять представники центральних органів виконавчої влади; акредитованих органів з оцінки відповідності; наукових установ, союзів (спілок, асоціацій) суб'єктів господарювання, громадських організацій (далі - заінтересовані сторони).

2. Персональний склад Ради формується Мінекономрозвитку з урахуванням пропозицій НААУ згідно з критеріями відбору представників до Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України, наведеними у додатку до цього Положення, та затверджується наказом Мінекономрозвитку.

3. Члени Ради виконують свої обов'язки на громадських засадах.

4. Голова Ради та його два заступники обираються від різних заінтересованих сторін. Голова Ради та його заступники утворюють керівний склад Ради. Члени керівного складу Ради обираються більшістю голосів від кожної заінтересованої сторони. Кожен з обраних членів керівного складу Ради почергово виконує функції голови Ради. Черговість та строк виконання функцій голови Ради визначаються на засіданні Ради.

5. Голова Ради:

організовує роботу Ради;

скликає та головує на засіданнях Ради, затверджує порядок денний засідань;

координує діяльність членів Ради та розподіляє обов'язки між ними.

6. У разі якщо член Ради не може особисто взяти участь у засіданні, він може визначити представника відповідного органу, підприємства, установи чи організації, який братиме участь у засіданні замість нього.

7. Дострокове припинення повноважень члена Ради можливе за його особистим проханням шляхом подання заяви про складення ним повноважень або через інші обставини, що унеможливлюють виконання ним обов'язків у Раді (звільнення з посади тощо).

Пропозиції щодо припинення повноважень члена Ради подаються голові Ради, який повідомляє про це Мінекономрозвитку.

8. Мінекономрозвитку з урахуванням пропозицій НААУ переглядає склад Ради не рідше ніж кожні два роки.

9. Члени Ради зобов'язані:

дотримуватися цього Положення;

знати нормативно-правові акти, стандарти та інші документи з питань акредитації;

брати участь у роботі Ради.

10. Члени Ради повинні забезпечувати конфіденційність інформації, одержаної під час виконання ними своїх обов'язків.

III. Повноваження та права Ради

1. Основними функціями Ради є:

розроблення рекомендацій щодо формування політики у сфері акредитації та нагляд за її реалізацією;

нагляд за здійсненням акредитації відповідно до принципів, норм та вимог, установлених Законом України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності", іншими нормативно-правовими актами, стандартами та іншими документами з питань акредитації;

надання рекомендацій щодо порядку здійснення акредитації та проведення моніторингу відповідності акредитованих НААУ органів з оцінки відповідності вимогам акредитації, щодо розгляду апеляцій і визначення розмірів оплати робіт з акредитації та моніторингу;

погодження кваліфікаційних вимог, порядку, правил атестації персоналу з акредитації та складу атестаційної комісії персоналу з акредитації;

затвердження та звільнення членів комісії з апеляцій;

погодження положення про комісію з апеляцій та змін до нього;

підготовка пропозицій стосовно нагляду за здійсненням акредитації та організаційно-фінансовою діяльністю НААУ;

прийняття рекомендацій щодо укладення договорів про співробітництво та взаємне визнання акредитації органів з оцінки відповідності;

розгляд щорічного звіту про діяльність НААУ та надання висновку щодо звіту.

2. Рада надає Мінекономрозвитку пропозиції щодо кандидатур на посаду керівника НААУ.

3. Рада для вирішення питань, що належать до її компетенції, має право:

запитувати та одержувати в установленому порядку від НААУ необхідні документи, інформацію та інші матеріали;

залучати до участі у своїй роботі фахівців, у тому числі працівників НААУ (за згодою голови НААУ) та інших консультантів й експертів (за згодою);

утворювати тимчасові робочі групи, залучати до участі в їх роботі спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності за погодженням з їх керівниками, а також незалежних експертів (за згодою).

Члени тимчасових робочих груп та залучені фахівці повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що стала їм відома під час виконання ними своїх обов'язків.

IV. Організаційні засади діяльності Ради

1. Організаційною формою роботи Ради є засідання, що проводяться в разі необхідності, але не рідше ніж один раз на шість місяців.

2. Позачергове засідання Ради може бути скликано за пропозицією голови Ради, Міністра економічного розвитку і торгівлі України або особи, яка виконує його обов’язки, керівника НААУ або за пропозицією не менше ніж половини членів Ради.

3. Позачергове засідання Ради скликається не пізніше ніж через десять робочих днів з дня отримання секретарем Ради відповідної письмової пропозиції.

Пропозиція щодо скликання позачергового засідання Ради повинна бути

підписана особою(ами), яка(і) її подає(ють).

У пропозиції зазначаються:

прізвище, ім'я та по батькові, посада(и) особи (осіб), яка(і) її вносить(ять);

обґрунтування необхідності скликання позачергового засідання Ради;

питання, запропоноване(і) для розгляду на позачерговому засіданні.

4. Організаційне забезпечення діяльності Ради здійснює НААУ.

5. Діловодство Ради веде її секретар, якого призначає керівник НААУ з числа співробітників НААУ.

6. Секретар Ради забезпечує:

підготовку до проведення засідань Ради, зокрема повідомляє її членів про дату, час, місце проведення засідань та їх порядок денний;

необхідними документами та іншою інформацією з питань порядку денного засідань членів Ради;

оформлення документів, прийнятих (розглянутих) Радою;

контроль за дотриманням установлених строків виконання рішень Ради;

ведення і зберігання протоколів засідань Ради та кореспонденції;

підготовку проектів планів діяльності Ради.

7. Секретар Ради повідомляє про проведення засідання не пізніше ніж за сім робочих днів до дня його проведення кожного члена Ради листом (у тому числі за електронними адресами, які надаються членами Ради секретарю Ради). Повідомлення повинно містити інформацію про дату, час, місце проведення засідання Ради та його порядок денний. До повідомлення додаються матеріали, необхідні членам Ради для підготовки до участі в засіданні.

8. Члени Ради мають право надавати письмові пропозиції щодо порядку денного засідання Ради не пізніше ніж за три робочих дні до дати його проведення.

9. Засідання Ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні представники трьох заінтересованих сторін. Загальна кількість присутніх членів Ради повинна бути не менше половини її складу. Про неможливість взяти участь в засіданні член Ради повинен письмово повідомити голову Ради не пізніше ніж за два робочих дні до дати проведення засідання.

10. Засідання веде голова Ради, а в разі його відсутності - один із заступників голови Ради за його дорученням.

11. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше двох заінтересованих сторін. Під час голосування кожна заінтересована сторона має один голос, який визначається більшістю її представників. У разі рівного розподілу голосів представників заінтересованої сторони вирішальним є голос члена керівного складу Ради, який представляє цю сторону. У разі незгоди з прийнятим рішенням член Ради може висловити окрему думку, яку вносять до протоколу.

12. На засідання Ради за дорученням її голови можуть запрошуватися представники НААУ, а за згодою також представники державних органів, наукових та інших установ, громадських об'єднань, підприємств та організацій, члени тимчасових робочих груп, утворених Радою, інші залучені до участі в роботі Ради фахівці, а також представники засобів масової інформації.

Запрошення надсилається секретарем Ради за дорученням голови Ради.

13. Рішення Ради оформлюється протоколом, який підписують головуючий на засіданні Ради та секретар Ради.

Копії протоколів засідань секретар Ради надсилає всім членам Ради, Мінекономрозвитку та НААУ не пізніше п'яти робочих днів з дати проведення засідання Ради.

14. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Радою, здійснює голова Ради або за дорученням його заступник.

Директор департаменту
технічного регулювання


Л.М. Віткін


Додаток
до Положення про Раду з акредитації
Національного агентства
з акредитації України
(пункт 2 розділу II)

КРИТЕРІЇ
відбору представників до Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України

1. До Ради з акредитації Національного агентства з акредитації України (далі - Рада) входять представники центральних органів виконавчої влади, на які Кабінетом Міністрів України покладено функції технічного регулювання у визначених сферах діяльності або які здійснюють державний ринковий нагляд, а також інших центральних органів виконавчої влади, що формують та реалізують державну політику у сфері, у якій Національне агентство з акредитації України (далі - НААУ) здійснює акредитацію.

Представник центрального органу виконавчої влади повинен займати протягом останніх трьох років посаду не нижче керівника структурного підрозділу цього органу, який здійснює функції у сфері технічного регулювання чи державного ринкового нагляду не менше одного року.

Перевага надається представникам тих центральних органів виконавчої влади, у сфері діяльності яких призначено найбільшу кількість акредитованих органів з оцінки відповідності.

2. До Ради входять представники органів з оцінки відповідності, які мають досвід діяльності у сфері оцінки відповідності не менше ніж три роки та акредитовані НААУ на відповідність стандартам, гармонізованим з міжнародними та європейськими.

Перевага надається органам з оцінки відповідності, що:

є призначеними органами з оцінки відповідності;

є органами з оцінки відповідності, для яких акредитація НААУ є умовою для уповноваження державними органами на виконання певних робіт з оцінки відповідності;

беруть участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях;

уклали угоди про взаємне визнання результатів робіт з оцінки відповідності.

Представник повинен бути аудитором із сертифікації продукції, систем управління та з інших напрямів оцінювання відповідності.

3. До Ради входять представники:

об'єднань підприємств, що замовляють органам з оцінки відповідності, акредитованим НААУ, виконання робіт з оцінки відповідності;

наукових установ, громадських організацій та об'єднань підприємств, до сфери діяльності яких належать питання, пов'язані з технічним регулюванням або метрологією та метрологічною діяльністю чи якістю продукції.

Представник повинен входити до керівного складу та не менше ніж три роки займатися питаннями, пов'язаними з технічним регулюванням або метрологією та метрологічною діяльністю чи якістю продукції.вгору