Документ z1267-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.06.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.09.2012. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.06.2012  № 450


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1267/21579

Про внесення змін до Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України

Відповідно до частини десятої статті 2 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та з метою вдосконалення медичного огляду в Державній прикордонній службі України НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06 травня 2009 року № 333, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року за № 570/16586, виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Управлінню охорони здоров'я Департаменту забезпечення спільно з управлінням правового забезпечення Міжнародно-правового департаменту в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням наказу покласти на директора Департаменту забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Державної
прикордонної служби України
генерал армії УкраїниМ.М. Литвин
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України
06.05.2009  № 333
(у редакції наказу
Адміністрації Державної
прикордонної служби України
14.06.2012 № 450)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 липня 2012 р.
за № 1267/21579

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок проведення військово-лікарськими комісіями Державної прикордонної служби України (далі - Держприкордонслужба) медичного огляду громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах (далі - ВВНЗ), військовослужбовців Держприкордонслужби та членів їхніх сімей, колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби, працівників Держприкордонслужби, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I, II груп патогенності, працівників суден забезпечення плавскладу та працівників льотного складу Держприкордонслужби з метою визначення їх придатності за станом здоров'я до військової служби (роботи за фахом), установлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та визначення необхідності і умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

верхолазні роботи - всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітників з висоти в усіх випадках пересування є запобіжний пояс;

визначений наслідок (результат) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - це такий стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави військово-лікарській комісії, лікарсько-льотній комісії винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не приведе до відновлення придатності до військової служби;

медичний огляд - огляд, який проводять військово-лікарські комісії, включає в себе вивчення та оцінку стану здоров'я та фізичного розвитку громадян на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за відповідним рівнем освіти та військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмової постанови;

придатність до військової служби - такий стан здоров'я та фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, посадовими інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності в Держприкордонслужбі в мирний та воєнний час;

роботи на висоті - роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань, або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів під час їх встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту.

II. Діяльність військово-лікарських комісій у Державній прикордонній службі України

2.1. Основними завданнями військово-лікарських комісій Держприкордонслужби є:

організація та проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

медичний відбір громадян України для проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі;

оцінка результатів медичного огляду військовослужбовців, осіб, які є кандидатами на військову службу в Держприкордонслужбі, осіб, які вступають до навчальних закладів Держприкордонслужби, і розроблення пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;

визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби, причинного зв'язку захворювань, поранень, травм контузій і каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу у Держприкордонслужбі;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв, що спричинили смерть військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення за станом здоров'я можливості проживання за кордоном членів сімей військовослужбовців, які направляються за кордон у довгострокові закордонні відрядження, на навчання, при виїзді останніх за кордон або при переміщенні їх по службі з переїздом в інші регіони України;

розроблення проектів методик медичного огляду, вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей військовослужбовців Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу в Держприкордонслужбі, кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ.

2.2. Для виконання зазначених завдань у Держприкордонслужбі створюються штатна військово-лікарська комісія та позаштатні постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), а також позаштатні постійно діючі лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК).

2.3. ВЛК та ЛЛК приймають постанови, які оформлюються свідоцтвом про хворобу (додаток 1), довідкою військово-лікарської комісії (додаток 2) (далі - довідка ВЛК), протоколом (додаток 3) засідання ВЛК з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишнього військовослужбовця. Строк оформлення свідоцтва про хворобу ВЛК становить не більше 5 робочих днів із дня огляду.

2.4. У прийнятті постанов усі ВЛК та ЛЛК є незалежними. У своїй роботі вони керуються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” та цим Положенням.

1. Центральна військово-лікарська комісія

1.1. Штатною ВЛК є Центральна військово-лікарська комісія Державної прикордонної служби України (далі - ЦВЛК). Вона є органом забезпечення Держприкордонслужби, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи. Формування структури та штату ЦВЛК здійснюється відповідно до профілю її діяльності, покладених на неї завдань, кваліфікаційних вимог до персоналу.

1.2. ЦВЛК є вищим органом із проведення медичного огляду ВЛК в Держприкордонслужбі і здійснює методичне керівництво діяльністю ВЛК Держприкордонслужби з питань проведення медичного огляду осіб, указаних у пункті 1.1 розділу I цього Положення.

1.3. Голова ЦВЛК та його заступник входять до складу комісії з проведення медичного огляду ВЛК. Голова ЦВЛК безпосередньо підпорядковується начальнику управління охорони здоров'я Департаменту забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби.

1.4. Членами ЦВЛК призначаються особи з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина" (спеціальність «лікувальна справа»), які мають кваліфікаційну категорію за відповідною лікарською спеціальністю (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія).

1.5. Секретарем ЦВЛК призначається військовослужбовець або працівник - молодший спеціаліст з медичною освітою.

1.6. Один із лікарів ЦВЛК повинен мати підготовку з авіаційної медицини.

1.7. На ЦВЛК покладаються:

організація проведення у Держприкордонслужбі ВЛК (ЛЛК) медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Адміністрації Державної прикордонної служби України (далі - Адміністрація Держприкордонслужби України) проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань проведення медичного огляду ВЛК;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Держприкордонслужби та Міністерства охорони здоров'я України (далі - МОЗ України) медичних показань для військово-професійного призначення кандидатів для проходження військової служби за контрактом за військовими спеціальностями;

розроблення спільно з головними медичними спеціалістами Держприкордонслужби науково обґрунтованих вимог до стану здоров'я військовослужбовців з метою максимального збереження їх на військовій службі, запобігання необґрунтованому їх звільненню із Держприкордонслужби за станом здоров'я;

контроль за правильністю надання ВЛК (ЛЛК) до ЦВЛК медичної документації з питань проведення медичного огляду;

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань, що стосуються покладених на ЦВЛК завдань;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи позаштатних ВЛК (ЛЛК);

проведення аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, розробка пропозицій для поліпшення проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

організація та проведення нарад і зборів з питань проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

контроль, розгляд, затвердження, незатвердження постанов позаштатних ВЛК (ЛЛК);

здійснення контролю за роботою ЛЛК в авіаційних частинах Держприкордонслужби;

прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців з числа осіб льотного складу, якщо вони звільнені у запас або відставку з військової служби безпосередньо з льотної роботи;

організація та проведення медичного огляду ВЛК плавскладу Держприкордонслужби.

1.8. ЦВЛК має право:

приймати постанови згідно з цим Положенням, переглядати або скасовувати постанови позаштатних ВЛК (ЛЛК);

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Положення;

перевіряти роботу позаштатних ВЛК (ЛЛК) з питань організації та проведення ними медичного огляду;

витребовувати документи, що характеризують обставини отримання особою, що оглядається, захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв'язок, а саме:

виписки (витяги) з матеріалів службового розслідування, матеріалів дізнання або судового розгляду, витяги з наказів, а також акти (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), - за формою Нвс-5; про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою Нвс-1; про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою НПвс, наведеними у додатках 1-3 до Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків та аварій у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Адміністрації Держприкордонслужби України від 11 квітня 2006 року № 282, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27 квітня 2006 року за № 499/12373 (далі - Інструкція) (копії зазначених вище документів підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву зі строком зберігання 50 років);

документи з особових та пенсійних справ, медичні документи, які повертаються за належністю після складання протоколу;

архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови (у разі надання копій зазначених вище документів копії підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву Держприкордонслужби зі строком зберігання 50 років);

за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби України залучати позаштатних головних спеціалістів служби охорони здоров'я Держприкордонслужби, лікарів-спеціалістів закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, спеціалістів інших спеціальностей, начальників служби охорони здоров'я, а також представників командування (керівництва) органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для визначення результатів медичного огляду;

перевіряти організацію, стан та результати медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, а також осіб, які приймаються на військову службу за контрактом;

ініціювати направлення в заклади охорони здоров'я Держприкордонслужби на контрольний та повторний огляди військовослужбовців та членів їх сімей, військовозобов'язаних, працівників;

запитувати від закладів охорони здоров'я, органів Держприкордонслужби, військових комісаріатів та ВВНЗ інформацію для узагальнення та оцінки результатів медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

надавати до Адміністрації Держприкордонслужби України знеособлені результати медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, яких добирають на військову службу за контрактом, та інших осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

розглядати, переглядати, затверджувати (не затверджувати), а також контролювати постанови будь-якої ВЛК (ЛЛК) Держприкордонслужби; строк розгляду документів медичного огляду ВЛК становить не більше 5 робочих днів з дня їх отримання ЦВЛК;

у разі незатвердження постанови позаштатної ВЛК (ЛЛК) скасовувати її та протягом п’яти робочих днів з моменту її скасування виносити іншу постанову із зазначеного питання;

у разі неповного проведення медичного огляду особи чи недотримання позаштатною ВЛК (ЛЛК) при проведенні медичного огляду вимог цього Положення скасовувати постанову та направляти свідоцтво про хворобу для доопрацювання з викладенням причин, через які постанову ВЛК (ЛЛК) не затверджено;

надавати роз'яснення щодо формулювання постанов ВЛК (ЛЛК).

Начальник органу Держприкордонслужби, при якому утворено ВЛК (ЛЛК), свідоцтво про хворобу якої було повернуто на доопрацювання, у триденний строк з моменту його отримання з метою встановлення причин недотримання складом ВЛК (ЛЛК) вимог цього Положення призначає службове розслідування.

1.9. Залучати особовий склад ЦВЛК для вирішення питань та завдань, не передбачених цим Положенням, забороняється.

1.10. Рекомендації ЦВЛК щодо організації лікувально-діагностичної роботи з метою проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, є обов'язковими для виконання.

1.11. Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

2. Позаштатні ВЛК (ЛЛК)

2.1. До позаштатних ВЛК (ЛЛК) належать:

постійно діючі ВЛК, ЛЛК;

тимчасово діючі ВЛК (ВЛК ВВНЗ; ВЛК для медичного огляду кандидатів для проходження військової служби за контрактом).

2.2. Членами позаштатних (постійно та тимчасово діючих) ВЛК (ЛЛК) призначаються особи, які мають кваліфікаційну категорію за однією з лікарських спеціальностей. Головою ВЛК (ЛЛК) призначається один із лікарів, що входить до її складу, має досвід роботи з питань проведення медичного огляду ВЛК, а також пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи. Секретарем ВЛК (ЛЛК) призначається військовослужбовець або працівник - молодший спеціаліст з медичною освітою.

2.3. Позаштатні ВЛК (ЛЛК) створюються у складі не менше ніж трьох лікарів (терапевт, хірург, невропатолог). Якщо до складу комісії входять більше ніж три лікарі, до неї також призначаються лікарі інших спеціальностей.

До складу ЛЛК в обов'язковому порядку включається лікар, який має підготовку з авіаційної медицини.

Огляд водолазів госпітальною (гарнізонною) ВЛК проводиться за участю лікаря-фізіолога, висновок якого є обов'язковим при допуску до роботи за фахом.

Для медичного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ Держприкордонслужби, до складу ВЛК закладу охорони здоров’я Держприкордонслужби включаються лікар-психіатр та лікар-дерматовенеролог.

За клопотанням голови позаштатної ВЛК у роботі на правах членів комісії можуть брати участь головні (провідні) медичні спеціалісти, начальники відділень та інші лікарі-спеціалісти закладів охорони здоров'я (за згодою їх керівництва), а також начальники служби охорони здоров'я (відділення охорони здоров’я) органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, та інші спеціалісти, про що зазначається у наказі начальника органу Держприкордонслужби, при якому ці комісії утворені.

2.4. Перелік закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби, в яких організовуються позаштатні постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджує Голова Держприкордонслужби.

2.5. На підставі затвердженого переліку начальник закладу охорони здоров'я, органу Держприкордонслужби своїм наказом призначає позаштатні постійно та тимчасово діючі ВЛК, затверджує їх персональний склад та визначає порядок їх роботи.

2.6. Позаштатні ВЛК (ЛЛК) здійснюють службове листування через діловодство органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

2.7. Забезпечення позаштатних ВЛК (ЛЛК) медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладаються на органи Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

2.8. Документи позаштатних ВЛК (ЛЛК) скріплюються гербовою печаткою органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

3. Позаштатні постійно діючі комісії

3.1. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК

3.1.1. Госпітальна ВЛК створюється в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби.

За клінічними профілями в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби може бути створено декілька госпітальних ВЛК.

3.1.2. Гарнізонна ВЛК створюється при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби.

3.1.3. Організація проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, позаштатною ВЛК в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби покладається на начальника закладу.

3.1.4. На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду, контрольного та повторного оглядів осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) (додаток 4) та здавання її в архів;

проведення контролю за повнотою та якістю обстеження під час проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, строком проведення обстеження;

проведення разом із провідними медичними спеціалістами клінічних госпіталів та начальниками служб охорони здоров'я органів Держприкордонслужби, що перебувають у зоні відповідальності закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, аналізу визнання військовослужбовців непридатними (обмежено придатними) до військової служби, розробка пропозицій щодо поліпшення стану здоров'я військовослужбовців, їх узагальнення та надання до ЦВЛК.

3.1.5. Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

за погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби залучати до роботи на правах членів комісії медичних та інших фахівців.

3.2. Лікарсько-льотна комісія

3.2.1. Госпітальна ЛЛК створюється в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби.

3.2.2. Гарнізонна ЛЛК створюється при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби.

3.2.3. На ЛЛК покладаються:

організація та керівництво проведенням медичного огляду льотного складу та авіаційного персоналу в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби;

огляд льотного складу, авіаційного персоналу Держприкордонслужби;

контроль за організацією та станом медичного огляду військовослужбовців в авіаційних частинах та підрозділах Держприкордонслужби.

3.2.4. Медичний огляд ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу Держприкордонслужби проводиться відповідно до вимог розділу IV цього Положення.

3.2.5. ЛЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

за погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби залучати до роботи на правах членів комісії медичних та інших фахівців;

на контроль за організацією та станом лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби, авіаційних частинах та підрозділах з метою медичного огляду ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу.

3.2.6. Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються, затверджуються (не затверджуються) ЦВЛК згідно з цим Положенням.

3.2.7. Постанова про непридатність до льотної роботи, військової служби, а також про потребу у відпустці за станом здоров'я щодо осіб із числа льотного складу у разі виявлення у них захворювань, які перешкоджають льотній роботі, та у складних випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

4. Позаштатні тимчасово діючі ВЛК

4.1. На позаштатну тимчасово діючу ВЛК покладаються:

проведення в межах компетенції медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу I цього Положення;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) та здавання її в архів.

4.2. Військовослужбовці, визнані позаштатною тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для вирішення питання про придатність до військової служби направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом позаштатними постійно діючими гарнізонною або госпітальною ВЛК.

III. Медичний огляд ВЛК

1. Загальні положення

1.1. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення:

1.1.1 придатності:

кандидатів до військової служби за контрактом;

кандидатів до проходження військової служби у складі миротворчого персоналу;

військовослужбовців до військової служби;

військовослужбовців до військової служби за військовою спеціальністю;

військовослужбовців до служби в плавскладі;

кандидатів на навчання у ВВНЗ;

військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби для роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

працівників суден забезпечення плавскладу Держприкордонслужби;

1.1.2 можливості проходження військової служби військовослужбовцями та проживання членів їх сімей за кордоном;

1.1.3 необхідності в тривалому спеціалізованому лікуванні, медичному спостереженні членів сімей військовослужбовців, транспортабельності їх за станом здоров'я.

1.2. Постанови ВЛК приймаються на підставі Розкладу хвороб, станів, фізичних вад та пояснень щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби (додаток 5) (далі - Розклад хвороб), таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (додаток 6) (далі - ТДВ) і Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи, та пояснень щодо застосування статей цього переліку в Держприкордонслужбі (додаток 7) (далі - Перелік хвороб).

Розклад хвороб розроблений відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10).

1.3. Кількість оглянутих за робочий день не повинна перевищувати у мирний час 50 осіб, у воєнний час - 100 осіб.

1.4. Медичний огляд осіб, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, проводиться в порядку, визначеному таблицею:

№ з/п

Особи, які підлягають медичному огляду

Якою ВЛК проводиться медичний огляд

Графа Розкладу хвороб, ТДВ, за якими проводиться медичний огляд

1

Громадяни, військовослужбовці, які не мають офіцерського звання при вступі у ВВНЗ (крім льотного складу)

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК клінічних госпіталів Держприкордонслужби

Громадяни - І, ТДВ “Г” (графа 1). Військовослужбовці - ІІ, ТДВ “Г” (графа 1)

2

Особи призовного віку, військовозобов’язані та жінки, військовослужбовці строкової служби, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Держприкордонслужби, курсанти ВВНЗ (крім випускного курсу)

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ТДВ “Б”, “В”

3

Громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, а також особи офіцерського складу, курсанти ВВНЗ випускного курсу

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІII, ТДВ “Б”, “В”

4

Особи офіцерського складу, які вступають до ВВНЗ

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК клінічних госпіталів Держприкордонслужби

ІІІ, ТДВ “Г” (графа 2)

5

Військовослужбовці, які відбираються для служби або проходять службу в плавскладі

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

IV, ТДВ “А”, “Б”, “В”

6

Водолазні спеціалісти

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

IV, ТДВ “А” (графа 1)

7

Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які призначаються (приймаються) на роботу і які працюють із ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання), ТДВ “В”

8

Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які виїжджають у довгострокові відрядження за кордон чи на навчання або у складі миротворчого персоналу, а також члени їх сімей

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання) та згідно з переліком медичних протипоказань

9

Члени сімей військовослужбовців для визначення необхідності тривалого спеціалізова-ного лікування, медичного спостереження або транспортабельності та переїзду у зв’язку з хворобою у випадках, передбачених законодавством

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

Пункт 5.1 глави 5 розділу ІІІ цього Положення

1.5. Льотний склад проходить медичний огляд згідно з розділом ІV цього Положення.

1.6. Постанова ВЛК стосовно військовослужбовців іноземних держав, які навчаються в Національній академії Державної прикордонної служби ім. Б.Хмельницького (далі - Національна академія Держприкордонслужби) та навчальних центрах Держприкордонслужби, приймається тільки про придатність або непридатність військовослужбовця до навчання у ВВНЗ.

Постанова ВЛК про непридатність військовослужбовців іноземних держав до навчання в Національній академії Держприкордонслужби заноситься до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) без посилання на це Положення, оформляється довідкою ВЛК і затвердженню ЦВЛК не підлягає.

1.7. Порядок медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05 червня 2000 року № 124/345, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 липня 2000 року за № 435/4656.

1.8. Медичний огляд військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які страждають на захворювання, що згідно з пунктом 3 частини першої статті 34 Житлового кодексу Української РСР дають право на поліпшення житлових умов та абзацами четвертим - шостим частини першої статті 45 Житлового кодексу Української РСР дають право на першочергове надання жилих приміщень, проводиться ЦВЛК, позаштатними гарнізонними (госпітальними) ВЛК, за участю головних медичних фахівців, якщо хворі перебувають на медичному забезпеченні у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби.

Довідки ВЛК з висновками комісії про необхідність поліпшення житлових умов, першочергове надання житлових приміщень затверджуються ЦВЛК.

Перелік захворювань, що дають право особам, що страждають на ці захворювання, на першочергове надання жилих приміщень, та порядок видачі медичного висновку наведені в наказі МОЗ СРСР від 28 березня 1983 року № 330 "Об утверждении списка заболеваний, дающих право лицам, страдающим этими заболеваниями, на первоочередное получение жилой площади".

Перелік хронічних захворювань, при яких особи, що на них страждають, не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, наведений у наказі МОЗ УРСР від 08 лютого 1985 року № 52 "Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи".

1.9. При зарахуванні кандидатів на військову службу за контрактом кадровими підрозділами до їх особових справ долучаються довідки ВЛК. Кадровими підрозділами до особових справ військовослужбовців заносяться усі довідки ВЛК, а у разі поранень, травмувань, контузій, каліцтва військовослужбовців - акти (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася), - за формою Нвс-5; про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою Нвс-1; про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби, - за формою НПвс, складені відповідно до Інструкції.

1.10. Обов'язково проводиться медичний огляд позаштатними госпітальними (гарнізонними) ВЛК військовослужбовців для визначення ступеня придатності до військової служби:

курсантів, які навчаються на останньому курсі Національної академії Держприкордонслужби, перед укладанням контракту про проходження ними військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання залишитись на військовій службі понад граничний вік;

військовослужбовців, визнанихі ВЛК обмежено придатними до військової служби, яких було залишено на військовій службі (щороку).

2. Медичний огляд військовозобов'язаних

2.1. Медичний огляд військовозобов'язаних, яких звільнено у запас з Держприкордонслужби та які перебувають на обліку у військових комісаріатах Збройних Сил України, проводиться за рішенням військового комісара відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

2.2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби, визначає ЦВЛК.

2.2.1. Причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв встановлюється колишнім військовослужбовцям, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби та:

були звільнені з військової служби в запас або відставку без проведення медичного огляду;

не згодні з постановою ВЛК про ступінь їх придатності до військової служби на період фактичного звільнення;

не згодні з постановою ВЛК про причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та ставлять питання про перегляд цієї постанови;

ставлять питання про причинний зв'язок захворювань, які виникли після звільнення в запас або відставку;

ставлять питання про причинний зв'язок наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв, отриманих під час проходження військової служби.

2.2.2. До ЦВЛК заявником подаються:

заява;

медичні документи заявника (медична книжка військовослужбовця або паспорт здоров’я військовослужбовця Держприкордонслужби (далі - паспорт здоров’я військовослужбовця), виписки з медичних карт амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою 027/о, медичні довідки, довідки ВЛК тощо);

військовий квиток (за наявності);

довідка про проходження військової служби;

особова справа на офіцерів запасу та у відставці.

2.2.3. За підсумками вивчення поданих документів ЦВЛК приймає рішення щодо направлення заявника на огляд позаштатною або госпітальною ВЛК Держприкордонслужби з метою визначення придатності до військової служби на теперішній час.

2.2.4. Результати огляду колишнього військовослужбовця оформляються довідкою ВЛК або свідоцтвом про хворобу.

2.2.5. Після розгляду поданих документів та проведення медичного огляду заявника гарнізонна або госпітальна ВЛК подає до ЦВЛК:

свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК) у чотирьох примірниках;

медичну карту стаціонарного хворого (форма № 003/о), медичну карту амбулаторного хворого (форма № 025/о) або виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о), затверджені наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 682/20995;

паспорт здоров’я військовослужбовця;

виписку з акта огляду МСЕК (за наявності).

2.2.6. Медичний огляд для встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв проводиться незалежно від причини звільнення, але не пізніше ніж через п'ять років після звільнення.

2.3. У разі коли після звільнення пройшло більше п'яти років, медичний огляд ВЛК проводиться в облікових цілях із визначенням ступеня придатності до військової служби на теперішній час, при цьому причинний зв'язок захворювань, наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв не встановлюється.

3. Медичний огляд кандидатів на навчання у ВВНЗ

3.1. Кандидати до вступу у ВВНЗ проходять медичний огляд ВЛК для визначення придатності до навчання в період з 15 квітня по 30 травня року вступу на навчання.

3.2. Медичний огляд кандидатів на навчання з числа цивільних осіб і військовослужбовців проводиться позаштатними гарнізонними (госпітальними) ВЛК клінічних госпіталів Держприкордонслужби (міст Києва, Одеси, Львова) на підставі направлення на медичний огляд (додаток 8).

3.3. Придатними до навчання у ВВНЗ вважаються кандидати, які за станом здоров'я визнані придатними до військової служби у Держприкордонслужбі з урахуванням ТДВ.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб ВЛК виносить постанову: "Придатний (або непридатний) до навчання у _____________ (зазначити найменування ВВНЗ)".

3.4. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до навчання у ВВНЗ має бути об'єктивною і обґрунтованою. У разі виявлення в кандидата на навчання у ВВНЗ захворювань, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, непридатність або обмежену придатність до військової служби, приймається постанова про непридатність до навчання у ВВНЗ.

Офіцери, які мають захворювання, за якими придатність або обмежена придатність до військової служби визначається індивідуально, визнаються придатними до навчання лише за заочною формою навчання.

3.5. До початку медичного огляду всім кандидатам на навчання у ВВНЗ проводиться загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями інші дослідження. Кандидати з цивільних осіб подають медичну довідку про проведення обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о, затвердженою наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за формою № 140-0 (облікова), затвердженою наказом МОЗ України від 28 листопада 1997 року № 339, серологічний аналіз крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначаються група крові та резус-належність.

Кожний кандидат на навчання у ВВНЗ оглядається хірургом, терапевтом, невропатологом, психіатром, окулістом, отоларингологом, стоматологом, дерматовенерологом, гінекоголом (для жінок), а за медичними показаннями - лікарями інших спеціальностей.

3.6. Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що містять дані про стан здоров'я кандидата:

з числа призовників, які виявили бажання вступити до ВВНЗ, - посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військовий квиток (для військовозобов'язаних), медичну карту амбулаторного хворого та вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого за формою № 025-1/о, затвердженою наказом МОЗ України від 27 грудня 1999 року № 302, медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів, сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду;

з числа військовослужбовців - паспорт здоров'я військовослужбовця - для військовослужбовців Держприкордонслужби (медичну книжку - для військовослужбовців інших відомств) з даними чергових обстежень (на офіцерів не менш як за останні три роки) і зверненнями по медичну допомогу, службову характеристику, зразок якої наведено у додатку 9, та медичну характеристику.

Наявні в цих документах дані про відхилення у стані здоров'я кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до навчання у ВВНЗ, записуються в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (додаток 10).

3.7. Постанова про придатність (непридатність) до навчання у ВВНЗ осіб офіцерського складу, в паспорті здоров'я (медичній книжці) військовослужбовця яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один із останніх трьох років, приймається тільки після стаціонарного обстеження у закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби.

3.8. Офіцери, які вступають до Національної академії оборони Збройних Сил України, оглядаються позаштатною гарнізонною (госпітальною) ВЛК.

3.9. Ліцеїсти військового ліцею випускного курсу, які бажають навчатися у ВВНЗ Держприкордонслужби і за результатами приписки за станом здоров'я визнані придатними до військової служби, проходять медичний огляд позаштатною гарнізонною ВЛК Держприкордонслужби.

3.10. За результатами проведеного медичного огляду приймається постанова ВЛК, яка оформляється довідкою ВЛК, заноситься в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ, паспорт здоров'я (медичну книжку) військовослужбовця та в книгу протоколів засідань ВЛК (ЛЛК).

Рішення військово-лікарської комісії про непридатність кандидата до вступу у ВВНЗ виноситься і оголошується в день проведення медичного огляду.

Довідки ВЛК кандидатів, які зараховані на навчання до ВВНЗ, зберігаються в особових справах курсантів.

Довідки ВЛК кандидатів, які за результатами медичного огляду визнані непридатними до вступу у ВВНЗ, разом з результатами обстеження у триденний строк після проведення медичного огляду направляються до ЦВЛК для контролю.

3.11. Особи, які хворіли на вірусний гепатит, тиф, паратифозні захворювання, серозний менінгіт, дифтерію легкого та середнього ступенів важкості, після чого настало повне одужання або стійка ремісія, протягом 1,5 року визнаються непридатними до вступу до ВВНЗ.

3.12. Особи офіцерського складу, які перенесли травми центральної нервової системи без порушення функції та органічної симптоматики ураження центральної нервової системи, визнаються придатними до вступу у ВВНЗ не раніше ніж через 2 роки після перенесення зазначених захворювань та ушкоджень.

3.13. Особи, які хворіли на гострий гломерулонефрит, пієлонефрит, після одужання, що встановлено за результатами повного стаціонарного обстеження, визнаються придатними до вступу у ВВНЗ не раніше ніж через 1,5 року після одужання.

3.14. Особи, які перенесли оптикореконструктивні операції на рогівці, визнаються придатними до навчання у ВВНЗ не раніше ніж через рік після проведеної операції за умови відсутності післяопераційних ускладнень та дегенеративно-дистрофічних змін на очному дні.

3.15. Військовослужбовці Держприкордонслужби із сечокислим діатезом підлягають динамічному нагляду протягом року. Остаточне рішення про придатність до вступу у ВВНЗ приймається після медичного огляду кандидата в умовах стаціонару.

3.16. Медичний огляд осіб, відібраних кандидатами на навчання до ВВНЗ інших органів виконавчої влади, проводиться у порядку, визначеному органами, у підпорядкуванні яких перебувають ці навчальні заклади.

3.17. У Національній академії Держприкордонслужби:

перевіряється наявність у справі медичних документів: довідки ВЛК, карти медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ про придатність до навчання;

перед проведенням оцінювання рівня фізичної підготовленості кандидати до вступу на навчання до ВВНЗ проходять огляд лікарем-терапевтом підрозділу охорони здоров’я ВВНЗ.

У разі виявлення під час цього огляду:

ознак захворювань, що перешкоджають виконанню вправ, за результатами яких визначається рівень його фізичної підготовленості, але які не впливають на його придатність до вступу на навчання до ВВНЗ, строк виконання кандидатом цих вправ переноситься;

ознак захворювань, що можуть вплинути на його придатність до вступу на навчання до ВВНЗ, кандидат направляється на повторний медичний огляд до Центрального клінічного госпіталю Держприкордонслужби (далі - ЦКГ) з подальшим медичним оглядом ВЛК ЦКГ для визначення придатності до навчання. Рішення ВЛК оформлюється довідкою ВЛК, яка затверджується ЦВЛК.

3.18. За рішенням Адміністрації Держприкордонслужби України до організації, контролю та проведення медичного огляду в Національній академії Держприкордонслужби можуть залучатися представники управління охорони здоров'я Адміністрації Держприкордонслужби України та ЦВЛК.

4. Медичний огляд військовослужбовців

4.1. Направлення на медичний огляд проводиться начальниками відповідних органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, військовою прокуратурою, судами, головою ЦВЛК, начальниками закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби за місцем лікування, а для осіб, які перебувають на обстеженні та лікуванні в закладі охорони здоров'я МОЗ України психіатричного профілю, - головними лікарями цих закладів.

4.2. На військовослужбовців, які направляються на медичний огляд ВЛК у мирний час, подаються:

направлення на медичний огляд;

паспорт здоров'я військовослужбовця;

службове посвідчення військовослужбовця;

2 фотокартки 3 х 4 см без головного убору - при амбулаторному огляді;

службова характеристика;

медична характеристика.

За наявності додаються:

акт (спеціального) розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (сталася);

акт про нещасний випадок, пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби;

акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виконанням обов'язків військової служби;

довідка про обставини одержання поранення, травми, контузії, каліцтва (у разі якщо поранення, травма, контузія, каліцтво отримані у період до набрання чинності цим Положенням);

копія посвідчення учасника бойових дій, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

У службовій характеристиці обов'язково зазначаються загальна характеристика фізичного стану та працездатності, індивідуально-психологічні особливості (риси характеру, емоційний стан), бажання проходити військову службу, побутові умови, звички, підстави направлення на медичний огляд, висновок начальника органу Держприкордонслужби про доцільність використання на військовій службі чи за військовою спеціальністю.вгору