Документ z1285-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.08.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 13.10.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.08.2016  № 804


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2016 р.
за № 1285/29415

Про внесення змін до Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України

Відповідно до частини дванадцятої статті 2 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", частини другої статті 7 Повітряного кодексу України та з метою вдосконалення медичного огляду у Державній прикордонній службі України НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 06 травня 2009 року № 333, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року за № 570/16586 (у редакції наказу Адміністрації Державної прикордонної служби України від 14 червня 2012 року № 450), виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Департаменту формування політики щодо підконтрольних Міністрові органів влади та моніторингу МВС (Боднар В.Є.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиці України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної прикордонної служби України Назаренка В.О.

Міністр

А.Б. Аваков

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної прикордонної служби України

Міністр оборони України
генерал армії України

Міністр соціальної політики України

В.о. Міністра охорони здоров'я УкраїниВ.Серватюк


С.Т.Полторак

А.Рева

В.ШафранськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
прикордонної служби України
06.05.2009  № 333
(у редакції наказу
Міністерства внутрішніх
справ України
15.08.2016 № 804)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 вересня 2016 р.
за № 1285/29415

ПОЛОЖЕННЯ
про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення військово-лікарськими комісіями Держприкордонслужби медичного огляду громадян призовного віку, військовозобов'язаних та жінок, які приймаються на військову службу за контрактом, кандидатів на навчання у вищих військово-навчальних закладах (далі - ВВНЗ), військовослужбовців Держприкордонслужби та членів їхніх сімей (крім членів сімей військовослужбовців строкової служби), колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби та військових частин прикордонних військ СРСР та їх органів управління, дислокованих на території України, працівників Держприкордонслужби, які працюють у шкідливих та небезпечних умовах праці та залучаються до роботи з джерелами іонізуючого випромінювання (далі - ДІВ), джерелами електромагнітних полів (далі - ЕМП), лазерного випромінювання (далі - ЛВ), мікроорганізмами I, II груп патогенності, працівників суден забезпечення плавскладу та працівників льотного складу Держприкордонслужби з метою визначення їх придатності за станом здоров'я до військової служби (роботи за фахом), установлення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та визначення необхідності і умов застосування медико-соціальної реабілітації та допомоги військовослужбовцям.

Медичний огляд авіаційного персоналу проводиться лікарсько-льотними комісіями Держприкордонслужби відповідно до вимог Повітряного кодексу України, нормативно-правових актів Міністерства оборони України як уповноваженого органу виконавчої влади в галузі державної авіації і цього Положення.

2. У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях:

верхолазні роботи - всі роботи, коли основним засобом запобігання падінню робітників з висоти в усіх випадках пересування є запобіжний пояс;

визначений наслідок (результат) захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва - стан здоров'я, коли результати обстеження та лікування дають підстави військово-лікарській комісії, лікарсько-льотній комісії винести постанову про ступінь придатності до військової служби (служби за військовою спеціальністю), а подальше лікування не призведе до відновлення придатності до військової служби;

віддалені наслідки - патологічні прояви, які виявляються в період понад три роки після виникнення патологічного стану;

залишкові явища - патологічні прояви, які виявляються протягом першого року після виникнення патологічного стану (цей термін застосовується щодо осіб, стан здоров’я яких характеризується як "закінчений випадок" протягом року від появи патологічних проявів);

медичний огляд - огляд, який проводять військово-лікарські комісії, включає вивчення та оцінку стану здоров'я та фізичного розвитку особи на момент огляду з метою визначення ступеня придатності до військової служби, навчання за відповідним рівнем освіти та військово-обліковими спеціальностями, вирішення інших питань, передбачених цим Положенням, з винесенням письмової постанови;

наслідки - патологічні прояви, які виявляються в строк від одного до трьох років від моменту виникнення патологічного стану;

придатність до військової служби - стан здоров'я та фізичного розвитку громадян, який дозволяє їм виконувати передбачені статутами, посадовими інструкціями службові обов'язки з конкретної військової спеціальності в Держприкордонслужбі в мирний та воєнний час;

роботи на висоті - роботи, які виконуються на висоті 1,5 м від поверхні ґрунту, перекриття або робочого настилу, над яким проводяться роботи з монтажних пристосувань, або безпосередньо з елементів конструкцій, обладнання, машин та механізмів під час їх встановлення, експлуатації, монтажу та ремонту;

стан після поранення (травми, захворювання) - патологічний стан, який характеризується перебігом клінічних проявів від моменту виникнення до моменту медичного огляду, але не більше одного року.

II. Діяльність військово-лікарських комісій у Державній прикордонній службі України

1. Основні завдання

1. Основними завданнями військово-лікарських комісій Держприкордонслужби є:

організація та проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

медичний відбір громадян України для проходження військової служби за контрактом у Держприкордонслужбі;

оцінка результатів медичного огляду військовослужбовців, осіб, які є кандидатами на військову службу в Держприкордонслужбі, осіб, які вступають до навчальних закладів Держприкордонслужби, і розроблення пропозицій щодо вдосконалення цієї роботи;

визначення ступеня придатності військовослужбовців до військової служби, причинного зв'язку захворювань, поранень, травм контузій і каліцтв у військовослужбовців, які проходять військову службу у Держприкордонслужбі;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв у колишніх військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, травм, контузій і каліцтв, що спричинили смерть військовослужбовців Держприкордонслужби;

визначення за станом здоров'я можливості проживання за кордоном членів сімей військовослужбовців, які направляються за кордон у довгострокові закордонні відрядження, на навчання, при виїзді останніх за кордон або при переміщенні їх по службі з переїздом в інші регіони України;

розроблення методичних рекомендацій до медичного огляду, вимог до стану здоров'я, фізичного розвитку та індивідуальних психофізіологічних особливостей військовослужбовців Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу в Держприкордонслужбі, кандидатів до вступу на навчання до ВВНЗ.

2. Для виконання зазначених завдань у Держприкордонслужбі створюються Центральна військово-лікарська комісія (далі - ЦВЛК), постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії (далі - ВЛК), а також постійно діючі лікарсько-льотні комісії (далі - ЛЛК).

3. ЦВЛК та ВЛК(ЛЛК) приймають постанови, які оформлюються свідоцтвом про хворобу (додаток 1), довідкою військово-лікарської комісії (далі - довідка ВЛК) (додаток 2), протоколом засідання військово-лікарської комісії з визначення причинного зв'язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв у колишнього військовослужбовця (додаток 3). Строк оформлення ВЛК свідоцтва про хворобу становить не більше 5 робочих днів із дня огляду.

4. У прийнятті постанов усі ВЛК та ЛЛК є незалежними. У своїй роботі вони керуються Основами законодавства України про охорону здоров’я, Законами України "Про військовий обов’язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

2. Центральна військово-лікарська комісія

1. Центральна військово-лікарська комісія Державної прикордонної служби України (далі - ЦВЛК) є органом медичного забезпечення Держприкордонслужби, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, інші печатки та штампи. Формування структури та штату ЦВЛК здійснюється відповідно до профілю її діяльності, покладених на неї завдань, кваліфікаційних вимог до персоналу.

2. ЦВЛК є органом вищого рівня із проведення медичного огляду ВЛК в Держприкордонслужбі і здійснює методичне керівництво діяльністю ВЛК Держприкордонслужби з питань проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення.

3. Голова ЦВЛК та його заступник входять до складу комісії з проведення медичного огляду. Голова ЦВЛК підпорядковується заступнику Голови Державної прикордонної служби України.

4. Членами ЦВЛК призначаються особи, які мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра за напрямом підготовки "Медицина" (спеціальність "лікувальна справа"), які мають кваліфікаційну категорію за відповідною лікарською спеціальністю (терапія, хірургія, неврологія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія).

5. Секретарем ЦВЛК призначається військовослужбовець або працівник Держприкордонслужби - молодший спеціаліст з медичною освітою.

6. Один із лікарів ЦВЛК повинен мати підготовку з авіаційної та космічної медицини.

7. На ЦВЛК покладаються:

організація проведення у Держприкордонслужбі ВЛК (ЛЛК) медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

розроблення спільно з медичними спеціалістами Адміністрації Держприкордонслужби проектів нормативно-правових актів, посібників, методичних рекомендацій з питань проведення медичного огляду ВЛК;

розроблення спільно з МОЗ медичних показань для військово-професійного призначення кандидатів для проходження військової служби за контрактом за військовими спеціальностями;

розроблення науково обґрунтованих вимог до стану здоров'я військовослужбовців Держприкордонслужби;

контроль за правильністю надання ВЛК (ЛЛК) до ЦВЛК медичної документації з питань проведення медичного огляду;

розгляд заяв, пропозицій, скарг та прийом відвідувачів з питань, що стосуються покладених на ЦВЛК завдань;

аналіз та узагальнення результатів і досвіду роботи ВЛК (ЛЛК);

проведення аналізу й оцінки результатів медичного огляду військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, розробка пропозицій для поліпшення проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

організація та проведення нарад і зборів з питань проведення медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

контроль, розгляд, затвердження, незатвердження постанов постійно діючих, тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК);

здійснення контролю за роботою ЛЛК в авіаційних частинах Держприкордонслужби;

прийняття та перегляд постанов про причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців з числа осіб льотного складу, якщо вони звільнені у запас або відставку з військової служби безпосередньо з льотної роботи;

організація та проведення медичного огляду ВЛК плавскладу Держприкордонслужби.

8. ЦВЛК має право:

приймати постанови згідно з цим Положенням, переглядати або скасовувати постанови постійно діючих, тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) нижчого рівня, переглядати власні постанови;

оглядати військовослужбовців та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу I цього Положення;

перевіряти роботу ВЛК (ЛЛК) з питань організації та проведення ними медичного огляду;

витребовувати документи, що характеризують обставини отримання особою, що оглядається, захворювання, поранення, травми, контузії, каліцтва, необхідні для прийняття постанови про їх причинний зв'язок, а саме:

матеріали службового розслідування, дізнання або судового розгляду, витяги з наказів, форми Нвс-5, Нвс-1, НПвс (додатки 1-3 до Інструкції про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків у Державній прикордонній службі України, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22 березня 2016 року № 199, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 18 квітня 2016 року за № 574/28704) (далі - Інструкція);

документи з особових та пенсійних справ, медичні документи;

архівні довідки, характеристики та інші документи, необхідні для прийняття постанови (у разі надання копій зазначених документів такі копії підшиваються до складеного протоколу та передаються до архіву Держприкордонслужби зі строком зберігання 50 років);

за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби залучати лікарів-спеціалістів закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, представників органу Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, для визначення результатів медичного огляду;

перевіряти організацію, стан та результати медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ, а також осіб, які приймаються на військову службу за контрактом;

ініціювати направлення в заклади охорони здоров'я Держприкордонслужби на контрольний та повторний огляди військовослужбовців та членів їх сімей, військовозобов'язаних, працівників Держприкордонслужби;

запитувати та отримувати від органів Держприкордонслужби узагальнені результати медичного огляду військовослужбовців згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 року № 559 "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок";

запитувати від закладів охорони здоров'я, органів Держприкордонслужби, військових комісаріатів та ВВНЗ інформацію для узагальнення та оцінки результатів медичного огляду ВЛК (ЛЛК);

надавати до Адміністрації Держприкордонслужби знеособлені результати медичного огляду військовослужбовців, членів їх сімей, кандидатів на навчання у ВВНЗ, громадян, яких добирають на військову службу за контрактом, та інших осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

розглядати, переглядати та скасовувати, затверджувати (не затверджувати), а також контролювати постанови будь-якої ВЛК (ЛЛК), строк розгляду свідоцтв про хворобу становить не більше 5 робочих днів з дня їх отримання ЦВЛК;

розглядати документи ВЛК, які складені за результатами проведених у разі направлення медичних оглядів військовослужбовців в закладах охорони здоров’я інших військових формувань, та виносити власну постанову;

у разі незатвердження постанови ВЛК (ЛЛК) скасовувати її та протягом п’яти робочих днів з дати її скасування виносити іншу постанову із зазначеного питання;

у разі неповного проведення медичного огляду особи чи недотримання ВЛК (ЛЛК) при проведенні медичного огляду вимог цього Положення скасовувати постанову та направляти свідоцтво про хворобу на доопрацювання з викладенням причин, через які постанову ВЛК (ЛЛК) не затверджено;

надавати роз'яснення щодо формулювань постанов ВЛК (ЛЛК);

перевіряти організацію та стан лікувально-діагностичної роботи в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, органах Держприкордонслужби з питань здійснення медичного огляду ВЛК;

рекомендувати направлення військовослужбовців на обстеження в інтересах медичного огляду ВЛК до спеціалізованих закладів охорони здоров’я.

9. Начальник органу Держприкордонслужби, при якому утворено ВЛК (ЛЛК), свідоцтво про хворобу якої було повернуто на доопрацювання, у триденний строк з дати його отримання з метою встановлення причин недотримання ВЛК (ЛЛК) вимог цього Положення призначає службове розслідування.

10. Залучати особовий склад ЦВЛК для вирішення питань та завдань, не передбачених цим Положенням, забороняється.

11. Рекомендації ЦВЛК щодо організації лікувально-діагностичної роботи з метою проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, є обов'язковими для виконання.

12. Постанови ЦВЛК можуть бути оскаржені в судовому порядку.

3. Постійно та тимчасово діючі військово-лікарські комісії

1. З метою проведення медичного огляду у Держприкордонслужбі утворюються:

постійно діючі ВЛК (ЛЛК);

тимчасово діючі ВЛК (ВЛК ВВНЗ (далі - ТдВЛК ВВНЗ) для медичного огляду кандидатів на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби, кандидатів на військову службу за контрактом).

2. Членами постійно та тимчасово діючих ВЛК (ЛЛК) призначаються особи, які мають кваліфікаційну категорію за однією з лікарських спеціальностей. Головою ВЛК (ЛЛК) призначається один із лікарів, що входить до її складу, має досвід роботи з питань проведення медичного огляду ВЛК, а також пройшов підготовку (удосконалення) з військово-лікарської експертизи. Секретарем ВЛК (ЛЛК) призначається військовослужбовець або працівник - молодший спеціаліст з медичною освітою.

3. Постійно діючі, тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК) створюються у складі не менше трьох лікарів (терапевт, хірург, невропатолог). Якщо до складу комісії входять понад три лікарі, до неї також призначаються лікарі інших спеціальностей. Для проведення огляду ВЛК осіб із психічними захворюваннями та розладами психіки до складу госпітальної (гарнізонної) комісії включається лікар-психіатр.

З метою огляду водолазів ВЛК до її складу включається лікар-фізіолог, висновок якого є обов'язковим при допуску до роботи за фахом.

4. Для медичного огляду кандидатів, які вступають у ВВНЗ Держприкордонслужби, до складу ВЛК закладу охорони здоров’я Держприкордонслужби включаються лікар-психіатр та лікар-дерматовенеролог.

5. За клопотанням голови ВЛК у роботі на правах членів комісії можуть брати участь медичні спеціалісти, начальники відділень та інші лікарі-спеціалісти закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби (за згодою їх керівників), а також начальники служби охорони здоров'я (відділення охорони здоров’я) органів Держприкордонслужби, де проходить службу військовослужбовець, що оглядається, та інші спеціалісти, про що зазначається у наказі начальника органу Держприкордонслужби, при якому ці комісії утворені.

6. Перелік закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби, органів Держприкордонслужби, в яких утворюються постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджується наказом Адміністрації Держприкордонслужби.

7. На підставі затвердженого переліку начальник закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, органу Держприкордонслужби своїм наказом визначає постійно та тимчасово діючі ВЛК (ЛЛК), затверджує їх персональний склад та визначає порядок їх роботи.

8. ВЛК (ЛЛК) здійснюють службове листування через діловодство органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

9. Забезпечення ВЛК (ЛЛК) медичною технікою та майном, медичними приладами, інструментами, медикаментами, господарським інвентарем, меблями, речовим майном і канцелярським приладдям, виділення їм приміщення і забезпечення комунальними послугами покладаються на органи Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

10. Документи ВЛК (ЛЛК) скріплюються гербовою печаткою органів Держприкордонслужби, при яких ці комісії утворені.

4. Постійно діючі військово-лікарські комісії (лікарсько-льотні комісії)

1. До постійно діючих військово-лікарських комісій відносяться госпітальні (гарнізонні) ВЛК, які утворюються:

госпітальна ВЛК - в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби, за клінічними профілями в закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби може бути створено декілька госпітальних ВЛК;

гарнізонна ВЛК - при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров'я Держприкордонслужби.

Організація проведення медичного огляду госпітальної (гарнізонної) ВЛК в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби покладається на начальника закладу.

На госпітальну (гарнізонну) ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду, контрольного та повторного оглядів осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення;

проведення медичного огляду водолазів;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) (додаток 4) та здавання її в архів;

контроль за повнотою та якістю обстеження під час проведення медичного огляду осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, строком проведення обстеження;

проведення разом із медичними спеціалістами клінічних госпіталів та начальниками служб охорони здоров'я органів Держприкордонслужби, що перебувають у зоні відповідальності закладу охорони здоров'я Держприкордонслужби, аналізу визнання військовослужбовців непридатними (обмежено придатними) до військової служби, розробка пропозицій щодо поліпшення стану здоров'я військовослужбовців, їх узагальнення та надання до ЦВЛК.

Госпітальна (гарнізонна) ВЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

за погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби залучати до роботи на правах членів комісії медичних та інших фахівців.

2. Лікарсько-льотні комісії створюються:

госпітальна ЛЛК - в Центральному клінічному госпіталі Держприкордонслужби;

гарнізонна ЛЛК - при клініках амбулаторно-поліклінічної допомоги, поліклініках закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби.

На ЛЛК покладаються:

проведення медичного огляду льотного складу, авіаційного персоналу Держприкордонслужби;

контроль за організацією та станом медичного огляду військовослужбовців в авіаційних частинах та підрозділах Держприкордонслужби.

ЛЛК має право:

приймати постанови відповідно до цього Положення;

контролювати організацію та стан лікувально-діагностичної роботи у закладах охорони здоров’я Держприкордонслужби, авіаційних частинах та підрозділах з метою медичного огляду ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу.

За погодженням з керівниками відповідних органів Держприкордонслужби до роботи на правах членів комісії у разі необхідності можуть залучатися медичні та інші фахівці органів Держприкордонслужби.

Постанови ЛЛК розглядаються, контролюються, затверджуються (не затверджуються) ЦВЛК згідно з цим Положенням.

Постанова про непридатність до льотної роботи, військової служби, а також про потребу у відпустці за станом здоров'я щодо осіб із числа льотного складу у разі виявлення у них захворювань, які перешкоджають льотній роботі, та у складних випадках приймається ЛЛК після стаціонарного обстеження та лікування.

Медичний огляд ЛЛК льотного складу та авіаційного персоналу Держприкордонслужби проводиться відповідно до вимог розділу IV цього Положення.

5. Тимчасово діючі військово-лікарські комісії

1. Тимчасово діючі військово-лікарські комісії утворюються у ВВНЗ, навчально-тренувальних загонах, навчальних центрах.

2. На тимчасово діючу ВЛК покладаються:

проведення медичного огляду кандидатів для проходження військової служби за контрактом, кандидатів на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби;

ведення книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) та здавання її в архів.

3. Військовослужбовці, визнані тимчасово діючою ВЛК непридатними до служби за військовою спеціальністю, для вирішення питання про придатність до військової служби направляються на амбулаторне або стаціонарне обстеження з подальшим оглядом постійно діючими гарнізонною або госпітальною ВЛК.

III. Медичний огляд ВЛК

1. Загальні положення

1. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення придатності:

кандидатів до військової служби за контрактом;

кандидатів до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу;

військовослужбовців до військової служби;

військовослужбовців до військової служби за військовою спеціальністю;

військовослужбовців до служби в плавскладі Держприкордонслужби;

кандидатів на навчання у ВВНЗ;

військовослужбовців, працівників Держприкордонслужби для роботи з ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності;

працівників суден забезпечення плавскладу Держприкордонслужби.

2. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення можливості проходження військової служби військовослужбовцями та проживання членів їх сімей за кордоном.

3. Медичний огляд проводиться ВЛК з метою визначення необхідності тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження за членами сімей військовослужбовців, транспортабельності їх за станом здоров'я.

4. Постанови ВЛК приймаються на підставі розкладу хвороб, станів, фізичних вад та пояснення щодо застосування статей, що визначають ступінь придатності до військової служби (далі - Розклад хвороб) (додаток 5), таблиць додаткових вимог до стану здоров'я (далі - ТДВ) (додаток 6), постанови ЛЛК -на підставі Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначає ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України (далі - Перелік хвороб) та Пояснення щодо застосування статей Переліку хвороб, станів та фізичних вад, що визначають ступінь придатності до льотної роботи та льотного навчання у Збройних Силах України згідно з додатками 22, 23 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800. Розклад хвороб розроблено відповідно до вимог Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я десятого перегляду (далі - МКХ-10).

5. Кількість оглянутих за робочий день не повинна перевищувати у мирний час 50 осіб, у воєнний час - 100 осіб.

6. Медичний огляд осіб, зазначених у пункті 1 розділу І цього Положення, проводиться в порядку згідно з таблицею:

№ з/п

Особи, які підлягають медичному огляду

Якою ВЛК проводиться медичний огляд

Графи Розкладу хвороб, ТДВ, за якими проводиться медичний огляд

1

Громадяни, військовослужбовці, які не мають офіцерського звання при вступі до ВВНЗ (крім льотного складу)

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК госпіталів Держприкордонслужби - при первинному медичному огляді, тимчасово діюча ВЛК ВВНЗ - при остаточному медичному огляді

Громадяни, військовослужбовці строкової служби - І, ТДВ "Г" (графа 1). Військовослужбовці (крім строкової служби) - ІІ, ТДВ "Г" (графа 1)

2

Громадяни призовного віку, військовозобов’язані та жінки, військовослужбовці строкової служби, які приймаються на військову службу за контрактом осіб рядового, сержантського та старшинського складу, а також військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу Держприкордонслужби, курсанти ВВНЗ (крім випускного курсу)

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ТДВ "Б", "В"

3

Громадяни, які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу, за призовом осіб офіцерського складу, а також особи офіцерського складу, курсанти ВВНЗ випускного курсу

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІII, ТДВ "Б", "В"

4

Особи офіцерського складу, які вступають до ВВНЗ

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК госпіталів Держприкордонслужби - при первинному медичному огляді, тимчасово діюча ВЛК ВВНЗ - при остаточному медичному огляді

ІІІ, ТДВ "Г" (графа 2)

5

Військовослужбовці, які відбираються для служби або проходять службу в плавскладі

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

IV, ТДВ "А", "Б", "В"

6

Водолазні спеціалісти

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

IV, ТДВ "А" (графа 1)

7

Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які призначаються (приймаються) на роботу і які працюють із ДІВ, джерелами ЕМП, ЛВ, мікроорганізмами I, II груп патогенності

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання), ТДВ "В"

8

Військовослужбовці, працівники Держприкордонслужби, які виїжджають у довгострокові відрядження за кордон чи на навчання, а також члени їх сімей; військовослужбовці, працівники, які залучаються до участі у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у складі національного контингенту та національного персоналу

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК госпіталів

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання) та згідно з переліком медичних протипоказань

9

Члени сімей військовослужбовців для визначення необхідності тривалого спеціалізованого лікування, медичного спостереження або транспортабельності та переїзду у зв’язку з хворобою у випадках, передбачених законодавством

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

Пункт 5.1 глави 5 розділу ІІІ цього Положення

10

Військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

ІІ, ІІІ, IV (залежно від військового звання), ТДВ "А", "Б", "В"

11

Військовослужбовці строкової військової служби

Гарнізонні (госпітальні) ВЛК

I, ТДВ "А", "Б", "В"

7. Постанова ВЛК стосовно військовослужбовців іноземних держав, які навчаються в Національній академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького (далі - Національна академія Держприкордонслужби) та навчальних центрах Держприкордонслужби, приймається тільки про придатність або непридатність військовослужбовця до навчання у ВВНЗ.

Постанова ВЛК про непридатність військовослужбовців іноземних держав до навчання в Національній академії Держприкордонслужби заноситься до книги протоколів засідань ВЛК (ЛЛК) без посилання на це Положення, оформляється довідкою ВЛК і затвердженню ЦВЛК не підлягає.

8. Порядок медичного огляду кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів здійснюється відповідно до вимог Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 31 січня 2013 року № 65/80, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2013 року за № 308/22840.

9. Медичний огляд військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, які страждають на захворювання, що дають право згідно з пунктом 3 частини першої статті 34 Житлового кодексу Української РСР на поліпшення житлових умов та згідно з абзацами четвертим, шостим частини першої статті 45 Житлового кодексу Української РСР мають право на першочергове надання жилих приміщень, проводиться ЦВЛК, гарнізонними (госпітальними) ВЛК госпіталів, за участю медичних фахівців, якщо хворі перебувають на медичному забезпеченні у закладах охорони здоров'я Держприкордонслужби.

Довідки ВЛК з висновками комісії про необхідність поліпшення житлових умов, першочергове надання жилих приміщень затверджуються ЦВЛК.

Перелік хронічних захворювань, за яких особи, що на них страждають, не можуть проживати у комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї, наведено у наказі Міністерства охорони здоров’я УРСР від 08 лютого 1985 року № 52 "Об утверждении перечня хронических заболеваний, при которых лица, страдающие этими заболеваниями, не могут проживать в коммунальной квартире или в одной комнате с членами своей семьи".

10. Під час зарахування кандидатів на військову службу за контрактом, військовослужбовців, призваних за призовом під час мобілізації, кадровими підрозділами до їхніх особових справ долучаються довідки ВЛК. Кадровими підрозділами до особових справ військовослужбовців заносяться всі довідки ВЛК, а в разі поранень, травмувань, контузій, каліцтва військовослужбовців - форми Нвс-1, НПвс.

11. При зарахуванні військовослужбовців строкової служби до списків військової частини кадровими підрозділами до облікових документів долучається довідка районного (міського) військового комісаріату (додаток 9 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800).

12. Обов'язково проводиться медичний огляд госпітальними (гарнізонними) ВЛК військовослужбовців для визначення ступеня придатності до військової служби:

курсантів, які навчаються на останньому курсі Національної академії Держприкордонслужби, перед укладанням контракту про проходження ними військової служби на посадах осіб офіцерського складу;

військовослужбовців, які досягли граничного віку перебування на військовій службі та виявили бажання залишитись на військовій службі понад граничний вік;

військовослужбовців, визнаних ВЛК обмежено придатними до військової служби, яких було залишено на військовій службі (щороку).

13. Медичний огляд ВЛК проводиться в кабінетах, оснащених згідно з переліком лікарських засобів, виробів медичного призначення та господарського майна, необхідного для оснащення кабінетів для проведення медичного огляду ВЛК (додаток 7).

2. Медичний огляд військовозобов'язаних

1. Медичний огляд військовозобов'язаних, яких звільнено у запас із Держприкордонслужби та які перебувають на обліку у військових комісаріатах Збройних Сил України, проводиться відповідно до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2008 року за № 1109/15800.

2. Причинний зв'язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв у колишніх військовослужбовців, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби та військових частинах прикордонних військ СРСР та їх органів управління, дислокованих на території України, визначає ЦВЛК.

3. Причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв встановлюється колишнім військовослужбовцям, які проходили військову службу в органах Держприкордонслужби та:

були звільнені з військової служби в запас або відставку без проведення медичного огляду;

не згодні з постановою ВЛК про ступінь їх придатності до військової служби на період фактичного звільнення;

не згодні з постановою ВЛК про причинний зв’язок захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв та ставлять питання про перегляд цієї постанови;

ставлять питання про причинний зв'язок захворювань, які виникли після звільнення в запас або відставку;

ставлять питання про причинний зв'язок наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв, отриманих під час проходження військової служби.

4. До ЦВЛК заявником подаються:

заява;

медичні документи заявника (медична книжка військовослужбовця або паспорт здоров’я військовослужбовця Держприкордонслужби (далі - паспорт здоров’я військовослужбовця), виписки з медичних карт амбулаторного (стаціонарного) хворого, медичні довідки, довідки ВЛК тощо);

військовий квиток (за наявності);

довідка про проходження військової служби;

особова справа (на офіцерів запасу та у відставці).

5. За підсумками вивчення поданих документів ЦВЛК приймає рішення щодо направлення заявника на огляд гарнізонною або госпітальною ВЛК Держприкордонслужби з метою визначення його придатності до військової служби на теперішній час.

6. Результати огляду колишнього військовослужбовця оформляються довідкою ВЛК або свідоцтвом про хворобу.

7. Після розгляду поданих документів та проведення медичного огляду заявника гарнізонна або госпітальна ВЛК подає до ЦВЛК:

свідоцтво про хворобу (довідку ВЛК) у чотирьох примірниках;

медичну карту стаціонарного хворого №___(форма № 003/о), медичну карту амбулаторного хворого №___(форма № 025/о) або виписку із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о), затверджені наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 682/20995 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 21 січня 2016 року № 29);

паспорт здоров’я військовослужбовця;

виписку з акта огляду МСЕК (за наявності).

8. Медичний огляд для встановлення причинного зв’язку захворювань, поранень, травм, контузій, каліцтв проводиться незалежно від причини звільнення, але не пізніше ніж через п'ять років після звільнення.

9. У разі коли після звільнення пройшло більше п'яти років, медичний огляд ВЛК проводиться в облікових цілях із визначенням ступеня придатності до військової служби на теперішній час, при цьому причинний зв'язок захворювань, наслідків поранень, травм, контузій, каліцтв не встановлюється.

3. Медичний огляд кандидатів на навчання у ВВНЗ

1. Кандидати на вступ до ВВНЗ проходять первинний і остаточний медичні огляди ВЛК для визначення придатності до навчання:

первинний - в період з 01 березня по 30 травня року вступу на навчання;

остаточний - в період, визначений наказом ВВНЗ.

2. Первинний медичний огляд кандидатів на навчання проводиться гарнізонними (госпітальними) ВЛК закладів охорони здоров’я Держприкордонслужби на підставі направлення на медичний огляд (додаток 8).

3. Остаточний медичний огляд кандидатів проводиться тимчасово діючою ВЛК ВВНЗ (далі - ТдВЛК ВВНЗ).

4. Результати медичних оглядів, висновки лікарів-спеціалістів та постанови ВЛК та ТдВЛК ВВНЗ заносяться в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ (додаток 9), яка оформлюється у двох примірниках.

5. Придатними до навчання у ВВНЗ вважаються кандидати, які за станом здоров'я визнані придатними до військової служби в Держприкордонслужбі з урахуванням ТДВ.

За статтями (пунктами статей) Розкладу хвороб ТдВЛК ВВНЗ виносить постанову: "Придатний (непридатний) до навчання у _____________ (зазначити найменування ВВНЗ)".

6. Постанова ВЛК про непридатність кандидата до навчання у ВВНЗ має бути об'єктивною і обґрунтованою. У разі виявлення у кандидата на навчання у ВВНЗ захворювань, що передбачають індивідуальну оцінку придатності до військової служби, непридатність або обмежену придатність до військової служби, приймається постанова про непридатність до навчання у ВВНЗ.

Особи офіцерського складу, які мають захворювання, за якими придатність або обмежена придатність до військової служби визначається індивідуально, визнаються придатними до навчання лише за заочною формою навчання.

7. До початку медичного огляду всі кандидати на навчання у ВВНЗ здають загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, рентгенологічне (флюорографічне) дослідження органів грудної клітки, ЕКГ-дослідження, а за медичними показаннями - інші дослідження.

Кандидати із числа цивільних осіб подають анкету кандидата на військову службу за контрактом, кандидата на навчання в ВВНЗ (додаток 10), медичну довідку про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів за формою № 122-2/о (додаток 2 до Інструкції про проведення обов'язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 січня 2002 року № 12, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 лютого 2002 року за № 94/6382), сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду за зразком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238, здають серологічний аналіз крові на антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту В (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту С (anti-HCV), реакцію мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW), визначення групи крові та резус-належності.

8. Кожного кандидата на навчання у ВВНЗ оглядають хірург, терапевт, невропатолог, психіатр, окуліст, отоларинголог, стоматолог, дерматовенеролог, гінеколог (для жінок), а у разі наявності медичних показань - лікарі інших спеціальностей.

9. Перед початком огляду лікарі вивчають документи, що містять дані про стан здоров'я кандидата:

із числа цивільних осіб, які виявили бажання вступити до ВВНЗ, - посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військовий квиток (для військовозобов'язаних), документи і результати досліджень відповідно до переліку документів і результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК цивільних осіб, військовослужбовців інших військових формувань, яких відбирають на військову службу за контрактом до Державної прикордонної служби України та на навчання у ВВНЗ (додаток 11);

із числа військовослужбовців - паспорт здоров'я військовослужбовця (медичну книжку) з даними чергових обстежень (на офіцерів не менш ніж за останні три роки) і зверненнями по медичну допомогу, службову характеристику (додаток 12), медичну характеристику та документи і результати досліджень відповідно до переліку документів і результатів досліджень, необхідних для проведення медичного огляду ВЛК військовослужбовців Держприкордонслужби, яких відбирають на військову службу за контрактом та на навчання у ВВНЗ Держприкордонслужби (додаток 13).

Дані про відхилення у стані здоров'я кандидата, які обмежують або не обмежують придатність до навчання у ВВНЗ, записуються в картку медичного огляду кандидата на навчання у ВВНЗ.

10. Постанова про придатність (непридатність) до навчання у ВВНЗ осіб офіцерського складу, в паспорті здоров'я (медичній книжці) яких відсутні дані чергових медичних обстежень хоча б за один з останніх трьох років, при проведенні первинного медичного огляду приймається тільки після стаціонарного обстеження в закладі охорони здоров'я Держприкордонслужби.

11. Офіцери, які вступають до ВВНЗ інших центральних органів державної влади, проходять медичний огляд ВЛК в порядку, визначеному цими органами.вгору