Документ z1321-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 15.06.2018, підстава - z0453-18

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.09.2016  № 3520


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2016 р.
за № 1321/29451

Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 1270 від 22.03.2018}

Відповідно до статті 49 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 28 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (із змінами), з метою вдосконалення знань, вмінь тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, необхідних для ефективного здійснення професійної діяльності, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту, що додається.

2. Керівникам структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури і спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, закладів фізичної культури і спорту здійснювати заходи щодо забезпечення проходження тренерами (тренерами-викладачами) та іншими фахівцями у сфері фізичної культури і спорту курсів підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах, які мають право на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому рівні вищої освіти з підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 "Фізична культура і спорт", та вносити керівникам цих закладів пропозиції щодо обсягу замовлення слухачів курсів підвищення кваліфікації на відповідний рік.

3. Департаменту економіки, фінансів та інвестицій щороку при складанні бюджетного запиту за поданням структурних підрозділів Міністерства молоді та спорту України передбачати на плановий рік потребу в коштах на підвищення кваліфікації тренерів штатної команди національних збірних команд України.

4. Департаменту олімпійського спорту забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 06 вересня 2010 року № 3038 "Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації тренерів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 вересня 2010 року за № 864/18159.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр
молоді та спорту України


І.О. Жданов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр освіти і науки України

Заступник Міністра
соціальної політики України


Л.М. Гриневич


В. Мущинін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
13.09.2016 № 3520


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 жовтня 2016 р.
за № 1321/29451

ПОЛОЖЕННЯ
про підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту

1. Це Положення визначає порядок підвищення кваліфікації державних, головних та старших тренерів штатних команд національних збірних команд України, тренерів (тренерів-викладачів) закладів фізичної культури і спорту, інших фахівців сфери фізичної культури і спорту, які працюють у закладах фізичної культури і спорту (далі - тренери та фахівці).

2. Підвищення кваліфікації тренерів та фахівців - це навчання з метою оновлення та вдосконалення їх освітнього рівня та професійної підготовки  шляхом поглиблення і розширення спеціальних знань, вмінь, необхідних для ефективного виконання ними посадових (функціональних) обов’язків з урахуванням перспектив їх професійного зростання в межах спеціальності. 

3. Тренери та фахівці підвищують кваліфікацію у закладах вищої освіти на курсах підвищення кваліфікації або проходять навчання, що проводять всеукраїнські спортивні федерації із статусом національної спортивної федерації з відповідного виду спорту (далі - спортивні федерації), один раз на п’ять років.

{Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

4. На період проходження курсів підвищення кваліфікації або навчання за тренерами та фахівцями зберігається середня заробітна плата відповідно до законодавства.

У разі навчання з відривом від основного місця роботи тренери та фахівці мають право на гарантії та компенсації, передбачені законодавством.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

5. Курси підвищення кваліфікації тренерів та фахівців організовують заклади вищої освіти, які мають право на здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на першому рівні вищої освіти з підвищення кваліфікації за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

Спортивні федерації можуть проводити навчання для тренерів (тренерів-викладачів), якщо це передбачено їх статутною діяльністю, для вдосконалення практичних і теоретичних знань з відповідних видів спорту.

{Пункт 5 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

6. Фінансування підвищення кваліфікації тренерів та фахівців здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

7. Основними завданнями підвищення кваліфікації тренерів та фахівців є оволодіння, оновлення та поглиблення спеціальних фахових, викладацьких, психологічних, науково-методичних, управлінських, правових, соціально-гуманітарних знань, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду у сфері фізичної культури і спорту, що сприятиме якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків тощо.

8. Організатори курсів підвищення кваліфікації або навчання затверджують:

{Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

графік проведення курсів підвищення кваліфікації на відповідний навчальний рік;

навчальні плани та програми, що розроблені кафедрами, іншими структурними підрозділами і ухвалені педагогічними (вченими) радами з урахуванням пропозицій спортивних федерацій;

{Абзац третій пункту 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

розклад занять на конкретних курсах підвищення кваліфікації;

порядок ведення обліку виданих документів про підвищення кваліфікації;

навчальні плани та програми, що розроблені та ухвалені спортивними федераціями відповідно до їх статутної діяльності.

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

9. Тренери без категорії для здобуття другої категорії та фахівці мають право підвищувати кваліфікацію на засадах вільного вибору закладу вищої освіти, який відповідає вимогам, передбаченим пунктом 5 цього Положення.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

10. Тренери та фахівці для здобуття вищої категорії, тренери штатної команди національних збірних команд України проходять курси підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти, перелік яких визначається на конкурсних засадах Міністерством молоді та спорту України.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

11. Строк навчання з підвищення кваліфікації тренерів та фахівців становить не менше 2,5 кредитів ЄКТС (75 академічних годин).

Обсяг годин навчальної програми, що проводиться спортивною федерацією, становить:

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

не менше 72 академічних годин - для здобуття тренерами та фахівцями вищої категорії;

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

не менше 36 академічних годин - для здобуття тренерами та фахівцями першої та другої категорій.

{Пункт 11 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

12. Форма навчання тренерів та фахівців визначається закладом вищої освіти залежно від складності навчальних програм, їх мети та змісту.

{Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

13. Підсумковий контроль за результатами підвищення кваліфікації здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань тренерів та фахівців, набутих під час підвищення кваліфікації за відповідними навчальними планами та програмами.

Курси підвищення кваліфікації вважаються закінченими після засвоєння навчальної програми і успішного складання заліку (іспиту).

Після закінчення курсів підвищення кваліфікації або навчання слухачам видається відповідний документ встановленого зразка.

{Абзац третій пункту 13 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 1270 від 22.03.2018}

Директор департаменту
олімпійського спорту


Р.Я. Вірастюквгору