Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)
Мінсоцполітики України; Наказ, Стандарт, Форма типового документа [...] від 26.09.20161067
Документ z1367-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 15.11.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2016  № 1067


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2016 р.
за № 1367/29497

Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)

Відповідно до абзацу чотирнадцятого статті 1 Закону України "Про соціальні послуги", пункту 4 розділу ІV плану пріоритетних дій Уряду на 2016 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 року № 418-р, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Державний стандарт соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ), що додається.

2. Управлінню профілактики соціального сирітства (Пінчук І.М.) забезпечити подання в установленому порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Устименка С.О.

Міністр

А. Рева

ПОГОДЖЕНО:

Генеральний секретар
Всеукраїнського громадського об'єднання
"Національна Асамблея інвалідів України"

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Міністра
освіти і науки України

Перший заступник
Виконавчого директора
Асоціації міст України
В. Назаренко


Є. КапінусР. ІллічовГ.В. Осовий


В. КовтунецьО.В. Слобожан


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
26.09.2016 № 1067


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 жовтня 2016 р.
за № 1367/29497

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ)

І. Загальні положення

1. Цей Державний стандарт визначає зміст, обсяг, умови та порядок надання соціальної послуги соціальної інтеграції випускникам інтернатних закладів (установ), показники її якості для суб’єктів усіх форм власності та господарювання, які надають цю послугу.

2. Цей Державний стандарт застосовується для:

1) організації надання соціальної послуги соціальної інтеграції вихованцям інтернатних закладів (установ) різних типів і форм власності з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які у поточному навчальному році здобувають базову або повну загальну середню освіту, та особам із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховувались в інтернатних закладах (установах) (далі - випускники інтернатного закладу);

2) здійснення моніторингу та контролю за якістю надання соціальної послуги соціальної інтеграції.

3. У цьому Державному стандарті терміни вживаються в таких значеннях:

висновок інтернатного закладу (установи) - документ, що містить інформацію про рівень оволодіння життєвими навичками, готовності до самостійного життя та потреби потенційного отримувача послуг, підготовлений інтернатним закладом (установою) та наданий суб’єкту, що надає соціальну послугу соціальної інтеграції;

індивідуальний план надання соціальної послуги соціальної інтеграції випускника інтернатного закладу/установи - документ, складений на підставі комплексної оцінки індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, в якому зазначено заходи, що становлять зміст послуги, визначаються строки їх виконання та відповідальні за виконання, періодичність перегляду індивідуального плану;

мультидисциплінарна команда - група спеціалістів, уповноважених різними суб’єктами чи надавачем послуг (психолог, юрист, соціальний педагог тощо), тимчасово створена для забезпечення колегіальності рішень й узгодженості дій при наданні послуги соціальної інтеграції випускнику інтернатного закладу (установи);

надавач соціальної послуги соціальної інтеграції - фахівець із соціальної роботи (соціальний працівник, соціальний педагог, інший фахівець або мультидисциплінарна команда), який (яка) безпосередньо проводить заходи, що становлять зміст соціальної послуги інтеграції;

отримувач соціальної послуги соціальної інтеграції - вихованець інтернатного закладу (установи) із числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, який у поточному навчальному році здобуває базову або повну загальну середню освіту; особа із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі (установі);

оцінка потреб - процес збору, узагальнення та аналізу надавачем послуги інформації про індивідуальні потреби отримувача послуги та рівень оволодіння ним життєвими навичками з метою розроблення індивідуального плану надання соціальної послуги соціальної інтеграції випускника інтернатного закладу (установи);

соціальна послуга соціальної інтеграції - комплекс заходів із надання допомоги випускникам інтернатних закладів (установ), спрямований на розвиток соціальної компетентності, сприяння реалізації особистісного потенціалу в період переходу до самостійного життя, мінімізацію ризиків потрапляння у складні життєві обставини;

суб’єкт, що надає соціальну послугу соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів/установ, - підприємства, установи, організації, заклади незалежно від форми власності та господарювання, фізичні особи - підприємці, які відповідають Критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2012 року № 1039.

Інші терміни застосовуються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України, Законах України "Про соціальні послуги", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", "Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 року № 324 "Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів" та в інших нормативно-правових актах.

ІІ. Загальні підходи до організації та надання соціальної послуги інтеграції

1. Підставою для надання соціальної послуги соціальної інтеграції (далі - соціальна послуга інтеграції) є письмове/усне звернення (заява) до надавача соціальної послуги соціальної інтеграції (далі - надавач соціальної послуги інтеграції) служби у справах дітей, керівника інтернатного закладу (установи), в якому (якій) проживає та виховується потенційний отримувач соціальної послуги інтеграції, або особисте звернення особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка виховувалась в інтернатному закладі (установі).

2. Рішення про надання соціальної послуги інтеграції приймається суб’єктом, що надає соціальну послугу інтеграції, протягом 14 календарних днів з дати отримання звернення про надання такої послуги за результатами ознайомлення з висновком інтернатного закладу (установи) або початкової оцінки потреб особи із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, яка звернулася до суб’єкта, що надає послугу.

За результатами прийнятого рішення суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції (далі - суб’єкт, що надає послугу), видає відповідний наказ, у якому визначається фахівець, відповідальний за надання соціальної послуги інтеграції. На підставі наказу укладається договір про надання соціальної послуги інтеграції (далі - договір).

Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, може відмовити отримувачеві соціальної послуги інтеграції в її наданні, якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги, не відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувача соціальної послуги інтеграції.

Відмова повинна супроводжуватися письмовим поясненням причини та довідковою інформацією про можливість отримати необхідну соціальну послугу в іншого суб’єкта, що надає соціальну послугу, відповідно до спеціалізації.

3. У процесі надання соціальної послуги надавач соціальної послуги інтеграції активно взаємодіє з отримувачем соціальної послуги інтеграції та його близькими родичами, найближчим соціальним оточенням, враховує думку отримувача соціальної послуги інтеграції при визначенні його індивідуальних потреб, плануванні та проведенні заходів, що становлять зміст послуги.

Відповідно до виявлених потреб до надання соціальної послуги залучаються педагоги та фахівці інтернатного закладу (установи), спеціалісти інших закладів, підприємств чи організацій, представники громади (за згодою), які об’єднуються у мультидисциплінарну команду.

4. Підставами для припинення надання соціальної послуги інтеграції є:

успішне виконання індивідуального плану та досягнення позитивного результату щодо інтеграції отримувача соціальної послуги інтеграції;

закінчення строку дії договору про надання соціальної послуги інтеграції;

перенаправлення отримувача соціальної послуги інтеграції до іншого надавача соціальної послуги інтеграції у зв’язку зі зміною місця його проживання (перебування);

письмова відмова від послуги отримувача соціальної послуги інтеграції.

5. Рішення про завершення надання соціальної послуги інтеграції обговорюється з членами мультидисциплінарної команди за результатами підсумкового перегляду індивідуального плану та приймається надавачем соціальної послуги інтеграції разом з отримувачем соціальної послуги інтеграції та/або його законним представником.

6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, видає наказ про завершення надання соціальної послуги інтеграції та обов’язково інформує отримувача соціальної послуги інтеграції про можливість подальшої підтримки та отримання інших соціальних послуг з урахуванням його індивідуальних потреб.

ІІІ. Укладання договору про надання соціальної послуги інтеграції

1. Після видання наказу про надання соціальної послуги інтеграції з отримувачем соціальної послуги інтеграції та його законним представником (у разі якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є неповнолітня особа) протягом 7 робочих днів укладається договір.

2. У договорі зазначаються умови надання соціальної послуги інтеграції та зобов’язання сторін, місце її надання, періодичність зустрічей надавача соціальної послуги інтеграції з отримувачем соціальної послуги інтеграції, тривалість надання соціальної послуги інтеграції.

3. Договір підписується отримувачем соціальної послуги інтеграції, його законним представником (у разі його наявності) та представником суб’єкта, що надає послугу. Кожна зі сторін отримує один примірник договору.

ІV. Визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги інтеграції

1. Після укладення договору проводиться оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції та визначається рівень його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка) за формою, наведеною в додатку 1 до цього Державного стандарту. Строк проведення оцінки потреб не повинен перевищувати 30 календарних днів.

2. Оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції проводиться надавачем соціальної послуги інтеграції із залученням отримувача соціальної послуги інтеграції та його законного представника, а також членів мультидисциплінарної команди. При оцінюванні індивідуальних потреб надавач соціальної послуги інтеграції використовує інформацію з особової справи отримувача соціальної послуги інтеграції (у разі якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є неповнолітня особа), необхідну для надання послуги, зокрема щодо місця його походження, наявності батьків чи інших родичів, забезпечення житлом, стану здоров’я, а також висновки та рекомендації працівників інтернатного закладу стосовно рівня сформованості соціально-побутових навичок, освітнього рівня, особливостей розвитку та поведінки, здібностей та інтересів, професійної орієнтації, рівня готовності до самостійного життя тощо, з дотриманням норм законодавства про захист персональних даних.

3. У ході проведення оцінки потреб отримувача соціальної послуги інтеграції розробляється індивідуальний план надання соціальної послуги інтеграції та розпочинається надання послуги.

V. Складання індивідуального плану надання соціальної послуги інтеграції

1. Індивідуальний план надання соціальної послуги інтеграції (далі - індивідуальний план) є основою для надання соціальної послуги та ґрунтується на оцінці потреб отримувача соціальної послуги інтеграції.

2. Індивідуальний план складається за формою, наведеною у додатку 2 до цього Державного стандарту, та узгоджується з отримувачем соціальної послуги інтеграції та/або його законним представником (якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є неповнолітня особа).

Якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є дитина-сирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, індивідуальний план узгоджується з індивідуальним планом соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, що складається відповідно до Типового положення про комісію з питань захисту прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866, і розглядається як його додаток.

Індивідуальний план складається у двох (трьох) примірниках і підписується отримувачем соціальної послуги інтеграції, його законним представником (якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є дитина) та суб’єктом, що надає соціальну послугу інтеграції.

По одному примірнику індивідуального плану надається отримувачу соціальної послуги інтеграції та його законному представнику (у разі його наявності), один - залишається у надавача соціальної послуги інтеграції.

3. З метою досягнення позитивних результатів соціальної послуги інтеграції не менше ніж один раз на квартал проводиться проміжний перегляд індивідуального плану та його корегування.

4. Підсумковий перегляд індивідуального плану проводиться впродовж останнього місяця надання соціальної послуги інтеграції.

VІ. Місце та строки надання соціальної послуги інтеграції

1. Соціальна послуга інтеграції надається за місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги інтеграції або в приміщенні суб’єкта, що надає послугу.

2. Для учнів випускних класів інтернатного закладу надання соціальної послуги інтеграції починається не пізніше ніж за чотири місяці до завершення навчального року та продовжується після вибуття з інтернатного закладу (установи).

Строк надання соціальної послуги інтеграції визначається індивідуально для кожного отримувача соціальної послуги інтеграції залежно від його потреб, узгоджується з отримувачем соціальної послуги інтеграції та/або його законним представником і зазначається в договорі.

3. У разі зміни отримувачем соціальної послуги інтеграції постійного місця проживання (перебування) надавач соціальної послуги інтеграції не пізніше ніж через п’ять робочих днів повідомляє про це відповідний місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, а також службу у справах дітей (якщо отримувачем соціальної послуги інтеграції є неповнолітня особа) та передає інформацію про отримувача соціальної послуги інтеграції, стан виконання індивідуального плану та рекомендації щодо подальшої роботи з отримувачем соціальної послуги інтеграції.

У разі запланованої зміни місця перебування (проживання) неповнолітнього отримувача соціальної послуги інтеграції інформація про нього направляється не пізніше ніж за місяць до запланованої дати вибуття отримувача соціальної послуги інтеграції з інтернатного закладу (установи).

VІІ. Принципи надання соціальної послуги інтеграції

1. Доступність соціальної послуги інтеграції:

суб’єкт, який надає соціальну послугу інтеграції, вживає заходів щодо інформування отримувачів соціальної послуги інтеграції та/або їхніх законних представників про соціальну послугу інтеграції, порядок звернення за її наданням, порядок та умови її надання. Інформація для отримувачів соціальної послуги інтеграції розміщується на спеціальних стендах у доступному місці приміщення суб’єкта, що надає послугу, в інтернатних закладах (установах), соціальних гуртожитках для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, гуртожитках, що належать навчальним закладам, та в інших установах, організаціях. Інформація має бути доступною та зрозумілою для потенційних отримувачів послуг.

2. Незалежність отримувача соціальної послуги інтеграції:

надавачі соціальної послуги інтеграції застосовують індивідуальний підхід (з урахуванням фізичного та психічного стану отримувачів соціальної послуги інтеграції) та шанобливо ставляться до кожного отримувача соціальної послуги інтеграції незалежно від його етнічного та соціального походження, релігійних та інших переконань, віку, статі, стану здоров’я;

надавач соціальної послуги інтеграції залучає та заохочує отримувача соціальної послуги інтеграції до активної участі в усіх заходах, що становлять зміст послуги, шляхом надання йому можливості висловлювати свою точку зору з питань, що стосуються його життя та впливають на нього і на його майбутнє; сприяє поступовому підвищенню рівня самостійності отримувача соціальної послуги інтеграції у прийнятті рішень щодо власного життя, відповідальності за прийняті рішення, зводить до мінімуму необхідність приймати рішення за нього;

при наданні соціальної послуги інтеграції, зокрема при складанні та реалізації індивідуального плану, надавач соціальної послуги інтеграції бере до уваги сильні сторони отримувача соціальної послуги інтеграції, мотивує та спонукає його до самостійного виконання заходів індивідуального плану та поступового зростання відповідальності;

надавач соціальної послуги інтеграції інформує отримувача соціальної послуги інтеграції та/або його законного представника про їхні права та обов’язки, а також про органи державної влади й громадські організації, до повноважень яких належить забезпечення захисту прав людини та прав дітей, шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах, вручення інформаційних листівок, буклетів.

3. Захист і безпека отримувача соціальної послуги інтеграції:

надавач соціальної послуги інтеграції провадить свою діяльність із повагою до гідності отримувача соціальної послуги інтеграції та з недопущенням негуманних і дискримінаційних дій, застосування фізичного, психологічного чи інших форм насильства або жорстокого поводження;

надавач соціальної послуги інтеграції інформує отримувачів соціальної послуги інтеграції щодо їхніх прав та обов’язків:

отримувачам соціальної послуги інтеграції та їхнім законним представникам надається інформація про порядок оскарження непрофесійних дій надавача соціальної послуги інтеграції;

надавачу соціальної послуги інтеграції забороняється використовувати для особистих цілей речі отримувачів соціальної послуги інтеграції, отримувати від них кошти, подарунки тощо;

надавач соціальної послуги інтеграції у разі виявлення при наданні послуги факту загрози життю чи здоров’ю неповнолітнього отримувача соціальної послуги інтеграції негайно інформує службу у справах дітей.

4. Конфіденційність інформації:

надавач соціальної послуги інтеграції вживає заходів щодо захисту персональних даних відповідно до вимог Законів України "Про інформацію", "Про захист персональних даних", конфіденційної інформації щодо отримувачів соціальної послуги інтеграції та їхніх законних представників;

надавач соціальної послуги інтеграції в обов’язковому порядку ознайомлює отримувачів соціальної послуги інтеграції із заходами з дотримання принципу конфіденційності;

надавач соціальної послуги інтеграції інформує отримувачів соціальної послуги інтеграції про нерозголошення отриманої ними конфіденційної інформації.

VІІІ. Зміст соціальної послуги інтеграції

1. Основними заходами, що становлять зміст соціальної послуги інтеграції (додаток 3), передбачено:

відвідування отримувача соціальної послуги інтеграції за місцем його проживання (перебування);

оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції та визначення рівня його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка);

психологічна підтримка (допомога у формуванні позитивної мотивації, впевненості в собі, позитивної самооцінки, навичок спілкування, розв’язання конфліктних ситуацій тощо);

розвиток, формування та підтримка соціальних навичок (самостійного життя, самообслуговування, планування бюджету, прийняття та реалізація рішень, формування здорового способу життя та безпечної поведінки, комунікативні навички тощо);

консультування з питань професійного самовизначення, здобуття освіти, працевлаштування;

допомога отримувачу соціальної послуги інтеграції у зміцненні/відновленні родинних і суспільно корисних зв’язків (зустрічі, бесіди, спілкування телефоном із позитивно налаштованими родичами отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції);

підбір і закріплення наставника за отримувачем послуги соціальної інтеграції, надання підтримки наставнику в його діяльності;

інформування з питань прав і гарантій, установлених чинним законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надавати підтримку отримувачу соціальної послуги інтеграції після вибуття з інтернатного закладу (установи);

проведення групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги інтеграції (тренінги, практичні заняття, рольові ігри, дискусії, групи взаємодопомоги);

залучення до надання соціальної послуги інтеграції інших суб’єктів соціальної роботи та ресурсів громади;

направлення отримувача соціальної послуги інтеграції до інших надавачів соціальних послуг інтеграції, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг;

посередництво та представництво інтересів отримувача соціальної послуги інтеграції;

листування з іншими суб’єктами надання соціальних послуг, оформлення запитів до установ та організацій.

2. Зміст і обсяг соціальної послуги інтеграції для кожного отримувача соціальної послуги інтеграції визначаються залежно від індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані.

3. У разі успішного виконання індивідуального плану надавач соціальної послуги інтеграції проводить заходи щодо підготовки отримувача соціальної послуги інтеграції до завершення її надання, спрямовані на підвищення його самостійності та відповідальності за свою життєдіяльність.

4. Після завершення надання соціальної послуги інтеграції надавач соціальної послуги інтеграції впродовж шести місяців з дати завершення надання соціальної послуги проводить моніторинг стабільності досягнутих результатів шляхом індивідуальних зустрічей, телефонних розмов з отримувачем соціальної послуги інтеграції та його наставником.

У разі вступу отримувача соціальної послуги інтеграції до вищого або професійно-технічного навчального закладу поза межами адміністративно-територіальної одиниці, у якій проводить свою діяльність суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, повернення отримувача соціальної послуги інтеграції за місцем свого походження моніторинг проводиться шляхом обміну інформацією з фахівцями відповідних служб, органів і закладів за новим місцем проживання (перебування) отримувача соціальної послуги інтеграції.

ІХ. Використання ресурсів при організації надання соціальної послуги інтеграції

1. Суб’єкт, що надає послугу інтеграції, забезпечує необхідну кількість працівників відповідно до потреб отримувачів соціальної послуги інтеграції згідно зі штатним розписом.

2. Навантаження на одного надавача соціальної послуги інтеграції не повинно перевищувати 10 осіб.

3. Соціальна послуга інтеграції надається безпосередньо надавачами соціальної послуги інтеграції з дотриманням вимог законодавства про інформацію та про захист персональних даних.

4. Надавачі соціальної послуги інтеграції повинні володіти необхідними знаннями й навичками відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги, затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 жовтня 2005 року № 324.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, вживає заходів із:

підвищення кваліфікації надавачів соціальної послуги інтеграції;

формального та неформального професійного навчання надавачів соціальної послуги інтеграції;

проведення атестації надавачів соціальної послуги інтеграції;

організації супервізії.

6. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, розробляє та затверджує посадові інструкції надавачів соціальної послуги інтеграції.

Х. Приміщення та обладнання

1. У разі якщо соціальна послуга інтеграції надається за місцем розташування суб’єкта, що надає таку послугу, суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, забезпечує наявність необхідної кількості приміщень для проведення заходів із надання соціальної послуги інтеграції (приміщення для індивідуальних і групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги інтеграції).

2. Приміщення повинні відповідати санітарним і протипожежним вимогам, бути забезпечені безперебійним водопостачанням і водовідведенням, освітленням, опаленням, обладнані засобами безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю відповідно до чинних нормативних документів.

3. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, для забезпечення виконання заходів цієї соціальної послуги повинен забезпечити надавача соціальної послуги інтеграції робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх обов’язків.

ХІ. Інформаційно-методичне забезпечення організації та надання соціальної послуги інтеграції

Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, організовує інформаційно-методичне забезпечення своєї діяльності, зокрема забезпечує своїх працівників нормативно-правовими актами, методичними та іншими матеріалами у сфері надання соціальних послуг.

ХІІ. Взаємодія з іншими суб’єктами, що надають соціальну послугу

Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, організовує виконання заходів з надання соціальної послуги інтеграції із залученням (за потреби та на договірній основі) інших підприємств, установ, організацій і фізичних осіб.

ХІІІ. Оцінка ефективності надання соціальної послуги інтеграції

1. Ефективність надання соціальної послуги інтеграції визначається у ході зовнішнього та внутрішнього оцінювання якості соціальної послуги.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, проводить опитування отримувачів соціальної послуги інтеграції та/або їхніх законних представників з метою отримання відгуків стосовно організації та надання соціальної послуги інтеграції.

Результати опитувань обговорюються в ході аналізу діяльності суб’єкта, що надає соціальну послугу інтеграції, та надавачів соціальної послуги інтеграції і враховуються в подальшій роботі з метою підвищення ефективності та якості надання соціальної послуги.

ХІV. Механізм оцінювання дотримання стандарту соціальної послуги інтеграції

1. Діяльність суб’єкта, що надає соціальну послугу інтеграції, підлягає внутрішньому та зовнішньому оцінюванню на відповідність професійним вимогам і законодавству України.

Для проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальної послуги інтеграції застосовуються показники якості соціальної послуги інтеграції, наведені в додатку 4 до цього Державного стандарту.

Результати проведення внутрішнього та зовнішнього оцінювання якості надання соціальної послуги інтеграції оприлюднюються і поширюються серед отримувачів соціальної послуги інтеграції, населення адміністративно-територіальної одиниці, у якій проводить свою діяльність суб’єкт, що надає послугу.

2. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, не рідше ніж один раз на рік проводить внутрішнє оцінювання своєї діяльності щодо відповідності соціальної послуги інтеграції, яка ним надається, вимогам цього Державного стандарту та вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків.

3. До процедури оцінювання залучаються надавачі соціальної послуги інтеграції, отримувачі соціальної послуги інтеграції та/або їхні законні представники.

З цією метою розробляється та впроваджується процедура консультацій з отримувачами соціальної послуги інтеграції та/або їхніми законними представниками, членами їхніх сімей щодо відповідності обсягу, змісту, умов та порядку надання соціальної послуги вимогам, установленим у цьому Державному стандарті.

4. Суб’єкти, що надають послугу, підлягають зовнішньому оцінюванню, що проводиться органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства.

5. Суб’єкт, що надає соціальну послугу інтеграції, вживає заходів щодо:

інформування отримувачів соціальної послуги інтеграції та/або їхніх законних представників про проведення та результати внутрішнього та зовнішнього оцінювання діяльності суб’єкта, що надає послугу;

забезпечення безперешкодного доступу отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції та/або їхніх законних представників до органу, що проводить зовнішнє оцінювання.

ХV. Документація для організації процесу надання соціальної послуги

1. Суб’єкт, що надає послугу, проводить свою діяльність відповідно до установчих документів (положень, статутів), цивільно-правових договорів (для фізичних осіб - підприємців).

2. Документація ведеться, оформляється та зберігається відповідно до вимог законодавства.

ХVI. Фінансово-економічне обґрунтування вартості соціальної послуги

1. Вартість соціальної послуги розраховується з урахуванням її собівартості, адміністративних витрат і податку на додану вартість відповідно до законодавства.

2. Вартість соціальної послуги, що надається за рахунок місцевих бюджетів, формується з урахуванням фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів.

Начальник Управління
профілактики
соціального сирітстваІ. Пінчук


Додаток 1
до Державного стандарту
соціальної послуги
соціальної інтеграції
випускників інтернатних
закладів (установ)
(пункт 1 розділу IV)

ОЦІНКА
потреб отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції та рівня його готовності до самостійного життя (комплексна оцінка)Додаток 2
до Державного стандарту
соціальної послуги соціальної
інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ)
(пункт 2 розділу V)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
надання соціальної послуги інтеграціїДодаток 3
до Державного стандарту
соціальної послуги
соціальної інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ)
(пункт 1 розділу VIII)

ОСНОВНІ ЗАХОДИ,
що становлять зміст соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ), та орієнтовний час для їх виконання

№ з/п

Назва заходу

Орієнтовний час виконання заходу-1, людино-годин

Періодичність-1

Кількість заходів на 1 послугу

Загальний час на 1 послугу

1

Відвідування отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції за місцем його проживання (перебування)

1,0

Протягом місяця з дня отримання звернення щодо надання послуги

2

2,0

2

Оцінка потреб отримувача соціальної послуги соціальної інтеграції та визначення рівня його готовності до самостійного життя

16,0

Один раз за період надання послуги

1

16,0

3

Надання психологічної підтримки (допомога у формуванні позитивної мотивації, впевненості в собі, позитивної самооцінки, навичок спілкування та розв’язання конфліктних ситуацій)

1,0

Не менше ніж 1 раз на місяць

10

10,0

4

Розвиток, формування та підтримка соціальних навичок (навичок самостійного життя, самообслуговування, планування бюджету, прийняття та реалізації рішень, формування здорового способу життя та безпечної поведінки, комунікативні навички)

1,0

Не менше ніж 1 раз на місяць

12

12,0

5

Консультування з питань професійного самовизначення, здобуття освіти, працевлаштування

1,0

Не менше ніж 1 раз на місяць упродовж перших 6 місяців надання послуги

6

6,0

6

Допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків (зустрічі, бесіди, спілкування телефоном з позитивно налаштованими родичами)

1,0

Не менше ніж 5 разів за період надання послуги

5

5,0

7

Підбір та закріплення наставника за отримувачем послуги, надання підтримки наставнику в його діяльності

1,0

Не менше ніж 5 разів за період надання послуги

5

5,0

8

Інформування з питань прав і гарантій, установлених чинним законодавством для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1,0

За потреби, але не менше ніж 1 раз за період надання послуги

1

1,0

9

Інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надати підтримку отримувачу послуг після вибуття з інтернатного закладу

1,0

За потреби, але не менше ніж 1 раз за період надання послуги

1

1,0

10

Проведення групових форм роботи з отримувачами послуги (тренінги, практичні заняття, рольові ігри, дискусії, організація груп взаємодопомоги)

2,0

Не менше ніж 1 раз на два місяці

5

10,0

11

Допомога в оформленні документів

1,0

За потреби, але не менше ніж 1 раз за період надання послуги

1

1,0

12

Залучення до надання послуги інших суб’єктів соціальної роботи та ресурсів громади

1,0

За потреби

1

1,0

13

Направлення отримувача послуги до інших надавачів соціальних послуг, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг

0,5

За потреби

1

0,5

14

Посередництво та представництво інтересів

1,0

За потреби

1

1,0

15

Листування з іншими суб’єктами надання соціальної послуги, оформлення запитів до установ та організацій

1,0

За потреби

2

2,0

УСЬОГО

73,5

__________
-1Час, необхідний для виконання заходів із надання соціальної послуги, та періодичність цих заходів є орієнтовними, застосовуються як середні показники і можуть змінюватися відповідно до складності випадку та стану задоволення потреб отримувача послуги.Додаток 4
до Державного стандарту
соціальної послуги
соціальної інтеграції випускників
інтернатних закладів (установ)
(пункт 1 розділу ХІV)

ПОКАЗНИКИ
якості соціальної послуги соціальної інтеграції

1. Частка випускників інтернатного закладу (установи), охоплених соціальною послугою соціальної інтеграції, від загальної кількості випускників інтернатного закладу (установи).

2. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, у яких після отримання послуги відбулися стабільні позитивні зміни в житті (налагодження контактів з родичами, вступ до навчального закладу, покращення психологічного стану, отримання житла), від загальної кількості отримувачів цієї послуги.

3. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, які не набули навичок самостійного життя та планування власного майбутнього, від загальної кількості отримувачів соціальної послуги.

4. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, які потребують подальшого соціального супроводу.

5. Частка отримувачів соціальної послуги соціальної інтеграції, які налагодили соціальні контакти в громаді та мають стабільні позитивні соціальні зв’язки.

6. Частка надавачів соціальної послуги соціальної інтеграції, навантаження яких перевищує показник, визначений Державним стандартом соціальної послуги соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (установ), затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України від 26 вересня 2016 року № 1067, від загальної кількості надавачів цієї послуги.вгору