Про затвердження Кодексу газорозподільних систем
Нацком.енергетики, ком.послуг; Постанова, Угода, Форма типового документа [...] від 30.09.20152494
Документ z1379-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.05.2019, підстава - v0750874-19


3) у випадку виявлення порушення герметичності імпульсних ліній системи вимірювання різниці тиску на комерційному ВОГ на базі змінного перепаду тиску витоків газу на імпульсній трубці до перетворювача різниці тиску перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться, виходячи зі значення різниці тиску, яка дорівнює значенню верхньої межі діапазону вимірювань перетворювача тиску, або зі значення номінальної проектної потужності встановленого неопломбованого газоспоживаючого обладнання. До розрахунку приймається отримане найменше значення витрати газу. Перерахунок проводиться за період з дати останньої перевірки. Якщо така перевірка не проводилася в розрахунковий період, то з початку розрахункового періоду. У всіх інших випадках виявлення порушення герметичності газопроводів розрахунок втрат природного газу проводиться відповідно до Методик визначення питомих виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу.

5. У разі виявлення Оператором ГРМ пропущення строку періодичної повірки датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об'єму газу, несправності датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об'єму газу, що сталася внаслідок їх пошкодження або позаштатного режиму роботи, за умови відсутності несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ проводяться перерахунки об'єму розподіленого (спожитого) природного газу, зокрема у таких випадках:

{Абзац перший пункту 5 глави 4 розділу ХІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

визнання непридатним до застосування за результатами періодичної, позачергової, експертної повірки або за результатами перевірки технічного стану комерційного ВОГ;

робота поза межами вимірювання або в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об’єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність).

Об’єм газу, порахований комерційним ВОГ за робочих умов, зводять до стандартних умов із застосуванням коефіцієнта приведення відповідно до вимог державних стандартів, виходячи з таких значень величини тиску та температури:

за значення тиску газу береться значення, що дорівнює максимальному тиску для відповідної категорії газопроводів, але не більше ніж значення тиску, яке дорівнює вихідному тиску на ГРС за період, з якого безпосередньо подається газ на комерційний ВОГ;

за значення температури газу береться значення, що дорівнює температурі найбільш холодної п’ятиденки для відповідного регіону згідно з будівельними нормами, якщо протягом минулого року мінімальне значення температури газу не було нижчим. В іншому разі за значення температури газу береться мінімальне значення температури газу за минулий рік.

При розрахунках враховується, за яким саме каналом виміру тиску або температури відсутні достовірні результати виміру.

При виявленні випадків, коли датчик тиску, та/або датчик температури, та/або обчислювач (коректор) об’єму газу працює поза межами вимірювання або в позаштатному режимі, про що є зареєстровані та зафіксовані у звітах обчислювача чи коректора об’єму газу повідомлення про наявні аварійні/діагностичні ситуації (несправність) (фіксація коректором чи обчислювачем об’єму газу даних щодо збоїв в роботі комерційного ВОГ) – перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться за час тривалості аварійного/діагностичного повідомлення та з урахуванням строку усунення порушення. Обсяг газу, порахований коректором/обчислювачем за час тривалості аварійної/позаштатної ситуації, в таких випадках до уваги не береться.

При визнанні датчика тиску, та/або датчика температури, та/або обчислювача (коректора) об’єму газу непридатними до застосування за результатами періодичної, позачергової, експертної повірки або за результатами перевірки технічного стану комерційного ВОГ та/або пошкодженні пломб, а також при пропущенні строку періодичної повірки зазначених ЗВТ з вини споживача перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу проводиться з початку розрахункового періоду (з дати початку прострочення періодичної повірки) до моменту встановлення та опломбування Оператором ГРМ справного та повіреного ЗВТ, що підтверджується відповідним актом між Оператором ГРМ та споживачем.

{Абзац дев’ятий пункту 5 глави 4 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

У випадку виявлення помилок при спільному введенні в конфігурацію комерційного ВОГ недостовірних даних (зокрема щодо діаметру газопроводу, звужуючого пристрою, кількості імпульсів), що вплинуло на кінцевий результат вимірювання, проводиться перерахунок об’єму розподіленого (спожитого) природного газу з урахуванням дійсних значень параметрів комерційного ВОГ за період від дати введення недостовірних значень до дати введення дійсних значень.

6. Якщо при порушеннях, визначених в пунктах 1-5 цієї глави, неможливо достовірно встановити номінальну потужність газового обладнання (відмова в доступі до об’єкта споживача, газовий відвід без наявного підключеного газового обладнання, несертифіковане обладнання, відсутність заводських паспортів, маркувань тощо), визначення об’єму природного газу здійснюється з урахуванням проміжку часу, за який необхідно визначити об’єм необлікованого природного газу, пропускної спроможності площі отвору, сопла, пальника або газопроводу за формулою

де

Uamax

об’ємна максимальна секундна витрата газу, м-3/с;


f

площа отвору газопроводу або сопла, м-2, визначається за формулою

f = πD-2/4,

де

π

=

3,14;


D

діаметр отвору газопроводу або сопла нестандартного газовикористовуючого обладнання. У разі наявності декількох отворів у газопроводі або сопел загальна площа визначається як сума площ всіх отворів в газопроводі або соплах;


g

прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с-2;


Ka

показник адіабати, Ka = 1,4;


P1

надлишковий тиск газу в газопроводі, кг/м-2;


U1

питомий обсяг газу, м-3/кг.

7. Об’єм витоку (витрати) природного газу при аварійних ситуаціях через пошкоджений газопровід третіми особами, що є юридичними особами чи фізичними особами – підприємцями, визначається відповідно до пункту 6 цієї глави.

8. У разі своєчасного (до виявлення порушення представником Оператора ГРМ) письмового повідомлення споживачем Оператора ГРМ про пошкодження ЗВТ/лічильника газу або пломби (крім її відсутності) та за умови відсутності пошкодження пломби з прихованими заходами чи несанкціонованого втручання в роботу ЗВТ/лічильника газу процедура, передбачена цією главою, не застосовується (крім періоду відсутності пошкодженого ЗВТ/лічильника газу, що був направлений на експертизу та/або позачергову чи експертну повірку).

{Абзац перший пункту 8 глави 4 розділу ХІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

При порушеннях, пов’язаних з пошкодженням ЗВТ та/або пломб на ЗВТ, за наявності по об’єкту споживача даних дублюючого ВОГ, а також в ситуації, коли наявні дані в обчислювачі/коректорі об’єму газу є достатніми для визначення об’єму природного газу по об’єкту споживача, процедура, передбачена цією главою, не застосовується.

5. Порядок оформлення акта про порушення

1. У разі виявлення у споживача або несанкціонованого споживача порушень, визначених у главі 2 цього розділу, на місці їх виявлення представником Оператора ГРМ складається акт про порушення за формою, наведеною в додатку 16 до цього Кодексу.

2. Акт про порушення після пред’явлення представником Оператора ГРМ службового посвідчення складається в присутності споживача/несанкціонованого споживача та/або незаінтересованої особи (представника власника/користувача, на території чи об’єкті якого сталося порушення, або органу місцевого самоврядування) за умови посвідчення його особи та засвідчується їх особистими підписами. У разі якщо комерційний вузол обліку, на якому сталося порушення, знаходиться на території (в приміщенні) Оператора ГРМ, останній повинен завчасно попередити споживача про час і місце складання акта про порушення.

Акт про порушення складається в двох примірниках, один з яких залишається у споживача (несанкціонованого споживача), який має право внести до акта про порушення свої зауваження та заперечення.

3. Представник Оператора ГРМ перед складанням акта про порушення зобов’язаний повідомити споживача (несанкціонованого споживача) про його право внести зауваження та заперечення до акта про порушення, викласти мотиви своєї відмови від його підписання або підписати його без зауважень.

4. У разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акта про порушення він вважається дійсним, якщо його підписали:

або більше одного представника Оператора ГРМ, а відмова споживача (несанкціонованого споживача) від підпису акта про порушення підтверджується відеозйомкою;

або представник Оператора ГРМ та одна незаінтересована особа (представника власника/користувача, на території чи об’єкті якого сталося порушення, або органу місцевого самоврядування) за умови посвідчення цієї особи.

Акт про порушення щодо відмови побутового споживача (фізичної особи) в доступі до власного об’єкта вважається дійсним, якщо його підписали представник Оператора ГРМ та одна незаінтересована особа (представник житлово-експлуатаційної організації, балансоутримувач або управитель будинку, виборна особа будинкового, вуличного, квартального чи іншого органу самоорганізації населення або представник органу місцевого самоврядування) за умови посвідчення їх осіб.

У разі відмови споживача (несанкціонованого споживача) від підписання акта про порушення про це робиться відмітка в обох примірниках акта про порушення, один з яких надсилається споживачу (несанкціонованому споживачу) рекомендованим поштовим відправленням.

5. Споживач (несанкціонований споживач) та представники Оператора ГРМ під час виявлення порушення та складання акта про порушення мають право здійснювати фото- та відеозйомку для фіксації виявленого порушення чи інших дій та фактів, про що зазначається в акті про порушення.

До акта про порушення сторонами можуть бути додані пояснення, зауваження, заперечення та докази, перелік яких (за наявності) зазначається в акті про порушення.

6. У разі незгоди споживача (несанкціонованого споживача) із зафіксованим в акті про порушення порушенням, яке стосується пошкодження пломб (крім факту їх відсутності або спрацювання магнітного індикатора), пошкодження ЗВТ/лічильника газу (крім явних ознак навмисного в них втручання), він може вимагати проведення їх експертизи чи позачергової або експертної повірки у порядку, визначеному цим Кодексом. У такому разі в акті про порушення робиться відповідний запис, при цьому представник Оператора ГРМ здійснює заходи щодо пакування пошкодженої пломби та/або лічильника газу (ЗВТ) та складає відповідний акт про направлення їх на експертизу чи позачергову або експертну повірку. До отримання їх результатів нарахування, передбачені цим Кодексом, не застосовуються.

У разі визнання споживачем (несанкціонованим споживачем) факту умисного пошкодження ним пломби/ЗВТ (лічильника газу), про що окремо зазначається в акті про порушення, заходи з проведення експертизи чи позачергової або експертної повірки не проводяться.

7. На дату складання акта про порушення представник Оператора ГРМ забезпечує усунення виявленого порушення, про що в акті про порушення робиться відповідний запис. У разі неможливості усунути порушення на дату складання акта про порушення (відсутні відповідні засоби чи повноваження) представник Оператора ГРМ робить відповідний запис в акті про порушення та надалі забезпечує контроль за усуненням порушення, що підтверджується окремо складеним актом про усунення порушення.

Під час складання акта про порушення, акта про усунення порушення, акта про припинення/відновлення газопостачання тощо представниками Оператора ГРМ обов’язково фіксуються та зазначаються у вищезазначених актах показання лічильника газу (ЗВТ), за винятком випадків відмови у доступі до об’єкта споживача, де розташований лічильник газу (ЗВТ).

8. Акт про порушення має бути розглянутим комісією з розгляду актів про порушення Оператора ГРМ, яка визначає його правомірність та приймає щодо них відповідне рішення.

При складанні акта про порушення представник Оператора ГРМ зазначає в ньому про необхідність споживача (несанкціонованого споживача) бути присутнім на засіданні комісії, на якому буде розглянуто складений акт про порушення, та визначає:

1) місцезнаходження комісії з розгляду актів про порушення;

2) дату та орієнтовний час проведення засідання комісії, на якому буде розглядатися складений акт про порушення;

3) контактний телефон особи Оператора ГРМ (для уточнення інформації щодо часу та місця засідання комісії).

9. До складу комісії з розгляду актів про порушення має входити не менше трьох представників Оператора ГРМ зі складу інженерно-технічного персоналу та юристів.

Крім того, Оператор ГРМ офіційним листом має запросити для участі на постійній основі у складі комісії по одному уповноваженому представнику метрологічної організації та територіального органу Регулятора.

У разі відмови метрологічної організації або територіального органу Регулятора в делегуванні свого представника для участі на постійній основі у складі комісії комісія створюється без участі такого представника.

{Пункт 9 глави 5 розділу ХІ доповнено новим абзацом третім згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

Остаточний склад комісії з розгляду актів про порушення затверджується наказом Оператора ГРМ.

За вимогою однієї зі сторін на засідання комісії в окремому випадку можуть бути додатково залучені інші представники, зокрема від виробника ЗВТ чи виробника пломби, повноваження яких підтверджуються в установленому законодавством порядку.

10. Споживач (несанкціонований споживач) зобов’язаний бути присутнім на засіданні комісії з розгляду актів про порушення, на якому буде розглядатися складений на нього акт про порушення.

За неможливості бути присутнім на засіданні особисто споживач (несанкціонований споживач) має право дати письмову згоду у довільній формі на проведення засідання без його присутності або у присутності його уповноваженої особи.

У разі неприбуття споживача (несанкціонованого споживача) та/або уповноваженої ним особи на засідання комісії остання розглядає складений акт про порушення без його (її) участі.

11. За результатами розгляду акта про порушення на засіданні комісії може бути прийнято рішення про його задоволення (повністю або частково), або необхідність додаткового обстеження чи перевірки, або додаткових пояснень тощо, або скасування акта про порушення.

При задоволенні комісією акта про порушення складається акт-розрахунок необлікованого (донарахованого) об’єму та обсягу природного газу і його вартості.

При складанні акта-розрахунку враховується таке:

1) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об’єм природного газу, що припадає на період до 01 числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення (тобто до закритого балансового періоду), не потребує коригування (включення до) закритих періодів, а його вартість в повному обсязі має бути компенсована споживачем (несанкціонованим споживачем) Оператору ГРМ. При цьому вартість природного газу визначається за цінами закупівлі природного газу Оператором ГРМ протягом періоду необлікованого природного газу;

2) розрахований відповідно до вимог цього розділу необлікований (донарахований) об’єм природного газу, що припадає на період після 01-го числа місяця, в якому прийнято рішення комісії щодо задоволення акта про порушення, включається в баланс поточного календарного місяця за загальними правилами і вважається об’ємом постачання природного газу споживачу його діючим постачальником. Виключенням є об’єм природного газу, нарахований несанкціонованому споживачу та споживачу, у якого відсутній постачальник, вартість якого має бути компенсована Оператору ГРМ за цінами закупівлі ним природного газу в поточному календарному місяці;

3) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу має бути віднятий об’єм природного газу, фактично сплачений споживачем протягом періоду порушення. Виключенням є несанкціонований відбір природного газу поза охопленням комерційного вузла обліку;

4) при розрахунку необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу пільги та субсидії, на які має право побутовий споживач, не враховуються.

12. Вартість необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу, яка пред’являється до сплати споживачу (несанкціонованому споживачу) в результаті задоволення акта про порушення, зазначається в окремому платіжному рахунку Оператора ГРМ, який надається під особистий підпис споживача (несанкціонованого споживача) або надсилається йому рекомендованим поштовим відправленням разом із супровідним листом, що оформлюється у довільній формі.

Якщо об’єм та/або вартість необлікованого (донарахованого) природного газу буде оскаржуватися споживачем (несанкціонованим споживачем) у судовому порядку, тоді до винесення остаточного рішення у судовій справі заборгованість за необлікований (донарахований) об’єм природного газу не вважається простроченою.

13. Акти про порушення реєструються в журналі реєстрації актів про порушення Оператора ГРМ. Журнал повинен бути пронумерований, прошитий, скріплений печаткою (за наявності) Оператора ГРМ. Строк зберігання журналу становить три роки від дати останнього в ньому запису.

Акт про порушення, акт-розрахунок та рахунок на сплату вартості необлікованого (донарахованого) об’єму природного газу, а також документи, які підтверджують факт їх отримання споживачем (несанкціонованим споживачем), та інші документи, пов’язані з актом про порушення, зберігаються Оператором ГРМ не менше трьох років від дати оформлення акта про порушення.

14. У разі самовільного під’єднання побутовим споживачем газових приладів промислового характеру (газогенератори тощо) та/або таких, що використовуються ним для професійної чи комерційної діяльності, перерахунок здійснюється за цінами і тарифами, встановленими для промислових споживачів та суб’єктів господарювання.

15. Якщо до виявлення порушення споживач розраховувався за лічильником, відновлення розрахунків за лічильником здійснюється після усунення порушення та фіксації показань лічильника в акті про усунення порушення та/або акті відновлення газопостачання, на підставі яких Оператор ГРМ поновлює розрахунки споживача за лічильником.

6. Порядок компенсації споживачу завданих збитків та перерахунок наданих послуг у разі порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу

1. За наявності порушень, передбачених пунктом 4 глави 2 цього розділу, за які Оператор ГРМ має компенсувати споживачу завдані збитки та здійснити перерахунок наданих послуг, споживач має подати Оператору ГРМ претензію, складену в довільній формі.

Претензія надається письмово та повинна бути зареєстрована в спеціальному журналі Оператора ГРМ.

2. Перерахунок наданих послуг Оператора ГРМ та компенсація завданих споживачу збитків здійснюються з урахуванням такого:

1) у разі безпідставного припинення газопостачання (розподілу природного газу) споживачу з вини Оператора ГРМ він відшкодовує споживачу вартість або об’єм недовідпущеного природного газу, що обчислюється, виходячи з середньодобового споживання за попередні 12 місяців (норма застосовується щодо споживачів, що не є побутовими) або планового місячного об’єму споживання (норма застосовується щодо споживачів, що є побутовими) на відповідний період за договором розподілу природного газу та з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання.

У разі якщо безпідставне припинення газопостачання завдало споживачеві матеріальної та/або моральної шкоди, Оператор ГРМ відшкодовує її у добровільному порядку або за рішенням суду;

{Підпункт 1 пункту 2 глави 6 розділу ХI із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

2) за наявності заяви споживача про необхідність здійснення перевірки тиску та/або якісних показників природного газу Оператор ГРМ зобов’язаний здійснити перевірку цих параметрів у порядку, визначеному главою 2 розділу VIII цього Кодексу.

У разі підтвердження факту відхилення параметрів якості газу та/або його тиску від вимог цього Кодексу Оператор ГРМ здійснює перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого/спожитого природного газу по об’єкту споживача відповідно до вимог цього Кодексу, а споживач отримує від Оператора ГРМ компенсацію, яка розраховується відповідно до глави 3 розділу VIII цього Кодексу;

3) шкода, завдана об’єкту і майну споживача, його життю та здоров’ю, підлягає відшкодуванню в повному обсязі Оператором ГРМ, якщо ця шкода стала наслідком порушення Оператором ГРМ вимог цього Кодексу, ПБСГ, умов договору розподілу природного газу та інших нормативно-правових актів, що регламентують відносини Оператора ГРМ і споживачів у сфері надання послуг з розподілу природного газу, якщо інше не передбачено законодавством;

4) Оператор ГРМ не відповідає за ненадання або неякісне надання послуг з розподілу природного газу, включаючи цілодобове забезпечення потужності об’єкта споживача в місці його приєднання, якщо це сталося з вини споживача (відмова в доступі до об’єкта споживача, недотримання умов експлуатації газового обладнання тощо) або внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру.

3. У разі якщо між Оператором ГРМ і споживачем не досягнуто згоди щодо компенсації споживачу завданих збитків чи перерахунку наданих послуг, спірні питання вирішуються в судовому порядку.

ХII. Балансування газорозподільної системи

1. Порядок балансування газорозподільної системи

1. Балансування об’ємів (обсягів) природного газу, що подається в газорозподільну систему та розподіляється і передається з ГРМ за певний період, забезпечується Оператором ГРМ та включає:

фізичне балансування ГРМ;

комерційне балансування ГРМ.

2. Фізичне балансування ГРМ є комплексом технічних і технологічних заходів, які вживаються Оператором ГРМ для утримання тиску природного газу в ГРМ на рівні, необхідному для безпечного й ефективного розподілу природного газу. Головною метою фізичного балансування є врівноваження кількості газу, що подається в ГРМ, з кількістю газу, що розподіляється та передається з ГРМ.

3. Комерційним балансуванням ГРМ є встановлення на підставі документально оформлених даних відповідності між фактичним об’ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ за відповідний період та фактичним об’ємом (обсягом) розподіленого і переданого за цей період природного газу з ГРМ з урахуванням об’єму (обсягу) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, понесених Оператором ГРМ протягом цього періоду, зокрема для забезпечення фізичного балансування.

Перевищення об’єму (обсягу) розподіленого і переданого природного газу з ГРМ та фактичних втрат і виробничо-технологічних витрат газу в ГРМ за відповідний період над його надходженням в ГРМ, що є негативним дисбалансом, – не допускається.

4. Для недопущення негативного дисбалансу в ГРМ за підсумками місяця або календарного року та виходячи зі специфіки формування розподілених і спожитих об’ємів (обсягів) природного газу по об’єктах побутових споживачів, що пов’язана з неможливістю одночасно зафіксувати спожитий об’єм газу на кожне 01 число місяця та необхідністю нарахування цих об’ємів, виходячи із норм споживання (на об’єктах споживачів без лічильників), планових місячних об’ємів споживання (на об’єктах споживачів з лічильниками, які не передали до Оператора ГРМ їх показання) та ураховуючи касовий метод розрахунків зазначених споживачів, що передбачено цим Кодексом і є природним фактором невідповідності сформованого Оператором ГРМ об’єму (обсягу) розподіленого природного газу по об’єктах побутових споживачів порівняно з їх фактичним відбором природного газу з ГРМ, встановлюється такий порядок комерційного балансування ГРМ:

1) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року на підставі складених актів приймання-передачі природного газу з Оператором ГТС та ГДП і ВБГ, які підключені до ГРМ, а також із суміжними Операторами ГРМ, які передають газ до ГРМ, формує загальний об’єм (обсяг) природного газу, який надійшов до ГРМ у зазначений період;

2) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року на підставі складених актів приймання-передачі природного газу із суміжними Операторами ГРМ, які отримують газ з ГРМ, формує загальний об’єм (обсяг) природного газу, який переданий до суміжної ГРМ у зазначений період;

3) Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року формує загальний об’єм (обсяг) природного газу, розподіленого споживачам (у тому числі побутовим споживачам), підключеним до/через ГРМ, за правилами та вимогами, визначеними цим Кодексом;

4) різниця між об’ємом (обсягом) надходження природного газу в ГРМ протягом місяця (календарного року) і об’ємом (обсягом) природного газу, який розподілений по підключених до/через ГРМ об’єктів споживачів та переданий в суміжні ГРМ протягом зазначеного періоду, – є об’ємом (обсягом) фактичних втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу в ГРМ, понесених Оператором ГРМ протягом зазначеного періоду.

5. Порядок документального оформлення приймання-передачі природного газу в точках виходу з газотранспортної системи до ГРМ між Оператором ГТС та Оператором ГРМ, у тому числі врегулювання між ними розбіжностей (за їх наявності) щодо фактичного об’єму/обсягу приймання-передачі газу, визначається Кодексом ГТС та договором транспортування природного газу.

6. Порядок документального оформлення приймання-передачі природного газу між Оператором ГРМ та ГДП чи ВБГ, який підключений до ГРМ, а також із суміжним Оператором ГРМ здійснюється відповідно до розділів VІ та ІХ-ХІ цього Кодексу та технічної угоди про умови приймання-передачі газу ГРМ, укладеної між сторонами.

7. Оператор ГРМ за підсумками місяця та календарного року складає відповідні акти про загальний об’єм (обсяг) природного газу, який:

надійшов до ГРМ протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі суміжних суб’єктів ринку природного газу;

переданий в суміжні ГРМ протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі суміжних Операторів ГРМ;

розподілений з ГРМ по об’єктах споживачів, підключених до/через ГРМ, протягом визначеного періоду, у тому числі в розрізі кожної категорії споживачів (промисловість, бюджет, виробники теплової енергії, населення, інші, передбачені законодавством).

8. Порядок обміну даними між Оператором ГРМ та Оператором ГТС щодо прогнозів відбору/споживання природного газу та фактичних об’ємів/обсягів природного газу за суб’єктами ринку природного газу на території ліцензованої діяльності Оператора ГРМ регулюється вимогами Кодексу ГТС та договором транспортування природного газу, укладеним між Оператором ГТС та Оператором ГРМ.

{Пункт 8 глави 1 розділу ХII в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

{Главу 2 розділу ХII виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

XІІІ. Правила поведінки на випадок збоїв у роботі газорозподільних систем

1. Для забезпечення безпеки, а також підтримання відповідного рівня надійності роботи газорозподільної системи Оператор ГРМ проводить необхідні експлуатаційні, діагностичні, ремонтні роботи, а також роботи з модернізації та технічного переоснащення.

2. При розробці планів ремонтів, технічного обслуговування та технічного діагностування Оператор ГРМ враховує технічні заходи, передбачені планом розвитку газорозподільної системи на наступні 10 років.

3. Оператор ГРМ до 01 листопада календарного року розміщує на власному веб-сайті інформацію про час та місце проведення робіт, запланованих у наступному календарному році, які можуть викликати зміни режимів роботи газорозподільної системи, що призводять до обмеження розподілу природного газу. Оператор ГРМ зазначає список місць (міста, селища, села, вулиці тощо), в яких можуть відбутися такі обмеження, а також очікуваний час тривалості цих обмежень.

4. Можливе уточнення обсягу та термінів проведення робіт має відбутися не пізніше ніж за 21 календарний день перед їх початком.

5. За період призупинення розподілу природного газу внаслідок робіт, що виконуються Оператором ГРМ, здійснюється перерахунок розміру плати за потужність (в сторону зменшення) на період впровадження обмежень.

6. Якщо через проведення ремонтів або здійснення технічного обслуговування чи заходів з безпеки (включаючи перевірки газових пристроїв споживачів щодо дотримання норм безпеки) об'єктів ГРМ Оператор ГРМ має припинити розподіл (газопостачання) природного газу більше ніж на 5 годин, він має повідомити споживача про час та тривалість такого припинення не пізніше ніж за 5 робочих днів до такого припинення (за умови, що таке припинення є запланованим). Якщо припинення не є запланованим, Оператор ГРМ має повідомити споживача про таке припинення якомога скоріше.

7. Оператор ГРМ може не повідомляти споживача про таке припинення за умови, що припинення триватиме менше ніж 5 годин.

8. Якщо Оператор ГРМ заявляє про необхідність тимчасового обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового), він може дати вказівку споживачам (на недискримінаційній та рівній основі) зменшити або припинити споживання природного газу в обсязі та на час, що необхідні йому для обмеження потужностей ГРМ (повного чи часткового). Про таке обмеження Оператор ГРМ якомога скоріше повідомляє постачальника.

9. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації, яка загрожує безпеці функціонування ГРМ, Оператор ГРМ негайно вживає заходів, які мають на меті усунення аварійної ситуації, а також відновлення належної роботи ГРМ згідно з планом локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій, розробленим відповідно до вимог чинного законодавства.

10. У разі виникнення кризової ситуації або якщо існує загроза безпеці населення, руйнування ГРМ чи цілісності ГРМ, Оператор ГРМ вживає заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 686, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2015 року за № 1489/27934, та Національним планом дій, затвердженим наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02 листопада 2015 року № 687, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2015 року за № 1458/27903.

11. Оператор ГРМ негайно має повідомити відповідних суміжних суб'єктів ринку природного газу, зокрема споживачів, підключених до/через ГРМ, та їх постачальників, про виникнення аварії, надзвичайної ситуації або кризової ситуації, яка може впливати на роботу їх пристроїв, установок або мереж, у тому числі про очікуваний час тривалості та період обмежень у розподілі природного газу.

12. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації Оператор ГРМ має право не приймати газ в точках його надходження до ГРМ або не розподіляти/не передавати природний газ із ГРМ, якщо це може спричинити загрозу безпеці функціонування ГРМ, здоров'ю або життю людей, природному середовищу або завдати шкоду майну.

13. У разі виникнення аварії або надзвичайної ситуації в газовій мережі (системі) суміжного суб'єкта ринку природного газу, зокрема споживача, підключеного до/через ГРМ, що може спричинити обмеження в переміщенні/доставці або одержанні природного газу, він повинен негайно повідомити Оператора ГРМ. Суміжний суб'єкт ринку природного газу зобов'язаний негайно повідомити оператора ГРМ про очікуваний час тривалості та обсяг обмежень. Порядок обміну інформацією щодо аварійних або надзвичайних ситуацій між Оператором ГТС та Оператором ГРМ визначається Кодексом ГТС.

14. В аварійній або кризовій ситуації суміжний суб'єкт ринку природного газу зобов'язаний співпрацювати з Оператором ГРМ.

15. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків здійснюються Оператором ГРМ відповідно до вимог розділу VI Кодексу цивільного захисту України.

16. Розслідування аварій I та II категорій проводиться згідно з вимогами Порядку проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

озділ ХІІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1418 від 11.08.2016}

XІV. Порядок обміну інформацією з іншими суб’єктами ринку природного газу

1. Загальні умови

1. Система обміну інформацією використовується для обміну відомостями, пов’язаними з виконанням функцій, передбачених цим Кодексом, між Оператором ГРМ та суміжними суб’єктам ринку природного газу, зокрема споживачами, які підключені до/через ГРМ, та їх постачальниками.

2. Електронний обмін інформацією, пов’язаною з виконанням угод про взаємодію та договорів розподілу природного газу, повинен бути заснований на стандарті електронного обміну документів (EDI) у версії, розробленій для газової промисловості, під назвою EDIG@S (описаній в документі Edig@s MessageImplementationGuidelines, доступ до якого надається на сторінці http://www.edigas.org).

3. Детальні вимоги до формату файлів зазначаються на веб-сайті Оператора ГРМ. Дотримання форми та інформаційний зміст документів забезпечується стороною (суб’єктом ринку газу), яка формує та/або надсилає документ.

4. Обмін файлами відбувається з використанням електронної пошти або Інтернету.

5. Оператор ГРМ та суміжні суб’єкти ринку природного газу, зокрема споживачі, які підключені до/через ГРМ, та їх постачальник, забезпечують охорону та цілісність файлів, які пересилаються.

2. Відомості, які розміщуються та надсилаються Оператором ГРМ

1. Оператор ГРМ розміщує на своєму веб-сайті відомості, визначені Законом України «Про ринок природного газу», зокрема:

1) перелік послуг, що надаються таким оператором, інформацію про тарифи та інші умови надання таких послуг, включаючи технічні умови для отримання доступу та приєднання до ГТС;

2) методологію визначення тарифів на послуги з розподілу природного газу та методологію встановлення плати за приєднання до ГРМ;

3) кількісні показники обсягів потужності, право користування якою було надано замовникам згідно з чинними договорами розподілу, технічної потужності та вільної потужності ГРМ у розрізі ГРП;

4) дані про плановані та фактичні обсяги природного газу, що переміщуються ГРМ в обсязі, що знаходиться у розпорядженні такого Оператора.

2. Оператор ГРМ розміщує на веб-сайті схему розміщення ГРП з параметрами відповідної потужності.

3. Оператор ГРМ повідомляє замовників послуг розподілу природного газу про всі події, які можуть мати вплив на надання послуг розподілу природного газу, а також на роботу суміжних систем, в тому числі про зміни термінів робіт, а також про терміни незапланованих раніше робіт шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті та за допомогою системи обміну інформацією СОІ.

3. Відомості, які передають Оператору ГТС Оператори ГРМ

1. Оператор ГРМ передає Оператору ГТС:

1) відомості прогнозу відборів/споживання природного газу по споживачах, відбори/споживання яких не вимірюються щодобово та які перебувають у газорозподільній зоні Оператора ГРМ;

{Підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу ХIV в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

2) відомості про фактичні обсяги природного газу, розподілені за споживачами, підключеними до/через ГРМ;

3) інформацію про виникнення перебоїв в системі Оператора ГРМ, що може вплинути на умови відбору природного газу в точках виходу з ГТС, із зазначенням причин виникнення перебоїв, очікуваного часу їх тривалості, зменшення потужності в точках приєднання до системи Оператора ГТС, значення параметрів, які не відповідають договірним умовам;

{Підпункт 3 пункту 1 глави 3 розділу ХIV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1437 від 27.12.2017}

4) EIC-коди, що були присвоєні споживачам, підключеним до газорозподільної системи відповідного оператора, та відповідні ЕІС-коди їх точок комерційного обліку (за необхідності).

2. Зазначені вище дані направляються Оператору ГТС в електронній формі у вигляді файлів у форматі, визначеному Оператором ГТС.

3. Оператор ГРМ повідомляє диспетчерські служби Оператора ГТС про аварії в газорозподільній системі, які мають або можуть мати вплив на функціонування газотранспортної системи, протягом однієї години з часу їх виникнення.

XV. Порядок перерахунку об’єму природного газу в його обсяг, визначений в одиницях енергії

1. Розрахунок обсягу енергії

1. Обсяг енергії виміряного об’єму газу за певний період розраховують шляхом перемноження цього об’єму, приведеного до стандартних умов, на середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу за цей період.

2. Обсяг енергії природного газу, що проходить через комерційний ВОГ, який обладнаний потоковим хроматографом або потоковим густиноміром з калориметром (далі - потокові ЗВТ із визначенням ФХП), визначається:

в автоматичному режимі з використанням коректорів або обчислювачів об’єму газу з функцією розрахунку енергії природного газу;

у напівавтоматичному режимі з використанням спеціалізованих програм на основі погодинних значень теплоти згоряння з потокових ЗВТ визначення ФХП газу та об’єму газу з коректорів/обчислювачів об’єму газу.

3. Обсяг енергії природного газу, що проходить через комерційний ВОГ, який не обладнаний потоковими ЗВТ з визначенням ФХП, розраховується з використанням середньозваженої вищої теплоти згоряння природного газу за певний період, що визначається в певній точці (ділянці) газопроводу через аналіз компонентного складу проби природного газу, та розраховують за формулою:

де:

-

обсяг (кількість) енергії газу (кВт·год);


-

об’єм газу, приведений до стандартних умов, (м куб.). Порядок приведення об’єму газу до стандартних умов, визначений згідно з пунктом 6 цієї глави;


-

середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу, (кВт·год/м куб.).

Для здійснення порівняння обсягів енергії в різних одиницях виміру обсяг енергії природного газу інформаційно визначається в Гкал та МДж з урахуванням пункту 1 глави 4 цього розділу: 1 кВт·год = 0,859845·10-3 Гкал; 1 кВт·год = 3,6 МДж.

4. Середньозважене значення вищої теплоти згоряння природного газу в певній точці (ділянці, мережі) за певний період розраховують за формулою:

де:

-

вища теплота згоряння природного газу за і-ий день, (кВт·год);


-

об’єм газу за і-ий день, приведений до стандартних умов, (м куб.);


-

кількість днів у певному періоді.

У разі визначення теплоти згоряння хіміко-аналітичною лабораторією за результат теплоти згоряння за і-ий день береться останній результат вимірювання.

5. У разі, якщо в систему газопроводів природний газ надходить одночасно від різних джерел, середньозважене значення вищої теплоти згоряння природного газу на певній ділянці газопроводу та за певний період визначають, виходячи з маршруту переміщення газу, та розраховують за формулою:

де:

-

об'єм газу за певний період з і-ого джерела, (м куб.);


-

середньозважене значення вищої теплоти згоряння газу за певний період іого джерела, вирахуване за формулою, наведеною у пункті 4 цієї глави, для кожного джерела окремо;


-

кількість джерел, з яких газ подається до певної ділянки газопроводу (системи).

6. За відсутності корекції тиску та температури у ЗВТ, виміряний об’єм газу має бути приведений до стандартних умов за формулою:вгору