Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 24.12.2003 N 847
МОНмолодьспорт України; Наказ, Умови від 29.11.20111377
Документ z1448-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 30.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
29.11.2011 N 1377
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2011 р.
за N 1448/20186

Про внесення змін до наказу
Міністерства освіти і науки України
від 24.12.2003 N 847

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
"Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна
держава", затвердженого Указом Президента України від 27.04.2011
N 504 ( 504/2011 ), та з метою підвищення вимог до ліцензування
підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів у вищих
навчальних закладах Н А К А З У Ю:
1. Внести зміни до Ліцензійних умов надання освітніх послуг у
сфері вищої освіти ( z0075-04 ), затверджених наказом Міністерства
освіти і науки України від 24.12.2003 N 847 ( z0071-04 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за
N 75/8674, виклавши їх у новій редакції, що додаються.
2. Директору департаменту наукової діяльності та ліцензування
(Якименко О.В.) забезпечити подання цього наказу в установленому
законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Тимчасово виконуючий
обов'язки Міністра Є.М.Суліма
ПОГОДЖЕНО:
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
В.о. Голови Антимонопольного
комітету України Р.І.Кузьмін

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
24.12.2003 N 847
( z0071-04 )
(у редакції наказу
Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
від 29.11.2011 N 1377)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2011 р.
за N 1448/20186

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
надання освітніх послуг у сфері вищої освіти

I. Загальні положення
1.1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Законів
України "Про освіту" ( 1060-12 ), "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), "Про вищу освіту"
( 2984-14 ), постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007
N 1019 ( 1019-2007-п ) "Про ліцензування діяльності з надання
освітніх послуг".
1.2. Ці Ліцензійні умови визначають загальні вимоги та
мінімальні нормативи забезпечення навчальних закладів
науково-педагогічними та педагогічними кадрами,
матеріально-технічною, навчально-методичною та інформаційною
базою.
II. Нормативи та вимоги
2.1. Нормативи для підготовки фахівців
з вищою освітою відповідних
освітньо-кваліфікаційних рівнів
(денна форма навчання):
--------------------------------------------------------------------- |Назва показника (нормативу)| Значення показника (нормативу) за | | | освітньо-кваліфікаційними рівнями | | |---------------------------------------| | | Молодший |Бакалавр|Спеціаліст|Магістр | | |спеціаліст| | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |-------------------------------------------------------------------| | 1. Загальні вимоги | |-------------------------------------------------------------------| |1.1. Концепція діяльності | + | + | + | + | |за заявленим напрямом | | | | | |(спеціальністю), погоджена | | | | | |з Радою міністрів | | | | | |Автономної Республіки Крим,| | | | | |обласною, Київською, | | | | | |Севастопольською міськими | | | | | |державними адміністраціями | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |1.2. Заявлений ліцензований| | | | | |обсяг (денна форма | | | | | |навчання/заочна форма | | | | | |навчання) | | | | | |-------------------------------------------------------------------| |2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності| |-------------------------------------------------------------------| |2.1. Частка науково- | - | 75 | 85 | 95 | |педагогічних працівників з | | | | | |науковими ступенями та | | | | | |вченими званнями, які | | | | | |забезпечують викладання | | | | | |лекційних годин соціально- | | | | | |гуманітарного циклу | | | | | |дисциплін навчального плану| | | | | |спеціальності (% від | | | | | |кількості годин) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |у тому числі які працюють у| | 50 | 50 | 50 | |даному навчальному закладі | | | | | |за основним місцем роботи | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |2.2. Частка науково- | - | 75 | 85 | 95 | |педагогічних працівників з | | | | | |науковими ступенями та | | | | | |вченими званнями, які | | | | | |забезпечують викладання | | | | | |лекційних годин | | | | | |фундаментального циклу | | | | | |дисциплін навчального плану| | | | | |спеціальності | | | | | |(% від кількості годин) (за| | | | | |винятком військових | | | | | |навчальних дисциплін) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |у тому числі які працюють у| | 50 | 50 | 50 | |даному навчальному закладі | | | | | |за основним місцем роботи | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |з них: | | 10 | 20, | 40, | |докторів наук або | | | але не | але не | |професорів (при розрахунку | | |менше ніж | менше | |частки докторів наук або | | | 1 доктор | ніж | |професорів дозволяється | | | наук або |1 доктор| |прирівнювати двох | | | професор |наук або| |кандидатів наук, доцентів, | | |на 25 осіб|професор| |які мають стаж | | | ліцензо- | на | |безперервної науково- | | | ваного |25 осіб | |педагогічної роботи в | | | обсягу |ліцензо-| |даному навчальному закладі | | | | ваного | |не менше 10 років, а також | | | | обсягу | |є авторами (співавторами) | | | | | |підручників, навчальних | | | | | |посібників з грифом | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | |України або монографій, до | | | | | |одного доктора наук або | | | | | |професора) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |2.3. Частка науково- | - | 75 | 85 | 95 | |педагогічних працівників з | | | | | |науковими ступенями та | | | | | |вченими званнями, які | | | | | |забезпечують викладання | | | | | |лекційних годин фахових | | | | | |дисциплін навчального плану| | | | | |спеціальності (% від | | | | | |кількості годин) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |у тому числі які працюють у| | 50 | 50 | 50 | |даному навчальному закладі | | | | | |за основним місцем роботи | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |з них: | | 10 | 20, | 40, | |докторів наук або | | | але не | але не | |професорів (при розрахунку | | |менше ніж | менше | |частки докторів наук або | | | 1 доктор | ніж | |професорів дозволяється | | | наук або |1 доктор| |прирівнювати двох | | | професор |наук або| |кандидатів наук, доцентів, | | |на 25 осіб|професор| |які мають стаж | | | ліцензо- | на | |безперервної науково- | | | ваного |25 осіб | |педагогічної роботи в | | | обсягу |ліцензо-| |даному навчальному закладі | | | | ваного | |не менше 10 років, а також | | | | обсягу | |є авторами (співавторами) | | | | | |підручників, навчальних | | | | | |посібників з грифом | | | | | |Міністерства освіти і | | | | | |науки, молоді та спорту | | | | | |України або монографій, до | | | | | |одного доктора наук або | | | | | |професора) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |2.4. Частка педагогічних | 25 | - | - | - | |працівників вищої | | | | | |категорії, які викладають | | | | | |лекційні години дисциплін | | | | | |навчального плану | | | | | |спеціальності та працюють у| | | | | |даному навчальному закладі | | | | | |за основним місцем роботи | | | | | |(% від кількості годин для | | | | | |кожного циклу дисциплін | | | | | |навчального плану) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |2.5. Наявність кафедри | + | + | + | + | |(циклової комісії) з | | | | | |фундаментальної підготовки | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |2.6. Наявність кафедри зі | - | + | + | + | |спеціальної (фахової) | | | | | |підготовки, яку очолює | | | | | |фахівець відповідної | | | | | |науково-педагогічної | | | | | |спеціальності: | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |доктор наук або професор | | | | + | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |кандидат наук, доцент | | | + | | |-------------------------------------------------------------------| | 3. Матеріально-технічна база | |-------------------------------------------------------------------| |3.1. Забезпеченість | 100 | 100 | 100 | 100 | |лабораторіями, полігонами, | | | | | |обладнанням, | | | | | |устаткуванням, необхідними | | | | | |для виконання навчальних | | | | | |програм (у % від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |3.2. Забезпеченість | 70 | 70 | 70 | 70 | |студентів гуртожитком (у % | | | | | |від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |3.3. Кількість робочих | 6 | 12 | 12 | 12 | |комп'ютерних місць на | | | | | |100 студентів (крім | | | | | |спеціальностей, які | | | | | |належать до галузей знань | | | | | |0102 "Фізичне виховання, | | | | | |спорт і здоров'я людини" і | | | | | |0202 "Мистецтво", крім | | | | | |спеціальності "Дизайн") | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |3.4. Кількість робочих | 3 | 6 | 6 | 6 | |комп'ютерних місць на | | | | | |100 студентів (для | | | | | |спеціальностей, які | | | | | |належать до галузей знань | | | | | |0102 "Фізичне виховання, | | | | | |спорт і здоров'я людини" і | | | | | |0202 "Мистецтво", крім | | | | | |спеціальності "Дизайн") | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |3.5. Наявність пунктів | + | + | + | + | |харчування | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |3.6. Наявність спортивного | + | + | + | + | |залу | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |3.7. Наявність стадіону або| + | + | + | + | |спортивного майданчика | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |3.8. Наявність медичного | + | + | + | + | |пункту | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | 4. Навчально-методичне забезпечення | |-------------------------------------------------------------------| |4.1 Наявність освітньо- | + | + | + | + | |кваліфікаційної | | | | | |характеристики фахівця (у | | | | | |тому числі варіативної | | | | | |компоненти) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.2. Наявність освітньо- | + | + | + | + | |професійної програми | | | | | |підготовки фахівця (у тому | | | | | |числі варіативної | | | | | |компоненти) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.3. Наявність навчального | + | + | + | + | |плану, затвердженого в | | | | | |установленому порядку | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.4. Наявність навчально- | | | | | |методичного забезпечення | | | | | |для кожної навчальної | | | | | |дисципліни навчального | | | | | |плану (% від потреби): | | | | | |4.4.1. Навчальних і робочих| 100 | 100 | 100 | 100 | |навчальних програм | | | | | |дисциплін | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.4.2. Планів семінарських,| 100 | 100 | 100 | 100 | |практичних занять, завдань | | | | | |для лабораторних робіт (% | | | | | |від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.4.3. Методичних вказівок | 100 | 100 | 100 | 100 | |і тематик контрольних, | | | | | |курсових робіт (проектів) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.5. Наявність пакетів | 100 | 100 | 100 | 100 | |контрольних завдань для | | | | | |перевірки знань з дисциплін| | | | | |соціально-гуманітарної, | | | | | |фундаментальної та фахової | | | | | |підготовки (% від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.6. Забезпеченість | 100 | 100 | 100 | 100 | |програмами всіх видів | | | | | |практик (% від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.7. Наявність методичних | + | + | + | + | |указівок щодо виконання | | | | | |дипломних робіт (проектів),| | | | | |державних екзаменів | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.8. Дидактичне | 100 | 100 | 100 | 100 | |забезпечення самостійної | | | | | |роботи студентів (у тому | | | | | |числі з використанням | | | | | |інформаційних технологій) | | | | | |(% від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |4.9. Наявність критеріїв | + | + | + | + | |оцінювання знань і вмінь | | | | | |студентів | | | | | |-------------------------------------------------------------------| | 5. Інформаційне забезпечення | |-------------------------------------------------------------------| |5.1. Забезпеченість | 100 | 100 | 100 | 100 | |студентів підручниками, | | | | | |навчальними посібниками, | | | | | |наявними у власній | | | | | |бібліотеці (% від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |5.2. Співвідношення | 3 | 5 | 5 | 5 | |посадкових місць у власних | | | | | |читальних залах до | | | | | |загальної чисельності | | | | | |студентів (% від потреби) | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |5.3. Забезпеченість | 3 | 4 | 4 | 8 | |читальних залів фаховими | | | | | |періодичними виданнями | | | | | |---------------------------+----------+--------+----------+--------| |5.4. Можливість доступу | | | | | |викладачів і студентів до | | | | | |Інтернету як джерела | | | | | |інформації: | | | | | |наявність обладнаних | + | + | + | + | |лабораторій | | | | | |наявність каналів доступу | + | + | + | + | ---------------------------------------------------------------------
2.2. Вимоги для підготовки фахівців з вищою освітою
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів: 2.2.1. Кадрове, матеріально-технічне, навчально-методичне та
інформаційне забезпечення навчального закладу відповідно до
встановлених цими Ліцензійними умовами нормативів на час
ліцензування повинно бути достатнім на весь строк навчання за
відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 2.2.2. Забезпечення навчальною літературою вважається 100% за
наявності одного підручника (посібника) за списком літератури,
рекомендованим робочою програмою дисципліни, на трьох студентів. 2.2.3. Наявні приміщення (навчальні, навчально-виробничі,
побутові, спортивні тощо) повинні відповідати санітарним нормам і
правилам, державним будівельним нормам України ДБН В2.2-3-97
"Будинки та споруди навчальних закладів" ( vb117243-96 ),
затвердженим наказом Деркоммістобудування України від 27.06.96
N 117 ( v0117243-96 ). 2.2.4. Для вищих навчальних закладів II-IV рівнів акредитації
кількість лекційних годин на одного викладача не може перевищувати
250 на рік при загальній кількості дисциплін не більше 5. 2.2.5. Відповідність науково-педагогічної спеціальності
викладача визначається його спеціальністю за дипломом про освіту,
науковою спеціальністю, науковим ступенем, ученим званням або
проходженням науково-педагогічного стажування чи підвищення
кваліфікації з відповідної дисципліни тривалістю не менше
6 місяців. 2.2.6. При розрахунку частки науково-педагогічних працівників
з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують
викладання лекційних годин дисциплін навчального плану за
напрямами підготовки і спеціальностями галузей знань 0102 "Фізичне
виховання, спорт і здоров'я людини" і 0202 "Мистецтво", звання
"народний артист", "народний художник", "заслужений тренер"
прирівнюються до вченого звання професора, "заслужений артист",
"заслужений художник" - до вченого звання доцента. 2.2.7. Кваліфікаційні вимоги до педагогічних,
науково-педагогічних та керівних працівників визначаються Законами
України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України. 2.2.8. За наявності в навчальному закладі заочної форми
навчання матеріально-технічне забезпечення розраховується з
коефіцієнтом 0,2 відносно нормативів для денної форми навчання.
Методичне забезпечення повинно бути 100% з розрахунку один
комплект методичних матеріалів з кожної дисципліни на одного
студента. 2.2.9. За наявності в навчальному закладі відокремленого
підрозділу, що надаватиме освітні послуги, для нього
застосовуються нормативи для підготовки фахівців з вищою освітою
відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, визначені
пунктом 2.1. цього розділу.
III. Інші вимоги
3.1. Додатковими вимогами до навчальних закладів, що
здійснюють навчання іноземців, є: наявність правової бази, що регламентує в'їзд іноземців в
Україну з метою навчання, їх перебування в Україні та виїзд на
батьківщину; наявність системи набору на навчання іноземців (офіційні
угоди з іноземними партнерами тощо); наявність паспортно-візової служби для обслуговування
іноземців (допускається обслуговування на підставі договорів); наявність системи медичного обслуговування іноземців,
страхування їх здоров'я; наявність облаштованих гуртожитків для проживання іноземців
та служби безпеки.
3.2. Для надання освітніх послуг з післядипломної освіти
забезпечення повинно бути не меншим, ніж для підготовки за
відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, за винятком вимог до
кадрового забезпечення при наданні освітніх послуг з розширення
профілю (підвищення кваліфікації) та спеціалізації, де викладати
можуть провідні фахівці галузі, а також працівники органів
виконавчої влади.
3.3. Надання освітніх послуг з підготовки до вступу у вищі
навчальні заклади здійснюється згідно з ліцензійними умовами
надання освітніх послуг у сфері загальної середньої (позашкільної)
освіти.
3.4. Навчальні заклади, що отримали ліцензію на надання
освітніх послуг, зобов'язані: забезпечувати дотримання вимог законів України та постанов
Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативно-правових
актів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України; виконувати ці Ліцензійні умови; провадити діяльність відповідно до заявлених під час
ліцензування навчальних планів і освітніх програм, установлених
обсягів прийому на навчання; надавати особам, які вступають до навчального закладу (у тому
числі шляхом реклами), достовірну інформацію про умови приймання,
плату за навчання, зміст і форму документів, які видаються після
його закінчення; забезпечити подання електронних даних та відомостей про
діяльність навчального закладу, його відокремленого підрозділу з
питань, що визначені цими Ліцензійними умовами, до Єдиної
державної електронної бази з питань освіти; за умови затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти
перейти з навчального року, наступного за роком затвердження
стандартів, на підготовку фахівців різних освітньо-кваліфікаційних
рівнів за відповідними навчальними планами і програмами.
Директор
департаменту наукової діяльності
та ліцензування О.В.Якименковгору