Документ z1596-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 26.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.12.2015  № 1167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2015 р.
за № 1596/28041

Про внесення змін до деяких наказів Мінсоцполітики з питань надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, та державної підтримки підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів

Відповідно до Закону України „Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Податкового кодексу України та Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 70, з метою удосконалення механізму надання фінансової допомоги за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 06 вересня 2010 року № 270, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2010 року за № 954/18249 (зі змінами), що додаються.

2. У наказі Міністерства соціальної політики України від 05 вересня 2013 року № 545 „Деякі питання надання державної допомоги підприємствам та організаціям, які засновані громадськими організаціями інвалідів”, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2013 року за № 1620/24152:

у пункті 2 цифри „2.18” замінити цифрами „2.17”;

форму заяви громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування викласти в редакції, що додається.

3. Департаменту соціального захисту інвалідів (О. Полякова) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра В. Шевченка.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Директор Фонду
соціального захисту інвалідів

Віце-президент
Національного комітету спорту
інвалідів України

Виконавчий директор
Національної Асамблеї інвалідів України

Голова Всеукраїнської організації інвалідів
«Союз організацій інвалідів України»

Голова ЦП Українського товариства глухих

Голова ЦП Громадської організації інвалідів
«Українське товариство сліпих»

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Т. в. о. Голови Державної
регуляторної служби України

Заступник Міністра фінансів України

Міністр освіти і науки України
С. АртюхО.А. Скугарева


Н.С. Скрипка


В.В. Назаренко

Ю.П. Максименко


В.М. БільчичО. МірошниченкоС.М. Кондрюк


В.П. Загородній

Р. Качур

С.М. КвітЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
02.12.2015  № 1167


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 грудня 2015 р.
за № 1596/28041

ЗМІНИ
до Інструкції з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів

1. Абзац п’ятий пункту 1.2 розділу І після слів „фізична особа - підприємець” доповнити словами „ зареєстрована в Україні в установленому законодавством порядку”.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2.2 викласти в такій редакції:

„2.2. Крім заяви про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, заявники-роботодавці надають відділенням Фонду:

анкету заявника-роботодавця за формою, наведеною у додатку 2 до цієї Інструкції;

копії статуту або положення, інших установчих документів (у разі їх наявності) з усіма змінами та доповненнями, засвідчені підписом та скріплені печаткою заявника-роботодавця (за наявності);

копію протоколу про обрання на посаду (рішення про призначення) посадових осіб заявника-роботодавця (директора, головного бухгалтера), засвідчену підписом та скріплену печаткою заявника-роботодавця (за наявності);

баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за попередній рік та останній звітний період (за наявності);

податкову декларацію з податку на прибуток заявника-роботодавця за попередній рік та останній звітний період (за наявності);

довідку територіальних органів Державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

обґрунтування необхідності здійснення видатків на заходи, перелік обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, які планується придбати за рахунок коштів Фонду, за формою, наведеною у додатку 3 до цієї Інструкції;

бізнес-план, прайс-листи, комерційні пропозиції для обґрунтування вартості проекту (для заявників-роботодавців, які звернулися за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, результатом використання якої передбачається отримання прибутку);

обґрунтування отримання фінансової допомоги за формою, наведеною у додатку 4 до цієї Інструкції (для інших заявників-роботодавців);

документ, що підтверджує право власності на приміщення, або договір оренди приміщення, де буде розміщене (встановлене) майно та/або надаватимуться відповідні послуги та проводитимуться роботи;

письмову згоду засновника про отримання заявником-роботодавцем фінансової допомоги за рахунок коштів Фонду за заявленим напрямом;

інші документи, передбачені пунктами 2.3-2.8 цього розділу (у разі потреби).”;

2) у пункті 2.7 слова „копії індивідуальних програм реабілітації інвалідів” замінити словами „перелік індивідуальних програм реабілітації інвалідів, у якому зазначаються номер індивідуальної програми реабілітації, прізвище, ім’я, по батькові інваліда, дата народження, група інвалідності, термін, до якого встановлено групу інвалідності, реабілітаційні заходи (щодо професійної та трудової реабілітації) відповідно до напряму фінансування.”;

3) у пункті 2.8 слово „копії” замінити словом „перелік”;

4) у пункті 2.9 слово „трьох” замінити словом „чотирьох”;

5) пункт 2.11 після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:

„копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник - фізична особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 636);”.

У зв’язку з цим абзаци третій-сьомий вважати відповідно абзацами четвертим-восьмим;

6) у пункті 2.12 цифру „4” замінити цифрою „6”;

7) абзаци перший, другий пункту 2.13 викласти в такій редакції:

„2.13. Відділення Фонду при прийнятті заяви перевіряє наявність усіх необхідних документів та видає у день її прийняття заявнику відривний корінець заяви із зазначенням дати реєстрації за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції. Якщо до заяви не додано всі необхідні документи, то відділення Фонду у відривному корінці (у день реєстрації заяви) визначає перелік документів, які необхідно додати.

Заявник має подати до відділення Фонду ненадані документи згідно з переліком, зазначеним у відривному корінці, не пізніше ніж через 10 робочих днів з дати реєстрації заяви.”;

8) пункти 2.14-2.16 викласти в такій редакції:

„2.14. Відділення Фонду протягом 20 робочих днів з дати звернення перевіряє подані заявником документи на відповідність вимогам Інструкції та чинному законодавству, а також у документах заявника-роботодавця перевіряє інформацію щодо:

реєстрації у відділенні Фонду;

виконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

подання відділенню Фонду звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів за формою, затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10 лютого 2007 року № 42, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13 лютого 2007 року за № 117/13384 (далі - Звіт);

сплати сум адміністративно-господарських санкцій і пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів;

відсутності зменшення протягом року, що передує року звернення, порівняно з попереднім середньооблікової чисельності штатних працівників, яким встановлено інвалідність, більше ніж на 10 відсотків (для заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів);

належного виконання попереднього договору, укладеного з відділенням Фонду.

З урахуванням зазначеної перевірки документів та відомостей про заявника-роботодавця відділення Фонду:

аналізує інформацію на підставі документів, наданих заявником- роботодавцем відповідно до пункту 2.17 цього розділу, а також наявність обігових коштів, виробничого та кадрового потенціалу, платоспроможність, відповідність вимогам чинного законодавства, наявність заборгованості за виплатою заробітної плати тощо;

оцінює бізнес-проект заявника-роботодавця стосовно актуальності впровадження, строку окупності, відповідності видам діяльності заявника-роботодавця, конкурентоздатності товарів (робіт, послуг), які планується виробляти (виконувати, надавати), достатності виробничого та кадрового потенціалу;

аналізує цінові пропозиції вартості обладнання, робіт, послуг, які планується закуповувати;

прогнозує ризики неповернення коштів - у разі надання фінансової допомоги на поворотній основі та цільової позики.

Заявникам-роботодавцям, які у межах коштів, наявних у Фонді, запропонують найбільші показники результативності з працевлаштування та/або реабілітації інвалідів і матимуть найбільшу соціальну значимість, надається перевага.

Відділення Фонду надсилає на погодження Фонду соціального захисту інвалідів (далі - Фонд) один примірник поданих документів заявника-роботодавця та інформацію, передбачену цим пунктом.

2.15. Фонд із дня отримання примірника документів протягом 7 робочих днів перевіряє наявність відповідних бюджетних призначень, достовірність інформації, зазначеної в пункті 2.14 цього розділу, відповідність основним критеріям оцінки заявника-роботодавця, зазначеним у пункті 2.17 цього розділу, наявність повного переліку документів, визначених цією Інструкцією.

Фонд інформує відділення Фонду, заявника-роботодавця та Міністерство соціальної політики України про погодження або відмову у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики листом-погодженням, у якому містяться обґрунтування стосовно доцільності надання або відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики заявнику-роботодавцю.

2.16. У разі звернення заявників-роботодавців, які засновані громадськими організаціями інвалідів, за отриманням фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду (крім фінансової допомоги на здійснення заходів щодо фізкультурно-спортивної реабілітації інвалідів) відділення Фонду не пізніше ніж через 3 робочі дні після отримання погодження від Фонду надсилає два примірники документів разом із листом-погодженням Фонду Міністерству соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації протягом 15 робочих днів з дати надходження пакета документів від відділення Фонду визначають доцільність надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики.

Не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення стосовно доцільності надання заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації надсилають розпорядження, висновок-пропозицію та один примірник документів Міністерству соціальної політики України, копію розпорядження - Фонду, відділенню Фонду та заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів.

Один примірник документів залишається у Міністерстві соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження рішення (розпорядження) від Міністерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з урахуванням висновку-пропозиції та зазначеного примірника документів приймає рішення про доцільність надання фінансової допомоги та цільової позики заявнику-роботодавцю, заснованому громадською організацією інвалідів, або про відмову в її наданні.

У разі необхідності доопрацювання або уточнення інформації строк прийняття рішення Міністерством соціальної політики України може бути продовжений, але не більше ніж до 15 робочих днів.

Міністерство соціальної політики України за наявності хоча б однієї з підстав, зазначених у пункті 2.21 цього розділу, приймає рішення щодо відмови у наданні фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду.

Міністерство соціальної політики України не пізніше ніж через 3 робочі дні після прийняття рішення інформує Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації про прийняте рішення та надсилає дві копії рішення Фонду, який не пізніше ніж через 3 робочі дні передає одну копію відділенню Фонду.”;

9) пункт 2.17 виключити.

У зв’язку з цим пункти 2.18-2.20 вважати відповідно пунктами 2.17-2.19;

10) в абзаці другому пункту 2.17 слова „фінансовий стан” виключити;

11) у пункті 2.18 абзаци другий-шостий виключити;

12) доповнити пунктом 2.20 такого змісту:

„2.20. Відділення Фонду інформує заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, про результати розгляду його заяви та надсилає копію рішення Міністерству соціальної політики України про доцільність надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок коштів Фонду протягом 3 робочих днів після отримання такого рішення.

За зверненням заявника-роботодавця, заснованого громадською організацією інвалідів, але не пізніше 10 робочих днів з дати отримання ним письмового повідомлення про результати розгляду його заяви відділенням Фонду укладається із ним договір про надання фінансової допомоги та цільової позики.

Відділення Фонду протягом 3 робочих днів з дати підписання договору про надання фінансової допомоги та цільової позики із заявником-роботодавцем, заснованим громадською організацією інвалідів, надсилає його копії до Фонду і Міністерства соціальної політики України, а також інформує про це у письмовій формі Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.

Якщо протягом 10 робочих днів заявником не підписано договір, відділення Фонду за погодженням Фонду може продовжити строк укладання договору (за наявності поважних причин), про що повідомляє Міністерство соціальної політики України, Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації.”;

13) у пункті 2.21:

в абзаці другому слова та цифри „2.2 та 2.11 Інструкції” замінити словами та цифрами „2.2-2.8 та 2.11 Інструкції (відповідно до напряму фінансування)”;

в абзаці п’ятому цифри „2.18” замінити цифрами „2.17”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

„неподання уточненої інформації представником заявника-роботодавця або його засновником (у разі необхідності уточнення інформації), в тому числі під час розгляду Міністерством соціальної політики України питання стосовно доцільності надання фінансової допомоги.”;

14) пункт 2.23 виключити.

3. У розділі ІІІ:

1) абзац третій пункту 3.2 викласти в такій редакції:

„Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2012 року № 1407, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 січня 2013 року за № 130/22662.”;

2) у пункті 3.4 слова „складного протезування” замінити словами „протезування протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності”;

3) пункт 3.6 викласти в такій редакції:

„3.6. У разі виникнення необхідності у зміні даних, затверджених рішенням Міністерства соціальної політики України, Фонд за наявності письмового звернення від відділення Фонду, до якого звернувся заявник-роботодавець, який заснований громадською організацією інвалідів, звертається з відповідним обґрунтуванням до Міністерства соціальної політики України щодо прийняття рішення про внесення змін до раніше прийнятого рішення Міністерства соціальної політики України в частині зміни розміру фінансової допомоги та кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів.

Міністерство соціальної політики України протягом 15 робочих днів з дати надходження документів від Фонду інформує його про прийняте рішення.

Фондом подаються на розгляд Міністерства соціальної політики України документи тих заявників-роботодавців, у яких відсутні порушення щодо виконання умов договору про надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики (дотримання графіка створення робочих місць для працевлаштування інвалідів, графіка введення в експлуатацію придбаного обладнання тощо).”.

4. У розділі ІV:

1) абзац четвертий підпункту 4.1.2 пункту 4.1 викласти в такій редакції:

„структурні підрозділи з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад для відділень реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів, що входять до їх складу;”;

2) в абзаці другому підпункту 4.5.3 пункту 4.5 слово „двох” замінити словом „чотирьох”;

3) підпункти 4.7.1-4.7.3 пункту 4.7 викласти в такій редакції:

„4.7.1. Перелік випадків, за якими інваліди підлягають забезпеченню протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності, визначається Положенням про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 04 серпня 2014 року № 524).

4.7.2. Протезно-ортопедичні підприємства, які забезпечують інвалідів технічними та іншими засобами реабілітації і до яких звернувся інвалід, надсилають відділенням Фонду за місцем реєстрації проживання інваліда такі документи:

копію направлення, виданого структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах (крім міст Києва та Севастополя) рад;

калькуляцію вартості протезно-ортопедичного виробу підвищеної складності з розшифруванням трудових та матеріальних витрат, затверджену підприємством;

обґрунтування щодо необхідності виготовлення протезно-ортопедичних виробів підвищеної складності за підписом керівника підприємства, що відповідає кваліфікаційним вимогам до виготовлення, поставки, ремонту та технічного обслуговування технічних та інших засобів реабілітації, або лікаря клініки УкрНДІпротезування відповідно до Положення про первинне та складне протезування та ортезування осіб з вадами опорно-рухового апарату, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22 вересня 2004 року № 234, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2004 року за № 1277/9876 (у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 04 серпня 2014 року № 524);

рішення комісії підприємства або лікаря клініки УкрНДІпротезування щодо необхідності протезування протезно-ортопедичними виробами підвищеної складності;

витяг з реєстру Централізованого банку даних з проблем інвалідності про видані інвалідам, дітям-інвалідам, окремим категоріям населення протезно-ортопедичні вироби підвищеної складності.

4.7.3. Порядок забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, перелік технічних та інших засобів реабілітації для інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 05 квітня 2012 року № 321 (зі змінами).”;

4) у пункті 4.8:

у підпункті 4.8.5 абзац четвертий виключити.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий-одинадцятий вважати відповідно абзацами четвертим-десятим;

абзаци сьомий-десятий викласти в такій редакції:

„копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі якщо заявник - фізична особа є внутрішньо переміщеною особою) згідно з додатком до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 636).

Рішення про надання фінансової допомоги на оплату вартості навчання та перекваліфікації шляхом відшкодування витрат приймається Комісією відділення Фонду за наявності документів, зазначених у цьому пункті, а в разі їх відсутності, якщо заявник - фізична особа є зареєстрованою (взятою на облік) внутрішньо переміщеною особою, - на підставі інформації Централізованого банку даних з проблем інвалідності та індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда.

До складу комісії (за згодою) можуть входити представники закладів охорони здоров’я, освіти, громадських організацій та органів соціального захисту населення.

Для підтвердження можливості надання освітніх послуг за вибраною заявником - фізичною особою спеціальністю відділення Фонду може звертатися (шляхом надсилання листів) до навчального закладу з метою з`ясування наявності відповідної ліцензії такого закладу.”;

в абзаці другому підпункту 4.8.10 слова „відзнакою або з оцінками „відмінно” і „добре” замінити словами „середньою оцінкою не менше „4”.

5. У пункті 5.2 розділу V цифру „5” замінити цифрою „7”.

6. Додаток 1 до Інструкції викласти в такій редакції:

Додаток 1ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
05.09.2013  № 545
(у редакції наказу Міністерства
соціальної політики України
02.12.2015  № 1167)

ЗАЯВА
громадської організації інвалідів про надання підприємству, організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів, дозволу на право користування пільгами з оподаткування

Директор Департаменту
соціального захисту інвалідів


О. Поляковавгору