Документ z1643-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 22.01.2016. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2015  № 516


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1643/28088

Про затвердження Порядку погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

Відповідно до статті 19 Закону України «Про міський електричний транспорт» та з метою упорядкування механізму погодження кандидатур для прийняття на роботу і звільнення із займаної посади керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), що додається.

2. Департаменту стратегічного розвитку дорожнього ринку та автомобільних перевезень забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства інфраструктури України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. Пивоварський

ПОГОДЖЕНО:

Президент Спілки орендарів
і підприємців України

Генеральний директор
Спілки підприємців малих, середніх
і приватизованих підприємців України

В.о. Виконавчого директора
Асоціації міст України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілокВ. ХмільовськийВ. Биковець


О.Є. ТомнюкД. ОлійникГ.В. ОсовийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
10.12.2015  № 516


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2015 р.
за № 1643/28088

ПОРЯДОК
погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)

I. Загальні положення

Цей Порядок визначає процедуру погодження з Мінінфраструктури кандидатур прийняття на роботу і звільнення із займаної посади керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус) (далі - керівник підприємства).

II. Порядок погодження кандидатури на посаду керівника підприємства

2.1. Подання щодо погодження з Мінінфраструктури кандидатури претендента на посаду керівника підприємства вноситься міським головою на підставі заяви кандидата.

2.2. У поданні в довільній формі зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, дата народження претендента, громадянство, займана ним посада, посада, на яку він претендує, рівень фахової та професійної підготовки, стаж роботи за фахом.

До подання додаються біографічна довідка, копії трудової книжки та документів про освіту. Претенденти можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня (копії документів про присудження наукового ступеня або присвоєння вченого звання, підвищення кваліфікації, проходження перепідготовки, характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо), а також пропозиції щодо покращення роботи підприємства та його подальшого розвитку.

2.3. Структурні підрозділи Мінінфраструктури, до повноважень яких належать питання роботи з персоналом та питання міського електричного транспорту (далі - структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури), попередньо розглядають документи, що надійшли на погодження, та запрошують претендента на співбесіду.

Співбесіду проводять керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури та заступник Міністра, відповідальний за формування та реалізацію державної політики у сфері міського електричного транспорту відповідно до розподілу обов’язків.

Співбесіда проводиться з метою з’ясування рівня знань кандидата щодо положень нормативно-правових актів у сфері міського електротранспорту, встановлення відповідності претендента кваліфікаційним вимогам, вивчення його професійного рівня та ділових якостей, а також його бачення шляхів покращення роботи та розвитку підприємства тощо.

Пропозиції з урахуванням розгляду матеріалів щодо результатів співбесіди заносяться до картки погодження кандидатури на посаду керівника підприємства міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус), форму якої наведено в додатку, та подаються на розгляд Міністра або уповноваженої ним особи.

2.4. На підставі прийнятого Міністром або уповноваженою ним особою рішення структурний підрозділ Мінінфраструктури, до повноважень якого належать питання роботи з персоналом, готує лист на адресу відповідного міського голови щодо погодження чи непогодження запропонованої кандидатури на посаду керівника підприємства за підписом Міністра або уповноваженої ним особи.

Загальний строк розгляду документів, що надійшли на погодження до Мінінфраструктури, не може перевищувати 15 робочих днів з дня їх отримання.

Копія відповідного рішення про призначення керівника підприємства на посаду надсилається до Мінінфраструктури протягом 5 робочих днів після його видання.

III. Порядок погодження звільнення з посади керівника підприємства

3.1. Подання щодо погодження звільнення з посади керівника підприємства вноситься до Мінінфраструктури міським головою.

3.2. У поданні обґрунтовуються підстави припинення трудових відносин з особою. До подання додаються у разі їх наявності: заява керівника підприємства, який звільняється за власною ініціативою, медична довідка (у випадку звільнення за станом здоров’я), інші документи, які необхідні для прийняття рішення про звільнення з відповідних підстав.

3.3. Структурні підрозділи апарату Мінінфраструктури опрацьовують документи, що надійшли на погодження, в разі потреби з’ясовують додаткові обставини, пов’язані зі звільненням, та готують пропозиції, які подаються на розгляд Міністра або уповноваженої ним особи.

3.4. На підставі прийнятого Міністром або уповноваженою ним особою рішення структурний підрозділ апарату Мінінфраструктури, до повноважень якого належать питання роботи з персоналом, готує лист на адресу відповідного міського голови щодо погодження чи непогодження звільнення з посади керівника підприємства за підписом Міністра або уповноваженої ним особи.

Загальний строк розгляду документів, що надійшли на погодження звільнення з посади керівника підприємства, не може перевищувати 15 робочих днів з дня їх отримання.

Копія відповідного рішення про звільнення керівника надсилається до Мінінфраструктури протягом 5 робочих днів після його видання.

Директор Департаменту
стратегічного розвитку
дорожнього ринку
та автомобільних перевезень
Р.В. ХмільДодаток
до Порядку погодження з Мінінфраструктури призначення на посади і звільнення з посад керівників підприємств міського електричного транспорту (трамвай, тролейбус)
(пункт 2.3 розділу II)

КАРТКА
погодження кандидатури на посаду
керівника підприємства міського
електричного транспорту (трамвай, тролейбус)вгору