Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості
Мінсоцполітики України; Наказ, Схема від 16.12.20141043
Документ z1646-14, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 31.03.2017, підстава - z0407-17

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.12.2014  № 1043


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 грудня 2014 р.
за № 1646/26423

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 447 від 22.03.2017}

Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики
№ 264 від 11.03.2015
№ 886 від 01.09.2015}

{Щодо підвищення з 1 грудня 2015 року в межах видатків на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 25 відсотків посадові оклади див. Наказ Міністерства соціальної політики № 1264 від 30.12.2015}

{У тексті Наказу слова „начальникам головних управлінь Служби, управлінь Служби” у всіх відмінках замінено словами „керівникам центрів зайнятості” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики  № 886 від 01.09.2015}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 березня 2014 року № 90 „Деякі питання державного управління у сфері зайнятості населення” та підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 389, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схеми посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (далі - Центральний апарат Служби), Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості, районних, міських, районних у містах та міськрайонних центрів зайнятості (далі - центри зайнятості) згідно з додатками 1–4, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886 від 01.09.2015}

Установити, що у випадку, коли розміри посадових окладів працівників, зазначені у додатках 1–4, нижчі, ніж визначений законом розмір мінімальної заробітної плати, посадові оклади установлюються на рівні відповідного розміру мінімальної заробітної плати.

2. Надати право Голові Служби, керівникам центрів зайнятості у межах затвердженого фонду оплати праці:

1) установлювати:

конкретні розміри посадових окладів відповідно до затверджених цим наказом схем посадових окладів;

заступникам керівників, заступникам керівників структурних підрозділів, посади яких не передбачені цим наказом, – посадові оклади на 3–7 відсотків нижче передбаченого схемою посадового окладу відповідного керівника;

надбавки:

за високі досягнення у праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років;

за особливий характер роботи та інтенсивність праці – до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за вислугу років. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або їх розмір зменшується. Порядок та розміри надбавок працівникам визначаються відповідно до вимог чинного законодавства та умов колективного договору, що діє у Центральному апараті Служби та відповідному центрі зайнятості;

{Абзац шостий підпункту 1 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 886 від 01.09.2015}

працівникам (крім заступників керівників, керівників структурних підрозділів та їх заступників) доплати:

за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих самих категорій персоналу (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю і пологами, у частково оплачуваній відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою з використанням на цю мету до 50 відсотків посадового окладу відсутнього працівника;

за виконання обов’язків тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу – у розмірі різниці між фактичним посадовим окладом тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу (без урахування надбавок та доплат) і посадовим окладом працівника, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника або заступника керівника структурного підрозділу, за умови, якщо працівник, який виконує обов’язки тимчасово відсутнього керівника структурного підрозділу, не є його заступником;

2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати роботи, а також до державних, професійних свят та ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного в розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.

Конкретні умови, порядок та розміри преміювання працівників визначаються у положенні про преміювання, що діє у Центральному апараті Служби та відповідному центрі зайнятості;

{Абзац другий підпункту 2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 886  від 01.09.2015}

3) надавати працівникам матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань та допомогу для оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015}

3. Виплачувати працівникам, зазначеним у пункті 1 цього наказу:

1) надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї європейської – 10, однієї східної, угро-фінської або африканської – 15, двох і більше мов – 25 відсотків посадового окладу;

2) доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності – у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків посадового окладу;

3) надбавку за почесне звання „заслужений” – у розмірі 5 відсотків посадового окладу.

Доплати за науковий ступінь та надбавка за почесне звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з науковим ступенем або почесним званням;

4) надбавку за вислугу років у відсотках до посадового окладу залежно від стажу роботи в державній службі зайнятості, а також стажу роботи, який зараховується до стажу державної служби згідно з чинним законодавством, в таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, понад 25 років – 40 відсотків посадового окладу.

{Підпункт 4 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 886 від 01.09.2015}

4. Преміювання Голови Служби, керівників центрів зайнятості та їх заступників, надання їм матеріальної допомоги і встановлення надбавок та доплат до посадового окладу здійснюються у порядку та розмірі, встановлених цим наказом, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати приймається за погодженням з органом вищого рівня.

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015}

5. Групи за оплатою праці працівників державної служби зайнятості встановлюються відповідно до показників, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 614 „Деякі питання віднесення областей та міст до груп за оплатою праці”.

{Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886 від 01.09.2015}

Працівникам центрів зайнятості, які обслуговують місто та прилеглий район посадові оклади встановлюються залежно від загальної чисельності населення відповідного міста і району, визначеної в додатку 3 до цього наказу.

{Абзац другий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886 від 01.09.2015}

6. Умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням Центрального апарату Служби, центрів зайнятості,  визначаються наказом Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 „Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (зі змінами).

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886 від 01.09.2015}

7. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 24 березня 2006 року № 86 „Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 29 березня 2006 року за № 343/12217 (зі змінами).

8. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України -
керівник апарату

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об’єднань профспілок
В. МатвійчукО. МірошниченкоС.М. Кондрюк
Додаток 1
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників Державної служби зайнятості (Центральний апарат)

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Голова Служби

3568

Перший заступник Голови Служби

3367

Заступник Голови Служби

3258

Начальник управління

2716–2871

Начальник самостійного відділу

2561–2716

Начальник відділу у складі управління

2327–2406

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:


провідний

1552–1707

І категорії

1320–1357

ІI категорії

1301–1305

без категорії

1294–1300

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886  від 01.09.2015}

Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праціО. Товстенко
Додаток 2
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників Центру зайнятості Автономної Республіки Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

Автономна Республіка Крим

поза групою, м. Київ

за групами областей

І

ІІ, м. Севастополь

Директор

2793

2482–2638

2327–2482

2172–2327

Начальник відділу

1506–1665

1506–1665

1426–1585

1346–1506

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:

провідний

1294–1300

1291–1294

1288–1290

1284–1288

І категорії

1287–1288

1285–1286

1283–1284

1281–1282

ІI категорії

1281–1284

1278–1280

1275–1278

1273–1275

без категорії

1271–1273

1265–1270

1263–1265

1260–1263

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886 від 01.09.2015}

Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праціО. Товстенко
Додаток 3
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників міських та міськрайонних центрів зайнятості

Посада

Місячний посадовий оклад, грн

у містах із чисельністю населення

понад 200 тис. осіб

від 100 до 200 тис. осіб

до 100 тис. осіб

Директор

1467–1508

1460–1499

1436–1476

Начальник відділу

1335–1350

1331–1334

1320–1330

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:
провідний

1265–1270

1263–1265

1260–1263

І категорії

1258–1260

1256–1258

1255–1256

ІI категорії

1253–1255

1251–1253

1250–1251

без категорії

1245–1250

1240–1245

1235–1240

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886  від 01.09.2015}

Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праціО. Товстенко
Додаток 4
до наказу Міністерства
соціальної політики України
16.12.2014  № 1043

СХЕМА
посадових окладів працівників районних та районних у містах центрів зайнятості

Найменування посади

Місячний посадовий оклад, грн

район у м. Києві

райони областей та міст

Директор

1428–1467

1364–1404

Начальник відділу

1320–1330

1300–1310

Економіст, бухгалтер, юрисконсульт, аудитор, інженер (за спеціалізацією), програміст, фахівець з питань зайнятості, фахівець з профорієнтації, фахівець з аналізу ринку праці, документознавець, інспектор (з дипломом спеціаліста), фахівець із зв’язків з громадськістю та пресою, консультант:провідний

1240–1245

1235–1240

І категорії

1231–1235

1226–1230

ІI категорії

1225–1229

1221–1225

без категорії

1221–1222

1218–1220

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства соціальної політики № 264 від 11.03.2015, № 886  від 01.09.2015}

Директор
Департаменту заробітної плати
та умов праціО. Товстенковгору