Документ z1657-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.11.2012, підстава - z1878-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
13.12.2004 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2004 р.
за N 1657/10256

Про затвердження Правил оформлення вантажних
перевізних документів на перевезення
морським транспортом
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури
N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }
Відповідно до статей 3 та 144 Кодексу торговельного
мореплавства України ( 176/95-ВР ) та пункту 4 Положення про
Міністерство транспорту та зв'язку України, затвердженого Указом
Президента України від 27.08.2004 N 1009 ( 1009/2004 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Правила оформлення вантажних перевізних
документів на перевезення морським транспортом (далі - Правила),
що додаються.
2. Державному департаменту морського і річкового транспорту
(Работньов В.Г.):
2.1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію
до Міністерства юстиції України.
2.2. Довести цей наказ до відома зацікавлених підприємств,
установ, організацій, фізичних осіб та забезпечити контроль за
його виконанням.
3. Після введення в дію цього наказу вважати таким, що не
застосовується на території України, керівний документ
Мінморфлоту СРСР від 02.01.90 РД N 31.10.07-89 "Правила оформления
грузовых и перевозочных документов".
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Касапчука В.А.
Міністр Г.Кірпа
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва Ю.А.Авксентьєв

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
транспорту та зв'язку
України
13.12.2004 N 1098
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2004 р.
за N 1657/10256

ПРАВИЛА
ОФОРМЛЕННЯ ВАНТАЖНИХ ПЕРЕВІЗНИХ ДОКУМЕНТІВ
НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ МОРСЬКИМ ТРАНСПОРТОМ

1. Загальні положення
1.1. Правила оформлення вантажних перевізних документів на
перевезення морським транспортом (далі - Правила) розроблені
відповідно до статей 3 та 144 Кодексу торговельного мореплавства
України ( 176/95-ВР ) і встановлюють порядок оформлення вантажних
перевізних документів на перевезення вантажів морським
транспортом.
1.2. Правила поширюються на морські порти України та всіх
суб'єктів підприємницької діяльності, що є учасниками процесу
транспортування вантажів через ці порти.
1.3. Правила встановлюють порядок оформлення вантажних
перевізних документів за формами бланків, що додаються. Застосування інших форм бланків вантажних перевізних
документів, не передбачених цими Правилами, не допускається.
1.4. Порядок надання адміністрації морського порту оформлених
вантажних перевізних документів на перевезення морським
транспортом встановлюється відповідно до законодавства. { Главу 1 доповнено пунктом 1.4 згідно з Наказом Міністерства
інфраструктури N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }
2. Вимоги до заповнення бланків
вантажних перевізних документів
2.1. При оформленні вантажних перевізних документів графи
форм бланків (додатки 1-16) заповнюються таким чином: а) "Відправник" - указується точне і повне найменування
підприємства, організації, установи або фізичної особи -
відправника вантажу. Якщо вантаж відправляється фізичною особою,
зазначається прізвище, ім'я та по батькові особи, яка відправляє
вантаж. У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична
особа; б) "Місцезнаходження (місце проживання) відправника" -
вказуються поштовий індекс і адреса відправника з назвою країни,
міста або населеного пункту, району, вулиці та номера будинку.
Замість повної адреси може бути вказаний номер абонементної
поштової скриньки. Скорочене найменування місцезнаходження (місця проживання) не
допускається; в) "Одержувач" - указуються точне і повне найменування
підприємства, організації, установи, особи - одержувача вантажу.
Якщо вантаж одержує фізична особа, зазначається прізвище, ім'я та
по батькові особи, яка одержує вантаж. У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична
особа; г) "Місцезнаходження (місце проживання) одержувача" -
вказуються поштовий індекс і адреса одержувача із назвою країни,
міста або населеного пункту, району, вулиці та номера будинку.
Замість повної адреси може бути вказаний номер абонементної
скриньки. Телеграфне і скорочене найменування адреси не допускаються; ґ) "Вантажовласник" - указуються точне і повне (без
скорочення) найменування підприємства, організації, установи чи
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи. У графі може бути вказана тільки одна юридична чи фізична
особа; д) "Судно" - вказується повне (без скорочення) найменування
судна англійською мовою, що зазначене в суднових документах.
Допускається написання найменування судна українською мовою під
час заповнення складських вантажних документів. При здійсненні
внутрішніх перевезень - вказується повне (без скорочень)
найменування судна українською мовою. е) "Порт навантаження" і "порт вивантаження" - вказуються
повні (без скорочень) найменування портів. є) "Країна призначення" - вказується повне (без скорочень)
найменування держави, до якої адресується вантаж. ж) "Найменування вантажу" - вказується повне і точне
найменування вантажу відповідно до єдиної тарифно-статистичної
номенклатури вантажів, визначеної у Збірнику тарифів на роботи і
послуги, що надаються вантажовласникам морськими портами України,
затвердженому наказом Міністерства транспорту України від 31.10.95
N 392 ( z0476-95 ) та зареєстрованому Міністерством юстиції
України 26.12.95 за N 476/1012. Вантажі, найменування яких відсутні у єдиній
тарифно-статистичній номенклатурі вантажів, визначеній у Збірнику
тарифів на роботи і послуги, що надаються вантажовласникам
морськими портами України ( z0476-95 ), зазначаються під тією
назвою, під якою вони зазначені у стандартах або технічних умовах
на виготовлення продукції. У випадку відсутності стандартів чи технічних умов на вантаж
він зазначається в перевізних документах найменуванням, під яким
використовується у виробництві чи товарообігу. У цьому разі
відправник повинен указати відмінні ознаки вантажу, достатні для
віднесення його до тієї чи іншої тарифно-номенклатурної групи,
наприклад: вид вантажу, матеріал, з якого вантаж виготовлено,
призначення вантажу тощо. Скорочені та неповні найменування не допускаються. Якщо в єдиній тарифно-статистичній номенклатурі вантажів
вантаж названий із вказівкою його стану чи відмінних ознак
(твердий, рідкий, мелений і т. п.), то ці відомості повинні бути
внесені у вантажні перевізні документи. Під час перевезення вантажів під пломбами відправника
вказується: "Під пломбами відправника NN_____". Під час перевезення вантажів у супроводі провідника
відправника чи одержувача слід вказати: "Провідник
відправника/одержувача: прізвище, ім'я та по батькові, паспорт
N _____, серія ___________, ким виданий __________________,
дата видачі ____________, місцезнаходження"; з) "Марки і номери" - вказуються: під час перевезення генеральних вантажів - транспортне
маркування; під час перевезення вантажів в контейнерах - відбитки пломб,
літерні індекси, номери контейнерів; під час перевезення вантажів у пакетах - через дріб: у
чисельнику - загальна кількість пакетів, у знаменнику - кількість
вантажних місць у пакеті, у дужках - порядковий номер пакета.
Наприклад: "3/50 (2)"; и) "Умови та відмітки" - вказуються стан вантажу і вид
пакування, вид засобів пакетування, умови з перевантаження
вантажу, перелік супровідних документів (сертифікати, ветеринарні
свідоцтва та ін.), а також інші відмітки; і) "Кількість місць" - вказується кількість вантажних місць
окремо за кожним найменуванням і за кожним видом упакування. У випадку перевезення вантажів пакетами в цій графі
вказується дробом: у чисельнику - загальна кількість пакетів, у
знаменнику - кількість вантажних місць у пакеті. Наприклад:
"3/50". У випадку пред'явлення вантажу до перевезення навалом,
насипом чи наливом у графу вноситься відмітка "навалом", "насипом"
або "наливом"; ї) "Вид упакування" - вказуються найменування упакування
(ящики, мішки, кипи, бочки і т. п.). У випадку пред'явлення вантажу до перевезення навалом,
насипом чи наливом у цій графі пишеться слово "відсутнє". Якщо до перевезення пред'явлений вантаж без упакування, то в
цій графі вказується скорочено "н/у" (тобто "неупакований"); й) "Маса вантажу, кг" - вказується маса вантажу брутто в
кілограмах. Якщо одним вантажним документом оформлюється збірне
відправлення генеральних вантажів під різними найменуваннями та в
різних видах пакування, то в цьому випадку вказується маса брутто
за вантажем кожного окремого найменування, за кожним видом
упакування і загальна маса брутто всього збірного вантажу; к) "Довіреність N _____ від ____________ р. на
ім'я _______________, паспорт серії N ______, зареєстрований
у ____________ вул. ___________ будинок N _____ кв. N _____" -
указується номер довіреності на одержання вантажу, дата її видачі,
серія і номер паспорта матеріально відповідальної особи, яка
одержує вантаж, і місце її реєстрації; л) "Станція: ________ залізниці: ________" - вказуються (без
скорочень) назва станції та найменування залізниці; м) "Митниця" - вказується повне найменування митниці, що
оформлює дозвіл на ввіз вантажу в країну чи вивіз його з країни; н) "Підпис" і "підписи" - після ретельної перевірки
зазначених у вантажному документі реквізитів відповідальні особи
ставлять свої підписи і розбірливо вказують свої прізвища. Якщо відповідальні особи, передбачені формою бланка, що
підписують вантажний документ, тимчасово відсутні (у зв'язку з
відпусткою, відрядженням тощо), то вантажний документ підписує
особа, яка тимчасово виконує обов'язки відсутньої відповідальної
особи. Інші графи форм бланків вантажних перевізних документів
заповнюються відповідно до їх призначення.
2.2. Вимоги цього розділу поширюються також на порядок
заповнення граф бланків коносаментів та інших документів, що їх
замінюють.
3. Оформлення вантажних
перевізних документів
3.1. Бланки вантажних перевізних документів повинні
виготовлятися на аркушах паперу білого кольору стандартного
формату А4 (210 х 297 мм). Допускається виготовляти бланки
"Вантажного плану" та "Маніфесту на вантажі" на аркушах паперу
формату А3 (297 х 420 мм).
3.2. Указані бланки заповнюються чіткими літерами та цифрами
із використанням якісних друкованих матеріалів. Виправлення
помилки у вантажному перевізному документі здійснюється особою,
яка заповнювала його, шляхом закреслювання неправильного тексту
та/або цифри та написанням правильного тексту та/або цифри, яке
підтверджується підписом цієї особи та завіряється печаткою. { Пункт 3.2 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }
3.3. Допускається оформлення вантажних перевізних документів
із використанням електронних інформаційних систем та дотриманням
вимог законодавства про електронний документообіг. У такому разі
паперовий документообіг не здійснюється. Формат електронних
перевізних документів, а також порядок їх обігу на території
морського порту визначаються спільно адміністрацією морського
порту та заінтересованими органами виконавчої влади і суб'єктами
господарювання, які провадять свою діяльність на території
морського порту (за їх згодою). { Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства інфраструктури
N 622 ( z1878-12 ) від 18.10.2012 }
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 1
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом
КЕ-1
КАРТКА ОБЛІКУ
експортного, транзитного вантажу N _____
(приймальний акт)

Дата:
Вид перевезень: експорт,
транзит
----------------------------------------------- |Сторінка N | |---------------------------------------------| |Всього сторінок: | -------------------------------------------------------------------------------| |Вантажовласник (транспортно-експедиторська організація): |Судно: | | | | |----------------------------------------------------------+-------------------| |Контракт N: Договір з портом N: |Дата відвантаження:| |----------------------------------------------------------| | |Накладна N: | | |----------------------------------------------------------+-------------------- |Найменування вантажу: | |----------------------------------------------------------| |Вагон N: Найменування судна (баржа N ): | |----------------------------------------------------------| |За документами значиться: | |Місць: Маса: Марки і номери: | ------------------------------------------------------------
ФАКТИЧНО ПРИЙНЯТО
------------------------------------------------------------------ | N |Накладна|Найменуван-|Кіль-|Маса,| Вид | Розмір |Марки і| |з/п| N |ня вантажу |кість| кг |упакування|(габари-|номери,| | | | |місць| | | ти) |лот N | |---+--------+-----------+-----+-----+----------+--------+-------| |---+--------+-----------+-----+-----+----------+--------+-------| |---+--------+-----------+-----+-----+----------+--------+-------| |---+--------+-----------+-----+-----+----------+--------+-------| |------------------------+-----+-----+---------------------------| |Всього за сторінкою | | | | |N _____ | | | | |------------------------+-----+-----| | |Всього за приймальним | | | | |актом: | | | | |----------------------------------------------------------------| |Незбереження: | |----------------------------------------------------------------| |Дата приймання на вантажний склад N: | |----------------------------------------------------------------| |Запасних місць: | |----------------------------------------------------------------| |Запасне упакування: | |----------------------------------------------------------------| |Бригада: Зміна: Тальман (табельний номер): | |----------------------------------------------------------------| |Залізнична марка: | |----------------------------------------------------------------| |Орієнтири на площі вантажного складу: | |----------------------------------------------------------------| |Змінний заступник начальника вантажного |Підпис: | |складу N ______, П.І.Б.: | | |-----------------------------------------+----------------------| |Вантажовласник/експедитор (посада, |Підпис: | |П.І.Б.): | | |----------------------------------------------------------------| | ПРИМІТКИ | |----------------------------------------------------------------| | Країна | Станція | Дата | Дата | Відправник | |призначення| відправлення |відвантаження|прибуття | | |-----------+--------------+-------------+---------+-------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 2
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом
КЕ-2
ДОРУЧЕННЯ N _____
на відвантаження експортних,
транзитних вантажів
SHIPPING ORDER No _____

Дата:
Date:
Вид перевезень: експорт,
транзит
Kind of transportation:
export, transit
---------------------------- |Сторінка N _____ | |Page No _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | |Number of pages: | ----------------------------
---------------------------------------------------------------------------------- |Відправник: |Місцезнаходження (місце | |Shipper: |проживання): | | |Address: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| |Одержувач: |Місцезнаходження (місце | |Consignee: |проживання): | | |Notify address: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| |Митниця: |Кількість екземплярів доручення: | |Customs: |No. Shipping order: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| |Просимо відвантажити на судно: |Спосіб визначення маси: | |To the ship: |Kind of mass: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| |Умови поставки: |Порт вивантаження: | |Conditions of delivery: |Port of discharging: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| |Найменування вантажу: |Вид упакування: | |Description of goods: |Kind of package: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| |Контракт N _____ Договір з портом N _____ |Марки і номери: | |Contract No _____ P. Contract No _____ |Marks & numbers: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| |Лот N: |Платник: | |Lot No: |To pay: | |--------------------------------------------+-----------------------------------| | N |N, дата| Дата |N ва- | N | Вид | Кіль- | Маса, кг |N ван- |Приміт-| |з/п |прий- |прибут-|гона, |наклад-|упаку- | кість |Weight kgs|тажної | ки | |Ref. |мально-| тя |авто- | ної | вання | місць | |митної |Remarks| |Nos. |го акта| Date |машини|No Bill|Kind of|Quanti-| |деклара-| | | | No, |arrival| No | |package| ty of | | ації | | | |date of| |train,| | |pieces | | No | | | |accept-| | car | | | | |customs | | | | ance | | | | | | |Deklara-| | | | act | | | | | | | tion | | | | | | | | | |----------+--------+-------| | | | | | | | |брут-|нет-| | | | | | | | | | | то | то | | | | | | | | | | |gross|net | | | |-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+-----+----+--------+-------| |-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+-----+----+--------+-------| |-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+-----+----+--------+-------| |-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+-----+----+--------+-------| |-----+-------+-------+------+-------+-------+-------+-----+----+--------+-------| |--------------------------------------------+-------+-----+----+----------------- |Всього за сторінкою N _____ | | | | |Total per page No _____ | | | | |--------------------------------------------+-------+-----+----| |Всього за дорученням N: | | | | |Grand total per shipping order No: | | | | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | | Порт | Вантажний |Транспортно-експедитор-| | |навантаження| склад N: | ська організація | | | Port of | Cargo store | Transport-Forwarding | | | loading | house N: | Organisation | |------------+------------+--------------+-----------------------| |Найменування| | | | |Name | | | | |------------+------------+--------------+-----------------------| |Підпис | | | | |Signed by | | | | |------------+------------+--------------+-----------------------| | М.П. | | | | | Stamp | | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 3
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом
КЕ-3
ШТУРМАНСЬКА РОЗПИСКА N _____
MATE'S RECEIPT No _____

СУДНО
VESSEL
---------------------------- |Дата: | |Date: | ---------------------------- ---------------------------- |Сторінка N _____ | |Page No _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | |Number of pages: | ----------------------------
--------------------------------------------------------------------- |Відправник: |Місцезнаходження (місце | |Shipper: |проживання): | | |Notily address: | |-------------------------------+-----------------------------------| |Одержувач: |Місцезнаходження (місце | |Consignee: |проживання): | | |Notify address: | |-------------------------------+-----------------------------------| |Порт навантаження: |Порт вивантаження: | |Port of loading: |Port of discharging: | |-------------------------------------------------------------------| |N мані- | N ко-|N дору-|Найменуван-|Марки і | Вид |Кіль- | Маса | | фесту | носа-| чення |ня вантажу | номери |упаку- |кість |брутто,| |Manifest|мента | Order |Description|Marks & | вання |місць | кг | | No | Bill | No | of goods |Numbers |Kind of|Number| Gross | | | of | | | |package| of |weight,| | |Lading| | | | |packa-| kgs | | | No | | | | | ges | | |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |----------------------------------------------------+------+-------| |Всього за сторінкою N _____ | | | |Total per page No: _____ | | | |----------------------------------------------------+------+-------| |Всього за штурманською розпискою N _____ | | | |Grand total per mate's receipt No _____ | | | ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Підписи: | |Signed by: | |----------------------------------------------------------------| |Представник порту: |Представник судна: | |Representative of the port: |Representative of the vessel: | | |------------------------------+---------------------------------| |М.П. |М.П. | |Stamp |Stamp | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 4
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом
КЕ-4
ЛЮКОВА ЗАПИСКА
HATCH LIST

Судно ______________________
Vessel
---------------------------- |Дата: | |Date: | ---------------------------- ---------------------------- |Сторінка N _____ | |Page No _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | |Number of pages: | ----------------------------
------------------------------------------------------------------ |Порт навантаження: |Порт вивантаження: | |---------------------------------+------------------------------| |Port of loading: |Port of discharging: | ------------------------------------------------------------------
ТРЮМ N _____
HOLD No _____
--------------------------------------------------------------------- |N мані- | N ко-|N дору-|Найменуван-|Марки і | Вид |Кіль- | Маса | | фесту | носа-| чення |ня вантажу | номери |упаку- |кість |брутто,| |Manifest|мента | Order |Description|Marks & | вання |місць | кг | | No | Bill | No | of goods |Numbers |Kind of|Number| Gross | | | of | | | |package| of |weight,| | |Lading| | | | |packa-| kgs | | | No | | | | | ges | | |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |--------+------+-------+-----------+--------+-------+------+-------| |----------------------------------------------------+------+-------| |Всього за сторінкою N _____ | | | |Total per page N: _____ | | | |----------------------------------------------------+------+-------| |Всього за вантажним приміщенням: | | | |Grand total per hold: | | | ---------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Підписи: | |Signed by: | |----------------------------------------------------------------| |Старший стивідор: |Вантажний помічник капітана: | |Chief Stevedor: |Cargo Mate: | |----------------------------------+-----------------------------| |М.П. |М.П. | |Stamp |Stamp | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 5
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом

КЕ-5
ВАНТАЖНИЙ СПИСОК N _____
по вантажах, належних до
навантаження на судно
________________________
(назва судна)

Дата:
Вид перевезень: експорт,
транзит
---------------------------- |Сторінка N _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | ----------------------------
------------------------------------------------------------------ |Країна призначення (за Вантажною |Митниця: | |митною декларацією): | | |-----------------------------------+----------------------------| |Вантажна митна декларація N: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Відправник: |Надано примірників: | |-----------------------------------+----------------------------| |Одержувач: | | |-----------------------------------+----------------------------| |Порт вивантаження: |Порт навантаження: | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |N дору-| Країна | N | Наймену- |Кіль- | Маса, кг |Примітки| |чення |призна- |вантаж-| вання |кисть |------------| | | | чення | ного | вантажу |місць |брутто|нетто| | | | |складу | | | | | | |-------+--------+-------+----------+------+------+-----+--------| |-------+--------+-------+----------+------+------+-----+--------| |-------+--------+-------+----------+------+------+-----+--------| |-------+--------+-------+----------+------+------+-----+--------| |-------+--------+-------+----------+------+------+-----+--------| |-------+--------+-------+----------+------+------+-----+--------| |-----------------------------------+------+------+-----+--------| | Всього за сторінкою N | | | | | |-----------------------------------+------+------+-----| | | Всього за вантажним списком N | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Вантажовласник (транспортно- |Підпис: М.П. | |експедиторська організація): | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 6
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом

КЕ-6
ЗДАВАЛЬНИЙ АКТ N _____

Список доручень з вантажів,
навантажених на судно ________________________
(назва судна)
Вид перевезень: експорт,
транзит
------------------------------------- ---------------------------- |Найменування вантажовласника: | |Дата відходу: | | | |--------------------------| ------------------------------------- |Суднозахід N: | ---------------------------- ---------------------------- |Сторінка N _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | ---------------------------- ---------------------------- |Вантажний склад N: | ----------------------------
------------------------------------------------------------------ |N дору-| N | N | N |Вид упа-|Кіль-|Маса | Дата |Дата | | чення |прий-|наклад-|транс- |кування |кість|брут-| при- |наван-| | |маль-| ної |портно-| |місць| то, |буття |тажен-| | |ного | | го | | | кг |ванта-|ня на | | |акта | |засобу | | | | жу в |судно | | | | | | | | | порт | | |-------+-----+-------+-------+--------+-----+-----+------+------| |-------+-----+-------+-------+--------+-----+-----+------+------| |-------+-----+-------+-------+--------+-----+-----+------+------| |-------+-----+-------+-------+--------+-----+-----+------+------| |-------+-----+-------+-------+--------+-----+-----+------+------| |-------+-----+-------+-------+--------+-----+-----+------+------| |-------+-----+-------+-------+--------+-----+-----+------+------| |--------------------------------------+-----+-----+------+------| |Всього за сторінкою N _____ | | | | | |--------------------------------------+-----+-----+------+------| |Всього за здавальним актом N | | | | | |--------------------------------------+-----+-----+------+------| |Всього за вантажним складом N | | | | | |--------------------------------------+-----+-----+------+------| |Всього за судном: | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Порт навантаження: |Підпис: | |Змінний заступник начальника вантажного | | |складу N: | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 7
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом
КЕ-7
ВАНТАЖНИЙ ПЛАН
CARGO PLAN

------------------------------------------------------------------ |Судно: |Дата: |Порт навантаження: | |Vessel: |Date: |Port of loading: | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | Трюм N 5 | Трюм N 4 | Трюм N 3 | Трюм N 2 | Трюм N 1 | | Hold No 5 | Hold No 4 | Hold No 3 | Hold No 2 | Hold No 1 | |------------+------------+------------+------------+------------| |Палубний | | | | | |вантаж: | | | | | |Deck cargo: | | | | | |------------+------------+------------+------------+------------| |------------+------------+------------+------------+------------| |------------+------------+------------+------------+------------| |------------+------------+------------+------------+------------| |------------+------------+------------+------------+------------| |------------+------------+------------+------------+------------| |Всього за |Всього за |Всього за |Всього за |Всього за | |трюмом N 5: |трюмом N 4: |трюмом N 3: |трюмом N 2: |трюмом N 1: | |Total per |Total per |Total per |Total per |Total per | |hold No 5: |hold No 4: |hold No 3: |hold No 2: |hold No 1: | |кількість |кількість |кількість |кількість |кількість | |місць: |місць: |місць: |місць: |місць: | |number of |number of |number of |number of |number of | |packages: |packages: |packages: |packages: |packages: | |маса, кг: |маса, кг: |маса, кг: |маса, кг: |маса, кг: | |weight, kgs:|weight, kgs:|weight, kgs:|weight, kgs:|weight, kgs:| ------------------------------------------------------------------
----------------------------- ---------------------------------- |Усього за судном | |Осадка кормою |Осадка носом | |Grand Total per Vessel | |After draft |Forward draft | |---------------------------| ---------------------------------- |Кількість місць | |Number of Packages | |Маса, кг | |Weight, kgs | -----------------------------
------------------------------------------------------------------ |Підписи |Представник порту |Представник судна | |Signed by |Representative of |Representative of | | |the Port |the Vessel | |-------------+-------------------------+------------------------| | | М.П. | М.П. | | | Stamp | Stamp | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 8
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом
КЕ-8
МАНІФЕСТ НА ВАНТАЖІ
MANIFEST OF CARGO

--------------------------------------------------------------------------------- |Судно: |Дата: |Порт навантаження: |Порт вивантаження: | |Vessel: |Date: |Port of loading: |Port of discharging: | ---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------- |Сторінка N _____ | |Page No _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | |Number of pages: | ----------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N з/п|N ко-| Від- |Марки і|Найменуван-| Вид |Кіль- | Маса |Одержувач| Адреса | ФРАХТ |Примітки| | Ref.|носа-|правник|номери |ня вантажу | упаку- |кість |брутто,|Consignee| для | FREIGHT | Remarks| | No |мента|Shipper|Marks &|Deskription| ваня |місць | кг | |письмо- |----------------------------| | | | No | |Numbers| of goods |Kind of |Number| Gross | |вого по-|став-| сума |сплаче-|стягну-| | | | B/L | | | |packages| of |Weight,| | відом- | ка |Amount| но | ти | | | | | | | | |pieces| kgs | | лення |Rate | |Prepaid|Collect| | | | | | | | | | | |Notify | | | | | | | | | | | | | | | |Address | | | | | | |-----+-----+-------+-------+-----------+--------+------+-------+---------+--------+-----+------+-------+-------+--------| |-----+-----+-------+-------+-----------+--------+------+-------+---------+--------+-----+------+-------+-------+--------| |-----+-----+-------+-------+-----------+--------+------+-------+---------+--------+-----+------+-------+-------+--------| |-----+-----+-------+-------+-----------+--------+------+-------+---------+--------+-----+------+-------+-------+--------| |-----+-----+-------+-------+-----------+--------+------+-------+---------+--------+-----+------+-------+-------+--------| |-----+-----+-------+-------+-----------+--------+------+-------+---------+--------+-----+------+-------+-------+--------| |-----+-----+-------+-------+-----------+--------+------+-------+---------+--------+-----+------+-------+-------+--------| |------------------------------------------------+------+-------+------------------+-----+------+-------+-------+--------| |Всього за сторінкою N ______ | | | | | | | | | |Total per page No ______ | | | | | | | | | |------------------------------------------------+------+-------+------------------+-----+------+-------+-------+--------| |Всьго за маніфестом: | | | | | | | | | |Grand total per manifest: | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------- ---------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Підписи: | |Signed by: | |----------------------------------------------------------------| |Представник порту: |Представник судна: | |Representative of the port: |Representative of the vessel: | |-------------------------------+--------------------------------| |М.П. |М.П. | |Stamp |Stamp | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 9
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення морським
транспортом
КЕ-9
ТАЛЬМАНСЬКА РОЗПИСКА N _____

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Найменування порту |Дата |Зміна |Причал N |Бригада N | |----------------------------------------------------+---------------------------------------------------| |Назва судна |Вантажне приміщення N |Вид перевезення |Порт призначення | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поча-|N к/с,|Наймену-| Вид |Марки | Постропний облік кількості | Всього | N | N | | ток |дору- | вання |упаку-| і | місць (маси) та підписи сторін |-----------|вантаж-| вагона | |опе- |чення |вантажу,|вання |номери| |місць|маса,| ного | | | ра- | | шифр | | | | | кг |складу | | | цій | |вантажу | | | | | | | | |-----+------+--------+------+------+---------------------------------------+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Всього: ___________ ______________________ Для відміток
(прописом)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Тальман порту |Тальман судна |Тальман вантажного |Змінний заступник начальника |Представник | | | |складу N: |вантажного складу N: |митниці: | |--------------+--------------+----------------------+-------------------------------+-------------| |П.І.Б.: | | | | | |--------------+--------------+----------------------+-------------------------------+-------------| |Підписи: | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Поча-|N к/с,|Наймену-| Вид |Марки | Постропний облік кількості | Всього | N | N | | ток |дору- | вання |упаку-| і | місць (маси) та підписи сторін |-----------|вантаж-| вагона | |опе- |чення |вантажу,|вання |номери| |місць|маса,| ного | | | ра- | | шифр | | | | | кг |складу | | | цій | |вантажу | | | | | | | | |-----+------+--------+------+------+---------------------------------------+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| |-----+------+--------+------+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+-----+-----+-------+--------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всього: ___________ ______________________ Для відміток
(прописом)
---------------------------------------------------------------------------------------------------- |Тальман порту |Тальман судна |Тальман вантажного |Змінний заступник начальника |Представник | | | |складу N: |вантажного складу N: |митниці: | |--------------+--------------+----------------------+-------------------------------+-------------| |П. І. Б.: | | | | | |--------------+--------------+----------------------+-------------------------------+-------------| |Підписи: | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 10
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення
морським транспортом

КЕ-10
-------------------------------- |Найменування вантажовласника: | НАРЯД N _____ | | -------------------------------- Дата:
Вид перевезень: імпорт,
транзит
------------------------------------------------------------------ |Місцезнаходження|Просимо відвантажити: залізницею, | | (місце |автотранспортом, судном | | проживання) | | | одержувача: | | |----------------+-----------------------------------------------| | |Станція: |Місто, населений | | |залізниці: |пункт, порт: | | |Код станції: |Код одержувача: | | |Код одержувача: |Код ЄДРПОУ одержувача:| | |Код ЄДРПОУ одержувача: |Одержувач: | | |Одержувач: |Через: | | |Через: |Вантаж, що прибув на | | |Вантаж, що прибув на |судні: | | |судні: |Дата приходу судна: | | |Дата приходу судна: | | |----------------+------------------------+----------------------| |----------------+------------------------+----------------------| |----------------+------------------------+----------------------| |----------------+------------------------+----------------------| |Митниця: | | | |----------------+------------------------+----------------------| ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування | Вид |Кіль- | Маса, кг | |коноса-| вантажу |упаку- |кість |-------------------------| | мента | |вання | місць |брутто |нетто |середньо- | | | | | | | |коносамен-| | | | | | | | тна | |-------+-------------+--------+-------+-------+------+----------| |-------+-------------+--------+-------+-------+------+----------| |-------+-------------+--------+-------+-------+------+----------| |-------+-------------+--------+-------+-------+------+----------| |-------+-------------+--------+-------+-------+------+----------| |-------+-------------+--------+-------+-------+------+----------| |-------+-------------+--------+-------+-------+------+----------| |Всього:| | | | | | | ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------- |Найменування транспортно- |Підпис: | |експедиторської організації: | | |----------------------------------------+---------| |Посада: | | |----------------------------------------| М.П. | Для відміток |П.І.Б. | | ----------------------------------------------------
Для відміток
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 11
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення
морським транспортом

КЕ-11
---------------------------------- |Найменування транспортно- | ВИДАТКОВИЙ ОРДЕР N _____ |експедиторської організації: | ---------------------------------- Дата:
Вид перевезень: імпорт
------------------------------------ |Через: | |----------------------------------| |Вантажний склад N _____ | |----------------------------------+------------------------------ |Судно: |Наряд N _____ | |Дата прибуття: |Дата: | |----------------------------------------------------------------| |Вантажоодержувач, місцезнаходження (місце проживання): | |----------------------------------------------------------------| | N |Марки |Найменування| Вид |Кіль- | Маса, кг | |коноса-| і | вантажу |упаку-|кість |----------------------| |мента |номери| |вання |місць |брутто|нетто |серед- | | | | | | | | |ньоконо-| | | | | | | | |саментна| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |----------------------------------+------+------+------+--------| |Всього : | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Посада, П.І.Б. відповідальної особи: |Підпис: | |------------------------------------------------+---------------| | |М.П. | ------------------------------------------------------------------
Довіреність N ____________ від ____________ на ім'я______________
Паспорт N _____________________________
Відмітка вантажного складу
про видачу вантажу частинами
------------------------------------------------------------------ | Число, |Кількість| Маса, | Номер | Підпис | Підпис | |місяць, рік| місць | кг |автомаши-|одержувача| змінного | | | | | ни | | заступника | | | | | | | начальника | | | | | | | вантажного | | | | | | | складу | |-----------+---------+-------+---------+----------+-------------| |-----------+---------+-------+---------+----------+-------------| |-----------+---------+-------+---------+----------+-------------| |-----------+---------+-------+---------+----------+-------------| |-----------+---------+-------+---------+----------+-------------| |-----------+---------+-------+---------+----------+-------------| ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 12
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення
морським транспортом

КЕ-12
---------------------------------- |Найменування вантажовласника: | ПОВІДОМЛЕННЯ N ______ | | ---------------------------------- Дата:
Вид перевезень: імпорт
---------------------------- |Наряд N | |--------------------------| |Накладная N: | ---------------------------- ---------------------------- |Судно: | |--------------------------| |Дата: | |--------------------------| |Вантажний склад N: | ---------------------------- ---------------------------- |Сторінка N _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | ----------------------------
------------------------------------------------------------------ |Відправник: |Одержувач: | |--------------------------------+-------------------------------| |Місцезнаходження (місце |Місцезнаходження (місце | |проживання): |проживання): | |----------------------------------------------------------------| |Найменування вантажу: | |----------------------------------------------------------------| |Умови та відмітки: | ------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Марки |Найменування| Вид |Кіль- | Маса, кг | N | N | N | N | |вагона| і | вантажу |упаку-|кість |-----------------|місць|замов-|трансу|коноса-| | |номери| |вання |місць |брутто|нетто|тара| |лення | |мента | |------+------+------------+------+------+------+-----+----+-----+------+------+-------| |------+------+------------+------+------+------+-----+----+-----+------+------+-------| |------+------+------------+------+------+------+-----+----+-----+------+------+-------| |------+------+------------+------+------+------+-----+----+-----+------+------+-------| |------+------+------------+------+------+------+-----+----+-----+------+------+-------| |------+------+------------+------+------+------+-----+----+-----+------+------+-------| |------+------+------------+------+------+------+-----+----+-----+------+------+-------| |---------------------------------+------+------+-----+----+---------------------------- |Всього за сторінкою N _____ | | | | | |---------------------------------+------+------+-----+----| |Всього за повідомленням N _____ | | | | | ------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Посада, П.І.Б. відповідальної особи |Підпис: | |транспортно-експедиторської організації: | | |----------------------------------------------+-----------------| | |М.П. | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 13
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення
морським транспортом

КЕ-13
------------------------------- |Найменування перевізника: | НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ ОРДЕР N __ | | ------------------------------- Дата:
Вид перевезень: каботаж,
пряме водне сполучення
---------------------------- |Судно: | |--------------------------| |Причал: | |--------------------------| |Трюм N: | |--------------------------| |Вантажний склад N: | ---------------------------- ---------------------------- |Коносамент чи накладна N | ---------------------------- ---------------------------- |Сторінка N _____ | |--------------------------| |Всього сторінок: | ----------------------------
------------------------------------------------------------------ |Відправник: |Одержувач: | |--------------------------------+-------------------------------| |Місцезнаходження (місце |Місцезнаходження (місце | |проживання): |проживання): | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N |Марки |Найменування| Вид |Кіль- | Маса, кг | |коноса-| і | вантажу |упаку-|кість |----------------------| |мента |номери| |вання |місць |брутто|нетто |серед- | | | | | | | | |ньоконо-| | | | | | | | |саментна| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |-------+------+------------+------+------+------+------+--------| |----------------------------------+------+------+------+--------| |Всього за сторінкою N _____ | | | | | |----------------------------------+------+------+------+--------| |Всього за навантажувальним | | | | | |ордером N _____ | | | | | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Посада, П.І.Б. відповідальної особи |Підпис: | |транспортно-експедиторської організації: | | |----------------------------------------------+-----------------| | |М.П. | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 14
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення
морським транспортом

КЕ-14
---------------------------------- |Найменування перевізника: | ПРИЙМАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ | | ---------------------------------- Вид перевезень: каботаж, пряме водне сполучення

---------------------------- |Судно: | |--------------------------| ---------------------------- |Номер рейсу: | |Сторінка N _____ | |--------------------------| |--------------------------| |Дата: | |Всього сторінок: | ---------------------------- ----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |Порт відправлення: |Порт призначення: | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------| |Дата навантаження: |Дата вивантаження: | |------------------------------------------------------------------------------------------+---------------------| |За документами значиться: |При навантаженні на судно | При вивантаженні з | | |виявилося за попутними актами| судна опинилося | | |та навантажувальними ордерами| | |------------------------------------------------------------+-----------------------------+---------------------| |N наванта-| Станція |N консамен-|Наймену-|Кіль-|Маса,|Кіль-|Маса,|Пункт складання |Кіль-|Маса,|Стан ван-| |жувального|----------------|та чи нак- | вання |кість| кг |кість| кг |акта, N акта, за-|кість| кг |тажу і | |ордера чи |відправ-|прізна-| ладної |вантажу |місць| |місць| |стереження в на- |місць| | тари | | марка | лення | чення | | | | | | |вантажувальних | | | | | | | | | | | | | | ордерах | | | | |----------+--------+-------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+---------| |----------+--------+-------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+---------| |----------+--------+-------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+---------| |----------+--------+-------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+---------| |----------+--------+-------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+---------| |----------+--------+-------+-----------+--------+-----+-----+-----+-----+-----------------+-----+-----+---------| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Підписи:
------------------------------------------------------------------ |Порт: |Капітан: | |-----------------------------------+----------------------------| |Змінний заступник начальника |Вантажний помічник: | |вантажного складу N ______ | | |-----------------------------------+----------------------------| |М.П. |М.П. | ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Капітан: |Порт: | |-----------------------------------+----------------------------| |Вантажний помічник: |Змінний заступник начальника| | |вантажного складу N ______ | |-----------------------------------+----------------------------| |М.П. |М.П. | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 15
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення
морським транспортом

КЕ-15
ВІДВІС N _____
Дата
------------------------------------------------------ |Найменування порту |Бригада N |Зміна | |------------------------------+---------------------+-------------------- |Тип, |N вагона |Назва судна |Вантажний склад N | |вантажопідйомність | | | | |вагона | | | | |--------------------+-------------------------------+-------------------| |Одержувач, станція |Відправник, станція |Вид пере-|Сторінка N | |залізниці або пункт |залізниці або пункт |везень |Всього сторінок: | |призначення |відправлення | | | --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ | N |N нак-|Найменуван-| Вид |Марки і|Кіль-| Маса,| Маса | N | |к/с|ладної|ня вантажу |упаку-|номери |кість| кг |одного |тран-| | | | |вання | |місць| |місця, | су | | | | | | | | | кг | | |---+------+-----------+------+-------+-----+------+-------+-----| |---+------+-----------+------+-------+-----+------+-------+-----| |---+------+-----------+------+-------+-----+------+-------+-----| |---+------+-----------+------+-------+-----+------+-------+-----| |---+------+-----------+------+-------+-----+------+-------+-----| |---+------+-----------+------+-------+-----+------+-------+-----| ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Тальман вантажного |Змінний заступник |Вагар залізниці: | |складу N: |начальника вантажного | | | |складу N: | | |--------------------+----------------------+--------------------| |П.І.Б.: | | | |--------------------+----------------------+--------------------| |Підписи: | | | ------------------------------------------------------------------
Директор Державного
департаменту морського
і річкового транспорту В.Г.Работньов

Додаток 16
до пункту 2.1 Правил
оформлення вантажних
перевізних документів
на перевезення
морським транспортом

КЕ-16
---------------------------------- ПОДОРОЖНІЙ ЛИСТ N______ |Найменування порту: | (внутрішньопортовий) | | ---------------------------------- Дата:
Початок операцій:
Вантажний автомобіль N:
------------------------------------------------------------------ |N к/с,| N ван- |Наймену-| N |Найменуван-| Вид | Всього | |дору- |тажного | вання |вагона|ня вантажу,| упаку- |-----------| |чення | складу | судна | | шифр | вання |місць|маса,| | | відпус-| | | вантажу | | | кг | | | кання | | | | | | | |------+--------+--------+------+-----------+--------+-----+-----| |------+--------+--------+------+-----------+--------+-----+-----| |------+--------+--------+------+-----------+--------+-----+-----| |------+--------+--------+------+-----------+--------+-----+-----| |------+--------+--------+------+-----------+--------+-----+-----| ------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ |Сторона, що здає: |Підпис: | |посада: | | |П.І.Б.: | | |--------------------------------------+-------------------------| |Сторона, що супроводжує вантаж: |Підпис: | |посада: | | |П.І.Б.: | | |--------------------------------------+-------------------------| |Сторона, що приймає: |Підпис: | |посада: | | |П.І.Б.: | | ------------------------------------------------------------------вгору