Документ z1750-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.07.2016, підстава - z0834-16

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012  № 609


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2012 р.
за № 1750/22062

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 545 від 23.05.2016}

Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Відповідно до пунктів 7, 11, 13 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

1.1. Типове положення про експертну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

1.2. Форму свідоцтва про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку, що додається.

1.3. Форму акта результатів діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, що додається.

2. Департаменту сімейної політики (Г. Жуковська) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Мінсім’ямолодьспорту від 08 жовтня 2009 року № 3521 "Про затвердження Примірного положення про експертну комісію проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку";

наказ Мінсім’ямолодьспорту від 24 вересня 2009 року № 3369 "Про затвердження форми свідоцтва про державну атестацію дитячих закладів оздоровлення та відпочинку", зареєстрований в Мін’юсті 20 жовтня 2009 року за № 969/16985.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Л. Дроздову.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем’єр-міністр України -
Міністр


С. Тігіпко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.10.2012  № 609


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 жовтня 2012 р.
за № 1750/22062

ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
про експертну комісію з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає основні завдання, організаційні і правові засади діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

1.2. Експертна комісія створюється для проведення державної атестації закладів незалежно від їх підпорядкування та форми власності з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері оздоровлення та відпочинку дітей, оцінки стану організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, матеріально-технічної бази закладу і забезпечення відповідними фахівцями.

1.3. У своїй діяльності експертна комісія з проведення державної атестації закладів керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших центральних органів виконавчої влади з питань оздоровлення та відпочинку та цим Положенням.

ІІ. Організаційні засади формування експертної комісії

2.1. Експертна комісія, що проводить державну атестацію закладів державної форми власності, утворюється за рішенням Віце-прем’єр-міністра України - Міністра соціальної політики.

2.2. Експертні комісії, що проводять державну атестацію закладів комунальної чи приватної форми власності, утворюються за рішенням керівника уповноваженого органу.

2.3. До складу експертної комісії входять представники Мінсоцполітики, інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади, уповноваженого органу у кількості не більш як п’ять осіб, що мають відповідну професійну кваліфікацію, практичний досвід роботи, володіють необхідними знаннями та навичками.

2.4. Голову комісії призначає уповноважений орган. Голова організовує роботу та відповідає за діяльність комісії.

2.5. Керівники органів виконавчої влади, установ та організацій, працівники яких зараховані до складу комісії, забезпечують їх участь у проведенні державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку.

2.6. До складу експертної комісії не включаються працівники закладу, в якому проводиться державна атестація, або особи, діяльність яких пов’язана з роботою такого закладу.

2.7. За рішенням експертної комісії у разі необхідності до роботи комісії залучаються фахівці у певній галузі знань для підготовки висновків із фахових питань, представники місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських, профспілкових організацій (за згодою) (далі - залучені представники).

ІІІ. Діяльність експертної комісії

3.1. Діяльність експертної комісії здійснюється відповідно до плану проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку. План проведення державної атестації закладів державної форми власності затверджується Віце-прем’єр-міністром України - Міністром соціальної політики, комунальної та приватної форми власності - керівником уповноваженого органу на п’ять років. План доводиться до відома керівника закладу не пізніше ніж за рік до початку проведення державної атестації.

3.2. Керівник закладу не пізніше ніж за два місяці до проведення державної атестації подає експертній комісії інформаційно-аналітичну довідку за міжатестаційний період про діяльність закладу, а саме: про дотримання вимог державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей у частині матеріально-технічного, кадрового і методичного забезпечення, організації та здійснення оздоровчо-виховного процесу, організації дозвілля та медичного обслуговування, а також матеріали, зазначені у пункті 8 Порядку проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідних категорій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 року № 426.

3.3. Під час проведення державної атестації закладів експертна комісія:

перевіряє достовірність відомостей, поданих керівником закладу, та фактичний стан дотримання дитячим закладом оздоровлення та відпочинку Державного соціального стандарту оздоровлення та відпочинку дітей, затвердженого наказом Мінсім’ямолодьспорту від 13 серпня 2009 року № 2881, зареєстрованого у Мін’юсті 10 вересня 2009 року за № 854/16870;

здійснює оцінку якості послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Критеріїв присвоєння дитячому закладу оздоровлення та відпочинку відповідної категорії, затверджених наказом Мінсім’ямолодьспорту від 19 травня 2010 року № 1391, зареєстрованих у Мін’юсті 03 червня 2010 року за № 357/17652 (далі - критерії).

3.4. Власник (засновник), посадові особи закладу повинні надавати експертній комісії необхідну допомогу та сприяти її діяльності.

3.5. Під час проведення державної атестації закладу експертна комісія зобов’язана об’єктивно та неупереджено відображати стан справ щодо дотримання закладом вимог чинного законодавства.

3.6. Експертна комісія не має права вимагати від закладу, його власника (засновника) документи, складання яких не передбачено чинним законодавством України.

3.7. За результатами проведення державної атестації закладів державної форми власності експертна комісія, до складу якої входять представники Мінсоцполітики, протягом 20 робочих днів складає акт, у якому зазначаються висновки експертної комісії та пропозиції щодо присвоєння закладу відповідної категорії. Зазначений акт складається у двох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії, а другий видається керівникові закладу. На підставі акта експертною комісією приймається рішення про визнання закладу атестованим та присвоєння йому відповідної категорії.

3.8. За результатами проведення державної атестації закладів комунальної чи приватної форми власності експертна комісія, до складу якої входять представники уповноваженого органу, протягом 20 робочих днів складає акт, у якому зазначаються висновки експертної комісії за основними напрямами діяльності та пропозиції щодо визнання закладу атестованим з присвоєнням відповідної категорії. Зазначений акт складається у трьох примірниках, один з яких зберігається в експертній комісії уповноваженого органу, другий видається керівникові закладу, а третій подається до Мінсоцполітики.

3.9. Експертна комісія Мінсоцполітики у місячний строк розглядає подані матеріали та готує висновок про атестацію закладу і присвоєння йому відповідної категорії.

3.10. На підставі акта та висновку експертна комісія Мінсоцполітики приймає рішення про визнання закладу атестованим і доводить його до відома керівника закладу та уповноваженого органу, що проводив державну атестацію.

3.11. Формою прийняття рішень експертної комісії є засідання, які проводяться за необхідності, але не менше одного разу на рік.

Рішення приймається відкритим голосуванням. У випадку рівності кількості голосів голос голови експертної комісії є вирішальним.

Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписується головою комісії та її членами.

Із правом дорадчого голосу в засіданнях комісії можуть брати участь залучені представники відповідно до пункту 2.7 розділу ІІ цього Положення.

Якщо член комісії або залучений представник має окрему думку з питань, щодо яких прийнято рішення комісією, він має право письмово висловити свою окрему думку, яка в обов’язковому порядку залучається до протоколу засідання комісії.

3.12. У разі незгоди з висновком експертної комісії керівник закладу:

комунальної чи приватної форми власності - протягом 10 робочих днів з дня отримання акта, зазначеного у пункті 3.7 цього розділу може його оскаржити до Мінсоцполітики. За результатами розгляду скарги експертна комісія Мінсоцполітики в погоджений з керівником закладу строк може прийняти рішення про проведення повторної державної атестації. Висновок, підготовлений за результатами повторної державної атестації, може бути оскаржено до суду;

державної форми власності - може оскаржити висновок експертної комісії до суду.

Директор Департаменту
сімейної політики


Г. Жуковська
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.10.2012  № 609

СВІДОЦТВО
про державну атестацію дитячого закладу оздоровлення та відпочинку


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
01.10.2012  № 609

АКТ
результатів діяльності експертної комісії з проведення державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку

Директор Департаменту
сімейної політики


Г. Жуковськавгору