Документ z2180-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.08.2018, підстава - z0604-18

Вимоги щодо розкриття інформації про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, не застосовуються до приватного акціонерного товариства, якщо інше не встановлено його статутом або Законом.

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017}

Таблиці «Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів», «Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» заповнюються емітентами - акціонерними товариствами;

{Підпункт 15 пункту 1 глави 4 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

16) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів розкривається у разі надання забезпечення третьою особою щодо виконання зобов'язань емітента за кожним випуском боргових цінних паперів, за яким надано такі забезпечення.

Інформація має містити дані відповідно до таблиці що міститься у розділі XIII додатка 38 до цього Положення.

В описі до таблиці розкриваються відомості про умови гарантії;

17) відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери відповідно до глав 1 та 2 розділу ІII цього Положення, що виникала протягом звітного періоду, наводяться відповідно до розділу XIV додатка 38 до цього Положення;

18) інформація про стан корпоративного управління розкривається акціонерними товариствами відповідно до додатка 39 до цього Положення;

19) проведення аудиторських перевірок (складання аудиторських висновків, звітів) емітентів - професійних учасників ринку цінних паперів здійснюється аудиторськими фірмами, які включені до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів;

20) річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо), не розкривається у разі якщо поручитель (страховик/гарант) є емітентом цінних паперів і на нього поширюються вимоги цього Положення;

{Пункт 1 глави 4 розділу III доповнено новим підпунктом 20 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1154 від 24.11.2016}

21) звіт про стан об'єкта нерухомості розкривається відповідно до додатка 30 до цього Положення, який заповнюється емітентами цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва.

5. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних облігацій

1. Емітентами іпотечних облігацій до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 40 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних облігацій" розкривається початковий розмір іпотечного покриття відповідно до проспекту емісії, порядок та строк розміщення іпотечних облігацій; опис іпотечних облігацій (кількість, номінальна вартість, дохідність, строки та порядок погашення), обов'язки емітента за іпотечними облігаціями; інформація про додаткові гарантії виконання зобов'язань емітента за іпотечними облігаціями або договорів про збереження реальної вартості, зміст таких гарантій або договорів, відомості про особу-гаранта або сторону договору; мета використання фінансових ресурсів, залучених від розміщення іпотечних облігацій. Розкривається інформація щодо сплати дохідності за іпотечними облігаціями за звітний період з розрахунку дохідності на одну іпотечну облігацію, яка має містити відомості щодо регулярності та розміру періодичних платежів у рахунок сплати процентів за іпотечними та іншими активами у складі іпотечного покриття та про їх відповідність регулярності та розміру періодичних платежів емітента у рахунок сплати процентів звичайними іпотечними облігаціями. Мета використання фінансових ресурсів, залучених від продажу іпотечних облігацій, та терміни виплати процентів за іпотечними облігаціями. Розмір винагороди управителю іпотечного покриття.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

3. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття розкривається відповідно до таблиць "Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям", "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду", "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття", "Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду", "Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року", "Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття".

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних облігацій.

В описі до таблиці "Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду" зазначається інформація щодо динаміки зміни розміру іпотечного покриття та його співвідношення (суми) до розміру зобов'язань за кожним випуском іпотечних облігацій за попередній звітний період, інформація щодо заміни інших активів у складі іпотечного покриття, інформація щодо переліку інших активів у складі іпотечного покриття, за якими відбулися зміни.

В описі до таблиці "Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття" зазначається інформація щодо інших активів у складі іпотечного покриття, співвідношення (у відсотках) інших іпотечних активів до загального розміру іпотечного покриття до і після внесення змін.

4. У разі проведення позапланової перевірки реєстру іпотечного покриття відповідно до вимог, установлених Законом України "Про іпотечні облігації", емітент іпотечних облігацій додає звіт за результатами перевірки іпотечного покриття.

6. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами іпотечних сертифікатів

1. Емітентами іпотечних сертифікатів до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, додається інформація відповідно до додатка 41 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Інформація про випуски іпотечних сертифікатів" обов'язково розкривається така інформація: порядок та строк розміщення іпотечних сертифікатів, можливість та умови дострокового погашення, конвертації, модель розрахунку дохідності за іпотечними сертифікатами.

Інформація розкривається за кожним випуском іпотечних сертифікатів.

3. В описі до таблиці "Інформація щодо реєстру іпотечних активів" розкривається інша інформація стосовно стану виконання емітентом зобов'язань за випусками іпотечних сертифікатів та інші відомості, що можуть бути важливі для інвестора.

Інформація розкривається за кожним випуском різновидів іпотечних сертифікатів.

7. Особливості складання регулярної річної інформації емітентами сертифікатів ФОН

1. Емітентами сертифікатів ФОН до регулярної річної інформації, складеної відповідно до пункту 1 глави 4 цього розділу, включаються:

основні відомості про ФОН;

інформація про випуски сертифікатів ФОН;

інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН;

розрахунок вартості чистих активів ФОН;

правила ФОН.

Річна інформація емітентів сертифікатів ФОН складається відповідно до вимог цієї глави та додатка 42 до цього Положення.

2. В описі до таблиці "Основні відомості про ФОН" надається інформація щодо найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ управителя ФОН, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ банку, в якому відкрито рахунок ФОН, дати та номера договору, укладеного між емітентом та забудовником, найменування, місцезнаходження та коду за ЄДРПОУ забудовника. Зазначаються посада та прізвище, ім'я, по батькові керівника забудовника, місцезнаходження об'єкта (об'єктів) будівництва та термін вводу в експлуатацію об'єкта (об'єктів) будівництва.

Вказуються розмір коштів, спрямованих на фінансування будівництва за попередній та звітний періоди, та розмір винагороди управителя за попередній та звітний періоди.

Зазначаються назва, місцезнаходження та код за ЄДРПОУ установи, яка здійснює облік та перехід прав власності на сертифікати ФОН.

3. В описі до таблиці "Інформація про випуски сертифікатів ФОН" надається інформація щодо: мети випуску сертифікатів ФОН, порядку та строків розміщення та погашення сертифікатів ФОН. Зазначається інформація щодо дострокового погашення, конвертації, обмеження інвестування (відповідно до інвестиційної декларації та проспекту емісії сертифікатів ФОН) тощо.

4. В описі до таблиці "Розрахунок вартості чистих активів ФОН" надається інформація щодо визначення вартості чистих активів ФОН відповідно до правил ФОН, у тому числі вказується формула, за якою розраховуються чисті активи ФОН, та надається її опис.

{Главу 8 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

ІV. Особливості розкриття інформації іноземними емітентами – нерезидентами, цінні папери яких розміщені та/або допущені до обігу на території України

1. До особливої інформації, яку мають розкривати іноземні емітенти, належать відомості, визначені в главі 1 розділу III цього Положення. При цьому такі відомості підлягають розкриттю в тій частині, в якій вони можуть відноситися до цінних паперів іноземного емітента та (або) до іноземного емітента з урахуванням особливостей, передбачених законодавством держави іноземного емітента.

Іноземний емітент, акції якого допущені до торгів на фондовій біржі в Україні, зобов’язаний забезпечити додаткове розкриття інформації, передбаченої статтею 64-1 Закону України «Про акціонерні товариства», а також інформації про скликання та проведення загальних зборів акціонерів в обсязі, не меншому за встановлений Законом України «Про акціонерні товариства» та розділом VI цього Положення.

{Пункт 1 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

2. У випадку, якщо цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу на іноземній фондовій біржі, такий іноземний емітент має право розкривати інформацію відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій пройшли процедуру лістингу цінні папери такого іноземного емітента.

Об'єм інформації, що розкривається іноземним емітентом, визначається відповідно до іноземного права і правил іноземної фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента пройшли процедуру лістингу.

3. Якщо іноземні емітенти розкривають особливу інформацію, річний, піврічний та (або) квартальний звіти згідно з пунктом 2 цього розділу, такі звіти розкриваються шляхом розміщення їх тексту в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на власному веб-сайті, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу.

4. Текст особливої інформації, річного, піврічного та (або) квартального звітів іноземного емітента, що розкриваються згідно з пунктом 2 цього розділу, мають бути розміщені українською або англійською мовою на власному веб-сайті, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та/або перебувають в обігу.

Текст особливої інформації має бути розміщений в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

Текст піврічного та (або) квартального звіту має бути розміщений в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу (півроку).

Текст річного звіту – не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

Звітним періодом для складення річної інформації про іноземного емітента може бути календарний рік або інший проміжок часу тривалістю 12 місяців, дата початку та закінчення якого визначається за законодавством держави походження такого іноземного емітента (далі - фінансовий рік іноземного емітента).

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

Якщо фінансовий рік іноземного емітента є відмінним від календарного року, річна інформація про такого іноземного емітента підлягає оприлюдненню ним не пізніше завершення четвертого місяця, наступного за звітним, фінансового року іноземного емітента.

{Пункт 4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

5. Інформація, яка розкривається відповідно до вимог цього розділу, розкривається в електронній формі формату PDF.

{Розділ IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

V. Розкриття інформації міжнародними фінансовими організаціями, які здійснили випуск облігацій на території України

1. Міжнародні фінансові організації розкривають особливу інформацію, визначену пунктом 4 глави 1 розділу III, з урахуванням особливостей, передбачених засновницькими або внутрішніми документами міжнародної фінансової організації.

Особлива інформація розкривається щодо дій, які відбулись на території України.

Текст особливої інформації має бути розміщений на власному веб-сайті, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше двох робочих днів з дати вчинення дії.

2. Міжнародні фінансові організації розкривають бухгалтерську (фінансову) звітність емітента, яка складається відповідно до вживаних міжнародною фінансовою організацією стандартів бухгалтерського обліку і звітності.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації викладається українською або англійською мовою.

Текст бухгалтерської (фінансової) звітності міжнародної фінансової організації має бути розміщений на власному веб-сайті, в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті фондової біржі, на якій цінні папери іноземного емітента розміщуються та (або) перебувають в обігу, в строк не пізніше 90 календарних днів з дати закінчення відповідного кварталу для щоквартального звіту, не пізніше 180 календарних днів після закінчення року, наступного за звітним для річного звіту.

3. Інформація, яка розкривається міжнародними фінансовими організаціями, відповідно до вимог цього розділу надається в електронній формі формату PDF.

{Розділ V в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1348 від 01.09.2015}

VІ. Розкриття інформації в повідомленні про проведення загальних зборів

1. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів (якщо інше не встановлено Законом) до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

У складі інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, додатково розкриваються основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн) за рекомендованою формою, наведеною у додатку 45 до цього Положення. Зазначені показники розкриваються у разі проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких включено питання затвердження річних результатів діяльності акціонерного товариства.

3. Вимоги цього розділу не поширюються на емітентів, у тому числі на акціонерні товариства, які проводять загальні збори відповідно до статей 48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства».

{Розділ VI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

VIІ. Розкриття інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.

2. Розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, здійснюється емітентом у повному обсязі шляхом:

1) публікації проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів в офіційному друкованому виданні Комісії. При цьому зміни до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів публікуються в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, в якому було опубліковано проспект емісії (інформацію про випуск) цінних паперів;

2) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF;

3) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на власному веб-сайті;

4) розміщення проспекту емісії (інформації про випуск), змін до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів на веб-сайті фондової біржі у випадках, якщо планується здійснити розміщення цінних паперів відповідного випуску на такій біржі.

3. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації такого проспекту емісії (інформації про випуск) в Комісії та не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів.

4. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, після реєстрації таких змін у Комісії, протягом 30 днів з дня опублікування відповідного проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, але не менш як за 10 днів до дати початку укладення договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії (інформацією про випуск) цінних паперів (з урахуванням цих змін).

У випадку внесення емітентом змін до проспекту емісії цінних паперів щодо продовження строків обігу та погашення облігацій підприємств емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у таких змінах, протягом 15 днів з дня їх реєстрації в Комісії.

5. Склад та структура інформації, що міститься в проспекті емісії (інформації про випуск) цінних паперів та змінах до проспекту емісії (інформації про випуск) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

VIІІ. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів

1. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у разі публічного розміщення цінних паперів.

2. Розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, здійснюється у повному обсязі шляхом:

1) опублікування звіту (підсумків випуску) в тому самому офіційному друкованому виданні Комісії, у якому був опублікований проспект емісії (інформація про випуск) відповідних цінних паперів;

2) розміщення звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії у вигляді електронних файлів формату PDF.

3. Емітент зобов’язаний розкрити інформацію, що міститься у звіті про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, не пізніше ніж через 15 робочих днів з дати реєстрації Комісією звіту про результати публічного розміщення (підсумки випуску) цінних паперів (серії цінних паперів).

4. Склад та структура інформації, що міститься у звіті про результати розміщення (підсумки випуску) цінних паперів, визначаються нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання реєстрації випуску таких цінних паперів.

IX. Розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства

{Назва розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

{По тексту розділу слова «сторінка в мережі Інтернет» в усіх відмінках замінено словами «власний веб-сайт» у відповідних відмінках згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

1. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті поширюється з дня, що настає за днем реєстрації Комісією звіту про результати розміщення акцій і видачі свідоцтва про реєстрацію першого випуску акцій.

2. Обов'язок розміщення публічними акціонерними товариствами інформації на власному веб-сайті припиняється з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

3. Інформація на власному веб-сайті оприлюднюється державною мовою (якщо інше не передбачено законодавством) із зазначенням дати такого оприлюднення. Публічне акціонерне товариство при розміщенні інформації на власному веб-сайті забезпечує вільний доступ будь-якої особи до такої інформації, а також повідомляє на вимогу заінтересованих осіб адресу власного веб-сайту, на якому здійснюється розміщення інформації.

{Пункт 3 розділу IX в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

4. Інформація, розміщена публічним акціонерним товариством власному веб-сайті, перебуває протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком інформації щодо документів бухгалтерського обліку, яка перебуває  протягом строку, визначеного законодавством для зберігання таких документів.

{Пункт 4 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

5. Банки розміщують інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність» та нормативно-правових актів Національного банку України.

6. Центральний депозитарій цінних паперів розміщує інформацію на власному веб-сайті, передбачену цим розділом, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України» та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

7. У разі відсутності у публічного акціонерного товариства будь-якого з документів, розміщення інформації про які передбачено на власному веб-сайті цим розділом, товариство зобов’язане розмістити на власному веб-сайті інформацію щодо відсутності таких документів із зазначенням причин.

8. У випадку зміни адреси власного веб-сайту публічне акціонерне товариство зобов’язане протягом п’яти робочих днів після зміни адреси власного веб-сайту забезпечити розміщення на новому власному веб-сайті всієї інформації, яка була ним розміщена раніше, та оприлюднити повідомлення про зміну власного веб-сайту шляхом його розміщення в загальнодоступній базі даних Комісії про ринок цінних паперів.

{Пункт 8 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

9. Публічне акціонерне товариство розміщує на власному веб-сайті таку інформацію:

1) статут товариства, засновницький (установчий) договір (у разі його укладання) - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації статуту та зміни до статуту товариства - протягом 5 робочих днів з дати державної реєстрації змін до статуту;

2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (у разі якщо створення відповідних органів товариства та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства (у разі якщо створення відповідних філій (представництв) та/або затвердження відповідних положень передбачено законодавством та/або статутом товариства) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних положень (змін до них);

4) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі затвердження відповідних принципів (кодексу)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних принципів (кодексу);

5) протоколи загальних зборів товариства - протягом 5 робочих днів з дати складання протоколу та його підписання головуючим і секретарем загальних зборів;

6) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) товариства (у разі створення відповідного органу (введення відповідної посади)) - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідних висновків загальними зборами товариства);

{Підпункт 6 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам відповідно до вимог законодавства (крім інформації, віднесеної до державної таємниці, та інформації з обмеженим доступом), - протягом 10 днів з дати подання такої звітності;

8) проспект(и) (зміни до проспекту(ів)) емісії цінних паперів (інформація про випуск іпотечних сертифікатів - для емітентів іпотечних сертифікатів) або рішення про емісію цінних паперів (у разі їх публічної пропозиції) (у разі публічного розміщення цінних паперів), свідоцтво(а) про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства, в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

{Підпункт 8 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій - протягом 5 робочих днів з дня отримання акціонерним товариством документально підтвердженої відповідної інформації;

10) Інформацію, передбачену цим Положенням, в обсязі, порядку та терміни, встановлені цим Положенням;

11) повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів товариства;

{Підпункт 11 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

12) повідомлення про зміни у проекті порядку денного загальних зборів - не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;

{Підпункт 12 пункту 9 розділу IX із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 410 від 12.04.2016}

13) повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права у процесі приватного розміщення акцій при додатковій емісії - не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;

14) повідомлення про прийняте загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства - протягом 30 днів з дати прийняття відповідного рішення;

15) повідомлення про прийняте рішення про дематеріалізацію цінних паперів (забезпечення існування цінних паперів в бездокументарній формі) - протягом 5 робочих днів з дати прийняття відповідного рішення;

16) звіт(и) управителя іпотечним покриттям за результатами перевірки іпотечного покриття (для управителів іпотечним покриттям/емітентів іпотечних облігацій) в обсязі, порядку та терміни, встановлені Законом України «Про іпотечні облігації» та нормативно-правовим актом Комісії щодо іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій, порядку ведення реєстру іпотечного покриття та управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій;

17) звіти наглядової ради (у разі її створення), звіти виконавчого органу, звіти ревізійної комісії (ревізора) (у разі її створення) - протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення за результатами розгляду відповідних звітів загальними зборами товариства;

{Пункт 9 розділу IX доповнено новим підпунктом 17 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

18) положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу - протягом 10 робочих днів з дати затвердження відповідного положення;

{Пункт 9 розділу IX доповнено новим підпунктом 18 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

19) протоколи про підсумки голосування - протягом 10 днів з дати закриття загальних зборів акціонерів;

{Пункт 9 розділу IX доповнено новим підпунктом 19 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

20) іншу інформацію, що підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до законодавства, в порядку та строки, встановлені відповідними нормативно-правовими актами.

{Положення доповнено новим розділом IX згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}

Х. Розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій, або значного контрольного пакета акцій, або домінуючого контрольного пакета акцій

1. Обов'язок здійснювати розкриття інформації про придбання акцій акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій), або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій), або домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій), або розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» (далі - інформація про придбання контрольного пакета акцій) та в порядку, передбаченому цим Положенням, поширюється на публічні та приватні акціонерні товариства.

{Пункт 1 розділу X в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 850 від 28.11.2017}

2. Розкриття інформації про придбання контрольного пакета акцій на фондовому ринку здійснюється шляхом її розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та на власному веб-сайті акціонерного товариства.

3. До інформації про придбання контрольного пакета акцій належать відомості про:

придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;

придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій;

обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником 95 і більше відсотків простих акцій.

4. Розкриття інформації про придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання повідомлення від вищезазначеної особи;

2) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від вищезазначеної особи;

3) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

4) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

5. Розкриття інформації про придбання акцій публічного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій (у розмірі 50 і більше відсотків простих акцій) або значного контрольного пакета акцій (у розмірі 75 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про укладення договору особою (особами, що діють спільно), за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій або значного контрольного пакета акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від вищезазначеної особи;

2) інформацію про набуття особою, зазначеною у підпункті 1 цього пункту, права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій публічного акціонерного товариства, товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої інформації від зазначеної вище особи;

3) публічну безвідкличну пропозицію для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання належних їм акцій (оферту) товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту;

4) змінену оферту товариство розкриває протягом 7 робочих днів з дня її отримання від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

6. Розкриття інформації про обов’язковий продаж простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій (у розмірі 95 і більше відсотків простих акцій) передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такого повідомлення від особи (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником домінуючого контрольного пакета акцій;

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, зазначеної у підпункті 1 цього пункту.

7. Розкриття інформації відповідно до пункту 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» передбачає розміщення такої інформації у такі строки:

1) повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» товариство розкриває протягом наступного робочого дня з дня отримання такого повідомлення від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій у всіх власників акцій товариства (далі - публічна безвідклична вимога) товариство розкриває протягом одного робочого дня після дати отримання такої вимоги від особи, яка має намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства».

8. Вимоги до змісту повідомлення про укладення договору, інформації про набуття права власності на контрольний пакет акцій або значний контрольний пакет акцій, оферти та зміненої оферти, повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, публічної безвідкличної вимоги встановлені статтями 65 - 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства». Вимоги до змісту повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства» встановлені пунктом 2 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах».

При розкритті публічної безвідкличної вимоги товариство обов’язково зазначає дату відправлення її засвідченої копії разом із засвідченою копією договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, до Центрального депозитарію цінних паперів.

Інформація щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії (за наявності) та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) не підлягає розміщенню на веб-сайті акціонерного товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

{Пункт 8 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 850 від 28.11.2017}

При розміщенні у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії інформації та/або повідомлень, передбачених у пунктах 4-7 цього розділу, товариство обов’язково зазначає адресу власного веб-сайту, на якому розміщені такі повідомлення або інформація.

{Пункт 8 розділу X доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

{Положення доповнено новим розділом X згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 603 від 10.08.2017}

ХІ. Порядок опублікування відомостей про створення акціонерного товариства однією особою або про придбання однією особою усіх акцій товариства

1. У разі створення акціонерного товариства однією особою емітент цінних паперів зобов'язаний опублікувати відомості про це в офіційному друкованому виданні Комісії.

2. Відомості про створення акціонерного товариства однією особою опубліковуються протягом 15 днів з дати отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

3. Відомості про створення акціонерного товариства однією особою складаються з такої інформації:

найменування акціонерного товариства;

ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента);

дата отримання свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій;

найменування засновника акціонерного товариства (для засновника - юридичної особи).

У разі створення акціонерного товариства фізичною особою здійснюється напис "Фізична особа".

4. Відомості про придбання однією особою усіх акцій товариства опубліковуються в порядку розкриття особливої інформації про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.

{Пункт 4 розділу XI в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 243 від 19.04.2018}

{Положення доповнено новим розділом XI згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 850 від 28.11.2017}

ХII. Державний контроль за розкриттям інформації емітентами цінних паперів

1. Державний контроль за розкриттям Інформації емітентами цінних паперів відповідно до вимог законодавства здійснює Комісія.

2. За неопублікування, опублікування не в повному обсязі Інформації та/або опублікування недостовірної Інформації, нерозміщення, розміщення не в повному обсязі Інформації та/або розміщення недостовірної Інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, неподання, подання не в повному обсязі Інформації та/або подання недостовірної Інформації до Комісії, передбаченої цим Положенням, юридична особа несе відповідальність відповідно до закону.

Директор департаменту
корпоративного управління
та корпоративних фінансівА. ПапаікаДодаток 1
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 7 глави 1 розділу ІІ)

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ
(Повідомлення про інформацію)

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014, № 603 від 10.08.2017, № 243 від 19.04.2018}Додаток 2
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів
(пункт 2 глави 1 розділу ІІІ)

1. ВІДОМОСТІ
про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу

№ з/п

Дата прийняття рішення

Вид  цінних паперів,  що розміщуються

Кількість  цінних паперів,  що розміщуються (шт.)

Сума цінних паперів, що розміщуються  (тис. грн)

Частка від статутного капіталу (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

вгору