Про затвердження Положення про юридичний департамент
Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 27.05.2015539
Документ v0539731-15, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 26.09.2017, підстава - v1405731-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.05.2015  № 539

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1405 від 26.09.2017}

Про затвердження Положення про юридичний департамент

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про юридичний департамент, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.10.2011 № 133 "Про затвердження Положення про юридичний департамент";

пункт 1 змін, що вносяться до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.06.2012 № 672;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.12.2012 № 1431 "Про внесення змін до Положення про юридичний департамент".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

А. АбромавичусЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
27.05.2015 № 539

ПОЛОЖЕННЯ
про юридичний департамент

1. Загальні положення

1.1. Юридичний департамент (далі - департамент) є самостійним структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку), який безпосередньо підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

1.2. Головною метою діяльності департаменту є створення правових основ для ефективної діяльності та забезпечення законності в роботі Мінекономрозвитку, запобігання порушенням прав і законних інтересів Мінекономрозвитку.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, цим Положенням та дорученнями керівництва Мінекономрозвитку.

З питань організації та ведення правової роботи департамент керується актами Мін'юсту.

1.4. Структура та чисельність департаменту визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.5. До складу департаменту входять такі структурні підрозділи:

управління правового забезпечення економічної політики;

управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання;

управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

відділ правового забезпечення державних закупівель.

1.6. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу департаменту, визначаються в положеннях про них.

2. Завдання департаменту

Основними завданнями департаменту є:

правовий супровід діяльності Мінекономрозвитку;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

розроблення та участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, та наказів Мінекономрозвитку, зокрема підготовка пропозицій керівництву Мінекономрозвитку щодо розроблення та внесення змін до:

- Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

- Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

- Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації;

організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримання їх у контрольному стані та здійснення інформаційно-правового обслуговування працівників апарату Мінекономрозвитку;

унесення керівництву Мінекономрозвитку пропозицій щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту для державної реєстрації, у разі якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

надання правової допомоги структурним підрозділам у роботі з перегляду у Мінекономрозвитку нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України;

здійснення методичного керівництва правовою роботою в Мінекономрозвитку, перевірка стану правової роботи та подання на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України пропозицій щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, ужиття заходів щодо впровадження новітніх форм і методів діяльності департаменту, виконання актів Мін'юсту;

представлення в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судах, державних органах, підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових та інших питань, спорів тощо;

перевірка відповідності законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення антидискримінаційної експертизи проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

організація претензійної та позовної роботи Мінекономрозвитку, здійснення контролю за її проведенням;

організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Мінекономрозвитку, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (віз) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій та підготовка пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів України;

участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

координація та забезпечення договірно-правової роботи з питань укладення міжнародних договорів: про сприяння та взаємний захист інвестицій, щодо співробітництва між Україною та Європейським Союзом, угод про вільну торгівлю та економічне співробітництво, а також інших угод зовнішньоекономічного характеру;

участь у проведенні роботи з правового супроводження реалізації укладених міжнародних договорів;

методична та правова допомога структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, організаціям, установам, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розгляд запитів щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції Мінекономрозвитку, і в разі необхідності надання письмових роз'яснень про застосування чинних норм права;

сприяння правильному застосуванню законодавства про працю в Мінекономрозвитку;

участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризації, надання правових висновків за фактами виявлених порушень;

систематизація та впорядкування нормативно-правових актів і приведення їх норм до внутрішньоузгодженої системи;

забезпечення літературного редагування проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, та в разі необхідності проектів листів за підписом Міністра економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра - Торгового представника України та заступника Міністра;

погодження кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

підготовка за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

участь у межах компетенції в забезпеченні реалізації Мінекономрозвитку державної політики економічного і соціального розвитку, державної цінової політики, державної промислової політики, державної інвестиційної політики, у тому числі з управління національними проектами, державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків, державної політики з питань економічного і соціального співробітництва України з ЄС, єдиної зовнішньоекономічної політики, політики інтеграції національної економіки у світову економіку, співробітництва із СОТ, державної політики у сфері розвитку підприємництва, технічного регулювання (стандартизації, метрології, сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації органів з оцінки відповідності, управління якістю), державних закупівель, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави, державно-приватного партнерства, туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів), державного ринкового нагляду, торгівлі та побутових послуг, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та з питань залучення міжнародної технічної допомоги, надання адміністративних послуг, а також державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

участь у межах компетенції в забезпеченні реалізації Мінекономрозвитку державної політики у сфері державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності;

участь у межах компетенції в забезпеченні здійснення Мінекономрозвитку функцій уповноваженого органу з питань координації діяльності з реалізації державного оборонного замовлення та спеціально уповноваженого органу у сфері метрології;

здійснення інших функцій, необхідних для виконання покладених на департамент завдань.

3. Права департаменту

Департамент для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію;

залучати спеціалістів центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за згодою їх керівників);

скликати наради та утворювати робочі групи;

одержувати інформацію, документи і матеріали від центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

брати участь у нарадах, конференціях та семінарах з питань, що належать до компетенції департаменту;

перевіряти дотримання законності структурними підрозділами Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління;

одержувати необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

інформувати Міністра економічного розвитку і торгівлі України про покладення на департамент обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу департаменту необхідних матеріалів посадовими особами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи структурних підрозділів Мінекономрозвитку зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу департаменту.

4. Керівництво департаменту

4.1. Департамент очолює директор, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі України.

4.2. Директор департаменту безпосередньо підпорядкований Міністру економічного розвитку і торгівлі України.

4.3. Директор департаменту:

здійснює керівництво роботою департаменту і несе персональну відповідальність за виконання завдань, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в департаменті;

організовує та координує підготовку проектів рішень і документів з питань, що належать до компетенції департаменту;

з питань, що належать до компетенції департаменту, підписує доповідні та службові записки, інформаційно-аналітичні матеріали та інші документи, що використовуються в управлінській діяльності, для подання керівництву Мінекономрозвитку або надання іншим самостійним структурним підрозділам Міністерства;

організовує міжвідомчу взаємодію та забезпечує взаємодію департаменту з іншими самостійними структурними підрозділами Мінекономрозвитку та структурними підрозділами Секретаріату Кабінету Міністрів України з питань, що потребують спільного вирішення;

організовує взаємодію з юридичними службами центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку забезпечує супровід у комітетах Верховної Ради України законопроектів з питань, що належать до компетенції департаменту;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх зносин, віднесену до державної таємниці, зокрема, відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву, виконання державного оборонного замовлення, фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, про здійснення державної зовнішньоекономічної політики, про перспективи розвитку співробітництва з країнами світу, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання;

бере участь у розробленні та виконанні плану цивільного захисту Мінекономрозвитку на особливий період;

контролює додержання співробітниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку;

представляє Мінекономрозвитку в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту, а з інших питань - за дорученням Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, заступника директора департаменту - начальника відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, начальника управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання, начальника управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах, начальника відділу правового забезпечення державних закупівель;

погоджує положення про структурні підрозділи (управління, відділи), утворені у складі департаменту, а також про інші самостійні структурні підрозділи та управління / відділи / сектори у складі департаментів (самостійних управлінь) Мінекономрозвитку;

затверджує положення про структурні підрозділи (відділи, сектори), що функціонують у складі управлінь, утворених у складі департаменту;

організовує та забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі департаменту, та департаментом персоналу роботу з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; погоджує пропозиції щодо формування кадрового резерву департаменту;

погоджує заяви про призначення, переведення, стажування, звільнення державних службовців департаменту, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

уносить заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату подання про заохочення державних службовців і працівників департаменту та накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

готує, візує та подає заступнику Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівнику апарату для внесення на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України подання про заохочення заступника директора департаменту, заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, заступника директора департаменту - начальника відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності, накладення дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно до законодавства про державну службу;

надає пропозиції Міністру економічного розвитку і торгівлі України щодо вдосконалення правового забезпечення роботи Мінекономрозвитку та структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, організацій, установ, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4.4. Заступник директора департаменту:

координує планово-організаційну роботу в департаменті, підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для керівництва Мінекономрозвитку;

за дорученням директора департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції департаменту;

підписує листи та матеріали, що надсилаються іншим самостійним структурним підрозділам Мінекономрозвитку;

візує документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Мінекономрозвитку;

візує супровідні листи до проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

у межах повноважень, наданих керівництвом Мінекономрозвитку, підписує листи, запити та документи у справах, що виникають у сфері діяльності департаменту, які надсилаються до інших органів виконавчої влади;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візуванні (підписанні) листів та інших документів, що містять інформацію у сферах оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх зносин, віднесену до державної таємниці, зокрема, відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву, виконання державного оборонного замовлення, фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки, відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, про здійснення державної зовнішньоекономічної політики, про перспективи розвитку співробітництва з країнами світу, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання;

бере участь у розробленні та виконанні плану цивільного захисту Мінекономрозвитку на особливий період;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.5. Заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики:

здійснює керівництво роботою управління правового забезпечення економічної політики і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначених цим Положенням та положенням про відповідний структурний підрозділ;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора департаменту;

здійснює за дорученням директора департаменту представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Мінекономрозвитку;

візує супровідні листи до проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візуванні (підписанні) листів та інших документів, що містять інформацію у сферах економіки, науки і техніки, віднесену до державної таємниці, зокрема, відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву, виконання державного оборонного замовлення, фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки;

бере участь у розробленні та виконанні плану цивільного захисту Мінекономрозвитку на особливий період;

виконує інші доручення директора департаменту.

4.6. Заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності:

здійснює керівництво роботою відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, визначених цим Положенням та положенням про відповідний структурний підрозділ;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень директора департаменту;

здійснює за дорученням директора департаменту представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції департаменту;

візує документи, підписання яких належить до компетенції керівництва Мінекономрозвитку;

візує супровідні листи до проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів, завізованих керівництвом Мінекономрозвитку;

забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає необхідних заходів щодо збереження службової інформації в департаменті;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візуванні (підписанні) листів та інших документів, що містять інформацію у сферах оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх зносин, віднесену до державної таємниці, зокрема, відомості про здійснення державної зовнішньоекономічної політики, про перспективи розвитку співробітництва з країнами світу, обсяги надходжень від експорту товарів військового призначення або подвійного використання, відомості за сукупністю всіх показників про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння;

бере участь у розробленні та виконанні плану цивільного захисту Мінекономрозвитку на особливий період;

виконує інші доручення директора департаменту.

У разі тимчасової відсутності директора департаменту його обов'язки виконує заступник директора департаменту, а в разі його відсутності заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики, а в разі відсутності останнього - заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.

Заступник директора департаменту, заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики, заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності призначаються на посади та звільняються з посад Міністром економічного розвитку і торгівлі України за поданням директора департаменту.

Заступник директора департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики, заступник директора департаменту - начальник відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності та інші керівники структурних підрозділів департаменту здійснюють керівництво в підпорядкованих їм структурних підрозділах згідно з положеннями про відповідний структурний підрозділ.

Директор
юридичного департаменту


О.Ю. Перевезенцеввгору