Документ v0742731-17, поточна редакція — Прийняття від 22.05.2017

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.05.2017  № 742

Про внесення змін до Положення про управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах у складі юридичного департаменту

НАКАЗУЮ:

1. Унести до Положення про управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах у складі юридичного департаменту, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2015 № 978 "Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту", зміни, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар

О.Ю. ПеревезенцевЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
22.05.2017  № 742

ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах у складі юридичного департаменту

1. Пункт 1.4 розділу 1 викласти в такій редакції:

"1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: відділ претензійно-договірної роботи; відділ позовної роботи;

відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів;

сектор захисту прав у сфері інтелектуальної власності.".

2. Пункт 2.1 розділу 2 після абзацу одинадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"здійснення заходів щодо захисту прав у сфері інтелектуальної власності;".

У зв'язку з цим абзаци дванадцятий - дев'ятнадцятий вважати відповідно тринадцятим - двадцятим.

3. Абзац п'ятнадцятий пункту 2.2 розділу 2 викласти в такій редакції: "забезпечує літературне редагування проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, та в разі необхідності проектів листів за підписом Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступника Міністра - Торгового представника України, заступників Міністра та державного секретаря Мінекономрозвитку;".

4. Розділ 4 викласти в такій редакції:

"4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу позовної роботи, начальника відділу претензійно-договірної роботи, начальника відділу систематизації актів законодавства та літературного редагування документів та завідувача сектору захисту прав у сфері інтелектуальної власності;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

забезпечує разом з начальниками відділів і завідувачем сектору у складі управління та департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток і пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу позовної роботи.

4.5. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.".

Начальник управління
правового захисту інтересів
Міністерства в судах
та інших органах юридичного
департаменту

Т.І. Харабаравгору