Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту
Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 14.08.2015978
Документ v0978731-15, поточна редакція — Редакція від 17.11.2017, підстава - v1674731-17

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.08.2015  № 978

Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
№ 742 від 22.05.2017
№ 1674 від 17.11.2017}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи в складі юридичного департаменту:

{Абзац другий пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}

{Абзац третій пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}

управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах.

{Абзац п'ятий пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}

{Абзац шостий пункту 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}

2. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.11.2011 № 220 "Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту";

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.12.2011 № 287 "Про внесення зміни до Положення про відділ правового забезпечення державних закупівель у складі юридичного департаменту";

пункти 1-3 змін, що вносяться до деяких наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.05.2012 № 569;

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 17.12.2012 № 1432 "Про внесення змін до положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України -
керівник апарату
Ю. Клименко

{Положення про управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту втратило чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}

{Положення про управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання у складі юридичного департаменту втратило чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.08.2015  № 978

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах у складі юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах (далі - управління) у складі юридичного департаменту є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи управління керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: відділ претензійно-договірної роботи; відділ позовної роботи;

відділ систематизації актів законодавства та літературного редагування документів;

сектор захисту прав у сфері інтелектуальної власності.

{Пункт 1.4 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 742 від 22.05.2017}

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та положенням про сектор у складі управління, а також посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

правовий супровід діяльності Мінекономрозвитку;

організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків;

надання правової допомоги структурним підрозділам у роботі з перегляду нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевірка стану правової роботи підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, та подання на розгляд Міністра економічного розвитку і торгівлі України (далі - Міністр) пропозицій щодо її поліпшення;

усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, ужиття заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності управління;

представлення в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судах, державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях під час розгляду правових та інших питань, спорів тощо;

перевірка в межах компетенції управління відповідності законодавству проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проведення юридичної експертизи проектів нормативно-правових актів (з питань, що належать до компетенції управління), підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погодження (візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

організація претензійної та позовної роботи Мінекономрозвитку, здійснення контролю за її проведенням;

організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів Мінекономрозвитку, а також погодження (візування) проектів договорів за наявності погодження (віз) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

здійснення заходів щодо захисту прав у сфері інтелектуальної власності;

{Пункт 2.1 розділу 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 742 від 22.05.2017}

вивчення та аналіз законодавства іноземних країн, норм міжнародного права, міжнародних організацій та підготовка пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн під час розроблення та опрацювання нормативно-правових актів України;

методична та правова допомога структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, організаціям, установам, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

розгляд запитів щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління;

сприяння правильному застосуванню законодавства про працю в Мінекономрозвитку;

участь у розгляді матеріалів за результатами перевірок, ревізій, інвентаризації, надання правових висновків за фактами виявлених порушень;

систематизація та впорядкування нормативно-правових актів і приведення їх норм до внутрішньоузгодженої системи;

організація обліку і зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, підтримання їх у контрольному стані та здійснення інформаційно-правового обслуговування працівників апарату Мінекономрозвитку;

забезпечення літературного редагування проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, та в разі необхідності проектів листів за підписом Міністра, першого заступника Міністра, заступника Міністра - керівника апарату, заступника Міністра - Торгового представника України та заступника Міністра.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

забезпечує представництво в установленому законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судових, контролюючих, правоохоронних та інших органах;

бере участь у розробленні та підготовці проектів законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекономрозвитку з питань судочинства та подає пропозиції директору юридичного департаменту;

забезпечує проведення моніторингу судових справ, учасником яких є Мінекономрозвитку;

здійснює заходи щодо вивчення та узагальнення судової практики, у тому числі міжнародного досвіду у вирішенні судових справ;

здійснює в установленому законодавством порядку взаємодію з правоохоронними та контролюючими органами, у тому числі з питань проведення ревізій, перевірок та інших дій, що проводяться в Мінекономрозвитку (на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку) зазначеними органами;

забезпечує здійснення аналізу матеріалів, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, які встановлюють відповідність діяльності Мінекономрозвитку закону, та разом із заінтересованими структурними підрозділами юридичного департаменту та іншими заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, уносить їх у встановленому порядку на розгляд директора юридичного департаменту;

проводить роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів) Мінекономрозвитку, та бере участь у їх підготовці;

здійснює захист інтересів Мінекономрозвитку під час розгляду майнових (немайнових), переддоговірних та інших спорів у судових та інших органах;

забезпечує здійснення організаційно-технічних заходів з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення претензійно-позовних матеріалів;

розглядає за дорученням директора юридичного департаменту проекти нормативно-правових актів, які надходять на погодження до Мінекономрозвитку, готує проекти висновків щодо їх відповідності законодавству з питань судочинства;

забезпечує єдиний порядок обліку, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в Мінекономрозвитку, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації актів законодавства;

організація та ведення еталонної бази даних правової інформації, необхідної для забезпечення правової роботи в Мінекономрозвитку;

забезпечує облік, зберігання та підтримання в контрольному стані актів законодавства України в Мінекономрозвитку, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації актів законодавства;

забезпечує літературне редагування проектів нормативно-правових актів, які розробляються структурними підрозділами Мінекономрозвитку, та в разі необхідності проектів листів за підписом Першого віце-прем'єр-міністра України - Міністра економічного розвитку і торгівлі, першого заступника Міністра, заступника Міністра - Торгового представника України, заступників Міністра та державного секретаря Мінекономрозвитку;

{Абзац п'ятнадцятий пункту 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 742 від 22.05.2017}

здійснює заходи щодо інформаційної підтримки та оновлення інформаційно-правових систем "ЛІГА:ЗАКОН".

3. Права управління

Управління має право в установленому порядку:

одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій;

одержувати від міністерств, інших центральних органів виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій управління;

ініціювати скликання нарад з питань, що належать до його компетенції;

відповідно до покладених на нього завдань і в межах своїх повноважень взаємодіяти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

інформувати директора юридичного департаменту в разі покладення на управління обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи не надають інформацію, необхідну для вирішення порушених питань;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки документів та для розроблення і здійснення заходів, які проводяться управлінням відповідно до покладених на нього обов'язків, а також у разі потреби для участі разом з відповідальними працівниками управління в судових засіданнях з метою захисту прав та інтересів Мінекономрозвитку в судах;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах та семінарах у разі розгляду на них питань, що належать до компетенції управління;

представляти в установленому законодавством порядку інтереси Мінекономрозвитку в судах та інших державних органах під час розгляду правових питань і спорів з питань, що належать до компетенції управління;

здійснювати заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації працівників управління.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює начальник управління правового захисту інтересів Міністерства в судах та інших органах (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу позовної роботи, начальника відділу претензійно-договірної роботи, начальника відділу систематизації актів законодавства та літературного редагування документів та завідувача сектору захисту прав у сфері інтелектуальної власності;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

забезпечує разом з начальниками відділів і завідувачем сектору у складі управління та департаментом персоналу роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення працівників управління, а також заяви про надання їм відпусток і пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців управління.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу позовної роботи.

4.5. Начальник управління і його заступник мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

{Розділ 4 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 742 від 22.05.2017}

Начальник управління
правового захисту інтересів
Міністерства
в судах та інших органах
П.В. Кілеса

{Положення про відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності у складі юридичного департаменту втратило чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}

{Положення про відділ правового забезпечення державних закупівель у складі юридичного департаменту втратило чинність на підставі Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 1674 від 17.11.2017}вгору