Про затвердження положень про структурні підрозділи юридичного департаменту
Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 17.11.20171674
Документ v1674731-17, поточна редакція — Редакція від 24.10.2018, підстава - v1551731-18

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

17.11.2017  № 1674

Про затвердження положень про структурні підрозділи юридичного департаменту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного
розвитку і торгівлі
№ 792 від 07.06.2018
№ 1195 від 29.08.2018
№ 1551 від 24.10.2018}

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити положення, що додаються, про такі структурні підрозділи:

управління правового забезпечення економічної політики;

відділ правового забезпечення реального сектору економіки;

відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності;

відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності;

сектор правового забезпечення промислової політики;

управління правового забезпечення регуляторної політики, розвитку підприємництва та технічного регулювання;

відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва;

відділ правового забезпечення політики технічного регулювання та захисту прав споживачів;

відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної діяльності;

відділ правового забезпечення державних закупівель.

2. Визнати такими, що втратили чинність, абзаци другий, третій, п'ятий та шостий пункту 1 наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14.08.2015 № 978 "Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту".

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Державний секретар
Міністерства економічного
розвитку і торгівлі УкраїниО.Ю. Перевезенцев


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту (далі - управління) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, а також цим Положенням.

1.3. Структура та чисельність управління визначаються відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи:

відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності;

відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності;

відділ правового забезпечення реального сектору економіки;

сектор правового забезпечення промислової політики.

1.5. Основні завдання, функції та права структурних підрозділів, що входять до складу управління, визначаються в положеннях про них.

1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням, положеннями про відділи та сектор, утворені у складі управління, та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції управління

2.1. Завданнями управління є:

1) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових актів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у таких сферах:

державної політики економічного і соціального розвитку;

державної цінової політики;

державної промислової політики;

державної інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

бюджетної, податкової, валютно-курсової, грошово-кредитної політики, оплати праці та соціального захисту громадян, банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг;

управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

державно-приватного партнерства;

туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

торгівлі та побутових послуг;

надання адміністративних послуг;

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

державної статистики, державного матеріального резерву, експортного контролю, інтелектуальної власності;

державного оборонного замовлення;

2) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС;

3) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) розробляє та бере участь у розробленні проектів законів України, указів та розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, до розроблення яких залучається Мінекономрозвитку, та наказів Мінекономрозвитку, зокрема готує пропозиції керівництву Мінекономрозвитку щодо розроблення та внесення змін до:

Положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України;

Порядку взаємодії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України;

Методичних рекомендацій з розроблення положення про структурний підрозділ економічного розвитку і торгівлі місцевої державної адміністрації;

2) організовує та бере участь у забезпеченні формування та реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

3) надає правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України з питань, що належать до компетенції управління;

4) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

6) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

7) уносить керівництву Мінекономрозвитку пропозиції щодо подання нормативно-правового акта до Мін'юсту на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом, у разі, якщо цей акт зачіпає права, свободи і законні інтереси громадян або має міжвідомчий характер;

8) здійснює методичне керівництво правовою роботою в Мінекономрозвитку в межах компетенції управління;

9) надає правові консультації з питань, що належать до його компетенції;

10) надає методичну та правову допомогу структурним підрозділам Мінекономрозвитку, підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку, щодо застосування законодавства у відповідній сфері;

11) розглядає звернення щодо застосування законодавства України з питань, що належать до компетенції управління, у разі необхідності надає письмові роз'яснення щодо застосування чинних норм права;

12) переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

13) забезпечує погодження юридичним департаментом кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

14) бере участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

15) забезпечує підготовку за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

16) разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

17) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції управління, та готує пропозиції до них;

18) сприяє в межах компетенції правильному застосуванню законодавства про працю в Мінекономрозвитку;

19) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права управління

Управління для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

одержувати інформацію, документи і матеріали від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

ініціювати скликання нарад, утворення робочих груп з питань, що належать до його компетенції;

за дорученням директора юридичного департаменту брати участь у нарадах, семінарах, інших заходах з питань, що належать до компетенції відділу;

інформувати директора юридичного департаменту в разі покладення на управління обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за його межі, а також у випадках, якщо відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні для вирішення порушених питань;

залучати за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, що проводяться управлінням відповідно до покладених на нього завдань.

4. Керівництво управління

4.1. Управління очолює заступник директора юридичного департаменту - начальник управління правового забезпечення економічної політики (далі - начальник управління), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник управління повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник управління безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.

4.4. Начальник управління:

здійснює керівництво роботою управління і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації в управлінні;

бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, проведенні їх юридичної та антидискримінаційної експертизи, візує (підписує) листи та інші документи, що містять інформацію, віднесену до державної таємниці, зокрема відомості про заходи мобілізаційної підготовки або мобілізаційного плану галузей національної економіки щодо виробництва, капітального ремонту, поставки озброєння, про місця зберігання, номенклатуру, норми накопичення, фактичну наявність матеріальних цінностей державного резерву, виконання державного оборонного замовлення, фінансування заходів з мобілізаційної підготовки галузей національної економіки;

контролює додержання співробітниками управління правил внутрішнього службового розпорядку;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції управління;

у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності, заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення реального сектору економіки, начальника відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності, завідувача сектору правового забезпечення промислової політики;

погоджує положення про відділи та сектор, утворені у складі управління;

забезпечує разом з керівниками структурних підрозділів, утворених у складі управління і департаментом персоналу роботу з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів діяльності державних службовців відділу.

У разі тимчасової відсутності начальника управління його обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник відділу правового забезпечення реального сектору економіки, а в разі тимчасової відсутності заступника начальника управління - начальника відділу правового забезпечення реального сектору економіки - заступник начальника управління - начальник відділу правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності.

4.5. Начальник управління та його заступники мають право підпису документів з питань, що належать до компетенції управління, які надсилаються від імені управління на адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних структурних підрозділів.

Заступник директора
юридичного департаменту -
начальник управління
правового забезпечення
економічної політики

О.Л. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення реального сектору економіки у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення реального сектору економіки у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, Положенням про управління правового забезпечення економічної політики у складі юридичного департаменту, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сфері:

державної цінової політики;

управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави;

торгівлі та побутових послуг;

державного матеріального резерву;

експертного контролю;

державного оборонного замовлення.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

-залучення за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- інформування директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики в разі покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи не надають інформацію, необхідну для вирішення порушених питань;

- за дорученням директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики брати участь у семінарах, нарадах та інших заходах з питань, що належать до його компетенції.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення економічної політики - начальник відділу правового забезпечення реального сектору економіки (далі - заступник начальника управління - начальник відділу) якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років і вільно володіти державною мовою.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям відділу;

здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник
начальника управління
правового забезпечення
економічної політики -
начальник відділу правового
забезпечення реального
сектору економікиО.Л. Савчук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення бюджетної та фінансової діяльності у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент та про управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сфері:

державної політики економічного і соціального розвитку;

бюджетної та податкової політики;

валютно-курсової та грошово-кредитної політики;

оплати праці та соціального захисту громадян;

банківських послуг;

валютного, фондового, страхового та інших ринків фінансових послуг.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідній сфері;

розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

Уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції відділу, та готує пропозиції до них;

здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме:

- отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку, необхідні для виконання визначених завдань та функцій відділу;

- організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

- участі у нарадах та семінарах з питань, що належать до його компетенції;

-залучення за згодою керівників структурних підрозділів Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також для розроблення і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно до покладених на нього завдань;

- інформування директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики в разі покладення на відділ обов'язків, що не належать до його компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, коли відповідні структурні підрозділи не надають інформацію, необхідну для вирішення порушених питань.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює заступник начальника управління правового забезпечення економічної політики - начальник відділу (далі - заступник начальника управління - начальник відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Заступник начальника управління - начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Заступник начальника управління - начальник відділу безпосередньо підпорядкований заступнику директора юридичного департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Заступник начальника управління - начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах і організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Заступник
начальника управління
правового забезпечення
економічної політики -
начальник відділу правового
забезпечення бюджетної
та фінансової діяльностіТ.М. Негода-Боржимська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, положеннями про юридичний департамент та управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку,

1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції відділу

2.1. Завданнями відділу є:

1) організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, а також керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків у сферах:

державної інвестиційної політики, у тому числі з управління державними інвестиціями;

державної політики щодо створення і функціонування індустріальних парків;

державно-приватного партнерства;

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів;

надання адміністративних послуг;

державних цільових програм;

прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку;

туризму та курортів (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів);

інтелектуальної власності;

державної статистики;

2) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку у сфері адаптації національного законодавства до законодавства ЄС;

3) координація роботи структурних підрозділів Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи.

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у відповідних сферах;

2) розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу;

3) координує діяльність структурних підрозділів Мінекономрозвитку в роботі з перегляду нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з метою їх приведення у відповідність із Конституцією та законодавством України;

4) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

5) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою, затвердженою Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

6) проводить антидискримінаційну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готуються висновки відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;

7) переглядає разом із структурними підрозділами Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із Конституцією та законодавством України;

8) уносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

9) забезпечує погодження юридичним департаментом кандидатури претендента на посаду керівника юридичної служби підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

10) забезпечує взаємодію юридичного департаменту з юридичними службами підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

11) бере участь у межах компетенції в забезпеченні адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу, у тому числі виконанні плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони;

12) забезпечує підготовку за пропозиціями самостійних структурних підрозділів Мінекономрозвитку та подання до Мін'юсту узагальнених пропозицій до проекту орієнтовного плану законопроектних робіт на відповідний рік;

13) за результатами інформації, поданої структурними підрозділами Мінекономрозвитку, готує звіт для Мін'юсту про виконання орієнтовного плану законопроектних робіт за попередній рік щодо законопроектів, головним розробником яких визначено Мінекономрозвитку;

14) разом із заінтересованими структурними підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення;

15) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до його компетенції, та готує пропозиції до них;

16) здійснює інші функції, необхідні для виконання покладених на управління завдань.

3. Права відділу

Відділ має право вносити пропозиції заступнику директора департаменту - начальнику управління щодо виконання завдань та функцій, покладених на відділ, а саме щодо:

1) отримання інформації, документів і матеріалів від структурних підрозділів Мінекономрозвитку та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку;

2) організації проведення нарад з питань, що належать до його компетенції;

3) участі в нарадах і семінарах з питань, що належать до компетенції відділу;

4) інформування начальника управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту щодо покладення на відділ обов'язків, які виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими особами структурних підрозділів Мінекономрозвитку, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку.

4. Керівництво відділу

4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади державний секретар Мінекономрозвитку.

4.2. Начальник відділу повинен мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років та вільно володіти державною мовою.

4.3. Начальник відділу підпорядкований заступнику директора департаменту - начальнику управління правового забезпечення економічної політики.

4.4. Начальник відділу:

здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим Положенням;

організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора юридичного департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики, несе відповідальність за стан виконавської дисципліни у відділі;

забезпечує в межах компетенції виконання вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про державну таємницю", уживає заходів щодо збереження службової інформації у відділі;

забезпечує додержання співробітниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку;

визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки державних службовців та працівників відділу, підписує їх посадові інструкції;

організовує разом з департаментом персоналу роботу у відділі з розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації;

погоджує заяви про переведення, стажування, звільнення державних службовців і працівників відділу, а також заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень;

погоджує подання, підготовлене департаментом персоналу, про присвоєння чергового рангу державним службовцям, які перебувають у його безпосередньому підпорядкуванні;

здійснює оцінювання результатів діяльності державних службовців, які знаходяться у його безпосередньому підпорядкуванні;

за дорученням керівництва Мінекономрозвитку, директора юридичного департаменту та заступника директора департаменту - начальника управління правового забезпечення економічної політики здійснює представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях з питань, що належать до компетенції відділу.

Начальник відділу
правового забезпечення
інвестиційної діяльностіЮ.О. Лисенко


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
17.11.2017 № 1674

ПОЛОЖЕННЯ
про сектор правового забезпечення промислової політики у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту

1. Загальні положення

1.1. Сектор правового забезпечення промислової політики у складі управління правового забезпечення економічної політики юридичного департаменту (далі - сектор) є структурним підрозділом апарату Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).

1.2. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент, Положенням про управління правового забезпечення економічної політики, а також цим Положенням.

З питань організації та проведення правової роботи сектор керується актами Міністерства юстиції України (далі - Мін'юст).

1.3. Чисельність сектору визначається відповідно до штатного розпису Мінекономрозвитку.

1.4. Співробітники сектору здійснюють свої функції, керуючись цим Положенням та посадовими інструкціями.

2. Завдання та функції сектору

2.1. Завданнями сектору є:

1) юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом організації правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, у сфері державної промислової політики;вгору