Про затвердження положень про структурні підрозділи в складі юридичного департаменту
Мінекономрозвитку України; Наказ, Положення від 14.11.2011220
Документ va220731-11, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 14.08.2015, підстава - v0978731-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.11.2011 N 220

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 978 ( v0978731-15 ) від 14.08.2015 }
Про затвердження положень
про структурні підрозділи
в складі юридичного департаменту
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
економічного розвитку і торгівлі
N 287 ( va287731-11 ) від 02.12.2011
N 569 ( v0569731-12 ) від 17.05.2012
N 1432 ( v1432731-12 ) від 17.12.2012 }

Н А К А З У Ю:
Затвердити положення, що додаються, про такі структурні
підрозділи в складі юридичного департаменту: управління правового забезпечення економічної політики; управління правового забезпечення регуляторної політики,
розвитку підприємництва та технічного регулювання; управління правового захисту інтересів Міністерства в судових
та інших органах; відділ правового забезпечення державних закупівель; відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності.
Заступник Міністра -
керівник апарату В.П.Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.11.2011 N 220

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового
забезпечення економічної політики
у складі юридичного департаменту

1. Загальні положення
1.1. Управління правового забезпечення економічної політики у
складі юридичного департаменту (далі - управління) є структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний
департамент ( va133731-11 ), а також цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи управління
керується актами Мін'юсту.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються
відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: відділ правового забезпечення бюджетної та податкової
діяльності; відділ правового забезпечення інвестиційної діяльності; відділ правового забезпечення структурних перетворень та
розвитку реального сектору економіки.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних
підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у
положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції,
керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у
складі управління, та посадовими інструкціями.
2. Завдання та функції управління
Завданнями управління є: 1) юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом
організації правової роботи, спрямованої на правильне
застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог
актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та
працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків у таких сферах: державного прогнозування економічного і соціального розвитку
України; бюджетної, податкової, валютно-курсової, грошово-кредитної
політики, оплати праці та соціального захисту громадян,
банківських послуг, валютного, фондового, страхового та інших
ринків фінансових послуг; забезпечення Мінекономрозвитку повноважень суб'єкта
державного фінансового моніторингу щодо товарних та інших бірж, що
проводять фінансові операції з товарами; інвестиційної діяльності; адміністративної реформи; державних цільових програм; прогнозних та програмних документів економічного і
соціального розвитку; регіональної політики; державного управління; державно-приватного партнерства; державної цінової політики; управління об'єктами державної власності, в тому числі
корпоративними правами держави; державної промислової політики; торгівлі та побутових послуг; державного ринкового нагляду; паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження,
відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива; державного матеріального резерву; державного експортного контролю; державного оборонного замовлення; оборони та безпеки. 2) координація роботи структурних підрозділів
Мінекономрозвитку у сфері адаптації національного законодавства до
законодавства ЄС; 3) координація роботи структурних підрозділів
Мінекономрозвитку щодо законопроектної роботи. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації
державної правової політики у відповідних сферах; 2) розробляє та бере участь у розробленні проектів
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
управління; 3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним
договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на
підпис Міністра економічного розвитку і торгівлі України, інших
керівників Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз
керівників заінтересованих структурних підрозділів; { Пункт 3 частини другої розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 569
( v0569731-12 ) від 17.05.2012 }
4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових
актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку,
за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується
Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників
заінтересованих структурних підрозділів; 5) переглядає разом із структурними підрозділами
Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з
питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у
відповідність із законодавством; 6) вносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта
на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом; 7) разом із заінтересованими структурними підрозділами
Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у
відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення; 8) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших
документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до
компетенції управління, та готує пропозиції до них.
3. Права управління
Управління має право в установленому порядку: одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку
інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій
управління; ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до його
компетенції; за дорученням директора юридичного департаменту брати участь
у нарадах та семінарах з питань, що відносяться до компетенції
управління; направляти своїх спеціалістів на навчання з метою підвищення
кваліфікації; інформувати директора юридичного департаменту у разі
покладення на управління роботи, що не належить до його
компетенції чи виходить за її межі, а також у випадках, коли
відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні
для вирішення порушених питань; залучати за згодою керівників структурних підрозділів
відповідних спеціалістів для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, а також для
розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням
відповідно до покладених на нього завдань.
4. Керівництво управління
4.1. Управління очолює заступник директора департаменту -
начальник управління, якого в установленому порядку призначає на
посаду та звільняє з посади Міністр економічного розвитку і
торгівлі України. { Пункт 4.1 розділу 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 569
( v0569731-12 ) від 17.05.2012 }
4.2. Заступник директора департаменту - начальник управління
безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.
4.3. Заступник директора департаменту - начальник управління: здійснює керівництво роботою управління і несе персональну
відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим
Положенням; організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені
строки доручень директора юридичного департаменту, несе
персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в
управлінні; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає необхідних заходів щодо
збереження службової інформації в управлінні; контролює додержання співробітниками управління правил
внутрішнього трудового розпорядку; за дорученням директора юридичного департаменту здійснює
представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах,
в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції
управління; у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника
начальника управління - начальника відділу правового забезпечення
бюджетної та податкової діяльності, заступника начальника
управління - начальника відділу правового забезпечення структурних
перетворень та розвитку реального сектору економіки та начальника
відділу правового забезпечення інвестиційної діяльності; погоджує положення про відділи, утворені у складі управління; координує разом з начальниками відділів, утворених у складі
управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження
державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів,
підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування
кадрового резерву управління; погоджує заяви про призначення, переведення, стажування,
звільнення працівників управління, а також заяви про надання їм
відпусток та пропозиції щодо їх відряджень; погоджує підготовлені начальниками відділів, утворених у
складі управління, подання про заохочення працівників відповідних
відділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про
присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства
про державну службу; готує та подає на погодження директору юридичного
департаменту подання про заохочення начальників відділів,
утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень,
а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно
до законодавства про державну службу. У разі тимчасової відсутності заступника директора
департаменту - начальника управління його обов'язки виконує
заступник начальника управління - начальник відділу правового
забезпечення структурних перетворень та розвитку реального сектору
економіки, а в разі його відсутності - заступник начальника
управління - начальник відділу правового забезпечення бюджетної та
податкової діяльності.
4.4. Заступник директора департаменту - начальник управління
має право підпису документів, що надсилаються від імені
управління, з питань, що належать до компетенції управління, на
адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку,
утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
Заступник директора департаменту -
начальник управління
правового забезпечення
економічної політики О.М.Іванова

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.11.2011 N 220

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового
забезпечення регуляторної політики,
розвитку підприємництва та технічного регулювання
у складі юридичного департаменту

1. Загальні положення
1.1. Управління правового забезпечення регуляторної політики,
розвитку підприємництва та технічного регулювання у складі
юридичного департаменту (далі - управління) є структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний
департамент ( va133731-11 ), а також цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи управління
керується актами Мін'юсту.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються
відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: відділ правового забезпечення у сфері регуляторної політики
та розвитку підприємництва; відділ правового забезпечення політики технічного регулювання
та захисту прав споживачів.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних
підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у
положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції,
керуючись цим Положенням, положеннями про відділи, утворені у
складі управління, та посадовими інструкціями.
2. Завдання та функції управління
Завданнями управління є: юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом
організації правової роботи, спрямованої на правильне
застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог
актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та
працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків у таких сферах: державної регуляторної політики; державної політики з питань ліцензування та дозвільної
системи у сфері господарської діяльності; державної політики у сфері розвитку підприємництва; технічного регулювання (стандартизації, метрології,
сертифікації, оцінки (підтвердження) відповідності, акредитації
органів з оцінки відповідності, управління якістю); захисту прав споживачів. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 1) організовує та бере участь у забезпеченні реалізації
державної правової політики у відповідних сферах; 2) розробляє та бере участь у розробленні проектів
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
управління; 3) перевіряє відповідність законодавству і міжнародним
договорам України проектів наказів та інших актів, що подаються на
підпис Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Мінекономрозвитку, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників
заінтересованих структурних підрозділів; { Пункт 3 частини другої розділу 2 із змінами, внесеними згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 569
( v0569731-12 ) від 17.05.2012 }
4) проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових
актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку,
за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується
Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників
заінтересованих структурних підрозділів; 5) переглядає разом із структурними підрозділами
Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з
питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у
відповідність із законодавством; 6) вносить пропозиції щодо подання нормативно-правового акта
на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом; 7) разом із заінтересованими структурними підрозділами
Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування законодавства у
відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення; 8) розглядає проекти нормативно-правових актів та інших
документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до
компетенції управління, та готує пропозиції до них.
3. Права управління
Управління має право в установленому порядку: одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку
інформацію, необхідну для виконання визначених завдань і функцій
управління; ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до його
компетенції; за дорученням директора юридичного департаменту брати участь
у нарадах та семінарах з питань, що відносяться до компетенції
управління; направляти своїх спеціалістів на навчання з метою підвищення
кваліфікації; інформувати директора юридичного департаменту у разі
покладення на управління роботи, що не належить до його
компетенції чи виходить за її межі, а також у випадках, коли
відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні
для вирішення порушених питань; залучати за згодою керівників структурних підрозділів
відповідних спеціалістів для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, а також для
розробки і здійснення заходів, які проводяться управлінням
відповідно до покладених на нього завдань.
4. Керівництво управління
4.1. Управління очолює начальник, якого в установленому
порядку призначає на посаду та звільняє з посади заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівник
апарату.
4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований
директору юридичного департаменту.
4.3. Начальник управління: здійснює керівництво роботою управління і несе персональну
відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим
Положенням; організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені
строки доручень директора юридичного департаменту, несе
персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в
управлінні; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає необхідних заходів щодо
збереження службової інформації в управлінні; контролює додержання співробітниками управління правил
внутрішнього трудового розпорядку; за дорученням директора юридичного департаменту здійснює
представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах,
в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції
управління; у своєму безпосередньому підпорядкуванні має заступника
начальника управління - начальника відділу правового забезпечення
у сфері регуляторної політики та розвитку підприємництва та
начальника відділу правового забезпечення політики технічного
регулювання та захисту прав споживачів; погоджує положення про відділи, утворені у складі управління; координує разом з начальниками відділів, утворених у складі
управління, та департаментом кадрового забезпечення та проходження
державної служби роботу в управлінні з добору, розстановки кадрів,
підвищення їх кваліфікації; координує роботу з формування
кадрового резерву управління; погоджує заяви про призначення, переведення, стажування,
звільнення працівників управління, а також заяви про надання їм
відпусток та пропозиції щодо їх відряджень; погоджує підготовлені начальниками відділів, утворених у
складі управління, подання про заохочення працівників відповідних
відділів та накладення дисциплінарних стягнень, а також про
присвоєння рангів державних службовців відповідно до законодавства
про державну службу; готує та подає на погодження директору юридичного
департаменту подання про заохочення начальників відділів,
утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень,
а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно
до законодавства про державну службу. У разі тимчасової відсутності начальника управління його
обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник
відділу правового забезпечення у сфері регуляторної політики та
розвитку підприємництва.
4.4. Начальник управління має право підпису документів, що
надсилаються від імені управління, з питань, що належать до
компетенції управління, на адресу інших управлінь, відділів та
секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі самостійних
структурних підрозділів.
Начальник управління
правового забезпечення
регуляторної політики,
розвитку підприємництва
та технічного регулювання В.А.Атаманенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.11.2011 N 220

ПОЛОЖЕННЯ
про управління правового захисту інтересів
Міністерства в судових та інших органах
у складі юридичного департаменту
Міністерства економічного розвитку
і торгівлі України
{ У тексті Положення слова "Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного розвитку і торгівлі
України" в усіх відмінках замінено словами
"Міністр економічного розвитку і торгівлі України"
згідно з Наказом економічного розвитку і торгівлі
N 569 ( v0569731-12 ) від 17.05.2012 }
{ У тексті Положення слова "заступник директора департаменту -
начальник управління" в усіх відмінках замінено словами
"начальник управління" у відповідному відмінку згідно з
Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1432
( v1432731-12 ) від 17.12.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Управління правового захисту інтересів Міністерства в
судових та інших органах (далі - управління) у складі юридичного
департаменту є структурним підрозділом центрального апарату
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі -
Мінекономрозвитку).
1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими
актами, наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний
департамент ( va133731-11 ), а також цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи управління
керується актами Мін'юсту.
1.3. Структура та чисельність управління визначаються
відповідно до структури та штатного розпису Мінекономрозвитку.
1.4. До складу управління входять такі структурні підрозділи: - відділ претензійно-договірної роботи; - відділ позовної роботи; - відділ систематизації актів законодавства та літературного
редагування документів.
1.5. Основні завдання, функції та права структурних
підрозділів, що входять до складу управління, визначаються у
положеннях про них.
1.6. Співробітники управління здійснюють свої функції,
керуючись цим Положенням, положеннями про відділи у складі
управління та посадовими інструкціями.
2. Завдання та функції управління
2.1. Завданнями управління є: 2.1.1. Правовий супровід діяльності Мінекономрозвитку; 2.1.2. Організація правової роботи, спрямованої на правильне
застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню
вимог актів законодавства, інших нормативних документів
Мінекономрозвитку та підприємствами, установами, організаціями, що
належать до сфери управління Мінекономрозвитку, а також їх
керівниками та працівниками під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків; 2.1.3. Надання правової допомоги структурним підрозділам у
роботі з перегляду нормативно-правових актів Мінекономрозвитку з
метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством; 2.1.4. Усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності
Мінекономрозвитку, вжиття заходів до впровадження новітніх форм і
методів діяльності управління; 2.1.5. Представлення в установленому законодавством порядку
інтересів Мінекономрозвитку в судах, державних органах,
підприємствах, установах, організаціях під час розгляду правових
та інших питань, спорів тощо; 2.1.6. Перевірка, в межах компетенції управління,
відповідності законодавству проектів наказів та інших актів, що
подаються на підпис керівництву Мінекономрозвитку, погодження
(візування) їх за наявності віз керівників заінтересованих
структурних підрозділів; 2.1.7. Проведення юридичної експертизи проектів
нормативно-правових актів (з питань, що належать до компетенції
управління), підготовлених структурними підрозділами
Мінекономрозвитку, за результатами якої готує висновки за формою,
що затверджується Мін'юстом, погодження (візування) їх за
наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; 2.1.8. Організація претензійної та позовної роботи
Міністерства, здійснення контролю за її проведенням; 2.1.9. Організація роботи, пов'язаної з укладенням договорів
(контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів,
спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпечення
захисту майнових прав і законних інтересів Мінекономрозвитку, а
також погодження (візування) проектів договорів за наявності
погодження (візи) керівників заінтересованих структурних
підрозділів; 2.1.10. Вивчення та аналіз законодавства іноземних країн,
норм міжнародного права, міжнародних організацій та підготовка
пропозицій стосовно можливості використання досвіду інших країн
при розробленні та опрацюванні нормативно-правових актів України; 2.1.11. Методична та правова допомога структурним підрозділам
Міністерства, підприємствам, організаціям, установам, що належать
до сфери управління Мінекономрозвитку; 2.1.12. Розгляд запитів щодо застосування законодавства
України з питань, що належать до компетенції управління; 2.1.13. Сприяння правильному застосуванню чинного
законодавства про працю в Мінекономрозвитку; 2.1.14. Участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок,
ревізій, інвентаризації, надання правових висновків за фактами
виявлених порушень; 2.1.15. Встановлення єдиного порядку обліку, зберігання та
підтримання в контрольному стані актів законодавства України в
Міністерстві, удосконалення роботи щодо здійснення систематизації
законодавства. Організація та ведення еталонної бази даних
правової інформації, необхідної для забезпечення правової роботи у
Міністерстві; 2.1.16. Забезпечення літературного редагування
нормативно-правових актів, які розробляються структурними
підрозділами Міністерства, проектів листів за підписом Міністра
економічного розвитку і торгівлі України, першого заступника
Міністра, заступника Міністра - керівника апарату та заступника
Міністра;
2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 2.2.1. Забезпечує представництво в установленому
законодавством порядку інтересів Мінекономрозвитку в судових,
контролюючих, правоохоронних та інших органах; 2.2.2. Забезпечує участь в розробленні та підготовці проектів
законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів
України, наказів Мінекономрозвитку з питань судочинства та подає
пропозиції директору юридичного департаменту; 2.2.3. Забезпечує здійснення моніторингу судових справ,
учасником яких є Мінекономрозвитку; 2.2.4. Здійснює заходи щодо вивчення та узагальнення судової
практики в т.ч. міжнародний досвід у вирішенні судових справ; 2.2.5. Здійснює у встановленому порядку взаємодію з
правоохоронними та контролюючими органами в т.ч. з питань ревізій,
перевірок та інших дій, що проводяться в Мінекономрозвитку (на
підприємствах, установах що входять до сфери управління
Мінекономрозвитку) зазначеними органами; 2.2.6. Забезпечує здійснення аналізу матеріалів, що надійшли
від правоохоронних і контролюючих органів, які встановлюють
відповідність діяльності Мінекономрозвитку закону, та разом з
заінтересованими структурними підрозділами юридичного департаменту
та іншими заінтересованими структурними підрозділами
Мінекономрозвитку розробляє пропозиції щодо усунення недоліків у
правовому забезпеченні діяльності Мінекономрозвитку, вносить їх у
встановленому порядку на розгляд директору юридичного
департаменту. 2.2.7. Проводить роботу, пов'язану з укладенням договорів
(контрактів) Мінекономрозвитку та участь у їх підготовці. 2.2.8. Здійснює захист інтересів Мінекономрозвитку при
розгляді майнових (немайнових), переддоговірних та інших спорів в
судових та інших органах; 2.2.9. Забезпечує здійснення організаційно-технічних заходів
з реєстрації, обліку, зберігання та відправлення
претензійно-позовних матеріалів; 2.2.10. Розглядає за дорученням директора юридичного
департаменту проекти нормативно-правових актів, які надходять на
погодження до Мінекономрозвитку, готує проекти висновків щодо їх
відповідності законодавству з питань судочинства; 2.2.11. Забезпечує облік, зберігання та підтримання в
контрольному стані актів законодавства України в
Мінекономрозвитку, удосконалення роботи щодо здійснення
систематизації законодавства. 2.2.12. Забезпечує літературне редагування проектів листів та
нормативно-правових актів за підписом Міністра економічного
розвитку і торгівлі України, перших заступників та заступників
Міністра, які готуються в структурних підрозділах
Мінекономрозвитку. 2.2.13. Здійснює заходи щодо інформаційної підтримки та
оновлення інформаційно-правових систем "ЛІГА:ЗАКОН" і
"Законодавство".
3. Права управління
3.1. Управління має право в установленому порядку: 3.1.1. Одержувати від структурних підрозділів
Мінекономрозвитку інформацію, необхідну для виконання визначених
завдань і функцій; 3.1.2. Одержувати від міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади інформацію, необхідну для виконання функцій
управління; 3.1.3. Ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до
його компетенції; 3.1.4. Відповідно до покладених на нього завдань і в межах
своїх повноважень, взаємодіяти з органами державної влади та
органами місцевого самоврядування; 3.1.5. Інформувати директора юридичного департаменту у разі
покладення на управління роботи, що не належить до його
компетенції чи виходить за її межі, а також у випадках, коли
відповідні структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні
для виконання завдань відділу; 3.1.6. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів
Мінекономрозвитку відповідних спеціалістів для підготовки
документів, а також для розробки і здійснення заходів, які
проводяться управлінням відповідно до покладених на нього
обов'язків, а також, в разі потреби, для участі разом з
відповідальними працівниками управління в судових засіданнях з
метою захисту прав та інтересів Міністерства в органах судової
влади; 3.1.7. За дорученням директора юридичного департаменту брати
участь у нарадах та семінарах, у разі розгляду на них питань,
віднесених до завдань управління; 3.1.8. Представляти в установленому законодавством порядку
інтереси Міністерства в органах судової влади та інших державних
органах під час розгляду правових питань і спорів з питань, що
належать до завдань управління. 3.1.9. Здійснювати заходи, спрямовані на підвищення
кваліфікації працівників управління.
4. Керівництво управління
4.1. Управління очолює начальник управління правового захисту
інтересів Міністерства в судових та інших органах (далі -
начальник управління), якого в установленому порядку призначає на
посаду та звільняє з посади заступник Міністра економічного
розвитку і торгівлі України - керівник апарату. { Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 1432 ( v1432731-12 ) від 17.12.2012 }
4.2. Начальник управління безпосередньо підпорядкований
директору юридичного департаменту.
4.3. Начальник управління: 4.3.1. Здійснює керівництво роботою управління і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на управління
завдань та функцій, визначених цим Положенням; 4.3.2. Організовує, забезпечує та контролює виконання в
установлені строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та
директора юридичного департаменту, несе персональну
відповідальність за стан виконавської дисципліни в управлінні; 4.3.3. Забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих
вимог щодо збереження державної таємниці відповідно до Закону
України "Про державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає в межах
компетенції необхідних заходів із збереження службової інформації
в управлінні; 4.3.4. Контролює додержання співробітниками управління правил
внутрішнього трудового розпорядку; 4.3.5. За дорученням керівництва Мінекономрозвитку та
директора юридичного департаменту здійснює представництво в інших
органах виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і
установах з питань, що належать до компетенції управління; 4.3.6. У своєму безпосередньому підпорядкуванні має
заступника начальника управління - начальника відділу
претензійно-договірної роботи, заступника начальника управління -
начальника відділу позовної роботи та начальника відділу
систематизації актів законодавства та літературного редагування
документів; 4.3.7. Погоджує положення про відділи, утворені у складі
управління; 4.3.8. Координує разом з начальниками відділів, утворених у
складі управління та департаментом кадрового забезпечення та
проходження державної служби роботу в управлінні з добору,
розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; координує роботу з
формування кадрового резерву управління; 4.3.9. Погоджує заяви про призначення, переведення,
стажування, звільнення працівників управління, а також заяви про
надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень; 4.3.10. Погоджує підготовлені начальниками відділів,
утворених у складі управління, подання про заохочення працівників
відповідних відділів та накладення дисциплінарних стягнень, а
також про присвоєння рангів державних службовців відповідно до
законодавства про державну службу; 4.3.11. Готує та подає на погодження директору юридичного
департаменту подання про заохочення начальників відділів,
утворених у складі управління, накладення дисциплінарних стягнень,
а також про присвоєння їм рангів державних службовців відповідно
до законодавства про державну службу. У разі тимчасової відсутності начальника управління його
обов'язки виконує заступник начальника управління - начальник
відділу позовної роботи, а в разі його відсутності - заступник
начальника управління - начальник відділу претензійно-договірної
роботи.
4.4. Начальник управління і його заступники мають право
підпису документів, що надсилаються від імені управління, з
питань, що належать до компетенції управління, на адресу інших
управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у
складі самостійних структурних підрозділів.
Заступник директора департаменту -
начальник управління А.С.Лавренюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.11.2011 N 220

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення державних
закупівель у складі юридичного департаменту

1. Загальні положення
1.1. Відділ правового забезпечення державних закупівель у
складі юридичного департаменту (далі - відділ) є структурним
підрозділом центрального апарату Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент
( va133731-11 ), а також цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи відділ
керується актами Мін'юсту.
1.3. Чисельність відділу визначаються відповідно до штатного
розпису Мінекономрозвитку.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись
цим Положенням та посадовими інструкціями.
2. Завдання та функції відділу
Завданням відділу є: юридичне забезпечення діяльності Мінекономрозвитку шляхом
організації правової роботи, спрямованої на правильне
застосування, неухильне додержання і запобігання невиконанню вимог
актів законодавства, інших нормативних документів керівниками та
працівниками Мінекономрозвитку під час виконання покладених на них
завдань і функціональних обов'язків у сфері державних закупівель. Відділ відповідно до покладеного на нього завдання: розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що
належать до компетенції відділу; аналізує на відповідність законодавству у сфері державних
закупівель проекти наказів та інших актів з питань закупівель, що
подаються на погодження керівництву Міністерства, візує їх за
наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; здійснює юридичну експертизу проектів нормативно-правових
актів у сфері державних закупівель, підготовлених структурними
підрозділами Мінекономрозвитку, за результатами якої готує
висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує)
їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних
підрозділів; переглядає разом із відповідними структурними підрозділами
Мінекономрозвитку нормативно-правові акти та інші документи з
питань, що належать до компетенції відділу, з метою приведення їх
у відповідність із законодавством; інформує директора юридичного департаменту про необхідність
вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та
інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або
скасування; у межах компетенції вносить пропозиції директору юридичного
департаменту щодо подання нормативно-правового акта на державну
реєстрацію; разом з відповідними заінтересованими структурними
підрозділами Мінекономрозвитку узагальнює практику застосування
законодавства у сфері державних закупівель, готує пропозиції щодо
його вдосконалення, подає їх на розгляд керівництва Міністерства
та директора юридичного департаменту; бере участь в межах компетенції у реалізації державної
політики у сфері державних закупівель, а також у забезпеченні
здійснення Міністерством функцій спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань координації
закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти; бере участь у розгляді проектів нормативно-правових актів та
інших документів, які надійшли на погодження до Мінекономрозвитку
з питань, що належать до компетенції відділу, та готує юридичні
висновки до них; бере участь у межах компетенції в опрацюванні запитів щодо
застосування законодавства у сфері закупівель, в опрацюванні
проектів роз'яснень щодо застосування законодавства у сфері
закупівель, що надаються за ініціативи Мінекономрозвитку та на
підставі відповідних запитів, візує їх за наявності віз керівників
заінтересованих структурних підрозділів; приймає участь у підготовці та опрацюванні проектів
методичних рекомендацій у сфері закупівель, візує їх за наявності
віз керівників заінтересованих структурних підрозділів; виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на
відділ завдань; бере участь у межах компетенції в опрацюванні проектів
висновків за результатами здійснення моніторингу державних
закупівель, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих
структурних підрозділів. { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно
з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 287
( va287731-11 ) від 02.12.2011 }
3. Права відділу
Відділ має право в установленому порядку: одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку
інформацію, матеріали, документи, необхідні для виконання
визначених завдань і функцій відділу; ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до його
компетенції; за дорученням директора юридичного департаменту брати участь
у нарадах, семінарах, інших заходах з питань, що відносяться до
компетенції відділу; інформувати директора юридичного департаменту у разі
покладення на відділ роботи, що не належить до його компетенції чи
виходить за її межі, а також у випадках, коли відповідні
структурні підрозділи не надають матеріали, необхідні для
вирішення порушених питань; залучати за згодою керівників структурних підрозділів
відповідних спеціалістів для підготовки проектів
нормативно-правових актів та інших документів, а також для
розробки і здійснення заходів, які проводяться відділом відповідно
до покладених на нього обов'язків.
4. Керівництво відділу
4.1. Відділ очолює начальник, якого в установленому порядку
призначає на посаду та звільняє з посади заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України - керівник апарату.
4.2. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований
директору юридичного департаменту.
4.3. Начальник відділу: здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну
відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим
Положенням; організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені
строки доручень директора юридичного департаменту, несе
персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни в
відділі; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає необхідних заходів щодо
збереження службової інформації в відділі; контролює додержання співробітниками відділу правил
внутрішнього трудового розпорядку; за дорученням директора юридичного департаменту здійснює
представництво в інших органах виконавчої влади, на підприємствах,
в організаціях і установах з питань, що належать до компетенції
відділу; організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та
проходження державної служби роботу в відділі з добору,
розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу
з формування кадрового резерву відділу; готує і подає на погодження директору юридичного департаменту
подання про заохочення працівників відділу та накладення
дисциплінарних стягнень, а також про присвоєння рангів державних
службовців відповідно до законодавства про державну службу; погоджує заяви про призначення, переведення, стажування,
звільнення державних службовців і працівників відділу, а також
заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень; розробляє і здійснює заходи щодо організації та підвищення
ефективності роботи відділу; організовує роботу з документами у відповідності з чинним
законодавством; здійснює розподіл обов'язків між працівниками відділу; сприяє організації навчання працівників відділу для
підвищення рівня їх фахових знань та кваліфікації. У разі тимчасової відсутності начальника відділу його
обов'язки виконує заступник начальника відділу.
4.4. Начальник відділу і його заступник має право підпису
документів, що надсилаються від імені відділу, з питань, що
належать до компетенції відділу, на адресу інших управлінь,
відділів та секторів Мінекономрозвитку, утворених у складі
самостійних структурних підрозділів.
Начальник відділу
правового забезпечення
державних закупівель Є.І.Желевська

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
14.11.2011 N 220

ПОЛОЖЕННЯ
про відділ правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності
у складі юридичного департаменту
{ У тексті Положення слова "начальник відділу" в усіх
відмінках замінено словами "заступник директора
департаменту - начальник відділу" у відповідному
відмінку згідно з Наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 1432 ( v1432731-12 ) від
17.12.2012 }
1. Загальні положення
1.1. Відділ правового забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності у складі юридичного департаменту (далі - відділ) є
структурним підрозділом центрального апарату Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України (далі -
Мінекономрозвитку).
1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України та
Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами,
наказами Мінекономрозвитку, Положенням про юридичний департамент
( va133731-11 ), а також цим Положенням. З питань організації та проведення правової роботи відділ
керується актами Мін'юсту.
1.3. Чисельність відділу визначається відповідно до штатного
розпису Мінекономрозвитку.
1.4. Співробітники відділу здійснюють свої функції, керуючись
цим Положенням та посадовими інструкціями.
2. Завдання та функції відділу
Завданнями відділу є: координація та забезпечення договірно-правової роботи з
питань укладення міжнародних договорів: торговельно-економічних,
про сприяння та взаємний захист інвестицій, про створення
двосторонніх міжурядових комісій, а також інших угод
зовнішньоекономічного характеру; координація та забезпечення правового супроводження питань
зовнішньоекономічного співробітництва між Україною та іншими
державами, яке здійснюється в межах двосторонніх комісій з питань
торговельно-економічного та інших видів співробітництва; забезпечення правового аналізу запитів суб'єктів
підприємницької діяльності України, які звертаються до
Мінекономрозвитку з питань зовнішньоекономічної діяльності, та
підготовка проектів відповідних рекомендацій чи роз'яснень; розгляд та опрацювання разом з іншими структурними
підрозділами юридичного департаменту і Мінекономрозвитку проектів
законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності та
торговельно-економічного співробітництва; правове забезпечення
взаємодії з міжнародними організаціями, іноземними державами, їх
угрупованнями, в тому числі ЄС та СОТ; методична допомога структурним підрозділам Мінекономрозвитку,
іншим органам виконавчої влади, підприємствам, установам і
організаціям, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку з
питань застосування чинного законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності; вивчення та аналіз законодавства іноземних держав, норм
міжнародного права та підготовка пропозицій щодо можливості
використання досвіду інших країн при розробці законодавчих та
інших нормативно-правових актів України з питань
зовнішньоекономічної діяльності та торговельно-економічного
співробітництва. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: перевіряє на відповідність законодавству проекти
нормативно-правових актів та наказів Мінекономрозвитку, що
подаються на підпис керівництву, візує їх за наявності віз
керівників заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх
заміщають; проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових
актів, підготовлених структурними підрозділами Мінекономрозвитку,
за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується
Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників
заінтересованих структурних підрозділів; в межах компетенції та у встановленому порядку вносить
директору юридичного департаменту пропозиції щодо подання
нормативно-правових актів до Мін'юсту для державної реєстрації,
якщо ці акти зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян
або мають міжвідомчий характер; розробляє проекти міжнародних договорів України та після
погодження з директором юридичного департаменту проводить
відповідну роботу з міністерствами та іншими центральними органами
виконавчої влади з опрацювання та узгодження текстів договорів
(угод) про сприяння і захист інвестицій, торговельно-економічних
та про створення двосторонніх міжурядових комісій; за дорученням директора юридичного департаменту забезпечує
проведення переговорів з представниками іноземних країн та
міжнародних організацій з питань укладення, зміни, пролонгації та
денонсації міжнародних договорів (угод) з питань
торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва; забезпечує супроводження укладених міжнародних договорів
(угод) при їх опрацюванні в комітетах Верховної Ради України; забезпечує ведення бази даних щодо укладених міжнародних
договорів України у сфері зовнішньоекономічної діяльності; забезпечує розробку та внесення пропозицій стосовно
вдосконалення чинного законодавства України, виходячи з потреб
забезпечення виконання зобов'язань України, які випливають з
укладених міжнародних договорів; аналізує чинне законодавство України з питань правового
регулювання зовнішньоекономічної діяльності; здійснює контроль за дотриманням чинного законодавства при
оформленні документів дозвільного характеру, які видаються
Мінекономрозвитку суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності; за дорученням директора юридичного департаменту здійснює
правову експертизу зовнішньоекономічних контрактів суб'єктів
підприємницької діяльності України на предмет їх відповідності
чинному законодавству України; розробляє та подає пропозиції директору юридичного
департаменту стосовно вдосконалення правового регулювання у сфері
зовнішньоекономічної діяльності, інвестиційного та
торговельно-економічного співробітництва; надає правову допомогу іншим структурним підрозділам
Мінекономрозвитку щодо підготовки та вдосконалення
нормативно-правових актів з питань зовнішньоекономічної
діяльності, інвестиційного та торговельно-економічного
співробітництва; здійснює правовий аналіз документів, які подаються до
Мінекономрозвитку з метою отримання ліцензій для здійснення
майнових інвестицій за кордоном; здійснює юридичне забезпечення реалізації Мінекономрозвитку
державної політики у сфері взаємодії з міжнародними фінансовими
організаціями, організаціями іноземних держав, їх угруповань з
метою залучення кредитів, грантів, міжнародної технічної допомоги,
а саме: а) бере участь в опрацюванні міжнародних договорів України,
гарантійних, кредитних та проектних угод з питань залучення
кредитів міжнародних фінансових організацій (Міжнародний банк
реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та
розвитку тощо); б) бере участь в опрацюванні міжнародних договорів України,
проектів нормативно-правових актів України з питань залучення
грантів, міжнародної технічної та гуманітарної допомоги; за дорученням директора юридичного департаменту надає правову
допомогу при порушенні торговельних спорів та здійсненні захисту
державних інтересів України в антидемпінгових, антисубсидиційних
та спеціальних розслідуваннях; за дорученням директора юридичного департаменту опрацьовує
матеріали щодо застосування, скасування, тимчасового зупинення
санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про
зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ); здійснює правовий аналіз договорів (угод, контрактів), які
укладаються Мінекономрозвитку з іншими суб'єктами господарювання; виконує інші функції, необхідні для виконання покладених на
відділ завдань.
3. Права відділу
Відділ має право в установленому порядку: одержувати від структурних підрозділів Мінекономрозвитку
інформацію, необхідну для виконання своїх функцій; ініціювати скликання нарад з питань, віднесених до його
компетенції; за дорученням директора юридичного департаменту брати участь
у нарадах та семінарах з питань, що відносяться до компетенції
відділу; за дорученням директора юридичного департаменту представляти
в установленому законодавством порядку інтереси Мінекономрозвитку
в державних органах під час розгляду питань, що входять до його
компетенції; за дорученням директора юридичного департаменту, згідно з
дорученнями Кабінету Міністрів України та керівництва
Мінекономрозвитку брати участь в експертних переговорах
(консультаціях) у складі української делегації стосовно укладення
міжнародних договорів України про сприяння та захист інвестицій,
торговельно-економічних договорів та про створення двосторонніх
міжурядових комісій; у встановленому законодавством порядку брати участь у
перевірці стану дотримання законодавства України у сфері
зовнішньоекономічної діяльності місцевими органами виконавчої
влади під час здійснення ними функцій дозвільного характеру,
реєстрації контрактів тощо та надавати рекомендації щодо усунення
недоліків, виявлених у ході перевірки; інформувати директора юридичного департаменту у разі
покладення на відділ обов'язків, що не належать до його
компетенції чи виходять за її межі, а також у випадках, коли
відповідні структурні підрозділи не надають матеріалів, необхідних
для вирішення порушених питань; за дорученням директора юридичного департаменту в межах
повноважень взаємодіяти з відповідними підрозділами Адміністрації
Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату
Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних
органів виконавчої влади.
4. Керівництво відділу
4.1. Відділ очолює заступник директора департаменту -
начальник відділу правового забезпечення зовнішньоекономічної
діяльності (далі - заступник директора департаменту - начальник
відділу), якого в установленому порядку призначає на посаду та
звільняє з посади Міністр економічного розвитку і торгівлі
України. { Пункт 4.1 розділу 4 в редакції Наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 1432 ( v1432731-12 ) від 17.12.2012 }
4.2. Заступник директора департаменту - начальник відділу
безпосередньо підпорядкований директору юридичного департаменту.
4.3. Заступник директора департаменту - начальник відділу: здійснює керівництво роботою відділу і несе персональну
відповідальність за виконання завдань та функцій, визначених цим
Положенням; організовує, забезпечує та контролює виконання в установлені
строки доручень керівництва Мінекономрозвитку та директора
юридичного департаменту, несе персональну відповідальність за стан
виконавської дисципліни у відділі; забезпечує в межах компетенції реалізацію існуючих вимог щодо
збереження державної таємниці відповідно до Закону України "Про
державну таємницю" ( 3855-12 ), вживає необхідних заходів щодо
збереження службової інформації у відділі; контролює додержання співробітниками відділу правил
внутрішнього трудового розпорядку; за дорученням керівництва Мінекономрозвитку та директора
юридичного департаменту здійснює представництво в інших органах
виконавчої влади, на підприємствах, в організаціях і установах з
питань, що належать до компетенції відділу; визначає ступінь відповідальності та функціональні обов'язки
та працівників відділу; організовує разом з департаментом кадрового забезпечення та
проходження державної служби роботу в відділі з добору,
розстановки кадрів, підвищення їх кваліфікації; організовує роботу
з формування кадрового резерву відділу; погоджує заяви про призначення, переведення, стажування,
звільнення державних службовців і працівників відділу, а також
заяви про надання їм відпусток та пропозиції щодо їх відряджень; готує і подає в установленому порядку директору юридичного
департаменту подання про заохочення державних службовців і
працівників відділу та накладення дисциплінарних стягнень, а також
про присвоєння рангів державних службовців відповідно до
законодавства про державну службу. У разі тимчасової відсутності заступника директора
департаменту - начальника відділу його обов'язки виконує заступник
начальника відділу.
4.4. Заступник директора департаменту - начальник відділу і
його заступник мають право підпису документів, що надсилаються від
імені відділу, з питань, що належать до компетенції відділу, на
адресу інших управлінь, відділів та секторів Мінекономрозвитку,
утворених у складі самостійних структурних підрозділів.
Начальник відділу
правового забезпечення
зовнішньоекономічної діяльності Д.В.Лініченковгору